Přihlášení

Může si Písek dovolit Víceúčelovou sportovní halu za 220 mil. Kč?

28. 7. 2010 | Magdalena Myslivcová | Diskuze (6) | Sport

Víceúčelová sportovní hala Písek výtězný návrh - 4DS spol. s r. o.

Mimořádná rada města Písku 22.7.2010 uložila odboru RIMM pozastavit práce na přípravě projektu "Víceúčelové sportovní haly v Písku" do doby, než se naskytnou vhodné dotace nebo projeví zájem cizí investoři. Ačkoli byly v původním zadání soutěže z roku 2007 náklady na stavbu haly stanoveny ve výši 80 mil. Kč, podle studie proveditelnosti z roku 2009 již představují náklady na samotnou halu 179 mil. Kč a na úpravy venkovních ploch 31 mil. Kč bez DPH.

Rada města vzala na vědomí informaci o připravenosti akce "Víceúčelová sportovní hala v Písku". Důvodová zpráva, kterou zpracoval odbor RIMM uvádí:

Odbor výstavby a ÚP na základě podnětu rady města Písek ze dne 19.04.2007 zpracoval návrh soutěžních podmínek na architektonickou soutěž na zpracování návrhu řešení stavby “Víceúčelová sportovní hala - Výstaviště / Písek”. Architektonická soutěž byla vyhlášena jako kombinovaná ( tato forma umožňuje účast, na rozdíl od vyzvané, všech zájemců – tzn., že vyhlašovateli prospěje širší účast architektonických atelierů z důvodu větší pestrosti ve výběru finálního řešení zástavby daného pozemku ). Rada města Písek dne 10.05.2007 schválila soutěžní podmínky. Samotné soutěže se zúčastnilo 15 návrhů.
Na základě zasedání soutěžní poroty dne 25.09.2007 – došlo k vyhodnocení návrhů
v tomto pořadí:

1.cena – DS spol.s.r.o. – 125 000Kč
2.cena – ing.arch.Tomáš Adámek – 87 500Kč
3.cena – Prof.ing.arch. Arnošt Navrátil CSc (spolupráce ing.arch. Václav Mudra, ing.arch.Jan
Linhart, ing.arch.Martin Vlnas, Jana Fischerová) – 62 500Kč

Toto pořadí bylo odsouhlaseno a potvrzeno radou města dne 08. 11. 2007. Na základě výše uvedeného byla s vítěznou firmou uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení včetně jeho pravomocného zajištění.

Součástí rozsahu smlouvy bylo (mimo výkresové části a zajištění pravomocného územního rozhodnutí) na základě usnesení rady města (viz níže) zpracování Studie proveditelnosti. V této Studii proveditelnosti je mj. uvedený vývoj stavebních nákladů haly:
- v zadání soutěže 80 mil. Kč bez DPH (pouze hala)
- pro splnění požadavků zadání bylo nutno ve vítězném návrhu překročit limit na 144 mil. Kč bez DPH (vše v cenách roku 2007) – toto navýšení bylo akceptováno Radou města při zadání fáze projektu dokumentace pro územní řízení (dále jen DUR)
- propočet ze Studie proveditelnosti je ve výši 179 mil. Kč bez DPH (pouze hala) a úpravy venkovních ploch 31 mil. Kč bez DPH (vše v cenách roku 2009) – toto navýšení o 35 mil. kč = cca 20% (pouze hala) je zčásti způsobeno změnou technologie vytápění (instalace tepelných čerpadel kvůli snížení provozních nákladů), zčásti inflací 2007 – 2009 a zčásti upřesněním propočtu nákladů.

Protože práce na stupni projektu DUR jsou již úspěšně ukončeny a upřesněné stavební náklady z fáze DUR jsou oproti původnímu odhadu vítězného soutěžního návrhu vyšší, zpracoval předkladatel tento materiál pro jednání rady města jako informaci a pro stanovení dalšího postupu příprav této výstavby nebo jejich případného přerušení. Nyní se nabízí několik možností:
1) pokračovat dále v přípravách stavby ve stávajícím rozsahu a to zpracováním projektové dokumentace pro stavební řízení včetně zajištění pravomocného stavebního povolení. Předpoklad nákladů na projektovou dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení je cca 3 mil. Kč bez DPH
2) dtto s tím, že rozsah se zredukuje na max. limit …………. mil. Kč
3) zastavit přípravy na projektu a akci zakonzervovat do doby zajištění finančních zdrojů na výstavbu – dotace z ROP, cizí developer apod.

Předkladatel doporučuje radě města z důvodu současné finanční situace práce na projektu pozastavit.

Vztah k rozpočtu: v současné době není kryto rozpočtem města, v případě rozhodnutí rady města o pokračování projektu bude dle stanoveného harmonogramu (na základě výsledku výběrového řízení) nárokováno do rozpočtu města.

Vztah ke strategickému plánu: akce není v rozporu se strategickým plánem

Usnesení rady města k akci Víceúčelové sportovní haly:

RM - 19.4.2007
K bodu 10) Informace o veřejné zakázce – projektová dokumentace na víceúčelovou sportovní halu
U s n e s e n í č. 280/07
Rada města po projednání:
1) vylučuje uchazeče:
- Studio A.J.T. Praha spol. s r.o., Na Dračkách 852/15, 162 00 Praha 6
- FACT v.o.s., Podolská 401/50, 147 00 Praha 4
- František Kasík – PROJKA, Nádražní 1936, 397 01 Písek
- Adlatus s.r.o., Žižkova 12, 371 22 České Budějovice
- Projektový atelier AD s.r.o., Husova 4, 370 01 České Budějovice
- Ing. Arch. Pavel Veřtát – ARTECH, Máchova 1429, 397 01 Písek
jejichž nabídky nesplňovaly požadavky dle § 71, odst. 8, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
2) veřejnou zakázku ruší
3) ukládá městskému architektovi vypsat architektonickou soutěž na vizualizaci všesportovní haly s podmínkami, které zazněly v rozpravě k tomuto bodu. Zadání této soutěže nechť je předloženo radě města do 10.5.2007. Do soutěže nechť je zahrnuta podmínka, aby zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení bylo součástí nabídky uchazeče.

RM - 10.5.2007
1) Vyhlášení architektonické soutěže – Víceúčelová sportovní hala v Písku
U s n e s e n í č. 317/07
Rada města po projednání:
1) souhlasí s předloženým soutěžním zadáním bez připomínek s tím, že soutěž bude vyhlášena jako kombinovaná
2) doporučuje zastoupení v hodnotící porotě pány Ing. Miroslava Sládka a Ing. Tomáše Franců
3) ukládá městskému architektu předložit radě města odsouhlasené a schválené soutěžní podmínky České komory architektů


RM – 8.11.2007
22) Potvrzení výsledků architektonické soutěže – Víceúčelová sportovní hala
U s n e s e n í č. 732/07
Rada města s předloženými soutěžními výsledky architektonické soutěže na zpracování návrhu stavby „Víceúčelová sportovní hala – Výstaviště/Písek“ souhlasí bez připomínek.


RM - 12.6.2008
17) Víceúčelová sportovní hala – studie proveditelnosti a dokumentace k územnímu řízení
U s n e s e n í č. 414/08
Rada města s předloženým postupem projektu firmy 4DS spol. s r. o.: Víceúčelová sportovní hala v Písku – studie proveditelnosti a dokumentace k územnímu řízení souhlasí s podmínkou zpracování nehonorované studie proveditelnosti a ukládá odboru RIMM, dle § 34 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, oslovit vyhlášením jednacího řízení bez uveřejnění firmu 4DS spol. s r. o.

Informační systém cestovního ruchu Písecka na www.icpisek.cz  zveřejňuje studii objektu víceúčelové sportovní haly nabízeného pro investici. Textová část studie autora 4DS spol. s r. o., se sídlem: Lucemburská 16, Praha 3, 130 00 popisuje základní koncepci takto:


KONCEPT

• kompaktní dům vyrostlý ze svahu = chybějící dominanta sportovního areálu
• využití svahu při organizaci dispozice a vstupů
• fasáda z ocelového zinkovaného roštu plní funkci ochranného štítu a je interaktivní a dynamická = zobrazuje sportovní výsledky, má vyklápěcí a posuvné části
• optimální návaznost vstupů na jednotlivá parkoviště
• dvojice schodišť v rozích domu = volná dispozice v podlažích
• možnost různých časových režimů u jednotlivých funkcí a podlaží domu
• vertikální rozdělení východní části
- 3 sportovní a 2 koncertní režimy sálu s kapacitami 1022 až 2088 diváků
• kombinace ocelového a železobetonového skeletu s rozponem sálu 42 m


a) URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ - ŠIRŠÍ VZTAHY

• navrhujeme kompaktní dům vyrostlý ze svahu
• využíváme svahu k organizaci dispozice a výškovému rozdělení vstupů do 1.NP a 3.NP
• vytváříme chybějící dominantu sportovního areálu a protipól budovy školy
• interaktivní fasáda – zobrazení sportovních výsledků
• optimální návaznost vstupů na jednotlivá parkoviště
• při severní a jižní straně předjezdy na obslužných komunikacích s krátkodobým parkováním a parkingem autobusů
• okolí řešeno jako kombinace zpevněných ploch pro pěší a travnatých ploch doplněných stromy
• návrh je v souladu s platnou ÚPD - respektuje širší dopravní vztahy navržené ve schválené ÚPD, v řešené situaci je upraveno pouze bezprostřední okolí objektu z důvodu vybudování předjezdu na jižní straně objektu a přímého spojení hlavního vstupu do domu se zastávkou MHD v ulici Burketova


b) ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

• materiálové řešení - pohledový beton a stříbrná zinkovaná ocel, sklo a barevné plasty
• fasáda se snadnou údržbou, prvoplánově jednotná, na druhý pohled dynamická
• dvojice schodišť v rozích domu umožňuje navrhnout volnou dispozici v podlažích a variabilně obsluhovat jednotlivá podlaží
• severní schodiště je pro veřejnost, s osobním výtahem – kontrola vstupujících u pultu s pokladnou a informacemi
• jižní schodiště s provozním výtahem je vyhrazené pro sportovce, klubové členy, novináře a VIP
• hlavní vstup diváků je ve 3.NP proti parkovišti
• vstup sportovců je v 1.NP z jihu od parkoviště sportovců
• možnost různých časových režimů jednotlivých funkcí domu
• variabilní oddělení nebo sloučení souvisejících prostorů fitness – kuželky, vestibul – restaurace, kanceláře – novináři, VIP
• splňujeme požadovanou kapacitu sálu, šaten a sociálních zařízení
• uvnitř je dům rozdělen na 2 části - část západní s multifunkčním sálem a část východní s ostatními provozy řazenými vertikálně nad sebou
• vertikální rozdělení východní části:
- 1.NP - zázemí sportovců se šatnami a sklady, technika
- 2.NP – fitness a kuželky s návazností na spodní patro šaten i na horní vestibul a restauraci
- 3.NP – hlavní vstup diváků s vestibulem a restaurací – variabilní uspořádání
- 4.NP – zóna pro novináře a VIP, kanceláře
- 5.NP – technika

c) POPIS SPECIFICKÝCH ČÁSTÍ ŘEŠENÍ

SÁL
• sál je multifunkční, má olympijské parametry a umožňuje následující variabilní uspořádání hlediště:
- režim sport 1 – házená, futsal – pevná část východní tribuny s kapacitou 1022 diváků
- režim sport 2 - 3 tréninková hřiště – východní tribuna doplněna o mobilní část s celkovou kapacitou 1332 diváků
- režim sport 3 – basketbal, volejbal, tenis, šerm – východní tribuna doplněna o mobilní část a západní mobilní tribuna - celkem s kapacitou 1642 diváků
- režim koncert 1 – pódium uprostřed plochy – východní tribuna doplněna o mobilní část, západní mobilní tribuna a sezení na ploše - celkem s kapacitou 1762 diváků
- režim koncert 2 – pódium u západní tribuny – východní tribuna doplněna o mobilní část, a sezení na ploše - celkem s kapacitou 2088 diváků
- kapacity uvedeny včetně VIP sekce a bez ochozu

KONSTRUKCE
• západní část se sálem – ocelový skelet s prostými nosníky s rozponem 42 m x 7 m
• východní část – železobetonový skelet s monolitickými železobetonovými deskami v rozponu 9 m x 7 m
• konstrukční výšky 1.NP, 2.NP a 4.NP jsou 3 400 mm, pouze 3. NP má konstrukční výšku 4 000 mm
• střecha z pásů z titanzinkového plechu

FASÁDA
• fasáda plní funkci ochranného štítu, je jednotná z ocelového zinkovaného roštu
• štít fasády se vyklápí pomocí servomotorů v místě vstupů v 1.NP a 3.NP, posunují se jeho šablony na východní fasádě v místě herny kuželek ve 2.NP a kanceláří ve 4.NP
• štít fasády cloní před sluncem – doplnění u sálu na západní a jižní fasádě o vnitřní rolety s automatickým ovládáním s reklamním potiskem – rolety zajistí rozptýlené a homogenní osvětlení sálu

d) SEZNAM VÝKRESŮ A DALŠÍCH ČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU

č. 1 – Grafická část – Situace, širší vztahy
č. 2 – Grafická část – Půdorysy 3.NP, 4.NP, Řez A - A
č. 3 – Grafická část – Půdorysy 1.NP, 2.NP, Řez B - B
č. 4 – Grafická část – Pohledy
č. 5 – Grafická část – Zákresy do fotografií, schemata
č. 6 – Textová část
č. 7 – obálka „CD“
č. 8 – obálka „Autor“

e) TABULKA BILANCÍ

VÝMĚRY
1) Zastavěná plocha 2 998 m2
2) Obestavěný prostor 48 000 m3
3) Hrubá podlažní plocha 6 470 m2
4) Čistá podlažní plocha 5 910 m2
5) Odhad stavebních nákladů na 1m3 OP 3 000 Kč/m3
6) Odhad stavebních nákladů body 2) x 5) 144 Mil. Kč

KAPACITY
Hlediště sálu – dle jednotlivých režimů 1022 až 2088 diváků
Šatny sportovců - 300 osob
Trenéři a doprovodný personál – 90 osob
Šatna diváků - 650 osob
Restaurace max. 250 jídel / den
Rychlé občerstvení – 35 osob souběžně
Kanceláře – 10 osob

 

0
0

Diskuze k článku +

28. 7. 2010 (21:18)  –  Lada

0
0

Paní Myslivcová, můžete mi, prosím, napsat, odkud jste tento materiál získala? Děkuji

Odpovědět

28. 7. 2010 (22:15)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Dobrý den,
samozřejmě. Materiál projednávala rada města Písku 22.7.2010 a při následné tiskové konferenci byl poskytnut novinářům. Aktuální studie víceúčelové sportovní haly je zveřejněna na adrese http://www.icpisek.cz/docs/cz/kip21.xml. Zdravím Vás

Odpovědět

4. 8. 2010 (15:55)  –  Tomáš Poskočil

0
0

Může! Pokud si město za posledních 20 let dovolilo vystavět (rekonstruovat) Kulturní dům, Sladovnu, kino Portyč a divadlo, nevidím důvod k tomu, aby si město nemohlo dovolit vystavět Víceúčelovou sportovní halu. Její vystavba je potřeba! V malé Oblovkové hale se v zimních měsících perou o místo oddíly házené, florbalu a futsalu, a v Písku není žádná jiná hala, která by odpovídala požadovaným rozměrům těchto sportů. Házenkářky jako jediné v Písku hrají nejvyšší celorepublikovou soutěž a hala rozhodně neodpovídá úrovni soutěže, kterou hrajou. Navíc se poslední roky dostávají do Evropských pohárů a Oblouková hala je pro takové zápasy nevyhovující, dokonce si troufnu říci, že dělá městu Písek ostudu! Hráčské šatny v jiné budově, sprchy na chodbě, malá kapacita hlediště atd… Výstavba nové víceúčelové sportovní haly v naplanové lokalitě doplní sportovní areál, přitáhne plno sportovních družstev na letní soustředění, podpoří turistický ruch ve městě. Neměl bych strach o její využitelnost, od srpna do května by ji zaplňovaly tréninky a zápasy házenkářek, futsalistů, florbalistů, v rámci zimní přípravy by jistě přišla vhod vedle sídlícímu fotbalovému oddílu, v létě by ji zaplnila již zmiňovaná soustředění sportovních družstev. Fandím kultuře a jsem rád, že máme nádherné kulturní svatostánky. A proto doufám, že nyní lidé ve městě pochopí, že je třeba vybovat také kvalitní sportovní svatostánek!

Odpovědět

4. 8. 2010 (20:44)  –  ...

0
0

třesky plesky

Odpovědět

23. 8. 2010 (09:20)  –  Ondřej Veselý

0
0

Souhlasím s tím, že by město mělo rovnoměrně rozdělovat investiční prostředky mezi jednotlivé zájmové oblasti (řekněme investice pro volnočasové vyžití). Velké investice se pak týkají především zájmových oblastí sportu a kultury. Za posledních osm let směřovaly v oblasti kultury velké investice do kulturního domu, sladovny a divadla, v oblasti sportu pouze do sportovního areálu. Další investice si vyžádá oprava Alšovy školy, kam by měla být přesunuta knihovna umístěná dnes v nevyhovujících prostorách, rekonstrukce či výstavba plaveckého stadionu a výstavba všesportovní haly. Problém je, že se město Písek dosavadními investicemi finančně vyčerpalo a již v současné době jsou některé investice nezájmové (např. oprava škol) realizovány pouze za cenu vysoce schodkového rozpočtu. Je pravdou, že velkou část viny nese vedení města, které bez problémů odsouhlasuje "vícepráce", tedy prodražování veřejných zakázek města. Za posledních osm let tyto vícepráce přišly město na závratných 126 mil. Kč.

Dalším problémem je pak provoz zařízení a míra jejich využití. Provoz všech výše uvedených zařízení (ať již zrealizovaných či připravovaných) je či bude nepochybně ztrátový. Využití některých zařízení (dnes zejména všesportovní areál) je pak nedostatečné.

Po zohlednění všech těchto skutečností a jednoznačné vize, podle které se budou příjmy města až do r. 2020 spíše snižovat si dovolím dát přednost rekonstrukci či výstavbě plaveckého areálu před všesportovní halou.

Odpovědět

21. 10. 2010 (13:44)  –  Němec Jiří

0
0

Město si může dovolit při získání dotací z různých fondů postavit víceúčelovou sportovní halu. Otázka by měla spíše znít, který provozovatel bude mít dostatek prostředků na úhradu provozních nákladů této haly, jak vysoké bude nájemné v této hale a kdo na nájemné haly bude mít dostatek prostředků. Aby to nakonec s halou nedopadlo jako se Sazka arénou v Praze.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.