Přihlášení

Dostane, když to platil

8. 8. 2017 | Michaela Šťastná | Diskuze (21) | Vaše názory

Začnu paprčkama, umístěnýma pod článkem. Prostě se nenaučím je vnímat jako hodnocení, tak chci zpětně a dopředu poděkovat všem, co tou paprčí dávají najevo sympatie k tomu, co je v článcích vyjádřeno. Ti, co dávají druhou paprčí najevo, že nee, ti jsou mi do doby, než napíší komentář, úplně šumafuk. Navíc někdy nevím, jestli je to nesouhlas se mnou, nebo tím, o čem je to psáno.

Ve chvílích, kdy je čas k přemýšlení, napadá mě, jak je fajn, že tolik lidí je na stejné názorové vlně. Během chvíle si to zkazím tím, že to co dnes pranýřuji, není novinka, přede mnou na to upozorňoval ten, před ním onen, že jsem o tom už četla. Zmizí pocit sounáležitost a přichází chmury, že i když si tolik lidí myslí totéž, píší o tom, a jdou „na trh“ se svou kůží, ty problémy se neřeší. Utěšuji se tím, že oproti jiným aspoň něco dělám. Ale to dost těžké, to mi věřte, najít sílu a pokračovat ve zdánlivém kruhu.

         Když je na řadě stavebník

Konkrétně ten, který bude projednáván ve čtvrtek na zastupitelstvu, vnitroblok Gregorova. Osobně nesouhlasím s návrhem změny v územním plánu, ani regulačním plánu, tedy změny už schválené. Od roku 1995 stavebník zahušťuje obytnou zónu, a snad každou stavbu provází nutné změny v plánech, které mu město schvaluje. Rok 1995 nelze na webu města najít, ale ta dávná (a pokračující) nit se proplétá zastupitelstvy po celou dobu, a všichni se snaží přizpůsobit návrhům stavebníka, on se nepřizpůsobuje ani regulativu, ani územnímu plánu. Je tu vlastně pár staronových radních, kteří už měli věc na stole. Na výsledek jednání a hlavně na rozhodnutí jsem velice zvědavá.

Projednání funkční změny pozemků v rámci procesu pořízení změny č. 1 Územního plánu Písek

Uvedl JUDr. Knot.

P. Vodička – občané z lokality dávali námitku, že nechtějí žádnou stavbu podobného charakteru tj. bytový dům p. Svatoše. Pokud se dá dílčí souhlas ke stavbě 3 patrového domu, bude pozemkově vyřešena i stavba 90 b.j. p. Svatoše. Doporučoval by zrušit regulační plán a udělat studii na Zeyerovu ulici

Arch. Trambová – v březnu proběhlo jednání s p. Svatošem o výměně pozemku. Město by získalo pozemek pro rozšíření zahrady MŠ. Město předmětný pozemek získalo bezúplatně od PF, pozemek musí být využit pro bydlení, veř. zeleň, město nemůže změnit funkčnost pozemku. Navrhuje začlenit pozemek do plochy pro bytovou výstavbu. Dále informuje, že na komisi arch. Krajíc chce zrušit podmínku 8 b.j., arch. Boček –nesouhlasí, Ing. Franců souhlasí s p. Vodičkou, arch. Vokurka souhlasí s arch. Trambovou.P. Vodička –pozemek, pokud zůstane tak jak je, nemusí město pozemek vracet

JUDr. Knot – navrhuje nový návrh usnesení

RM nesouhlasí s navrhovanou změnou (dále dle návrhu) a ukládá odboru investic a rozvoje

ve spolupráci s určeným zastupitelem pro ÚP neprodleně zaslat písemnou připomínku o vyřazení bodu 3) z návrhu změny č. 1 ÚP pořizovateli. RM ukládá OVaÚP předložit návrh na zrušení regulačního plánu Gregorova ulice na nejbližším jednání ZM.

MUDr. Tyll – jde pouze o pozemek, kde je možné postavit 8 bytů

JUDr. Průša – navrhuje regulativ zrušit, Gregorova ul. by se měla řešit urbanisticky, stejně tak Zeyerova ulice.

Ing. Sládek – ve změně č. 3 regulačního plánu měl být zachován průchod přes lokalitu. V zadání změny č. 1 je připomínka zahrnuta. Při změně regulačního plánu by město muselo platit případné náklady.

Mgr. Vanžurová – navrhuje nic v této lokalitě nestavět.

Ing. Franců – na pozemku stojí v současné době dům.

Ing. Sládek –podle jakého § je RM pověřena projednat připomínku ke změně ÚP? Změna ÚP je ve fázi připomínek.

JUDr. Průša – p. Vodička chce vyjmout tuto připomínku k projednávané změně ÚP.

Arch. Trambová – navrhuje usnesení neschvaluje a ukládá odboru IR zrušit regulační plán č.3

JUDr. Knot – na dotaz p. Anděla – p. Svatoš může požadovat náhradu za zrušení regulačního plánu

Hlasování č. 11 o návrhu: RM ukládá odboru výstavby předložit návrh na zrušení regulačního plánu č. 3 včetně následných všech schválených změn nejbližšímu ZM

pro: 9 proti:-zdržel se:-

JUDr. Průša – bude prověřeno, zda se z bytového domu může stát rodinný dům s byty.

Navrhuje usnesení: RM doporučuje ZM, aby vzalo zpět svůj podnět v rámci pořízení změny č. 1 funkční změna pozemků č. (dle návrhu v textu) z nízkopodlažní zástavby a zahrady na funkci BM3

Arch. Trambová – navrhuje usnesení neschvaluje

Hlasování č. 12 o návrhu arch. Trambové:

pro:3 proti: 1 zdržel se: 5

Hlasování č. 13 o návrhu JUDr. Průši:

pro: 5 proti: – zdržel se: 4

U sn e se n í č. 483/17 Rada města ukládá odboru výstavby a ÚP předložit návrh na zrušení regulačního plánu č. 3 včetně následných všech schválených změn nejbližšímu zastupitelstvu města.

Hlasování č. 11: Pro: 9 proti: – zdržel se: –

Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby vzalo zpět svůj podnět v rámci pořízení změny č. 1 funkční změna pozemků /č. st. 948/64 a st. 2369/1 k.ú. Písek/ z nízkopodlažní zástavby a zahrady na funkci BM3.

Hlasování č. 13: Pro: 5 proti: – zdržel se: 4 Zodpovídá: Ing. Filip

JUDr. Průša – nabízí, že s odborem zpracuje materiál.

Připomínka o tom, že si návrhy změny stavebník už zaplatil, ta mi vrtá hlavou. Jako že když si to zaplatil, tak to musí dostat? Podle mě je v pořádku, že když chtěl změnit regulativ ve vlastní prospěch, měl by si práci s tím spojenou zaplatit. Nezdá se mi v pořádku mu vyhovět za každou cenu, protože to zaplatil. JUDr. Průša nabízí pomoc…je tam potřeba jeho pomoc jako zastupitele, nebo právníka? Žádná ze staveb není obecně prospěšného charakteru, nejspíš je klíč v prvotních jednáních z r. 1995. Tak se povoluje hlava nehlava.

Dokresluje to zápis z r. 2011, kde si politik prosadil svou moc nad úředníkem:

Komise nedoporučuje další pronájem, ani prodej parcel č. 948/32 a č. 948/69 vše k. ú. Písek společnosti Ivan Svatoš, a.s., IČO 25151673, sídlem Vodňany II, Palackého 1231.

Komise nedoporučuje vyhovět zamýšlené změně ÚP u parc. č. 948/64 a st. parc. č. 2369/1 vše k. ú. Písek (změnu z „bydlení v rodinných domech B/1“ na „bydlení v bytových domech BM3“) z důvodu nevhodného zahuštění obyvatel v prostoru Bakaláře.

          Když je na řadě petice

Petice na zřízení depozita pro kočky Pískem proletěla, podle mého oslovila dost lidí ochotných se podepsat, hlavní aktéři se snažili co to šlo. Osobně jsem pro zřízení útulku, s podporou depozit, protože jak vyplývá ze zákona, o nalezené zvíře se má postarat obec, po zákonem určenou dobu. Budu dělat, jako že není v Záhoří pro kočky nic, jak by tedy bylo s nalezenci naloženo? Nálezy věcí mají své sklady, pro zvířata je třeba zařídit alespoň momentální azyl ve správě města. To není věcí zákona, ale humánního přístupu. Na jakém principu by fungoval, to je věcí citu, tady by se plně zúročila spolupráce občanů se zastupitelstvem. Navíc jde o věc tolik let opomíjenou, jen se podívejte, co všechno si zastupitelé dovedou prosadit, ovšem se záležitostmi, co mají oporu v zákoně, s těmi se otálí. Nemám momentálně přehled o tom, v jaké fázi se jednání ohledně způsobu umísťování koček nachází, ale zdá se mi vhodné zveřejnit přístup k petici na samém počátku, tedy po jejím odevzdání na radnici.

Z Á P I S č. 02/2016 z jednání, které se konalo dne 22.02.2016 od 15:30 hodin v zasedací místnosti v budově MěÚ Písek, Budovcova 207 v Písku

Jako druhý bod programu informoval Ing. Šatra o návrhu p. Jiřího Křišťana a Ing. Evy Hulcové, týkajícího se problematiky nalezených a opuštěných koček ve městě Písku. K tomuto návrhu Ing. Šatra uvedl, že pokud by se měl ve městě Písku zřizovat útulek pro nalezené a opuštěné kočky, musí být k dispozici vhodný pozemek či budova, v útulku musí pracovat minimálně 2 ošetřovatelé, což představuje značné mzdové náklady, v útulku bude muset být poskytována veterinární péče apod. Jedná se tedy o poměrně nákladnou záležitost. Např. v roce 2014 bylo předáno do soukromého zařízení Sirius 15 koček z města Písku a v roce 2015 to bylo 19 koček. V lokalitách, kde se vyskytuje velké množství opuštěných koček, se pravidelně uskutečňují odchytové akce (např. v měsíci listopadu 2015 bylo odchyceno 11 koček).

Komise ŽP projednala všechny návrhy p. Jiřího Křišťana a Ing. Evy Hulcové, uvedené pod bodem III. a hlasovala o nich s následujícími výsledky:

Přispívat občanům na kastraci kocoura i kočky. Zvýší se tak motivace občanů nechat kočku kastrovat. O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem: Pro: 0, Proti: 8, Zdržel se: 0.

II. Pokud občan/dobrovolník najde/chytí divokou, toulavou kočku, nechť je kastrace a veterinární péče financována z prostředků MÚ. Občan vkládá svůj zájem, čas, náklady na dopravu, pooperační péči. Poté je nejvhodnější vypustit kočku do původní lokality. O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem: Pro: 0, Proti: 8, Zdržel se: 0.

III. Neplnit dále soukromé zařízení p. Gašparíkové v Záhoří a hledat jiné řešení (městský útulek, síť depozit mezi občany, lokalitu vyhrazenou divokým kočkám s ubytováním a krmením apod.). O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem: Pro: 0, Proti: 8, Zdržel se: 0.

IV. Věnovat se osvětě mezi občany. O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0.

V. Vydávat články na téma kastrace a také poukázat lidem, kteří zvířata ještě topí, spalují a jinak zabíjejí na obsah zákona č. 246/1992 Sb. např. ve Zpravodaji města Písku, event. v jiném tisku. Zvláště vhodné nyní, než budou kočky březí. Články vydávat opakovaně a srozumitelně. O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem: Pro: 8 (s výhradami), Proti: 0, Zdržel se: 0.

VI. Umísťovat nabídku nalezených koček na webových stránkách města, na vývěsních plochách ve městě, nebo v místním tisku. Optimálně s fotografií, ideálně s příběhem – ke zvýšení zájmu o adopci. O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem: Pro: 8 (s výhradami), Proti: 0, Zdržel se: 0. VII. Umístění plakátu na podporu kastrace na vývěsních plochách města Písku, webových stránkách. Leták je možno poskytnout. O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem: Pro: 0, Proti: 8, Zdržel se: 0.

VIII. Ve spolupráci se školami možno k osvětě dětí využít vzdělávacího projektu pro děti ZŠ – Kulich do škol http://www.nekupujadoptuj.cz/ O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem: Pro: 0, Proti: 8, Zdržel se: 0.

Vlastní obrázek o přístupu si prosím udělejte sami, já jen připomenu, že nikdo z přítomných ani jednou nezmínil povinnost města se o nalezence postarat. Je tu ještě otázka, proč se k volně žijícím kočkám přistupuje jako ke škodné. Čekám, jak celá záležitost pokročí.

         Když je na řadě návrh

Abychom si dokreslili situaci o přístupu k požadavkům od občanů a jejich řešení, nabídnu zápis z jednání .Komise dopravní Jedná se o čísi požadavek, kterým se má vyřešit parkování aut rodičů, kteří vozí autem děti do školy na Husově náměstí. Čtěte pozorně:

Zřízení terminálu pro výstup a nástup dětí (např. parkoviště K+R) na západní straně Husova nám. podél ZŠ J. Husa

ad 2) Ing. Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy seznámil členy s možností zřízení terminálu pro výstup a nástup dětí(např. parkoviště K+R) na západní straně Husova nám. podél ZŠ J. Husa: řešení současné složité a nebezpečné dopravní situace na místní komunikaci v Zeyerově ul. V Písku při návozech děti vozidly rodičů do ZŠ J. Husa

informace o prověření možnosti zřízení parkoviště (úkol z minulého jednání dopravní komise v loňském roce)

Předložený návrh uvažuje s vjezdem na parkoviště u ZŠ J. Husa z ulice Zeyerova a byl by povolen jen ve dnech školního vyučování v době od 7:00 do 8:00 hodin, mimo tuto dobu by byl vjezd zakázán tak, jako je tomu v současné době a uvedený režim by byl zaveden ve zkušebním provozu cca na období jednoho školního pololetí, prozatímně bez stavebních úprav

Proběhla diskuse, ze které vyvstal požadavek na úpravu vjezdu na parkoviště u ZŠ z opačné strany, tj. Z ulice Otakara Ševčíka, prozatím s výjezdem do Zeyerovy ul. (ve směru k ul. Nádražní).

Následně na to byl podán návrh na následující usnesení: Usnesení DK č. 02/17

Dopravní komise doporučuje radě města zřídit parkoviště pro výstup dětí ve dnech školního vyučování v době od 7:00 do 8:00 hodin na západní straně Husova náměstí před budovou ZŠ J. Husa, a to s jednosměrným průjezdem ve směru z ulice Otakara Ševčíka do ulice Zeyerova

Hlasování 6 –0 – 0 Usnesení bylo přijato

Já vám povídám, tady se dějou věci. Pamatujeme si dobře, jak dlouho trvalo, než se ke škole podařilo instalovat semafor, pro větší bezpečí dětí. Teď jim přímo před vchod školy budou jezdit auta, nepřehledně budou vyjíždět u semaforu, všude kolem samé děti, neuvěřitelné! Tohle vymyslelo 7 dospělých lidí. To jsou chvíle, kdy nenacházím slov, na jazyk se mi derou vulgární výrazy a končí to tím, že jsem sama na sebe naštvaná, protože jsem dovolila, abych myslela na to, jak ublížit těm 7 lidem. Mám vztek na ně, že mě nutí myslet na věci, co se mi z duše příčí, vztekám se na sebe, že mě ty hnusný věci vůbec napadají. Vztek potom vystřídá lítost nad tím, že by k realizaci nápadu mohlo dojít a některé z dětí by přejel rodič spolužáka. A lítost nad tím, že lze v naší civilizované společnosti 21. století prosadit takovou zhůvěřilost. Jen kvůli píp nápadu, jak dovézt dítě doslova do školy. Inspirace z amerických filmů tu není na místě, tam to u škol funguje drobet jinak. Když jsem viděla plánek s parkovištěm u školky na Jihu, myslela jsem, že větší píp píp, jak si vozit zadnici až ke dveřím už nikdo nevymyslí. Spletla jsem se, vymyslí vjíždění aut do houfu dětí. Tady zapomenu na všechny dobré počiny, co kdy od rady města vzešly, a nadávám. Píšu o tom hlavně proto, aby to netrápilo jenom mě, snad si to přečte rodič, co posílá, nebo vodí dítě do školy pěšky, aby věděl, co ho čeká.

          Když je na řadě občan

Chtěla jsem to celé uzavřít nějak povzneseně, noblesně, možná s heslem, ale vážně mě v tuhle chvíli nic z toho nenapadá. Občan, jako já, si třeba může doma počíst o tom, jak běží život ve městě, jak ti, kteří byli námi zvoleni, se o nás starají a máme se fajn. Nebo si doma může počíst, jak běží život ve městě, jak si někteří pletou pojmy zvolení versus vyvolení.No a podle toho se pak zařídím, můžu se koukat na TV a hodit to za hlavu, nebo se hrabat v tom, se na radnici děje. Nebývá to lehké rozhodnutí…

0
0

Diskuze k článku +

8. 8. 2017 (14:37)  –  Ondřej Blažek

0
0

Paní Štastná, mohla byste prosím napsat do Vašeho medailonku něco víc o sobě? Ptám se proto, že jste se náhle objevila na PS, píšete řadu zevrubných příspěvků a komentářů k dění ve městě, ale ani já ani nikdo z mých známých Vás nezná. Děkuji.

Odpovědět

8. 8. 2017 (16:44)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pane Blažku, v medailonku je uvedeno vše potřebné. PS= Všem občanům města Písek otevíráme virtuální prostor pro svobodné vyjádření. PS není seznamka, já neznám vás, a nemyslím si, že je to na škodu.

Odpovědět

8. 8. 2017 (19:46)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Paní Šťastná, aby to nebylo jenom o paprčce :) Ani já Vás neznám, a zřejmě ani Vy mě (a zřejmě o to ani nestojíte), ale tento Váš komentář mě fakt pobavil. Tak jsem Vám dal zelenou paprčku :)

Odpovědět

8. 8. 2017 (21:34)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pane Veselý, díky tedy za zelenou, paprčku. A postavil jste mě před velmi těžkou volbu, nechtělo se mi reagovat, chtělo se mi mlžit, s ohledem k zúčastněným, berte to tedy dál v tónu uvolnění, my se známe, aniž bychom o to stáli.

Odpovědět

9. 8. 2017 (13:21)  –  Ondřej Blažek

0
0

Jmenujete se Michaela Šťastná i svým občanským jménem, nebo jde o pseudonym? Pokud je správně druhá možnost, myslím, že by redakce PS měla zvážit smazání tohoto účtu.

Odpovědět

9. 8. 2017 (20:19)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pane Blažku, proč se zajímáte jak se jmenuji?

Odpovědět

9. 8. 2017 (22:59)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pane Blažku, udělala jsem velkou chybu, a můj přístup je prý nevhodný. Váš zájem má být soustředěn na obsah článků, ne na autora (články jsou obsahem nezávadné). Váš zájem si lze vykládat takto:
Hlavní znaky stalkingu
Mezi nejdůležitější hlavní znaky patří opakované a dlouhodobé obtěžování jiné osoby (ať už známé či neznámé), nevyžádanou a nechtěnou pozorností. Základní (typické) projevy nebezpečného pronásledování – stalkingu:
Pachatel systematicky obtěžuje oběť nevyžádanou a nechtěnou pozorností.
1) opakované a dlouhodobé pokusy kontaktovat oběť pomocí dopisů, e-mailů,telefonátů, SMS zpráv, zasíláním různých zásilek s dárky. Obsah těchto zpráv může být příjemný až veselý, ale též urážející, zastrašující. Výjimkou nejsou zprávy původně příjemné, snažící se získat odpověď či kontakt oběti, až později po zprávy urážející, nevkusné či zastrašující.

Dám na radu odborníka, nemám s Vámi komunikovat.

Odpovědět

9. 8. 2017 (13:28)  –  Redakce PS

0
0

Pro pořádek za redakci odkazuji na znění KODEXU PŘISPĚVATELE PS – VIZ. ODKAZ VÝŠE
"V odůvodněném případě může autor po dohodě s provozovateli trvale vystupovat pod pseudonymem."
Není smysluplné diskutovat o identitě paní Šťastné, o ni tady přece nejde. Naopak smysluplné je diskutovat o věcném obsahu příspěvků.
M.Myslivcová

Odpovědět

9. 8. 2017 (21:45)  –  Tomáš Poskočil

0
0

Magdo, promiň, ale tohle uráží nás všechny, co tu vystupujeme pod svými skutečnými jmény. Neseme kůži na trh, získávame si nechtěně plno nepřátel, málo kdo vůbec ocení odvahu vystoupit pod vlastním jménem a vyjádřit svůj názor. Já osobně kvůli tomu nemůžu v Písku několik let sehnat práci a musím žít v nechtěném exilu. A pak je tady někdo jako paní Šťastná, kdo je zbabělec, co se stydí za vlastní názor, a podle Vás je to Ok??? Moc s tím nesouhlasím a vyzývám redakci PS k smazání jejího profilu!!!

Odpovědět

9. 8. 2017 (22:11)  –  Luděk Blaha

0
0

Mne to, pane Poskocile, neurazi.
Spis by se mne mohlo dotknout, ze mluvite i za mne, aniz bych Vam k tomu dal povereni.
Pokud Vas komentare na Piseckem svete poskodily, pozadujte po redakci odskodneni. Anekdota ma mit pointu.

Odpovědět

9. 8. 2017 (22:39)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pane Poskočile, jakým právem mě nazýváte zbabělcem? Já že se stydím za svůj názor? Kdybyste četl, co píšu, zjistil byste, že to jsou mé názory. Ať už žijete kdekoli, očekávám vaši omluvu.

Odpovědět

10. 8. 2017 (08:29)  –  Pavel Kašpar

0
0

Dobrý den všem,
úvodní článek nemohu hodnotit. Zapojit do jednoho celku problematiku Gregorovy ulice, útulek pro kočky a bezpečnost dětí ZŠ
Jana Husa na stejnojmenném náměstí, to je opravdu široký záběr. Každý jednotlivý případ má svoji historii, složitost a nelze jej vyřešit mávnutím kouzelného proutku.
Vážím si toho, že se zajímáte co se děje ve Vašem okolí , o různé nepravosti, které nás občas obklopují a že Vám nejsou lhostejné, tak jako většině obyvatel Písku.
Samozřejmě vystupováním pod pseudonymem je i dobrý příspěvek nevěrohodný . Myslím, že všichni co občas něco napíšeme získáváme nepřátele, ale i nové přátele. Nikdo z nás nemá patent na rozum a pouze výměnou názorů se můžeme přiblížit pravdě, či spravedlivějšímu řešení. Z politické rivality a souboje názorů by měl mít prospěch občan , obyvatel města.
Nebojte se paní Šťastná vystoupit ze své ulity, přátelit se všemi, nebo mít stejný názor jako všichni ostatní, to přeci nejde.
Važme si lidí napravo, ve středu, ale i nalevo politického spektra, važme si lidí kteří mají svůj názor a nebojí se za něj postavit !!!

Jeden možný návrh pro redakci PS. Možná by nebylo od věci občas ( někdy) uspořádat setkání dopisovatelů. Někdy se zde přetlačujeme písmenky a čísly a u stolu tváří v tvář je každý pseudonym zbytečný.

Odpovědět

10. 8. 2017 (10:14)  –  Redakce PS

0
0

Milí diskutující, nebuďte rozhořčeni ani uraženi. Stěží někdo z nás zná osobně každého z třiceti tisíců obyvatel města, ba z celého virtuálního světa, který Písecký svět navštěvuje a přispívá do něj. Není povinností žádného z nich se před vstupem na Písecký svět legitimovat. Dosud to nikdo dělat nemusel. Aktivní lidé nemusí být jen ti známí z předvolebních plakátů. Přesto jsme paní Michaelu Šťastnou požádali o výjimku a v nejbližší době ji čtenářům Píseckého světa osobně představíme. M.Myslivcová

Odpovědět

10. 8. 2017 (10:55)  –  Michaela Šťastná

0
0

V životě jsem se setkala už snad se vším, ale to, co se strhlo okolo existence Michaely Šťastné, to je novum. Všem diskutérům na tohle téma nerozumím. Doteď mě nenapadlo se pídit po tom, kdo všichni ti lidé, co píší na PS (ale i jinde) vlastně jsou. Zajímám se o to teprve tehdy, když se ke mně chovají sprostě, nebo naopak mě něčím naprosto nadchnou. Všechno je o volbě. Zrovna tak i čtení. Nelíbí se mi, o čem se píše, nečtu to. V televizi taky nekoukám na to, co mě nebaví. Tady se navíc rozvíjí prapodivná konspirace, kterou lze jen těžko pochopit.
O co všem jde? Usurpujete si PS pro sebe, a vlezla vám tam nevítaná návštěva, nebo je PS jen pro někoho, nebo záleží na tom, jak se kdo jmenuje? Kolik z vás zrovna takové myšlení ostatním vyčítá? Nebo…“úvodní článek nemohu hodnotit. Zapojit do jednoho celku problematiku Gregorovy ulice, útulek pro kočky a bezpečnost dětí ZŠ Jana Husa na stejnojmenném náměstí, to je opravdu široký záběr. Každý jednotlivý případ má svoji historii, složitost a nelze jej vyřešit mávnutím kouzelného proutku.“ Hodnotit v jakém slova smyslu, jakpak a co mám řešit, co je složitého na Zápisu z jednání komise, vždyť JÁ si můžu do jednoho článku zapojit co budu chtít, můj článek se neřídí pravidly, které bude určovat autor příspěvku v diskuzi, ani je nepíšu jako lék na místní neduhy! Kdo jiný než JÁ mi bude nebo chce určovat, co si smím v článku uvést, a jestli to bude monotéma? A „Nebojte se paní Šťastná vystoupit ze své ulity, přátelit se všemi, nebo mít stejný názor jako všichni ostatní, to přeci nejde.“ Autor mi nakonec bude určovat, jak se mám chovat. Jakým právem, neuvádí.
„Samozřejmě vystupováním pod pseudonymem je i dobrý příspěvek nevěrohodný.“ Neustále, dokola, a znovu, co vám všem krucinál vadí na tom, jak se jmenuji. Posmívám se snad vám, se jmenujete a podepisujete Kašpar? Nebo Poskočil, nebo Blažek, myslím, že Šťastná z toho vychází ještě docela dobře…Aha, jinak, vám vadí, že bych se tak jmenovat nemusela. A kdyby, co je komu do toho, to se článek posuzuje podle autora, ne podle obsahu? Myslím, že dost vhodně poznamenal pan Blaha, že :“Pokud Vas komentare na Piseckem svete poskodily, pozadujte po redakci odskodneni.“ Je někdo z diskutérů mou existencí snad nějak poškozen, či mými příspěvky?
Zklamu všechny, jmenuji se stejně po celý život. Zamyslete se sami nad sebou, jeden jako druhý, co to tady předvádíte, kam až jste se dokázali snížit, na jakou úroveň jste se kvůli prkotině, jako je jméno, dostali. Pro mě jste se sami odepsali, tohle už nevrátí ani omluva, a ta je více než na místě, tohle nespraví ani osobní setkání, které postoupím jedině z úcty k redakci, pokud to bude její přání. Urážet někoho jen proto, že ho neznáte, že si píše do jednoho článku víc věcí najednou, že:“… píšete řadu zevrubných příspěvků a komentářů k dění ve městě..“ to je víc než povrchní. Snížili jste se k praktikám, kdy se“nepohodlní“ odstraňovali napřed jako lidé, aby se odpoutala pozornost od toho, na co osoba upozorňuje. Od psaní jste mě neodradili, kliďánko si do článku naflákám 10 věcí naráz, včetně zhodnocení právě popíjeného čaje, jediné čeho jste tím vším dosáhli je, že nemám důvod si vás vážit.

Odpovědět

10. 8. 2017 (11:51)  –  Ondřej Blažek

0
0

Paní Štastná, nijak nehodnotím Vaše příspěvky. Jen zkrátka vzhledem k tomu, že tu náhle zaplňujete velkou část obsahu PS, bych rád jako čtenář věděl, kdo jste. Zatím jste ani neodpověděla na otázku, zda píšete pod pseudonymem či pod vlastním jménem. Myslím, že to, že Vás redakce pozvala je – vzhledem k Vaší míře angažovanosti na PS – vůči čtenářům správný krok.

Odpovědět

10. 8. 2017 (22:45)  –  Luděk Blaha

0
0

"zda píšete pod pseudonymem či pod vlastním jménem"

Kolik jen literátů a umělců nejen estrádních působilo a působí pod dokonce vlastním pseudonymem…
A pohoršuje to někoho?
Tady přece nejde o jméno. Tady jde o tvář!
Pokud se nedaří vyargumentovat (strašné slovo) přednesený problém, nastupuje zpravidla útok na autora.
Co tím sleduje, v koho žoldu tak činí, co kdy on sám zanedbal, zdali kritizuje konstruktivně… a tak nějak podobně.
A v případě Michaely Šťastné to docela drhne. Jak se jí dostat na kobylku, kterému zaměstnavateli zavolat, jak to zasolit někomu z rodiny… ne-pří-jem-ná situace. A jak to máš Ty, Ondřeji? Pod koho hlavou publikuješ, a na koho klávesnici píšeš? Víš třeba, že já celý život vystupuji se skrytou identitou pod poseudonymem, kterým mne vybavili moji rodiče, aby mne ochránili před pitomci?
Marná snaha. Dohledatelný jsem docela dobře, takže chlístnout špínu žádný problém.

Odpovědět

10. 8. 2017 (23:41)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pane Blaho, toto je dost pravděpodobné vysvětlení té hysterie, či co to ksakru nastalo. Bohužel se domnívám, že to neustane ani v okamžiku, kdy bude možné spojit tvář se jménem, a už vůbec ne s mozkem ( :-) )… /Ženská, ke všemu tahle, tak to je jasný, že jí to někdo píše, ta na to nemá hlavu, a tamten říkal, že to táhla s tímhle, a tyká si s tamtím, to o stromech jenom hraje, já jí viděl trhat listí/…..a přijdou další ataky a další požadavky, jak přímo na mne, tak na redakci. Ale po dnešku, i když nebyl úplně v pytli, mám z Vašeho příspěvku radost. Jestli teď nezkazím večer Vám…:-)

Odpovědět

10. 8. 2017 (21:36)  –  Pavel Kašpar

0
0

Dobrý večer paní Šťastná,
nikdo Vám opravdu nechce určovat o čem máte psát a kolik věcí řešit najednou , To opravdu bych si nikdy nedovolil. To je skutečně jen Vaše věc. Jen jsem chtěl sdělit, že na některé téma bych dal zelený palec nahoru a na druhé červený palec dolů. Pokud je pospojováno více témat dohromady, systém neumožňuje je hodnotit odděleně. Samozřejmě vše platí jen v případě, pokud Vás názor čtenářů a dopisovatelů zajímá.
S přáním klidného večera
Pavel Kašpar

Odpovědět

10. 8. 2017 (23:20)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pane Kašpare, v perexu k článku je psáno: Začnu paprčkama, umístěnýma pod článkem. Prostě se nenaučím je vnímat jako hodnocení… Názory všech mě zajímají v okamžiku, kdy jsou napsány v diskuzi, basta. Anonymní paprče jsou mi fuk. Ráno jste mne vyzval, abych opustila ulitu a neskrývala identitu, večer byste rád mojí tvorbu hodnotil paprčema, a ty jsou zcela anonymní, takže ta vaše nikdy nepůjde identifikovat. Pseudonym, ten je fuj, zato anonym je v pohodě! Pokrytecké, nemyslíte? Navíc nemáte jediný důkaz o tom, že používám pseudonym, přesto klidně připustíte, že tomu tak je.
A paprče, to jako že např. ta smršť barev paprčí a jejich počet v reakci na Ať žijí dotace! byla v pořádku? Pro změnu směšné.

Odpovědět

11. 10. 2017 (16:09)  –  Martin Špírek

0
0

k odstavci… Když je na řadě návrh … si dovoluji připojit odkaz na nový zápis dopravní komise.

http://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=18100

viz ad 3) Základní škola Jana Husa a její okolí usnesení DK č.06/17 + č.07/17
DK nejdříve doporučuje, aby také I.stupeň využíval hlavní vchod z Husova náměstí a hned následným usnesením stále a pořád trvají na svém původním záměru = možný průjezd aut skrze skupinky školáků před hlavním vchodem.

pí.Štastnou bych chtěl upozornit na malou nepřesnost v článku – když píše:
…. všechny dobré počiny, co kdy od rady města vzešly, a nadávám…
Rada města v tom zatím nefiguruje. Toto usnesení je pouze doporučením DK pro RM. Naštěstí!

Odpovědět

11. 10. 2017 (20:08)  –  Michaela Šťastná

0
0

Když jsem se naposledy dívala na zápisy z DK, nebylo tam nic, delší dobu. Za váš návrh ve prospěch dětí, bravo, za tu ignoraci, fuj. Nejspíš vám nezbyde než pozvat TV, vyzbrojit se transparenty a místo lampionového průvodu uspořádat průvod rodičů za bezpečí pro děti. Pokud chcete podepsat prohlášení s nesouhlasem rozhodnutí DK, ráda připojím svůj podpis. A těm, co musí děti vozit do školy autem, bych vyhradila, v době od 7:00 do 8:00hodin, ve dnech školního vyučování, v prostoru před Městským úřadem (okresem) několik míst, odtud to děti už doběhnou, a rodiče nikoho nepřejedou.
Ve 21. století DK neviděla zábradlí, na které se nedá lézt, protože je zalomené dovnitř, žádný vynález, běžně se používá. Nevím, proč se chodí i bočním vchodem, ale proč děti neprohnat celou školou. Možná chtějí, aby ta auta v parku rozrážela větší dav dětí…
Ta nepřesnost není technická, já to špatně vyjádřila, nerozepsala, domnívala jsem se, že zadání pro projednání DK vzešlo z RM, aby jí to připravila k jednání. Ale je možné, že to zadal někdo jiný, pak by to nebyl počin RM, a ta věta by tam ani nepatřila… a nevím komu to adresovat.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.