Písecký svět - komentáře Písecký svět je svobodný prostor pro vaše názory o všem, co se děje v Písku. http://www.piseckysvet.cz cs Tue, 25 Jul 2017 16:57:53 GMT redakce@piseckysvet.cz Diskuze: Co s hlukem ze sekaček, ohňostrojů a motokár? http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/co-s-hlukem-ze-sekacek-ohnostroju-a-motokar?rss=1&comment=7428#comment-7428 Pan Blaha to vystihl přesně. Pokud člověk z naivity nakoupí zajíce v pytli a přestěhuje se o své vůli někam, kde to k žití není, nechť se situaci přizpůsobí, popř. odstěhuje jinam. Bc. Ladislav Douša, DiS. Mon, 24 Jul 2017 00:40:13 +0200 GMT Diskuze: Co s hlukem ze sekaček, ohňostrojů a motokár? http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/co-s-hlukem-ze-sekacek-ohnostroju-a-motokar?rss=1&comment=7427#comment-7427 Mně se nemusí líbit hluk dopoledne a sousedům k večeru, ovšem pokud nejde o porušování nočního klidu, tak si myslím, že můžeme být všichni spokojeni. V nějaké klidové/rekreační oblasti nechť se tamní občané domluví na něčem jiném. Bc. Ladislav Douša, DiS. Mon, 24 Jul 2017 00:36:06 +0200 GMT Diskuze: Co s hlukem ze sekaček, ohňostrojů a motokár? http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/co-s-hlukem-ze-sekacek-ohnostroju-a-motokar?rss=1&comment=7426#comment-7426 Možná, že to bylo myšleno jinak, jako že dřívější opatření proti hluku se s novou výstavbou změnila…
Vím jistě, že v nové zástavbě Amerika II. si majitelé stěžovali na zápach koní ze hřebčince a dodnes tam ničí hnízda vlaštovek, které si novou výstavbu popletly se stájemi.( a to je vlaštovka a její obydlí chráněno zákonem). Hřebčinec tam stál o sto let dříve, a přesto se našlo překvapené obyvatelstvo! Proč se zrovna tam stavělo, to je jiná kapitola, ani na Ministerstvu kultury tento krok města nepochopili. Jo a mouchy, ty tam také létají, neznajíc hranice u nové zástavby.
Michaela Šťastná Mon, 24 Jul 2017 00:10:05 +0200 GMT
Diskuze: Co s hlukem ze sekaček, ohňostrojů a motokár? http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/co-s-hlukem-ze-sekacek-ohnostroju-a-motokar?rss=1&comment=7425#comment-7425 "od té doby se přiblížila výstavba obydlí směrem k areálu"

Nastěhuji-li se do bývalého drážního domku, těžko se pak dožadovat omezení železniční dopravy na této trati.
Luděk Blaha Sun, 23 Jul 2017 23:55:38 +0200 GMT
Diskuze: Co s hlukem ze sekaček, ohňostrojů a motokár? http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/co-s-hlukem-ze-sekacek-ohnostroju-a-motokar?rss=1&comment=7424#comment-7424 Nic se nelekejte, pane Doušo, tato vyhláška platí v Mostě pro sousedství s autodromem. Dala jsem jí jako vzor, kdy se město konečně odhodlá hájit zájmy obyvatel, a to i "proti" vyhlášenému a známému autodromu. Muselo to být velmi těžké rozhodnutí, naproti tomu to spravila, z pohledu laika, jednoduchá vyhláška. Možná, že by mohla posloužit jako vzor pro Osadní výbor ve Smrkovicích…. protože tahle také neplatí pro celý Most, ale jen jeho část. Já jejím zveřejněním nechtěla usilovat o její aplikaci do Písku, je reakcí na jednání ve shora uvedeném článku, na tvrzení "formulování takové vyhlášky by byl velký problém". Nejste můj soused, tak si sečte večer, jestli to nikomu nevadí… Michaela Šťastná Sun, 23 Jul 2017 23:37:05 +0200 GMT Diskuze: Co s hlukem ze sekaček, ohňostrojů a motokár? http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/co-s-hlukem-ze-sekacek-ohnostroju-a-motokar?rss=1&comment=7423#comment-7423 Paní Šťastná, pokud někdo Vámi nalezenou vyhlášku v Písku prosadí, budu velmi nešťastný. Ač někteří v okolí sekají trávu, řežou dřevo apod. ráno zhruba od sedmé, kdy je teď v létě ještě příjemný chládek, sám k podobným činnostem přistupuji po šesté večer, kdy znovu nastává příjemný chládek, ve kterém lze pracovat. Nejsem totiž ranní ptáče – natož o víkendu. Ladislav Douša Sun, 23 Jul 2017 22:42:21 +0200 GMT Diskuze: Co s hlukem ze sekaček, ohňostrojů a motokár? http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/co-s-hlukem-ze-sekacek-ohnostroju-a-motokar?rss=1&comment=7422#comment-7422 "…při vybudování dráhy musely být provedeny studie a splněny hygienické a další normy…"
To je bezesporu pravda, jenže od té doby se přiblížila výstavba obydlí směrem k areálu. Tuším, že nejvíce stěžovatelů bude z těchto novějších domů.
Ladislav Douša Sun, 23 Jul 2017 22:31:02 +0200 GMT
Diskuze: Co s hlukem ze sekaček, ohňostrojů a motokár? http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/co-s-hlukem-ze-sekacek-ohnostroju-a-motokar?rss=1&comment=7421#comment-7421 P. S.
"JUDr. Průša – je proti vyhlášce, máme dostatek prostředků jak se vyrovnat s hlukem, formulování takové vyhlášky by byl velký problém. Města velikosti Písku ji nemají, jen některé malé obce. Nepřidávat regulaci jako další prostředek, který budeme obtížně vymáhat.
JUDr. Průša – smíchali jsme příliš věcí dohromady, takovou vyhlášku nevymyslíme, noční klid je stanoven a lze vymáhat jeho porušení. Motokárová dráha je speciální problém – je to věc stavebního úřadu, při vybudování dráhy musely být provedeny studie a splněny hygienické a další normy, pokud toto stavba nesplňuje, musí konat stavební úřad. "

/// STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017ze dne 7. března 2017 o regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo města Mostu vydává dne 7. března 2017 v souladu s ustanovením § 10 písm. a), b), a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Preambule
Cíl regulace
Cílem regulace této vyhlášky je zachování přijatelných životních podmínek tak, aby nedocházelo k narušování a snižování pohody bydlení a životní úrovně občanů města Mostu, část Souš, a aby mohli obyvatelé této městské části obvyklým způsobem života využívat svůj majetek a nerušeně trávit svůj volný čas.
Čl. I
Vymezení činností, se kterými je spojeno vyšší riziko narušení veřejného pořádku
K zajištění ochrany veřejného pořádku na území města se vymezují činnosti, které narušují veřejný pořádek a klid v obci nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku obyvatel:
a) používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení,
b) veškeré další činnosti, ať již provozního nebo neprovozního charakteru, které generují souvisle po dobu delší než 5 minut hluk, vibrace nebo dunění srovnatelné se zařízeními vymezenými v čl. I písm. a) této vyhlášky; předmětem regulace není provoz na pozemních komunikacích.
(vše dále jen „hlučné činnosti“).
Čl. II
Omezení činností
Každý je povinen zajistit své provozní i neprovozní záležitosti tak, aby svým provozem, a vším, co s ním souvisí, vč. neprovozních aktivit, nerušil své okolí hlučnými činnostmi. Za tímto účelem se stanovují následující omezení:
a) O státem uznaných svátcích je každý povinen zachovávat klid, omezit hlučné projevy, a zdržet se činností vymezených v čl. I. této vyhlášky, a to po celý den (6:00 – 22:00 hodin).
b) O nedělích je každý povinen zachovávat klid, omezit hlučné projevy, a zdržet se činností vymezených v čl. I. této vyhlášky, a to po 12:00 hodině (tj. po poledni od 12:00 do 22:00 hodin).
c) Ve všech ostatních dnech výše neuvedených je každý povinen zachovávat klid, omezit hlučné projevy, a zdržet se činností vymezených v čl. I. této vyhlášky, a to po 18:00 hodině (tj. od 18:00 do 22:00 hodin).
Na každého, kdo prokazatelně uspořádá své záležitosti, ať již prostřednictvím technických, stavebních či jiných opatření tak, aby hlučné činnosti či projevy generované v důsledku jeho provozní či neprovozní činnosti nerušily okolí, nedopadají ustanovení čl. II odst. 1 této vyhlášky.
Čl. III
Územní působnost vyhlášky
Tato vyhláška se vztahuje na část města Most, část Souš, dle přílohy č. 1 této vyhlášky.
Čl. IV
Výjimky
Ustanovení čl. II odst. 1 neplatí pro hluk generovaný úpravou zeleně.
O povolení další výjimky nestanovené touto vyhláškou rozhoduje Rada města Mostu; součástí žádosti musí být informace o době, na níž je žádána výjimka a opatřeních, která byla učiněna pro omezení dopadů hlučných činností na své okolí.
Čl. V
Sankce
1. Za nedodržení povinností uvedených v této vyhlášce je možno uložit sankce dle zvláštních právních předpisů.
Čl. VI
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení///

Město Most má asi 65 tisíc obyvatel, to nebude vesnice, a určitě tam žije JUDr. schopný takovou vyhlášku napsat. Já, a vy určitě také znáte u nás v Písku minimálně jednoho stejně tak schopného JUDr., který by byl schopen takovou vyhlášku zformulovat, ovšem naši zastupitelé se v tom ztratili…
Michaela Šťastná Sat, 22 Jul 2017 23:46:57 +0200 GMT
Diskuze: Projekt revitalizace centra zastavily námitky občanů http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/projekt-revitalizace-centra-zastavily-namitky-obcanu?rss=1&comment=7420#comment-7420 K tomuto tématu bych si rád přečetl nějaký komentář. Setkávám se s názory (až tak moc názory nevyhledávám), že ubyde parkovacích mist a živnostníci nebudou mit kšeft. Já chápu matku s miminem, když něco rychle potřebuje a tak podobně… Ale kdo z vás tam denně něco chodí rychle vyřizovat, nebo nakupovat? A když, tak je misto i jinde a těch pár kroků snad nikomu neublíží. A když vidim, jak to tam s těmi auty vypadá na našem městečku, tak prostě nechápu. Václavák hadr. Takové náměstí mě nebaví. Richard Trávníček Sat, 22 Jul 2017 18:53:05 +0200 GMT Diskuze: Co s hlukem ze sekaček, ohňostrojů a motokár? http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/co-s-hlukem-ze-sekacek-ohnostroju-a-motokar?rss=1&comment=7419#comment-7419 " Osadní výbor Smrkovice
Z Á P I S z jednání, které se konalo dne 7. 6. 2017 od 17.30 HODIN v
zasedací místnosti hasičské zbrojnice ve Smrkovicích
Vyjádření –chatová osada protihluková vyhláška

Jelikož může OV podávat pouze doporučení a návrhy, tak doporučujeme nevydávat a neschvalovat žádnou protihlukovou vyhlášku týkající se chatové osady v k.ú. Smrkovice (u Karáskových jam) a doporučujeme, aby se obyvatelé chatové osady domluvili mezi sebou a sami pro sebe vytvořili vlastní pravidla, kterými se budou v chatové osadě řídit.
Odůvodnění: Je složité posuzovat situaci obyvatel chat v k.ú. Smrkovice, když tato osada se nachází na hodně vzdáleném místě od Smrkovic. Má s ním jen společný katastr. Dále v této chatové osadě jsou i chaty, které spadají do jiného katastru (Heřmaň) a pokud by tam například vyhláška neplatila, tak by to postrádalo smysl.
Jakmile by Město Písek schválilo tuto místní vyhlášku, tak je povinností města její dodržování kontrolovat a na případné stížnosti jednotlivých osadníků by tam musela vyjíždět městská policie.
Jako hosté byli přítomni
Mgr. Ing. Jiří Hořánek – místostarosta, Karol Kardos strážník městské policie"

Těžký úděl Osadního výboru. Těžké rozhodování v tak prosté věci. Těžký úděl chatařů, co si musí vymyslet vlastní vyhlášku.
Michaela Šťastná Sat, 22 Jul 2017 00:44:41 +0200 GMT