Přihlášení

250 000 navíc

27. 3. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (22) | Vaše názory

Stejně jako u prodejny LIDL se budou zastupitelé ve čtvrtek zabývat také konečným návrhem smlouvy na výkup pozemků v oblasti Klášterských rybníků, za účelem vybudování cyklostezky. Na minulém jednání zastupitelstva bylo přijato usnesení, že město pozemky vykoupí, za cenu 561.250,- Kč. A to není cena odpovídající povaze pozemků.

   Cena pozemků nestoupla a předloni činila 307.400,-Kč, nárůst ceny je 250 tisíc korun!

  Z materiálů k jednání vybírám:  <<… Vyjádření odboru výstavby a územního plánování:

Předmětné pozemky jsou podle územního plánu (dále jen „ÚP“ Písek) zahrnuty jako součást ploch zeleně ochranné a izolační (ZO). Jedná se o plochy nezastavitelného území s povinností zachování a rozvoje funkce zeleně s funkcí izolační a ochrannou. Podmíněně je však v těchto plochách ÚP připuštěno umisťování pěších a cyklistických komunikací.

Upozorňujeme na skutečnost, že na předmětných pozemcích je vymezen prvek územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“) –lokální biokoridor LBK 281 Semice.

Podmínky pro využití ploch ÚSES jsou podle ÚP nadřazeny podmínkám pro využití ploch ZO. S umístěním cyklostezky s povrchem z mlatového materiálu lze v plochách ÚSES souhlasit pouze za předpokladu, že nezhorší ekologickou stabilitu. To znamená, že změnou nedojde ke znemožnění navrženého využití nebo zhoršení funkce prvku ÚSES.

Upozorňujeme ještě na další podmínku pro využití ploch vyplývající z ÚP Písek, podle nějž musí být podél vodních ploch a vodotečí zachován přístup k nim, a to v šíři minimálně 6 m od břehové hrany. Pozemky jsou částečně situovány v „ochranném pásmu“ 50 m od okraje lesa….>>

   Když to volně shrnu, trasa cyklostezky je situována v místech, kde vlastně ani nemůže být postavena. Buď je v ochranném pásmu lesa, moc blízko břehové hrany, navíc musí být pouze mlatová, a není jisté, že tento povrch je tam vůbec možný. Ke všemu stezka prochází biokoridorem, čímž může být narušena jeho stabilita. Jednoduše, vybraná trasa na stavbu cyklostezky není víc jak z půlky vhodná. A za tu neplodnou půdu, skoro nevhodnou pro stavbu město zaplatí majlant, s rizikem, že se stavba neuskuteční. Možná se pletu, ale to já nerada.

<<… Pozemek parc. č. 337/1 o celkové výměře 1115 m2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha –neplodná půda. Pozemek parc. č. 341/2 o celkové výměře 844 m2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha –neplodná půda.

Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise doporučuje trvat na původní nabídce a již přijatém usnesení, tj. za celkovou cenu 307.400,-Kč (cena ve výši 200,-Kč/m2 za pozemky pod stavbou stezky a ve výši 100,-Kč/m2 za pozemky okolní)… >>

   Mimo racionální rovinu, je tu rovina mravní, i rovina hospodáře s majetkem města. Nákup se uskuteční bez toho, aby se zastupitelé dozvěděli skutečnou odhadní cenu pozemků, nakupuje se pouze podle ceny, kterou si stanovil prodávající.

   Připomíná to příběh jedné známé. Její manžel trpěl několikrát do roka "zatměním", při kterém na několik dní zmizel rodině, zároveň zmizela celá jeho výplata, naopak přibyla nějaká dáma, u které to přečkal. Po návratu mu bylo odpuštěno, až jednou paní řekla, že další "zatmění" znamená rozvod. Pán tehdy slíbil, že přestane pít, protože to ten potvora alkohol za to může, on by se jinak choval vzorně. Pak se zarazil a řekl, že pít přestane až pozítří, protože má zítra svátek, a ten zapít chce. Rozvedli se, paní chtěla pravidla vždy, ne až pozítří.

   Jak to souvisí? Usnesením bylo rozhodnuto o nákupu pozemků, bez odhadní ceny, dokonce násobně navýšenou cenu za neplodnou půdu. Na tom samém jednání však bylo přijato usnesení, že od příště se už bude vždy prodávat podle pravidel města – ceny určené znaleckým posudkem, a to platí vlastně i pro výkup pozemků. Situace stejná s tou bajkou, dneska to ještě koupíme za neodpovídající sumu peněz, ale od příště už budeme dodržovat pravidla, všichni se od zítra budou řídit pravidly.

<< Dotazy občanů > parkování (č. 2200222) Věra (Neregistrovaný) 2.1.2019 14:14:36

Dobrý den,bylo by možné, aby na Hradišti na celém sídlišti byly namalovány parkovací mista. Parkování zde ubívá a kolikrát řidiči špatně zaparkují a tím ještě toto sníží, a zajímalo by mě jestli se uvažuje o zhotovení parkovacích míst,výstavbou vila domů zde místa na parkování ubívají. Děkuji

Mgr. Irena Malotová (Diskuzní fórum) 3.1.2019 08:53:28 parkování (č. 2200253)

Dobrý den, v loňském roce se obnovovalo vodorovné dopravní značení na sídlišti Jih a pro letošní rok máme v plánu sídliště Logry a nábřeží 1.máje; vodorovné značení na sídlišti Hradiště pro tento rok v plánu (ani v rozpočtu) není. Ing. Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy >>

   V rozpočtu města se našlo o 250 000,- Kč na nákup pozemku, jehož hodnotu ani zastupitelé neznají, proto nezbývá na čáry pro parkování?

  Vážení zastupitelé, všechny vaše počiny budou zaznamenány, označeny plus či mínus. Na obojí se vždy někdo rozvzpomene a bude vám je připomínat, až se mu to bude hodit. A už máte na účtu jeden diskutabilní výkup….

0
0

Diskuze k článku +

28. 3. 2019 (23:13)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dnes jsem na jednání ZM načerpala tolik informací, že dočkat konce bylo těžké, a udržet myšlenku, proč na konec čekám ještě těžší.
V tomto bodě byl nákup neplodné půdy za 561.250,- Kč posvěcen. Ale to není zdaleka nejpřevapivější usnesení ZM dnešního dne.

Odpovědět

29. 3. 2019 (22:29)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Kdo parkovat neumí, ani čáry mu nepomohou…

Jestliže se poblíž panelákového sídliště, kde je počet parkovacích míst na hraně, začnou stavět bytové domy s několika málo parkovacími místy, je nasnadě, že je na problém zaděláno. Dnes totiž k jednomu bytu nestačí jedno parkovací místo jako kdysi, ale spíše tři – dvě pro obyvatele bytu a jedno pro návštěvy.

Odpovědět

29. 3. 2019 (23:11)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tady ten jiný rozměr tolik nevítám, jasně že parkují řidiči, ale přeci jen, čára je čára.
To jsem uvedla jako příklad pro to, že na takovou základní banalitu, jako vybavit parkoviště čárami nejsou peníze v rozpočtu(a nejen na čáry), ale pak se tu vyhodí víc jak čtvrt milionu jen proto, že si někdo vymyslel trasu cyklostezky mimo pozemky města a na pozemcích, které městu majitelé prodat nechtějí.
Víte co, já pánovi ty peníze za ty pozemky přeji, i když s jeho počinem nesouhlasím, přála jsem mu je i předtím, když byla cena nižší a přesto za pozemky vysoká.
A zastupitelům jejich rozhodnutí také přeji, až se bude účtovat.

Odpovědět

30. 3. 2019 (09:17)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Paní Šťastná, tak nevím, jestli v tomto případě schválně dezinformujete, nebo jste si tentokrát nedala takovou práci se zjišťováním podkladů. Pozemek se nevykupuje pouze kvůli "cyklostezce", ale jednak kvůli zajištění veřejného přístupu ke Klášterským rybníkům a za druhé kvůli budování polosuchého poldru na Mehelnickém potoce. Ten bude sloužit v době velké vody jako ochrana oblasti Hradištské ulice a po většinu času v něm bude mokřadový biotop.

Odpovědět

30. 3. 2019 (17:49)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dobrý pokus, pane Veselý. Budu parafrázovat odpověď ve stylu častých odpovědí pro občany ze strany vedení města(bohužel leckdy i úředníků z odborů): Každý, koho zajímá dění ve městě, by měl sledovat Úřední desku města, popřípadě zveřejněné dokumenty na webu města.

V usnesení ZM č. 16/19, dokumentu dostupném občanům se o: …"za druhé kvůli budování polosuchého poldru na Mehelnickém potoce. Ten bude sloužit v době velké vody jako ochrana oblasti Hradištské ulice a po většinu času v něm bude mokřadový biotop…." vůbec, ale vůbec nepíše.

Ze zveřejněných materiálů k jednání ZM v r. 2017 a z materiálů k jednání ZM v r. 2019 vyplývá, že se projednává pouze výkup pozemků pro zbudování cyklostezky a zpřístupnění Klášterských rybníků. Byly materiály k jednání ZM předložené zastupitelům dezinformační?

Budu spravedlivá, ale jen drobet, na posledním jednání ZM jste s ukazovátkem, bez mikrofonu, něco o zadržování vody v území říkal. Kdo si nepřečetl zápis z jednání, nebo na něm přímo nebyl, ten o tom neví. A hned tak se nedozví, protože většina zastupitelů si nepřeje on line přenos, ani video záznam z jednání ZM.
Tahle informace však NENÍ zahrnuta v usnesení ZM č.16/19, nebyla ani ve zrušeném usnesení ZM č. 183/17 – tady město přistoupilo na odkup celých pozemků, ačkoliv chtělo odkoupit pouze části pozemků na cyklostezku, jenže majitel si dal podmínku, buď celé nebo nic.

Kdo se chce patlat v souvislostech s vodotečí, s územím, s rybníky, s nedodělanou nařízenou retencí v území po výstavbě obchodní zóny, může najít, že město získalo větší rozlohu pozemků a hodí se do proti povodňových opatření na Mehelnickém potoce, ale v materiálech, o kterých nahoře píši, to nikdy nenajde.

Bude hezké, když v dalším příspěvku připojíte omluvu za to, že jste mě označil za šiřitelku záměrné
dezinformace.

Odpovědět

31. 3. 2019 (08:45)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

No vidíte paní Šťastná, takže jste opravdu podala schválně dezinformaci. On se totiž běžný občan, pokud ho to zajímá, zeptá, než něco okomentuje. Vy to okomentujete schválně pouze podle materiálu, i když znáte jeho vysvětlení a všechny důvody výkupu. Cíl je jasný. Udělat ze zastupitelů nekompetentní blbce. To není moc fér….

Odpovědět

31. 3. 2019 (10:49)  –  Pavel Kozelka

0
0

Jestliže písemná dokumentace a podklady nepředstavují skutečné podklady pro jednání orgánu, který má jednat ve veřejném zájmu, ale je rozhodováno na základě neveřejných údajů tak, aby nebylo možné rozhodnutí kontrolovat, pak se podle mého názoru jedná o protiprávní postup, který vytváří prostor pro zneužití svěřené pravomoci – korupci.

Argumentace, že se může každý zeptat je lichá , neboť popírá možnost veřejné kontroly, která má být realizována právě prostřednictvím zveřejňovaných podkladů. Současně je otázkou, kolik zastupitelů o Vašem vysvětlení a všech důvodech výkupu vědělo.

Příkladem může být nevědomost zastupitelstva, zda hlasuje o dodatku či celé smluvní dokumentaci se společností LIDL (viz hlasování o http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/zastupitele-jednali-dlouze-mimo-jine-o-purkraticich-lidlu-a-zizkovych-kasarnach?comment=8812).

Odpovědět

31. 3. 2019 (15:33)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Od člověka, který kvůli svým osobním zájmům blokuje rozvoj celého Písku řeči o transparentnosti fakt sedí…

Odpovědět

31. 3. 2019 (16:00)  –  Michaela Šťastná

0
0

Bezpáteřní hajzlové-autor pan Hořánek, Nekompetentní blbce-autor pan Veselý, seznam domněnek se rozšiřuje.

Nadále trvám na tom, že jsem nepodala žádné dezinformace, jak jedinečně popsal a vysvětlil pan Kozelka.
Nesouhlasím se závěrem, že cílem je udělat ze zastupitelů nekompetentní blbce, jak správně uvádí pan Blaha. A předmětem příspěvku nejsou zastupitelé, ale usnesení, které přijali.

Protože Vaše přednáška v diskuzi u projednávaného bodu výkupu pozemků nevyústila v návrh usnesení na usnesení s připomínkou na výkup pozemků pro zřízení polosuchého poldru, není jeho zřízení pro město závazné usnesením. To znamená, že když na příštím jednání ZM někdo navrhne, aby na pozemcích vzniklo i parkoviště a zastupitelé to odsouhlasí, nebrání jim v tom vůbec, že jste k nim měl přednášku o možnosti vybudovat zde poldr.

Proti povodňová opatření na Mehelnickém potoce se plánují několik dlouhých let, a nebylo ani kopnuto u prvního, rozpočet s nimi na příští čtyři roky nepočítá-nepatří mezi priority, a v loni a letos zadané studie nedávají oprávnění v pracích započít. Možnost řešení rozpočtovým opatřením je vázána na souhlas zastupitelů, tedy není závazná. U nikoho neuspějete s tvrzením, že jste někdy v diskuzi řekl, že se pozemky použijí i na suchý poldr, protože ve věci bylo přijato usnesení pouze na veřejný přístup a cyklostezku.

A k přijatému usnesení ZM jsem vyjádřila svůj názor, nebudu se nikdy nikoho ptát, co smím okomentovat,
-"Vy to okomentujete schválně pouze podle materiálu" – nepoklesnu k tomu, že si argumenty začnu vymýšlet, najdu si je, kde jinde, než v materiálech.

Odpovědět

31. 3. 2019 (16:13)  –  Michaela Šťastná

0
0

Že Vás z celém komentáři rozčílí jen jméno autora!?

Odpovědět

31. 3. 2019 (16:27)  –  Pavel Kozelka

0
0

Rozvoj celého Písku blokují nikoliv oprávněně vznesené námitky účastníků, kteří logicky a oprávněně chrání své zájmy, ale polopravdy zástupců Města Písek, jimiž se snaží zneužít svého postavení na úkor lidských práv občanů.

Pokud jste to přehlédl, tak vlastnické právo patří mezi základní lidská práva (viz článek 11 Listiny základních práv a svobod, článek 1 dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv ze dne 20.03.1952).

Důsledek opakovaně nepoctivého přístupu zástupců Města Písek se logicky projevuje v tom, že není příslibům jeho zástupců možné věřit av souladu s ustálenou judikaturou Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, které vyzdvihují zásadu vigilantibus iura scripta sunt (každý nechť střeží svá práva), je zapotřebí proti nezákonnému postupu včas a účinně brojit.

Přiznávám, že písečtí mají jednu výhodu. Mají svého anděla. Michaelu Šťastnou.

Paní Šťastná – děkuji za Vám.

Odpovědět

31. 3. 2019 (17:10)  –  Michal Čapek

0
0

Netolerance a nerespektování druhého názoru. Pokud se objeví jiný názor, než je ten můj, tak samozřejmě je ten jiný názor špatný a osoba jej prezentující je hodna zatracení. Nevím, na základě čeho jsou lidé přesvědčeni, že oni vždy mají pravdu a ti druzí nikoliv. Společnost se musí naučit respektovat názory jiných, neshazovat a neurážet své názorové protivníky, a to ani rádoby vtipnými bonmoty. Pokud se tak děje, je to prostě špatně. Dalajláma pravil, držme se tří R – respektu k sobě, respektu k druhým, odpovědnosti (responsibility) za své činy. Nemyslím tím nikoho konkrétního, diskutující na Píseckém světě respektem, slušností a pokorou doslova překypují.

Co se týče tohoto konkrétního problému a to výkupu pozemků ke Klášterským rybníkům, také nejsem stejně jako Vy příliš šťastný z toho, za jakou částku se pozemky vykoupily. Jsem však schopen přijmout názor druhých, tedy těch zastupitelů, kteří mě přehlasovali. Jejich názor plně respektuji. Byl jsem přehlasován, stalo se, pojďme dál. Ostatně nelze bez dalšího prohlásit, že cena je příliš vysoká. Skutečně je? Je snad lepší současný stav, kdy nově opravené rybníky zarůstají, stav je silně neutěšený a jsou bez přístupu? Mýlím se já nebo ostatní zastupitelé? Nemá cenu smutnit pokaždé, když můj názor není prosazen. V životě to chce více optimismu. Věřím, že výkup bude nakonec positivem. Pojďme myslet dále. Nebylo by dobré, pokud by se povedlo spojit rybníky i s cyklostezkou Písek – Smrkovice?

Odpovědět

31. 3. 2019 (17:12)  –  Michaela Šťastná

0
0

Až superlativem vyjádřená pochvala mě velice těší, rdímse ………. a není zač!

Odpovědět

31. 3. 2019 (11:53)  –  Luděk Blaha

0
0

"Udělat ze zastupitelů nekompetentní blbce."

Jen drobné připodotknutí. Bez ohledu na předmět diskuse či sporu a bez ohledu na konkrétní účastníky:
Z žádného člověka nelze udělat nekompetentního blbce!
Dokonce ani ze zastupitelů občanů v zastupitelstvu čehokoli ne. O člověku lze jako o nekompetentním blbci hovořit, lze jej z nekompetentního blbství nařknout, ale nejde jej nekompetentním blbcem udělat.
Nekompetentním blbcem člověk je, a nebo není.
Každý občany zvolený zastupitel je kompetentní vykonávat svoje zastupitelství právě tím zvolením.
K blbství se vyjádřit nemohu, protože se s blbci nestýkám. Žiji až na výjimky poměrně osamělý život.

Odpovědět

31. 3. 2019 (18:09)  –  Michaela Šťastná

0
0

Váš respekt k mým názorům jste, pane Čapku již popsal ve svém příspěvku: "Dobrý den paní Šťastná, dovolím si reagovat na Váš článek, respektive Vaše články. Jste jedním z nejaktivnějších přispěvatelů na tomto webu a je zřejmé, že o dění ve městě máte přehled. Z Vašich příspěvků nabývám takového dojmu, že jste příliš kritická a vše ve městě je špatně, ať se to týká investičních akcí či vedení města…."

Pokud jde o prosazení nákupu pozemků přinejmenším o čtvrt milionu dráž, z pokladny města, nebude to jen záležitost zastupitelů a jejich odlišného názoru na cenu neplodné půdy.
Já Vašim myšlenkám v příspěvcích přestávám rozumět čím dál více.

Odpovědět

2. 4. 2019 (08:18)  –  Veronika Paluková

0
0

Dobrý den, začátkem ledna konzultovala podrobnější informaci, kudy má vést cyklostezka spojující Semice a Smrkovice. Tehdy jsme uvažovali o tom, jak k exponovanému místu kopírujícímu vlastně současnou silnici, dostat výsadbu ovocné aleje. To, že je záměr jiný, přes Klášterské rybníky, jsem zaznamenala na podkladech k zasedání únorového zastupitelstva. Přemýšlím, kdy se tyto změny odehrály. Ba ani osadní výbor v Semicích o nich nevěděl a byl nemile překvapen zjištěním, že stezka povede nebo bude končit (tzv. zpřístupněním) právě u Kláštěrních rybníků. Lokalita je to opravdu hezká, chápu, pro některé to znamená, že je přímo lákající k turistickému využití, jenže…netuším, do jaké míry kdo uvažoval o souvislosti, kterou uvádí paní Šťastná, že jde o biokoridor pro zvěř, která, když se pečlivěji podíváte na okolí rybníků, nemá v záplavě zemědělského užití orné půdy jiného úkrytu a poskytnutí potravy. Stejně tak otázka polosuchého poldru není závislá na cyklostezce (plán na něj tu byl jistě dříve), možná tak v souvislosti s transférem těžké techniky…. Je již rozhodnuto, tak to je. Jen si opakovaně , i v souvislosti s jinými projekty města, říkám, jak nelehké je sledovat široký záběr různorodého spektra informací na vývěskách města, aby člověk zaznamenal změny, obměny, dodatky apod. Otázka přenosu informací, jejich zaznamenání a dostatečný časový prostor, kdy se k nim lze ještě vyjádřit, je stále nabídledni, a přemýšlím jak je lidem funkčně zprostředkovat bez toho, aniž abychom byli odkázáni na neustálé sledování vývěsek ve městě, včetně dohledávání na hůře přehledných stránkách města Písku… Děkuji tak Píseckému světu a i paní Šťastné, že nás o mnohém dění zpravují…

Odpovědět

2. 4. 2019 (08:25)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Dobrý den, mohu potvrdit, že se trasování stezky několikrát měnilo. Důvod je jednoduchý. Město nemá v lokalitě pozemky a trasu jsme museli nastavovat podle toho, kde se nám je podaří získat (koupit). Polosuchý poldr byl skutečně plánován již dříve, ale k jeho realizaci dosud nedošlo ze stejných důvodů.

Odpovědět

2. 4. 2019 (14:26)  –  Michaela Šťastná

0
0

Díky za rozšíření rozměru tohoto výkupu pozemků, i za pochvalu, paní Paluková. Získání aktuálních informací není jen v tomhle případě jednoduchá věc, připojila bych, že letos je v rozpočtu města na cyklostezku vyčleněno tuším 2 800 000,- Kč, a já nepoznám, jestli se z této částky odečítá cena za výkup pozemků, nebo se cena výkupu nárokuje z jiné kapitoly. Taková cyklostezka potom vyjde mnohem dráž (není to jen tento případ), než se domníváme.

Z odpovědi p. Veselého usuzuji, město mělo úmysl vybudovat cyklostezku, jejíž trasa je naplánována i přes pozemky, u kterých má město trvale problém je získat do vlastnictví. Ze stejných důvodů se neuskutečnila ani realizace stavby polosuchého poldru. Když přivřu oko nad tím, co jsem napsala výš, teď byla šance získat pozemky na obojí a vykoupit je.
Přesto nedostane přednost stavby polosuchý poldr, který je z mého pohledu pro život občana ve městě významnější hodnotově (biokoridor, zadržení vody v době záplav a povodní, i sucha), ale přednost má stavba cyklostezky, s nižším významem pro život města.

Tím se dostanu k podstatě mnoha připomínek občanů (i mých), že se investuje do zábavy, do zábavy jen pro úzkou skupinu obyvatel, ale neinvestuje se do základních potřeb (chodníky, silnice, MHD, potrubí, zeleň…).

Odpovědět

2. 4. 2019 (17:58)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Paní Šťastná, i já jsem přesvědčen, že polosuchý poldr je obecně důležitější, než cyklostezka. Nicméně jsem si jist, že většina občanů přivítá spíš cyklostezku. Tedy mimo dobu povodní.

Co však nechápu je stavění cyklostezky a poldru proti sobě. Situace nestojí buď a nebo, ale obojí.

Odpovědět

2. 4. 2019 (19:37)  –  Michaela Šťastná

0
0

Já nestavím proti sobě cyklostezku a poldr, ale jejich význam pro město a žebříček hodnot města, pane Veselý.
V tom vidím velký rozdíl, co město samo odloží, a co upřednostňuje. Kdyby návrh města byl opačně- v rozpočtu a u výkupu- pozemky na poldr a k tomu nádavkem pozemky, na kterých by zbylo místo, ať tam vede třeba cyklostezka.
V tom případě by byl na pranýři majitel pozemků za to, že předražil neplodnou půdu, která bude využita k ochraně města, nenaruší biokoridor, nic proti ničemu. Jenže je to opačně, a celou dobu se snažím vysvětlit, že to není "obojí", jak tvrdíte Vy.

"Nicméně jsem si jist, že většina občanů přivítá spíš cyklostezku." Jak správně říct, co si o té větě myslím…?
Jestli se chcete zavděčit občanům tímhle, je to jako nabídnout dítěti pamlsek nebo zeleninu, a těšit se potom z jeho přízně- strejdu má rád, nosí mu dobroty – sice dítěti chybí vitamíny a vláknina, ale než se začne léčit, je rozmazlené a strejdu miluje. Ale být milovaný strejda i přes to, že nosí jen tu zeleninu, to je podle mě frajeřina, hodna obdivu.
Podle mě by město- člen vedení města- mělo umět lidem vysvětlit, co je potřeba udělat proto, aby jim voda nespláchla místo, kde si ten pamlsek vychutnají, vysvětlit jim, že teprve až budou jejich domovy v bezpečí, tak přijde na řadu zábava, samo to tak opravdu chtít, pak nebude mít problém zvládnout ty rozmazlené, co raději pro zábavu nechají třeba vyplavit část města. Pokud si město nastaví žebříček hodnot tímto směrem, nebudu mít o čem psát.
Pořekadlo: Napřed povinnost, potom zábava, má své opodstatnění.

Odpovědět

2. 4. 2019 (21:00)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Pokud celý problém spočívá v tom, že jsme vykupovali pozemek se záměrem cyklostezky a použijeme jej i pro poldr, kdyžto pokud by to bylo napsáno naopak bylo by vše v pořádku, tak je to směšné. Na druhou stranu, pokud nás trápí jen takové problémy, je to zcela skvělé.

Odpovědět

2. 4. 2019 (23:16)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pořád vedle. V pořádku by to bylo, kdyby p r i o r i t o u byl výkup pozemků za účelem stavby poldru, co je na tom směšného?
Za tuhle cenu by to nebylo v pořádku ani u něj, ale možnosti, jak dosáhnout nižší ceny, by měly jinou oporu a možná, možná by taková ani nebyla.

Směšné je, že pořád opomíjíte závaznost usnesení ZM, které bylo přijato na výkup pozemků za účelem stavby cyklostezky.

V případě, že zítra složíte funkci zastupitele města, nebude se o poldru nikdo jiný vůbec bavit.
V usnesení je stezka, konec, že pan Veselý někdy něco říkal, sliboval a proto bych tam chtěla ten poldr? To určitě, všichni mě odkáží na usnesení a dokud nenastane jeho zrušení, nic se na tom nezmění. Nebo pan Veselý měl navrhnout usnesení s připomínkou….ale to jsem už psala, dobře o tom víte, a pořád děláte, jakoby nic.

<< Zastupitelstvo města přijalo dne 14.02.2019 usnesení č. 16/19: Zastupitelstvo města:
1. schvaluje zrušení usnesení č. 183/17 ze dne 10.08.2017
2. schvaluje výkup pozemků parc. č. 337/1 o výměře 1115 m2a parc. č. 341/2 o výměře 844 m2vše k.ú. Semice u Písku z vlastnictví vlastníka za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2(u těch částí pozemků, které budou trvale dotčeny stavbou stezky pro chodce a cyklisty ke Klášterským rybníkům –cca 715 m2) a za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2 (u zbývajících částí pozemků, které nebudou dotčeny stavbou stezky pro chodce a cyklisty ke Klášterským rybníkům –cca 1244 m2). Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. >>

Chybí slova: poldr. polosuchý poldr, které budou trvale dotčeny výstavbou poldru, mokřad, rozšíření biokoridoru, nebude tam tábořiště, nebude tam pláž……

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.