Přihlášení

K návrhu rozpočtu

3. 12. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Ve čtvrtek se na zastupitelstvu malinko kousne do kyselého jablka, naši noví zastupitelé to doufám už zjistili. Podle předminulého a minulého vedení města bylo třeba vyhovět návrhu SŽDC na vybudování nové zastávky vlaku. Po peripetiích o tom, kde jí vybudovat padl Černý Petr na Preslovu ulici.

   < Usnesení rady města č. 671/14 ze dne 09.10.2014 :

Rada města projednala petici proti kácení stromů a vlakové zastávce v Preslově ulici. >

   < Usnesení rady města č. 672/14 ze dne 09.10.2014 :

Rada města, v souladu s již dříve zveřejněnými závěry jednání mezi městem Písek a Správou železniční dopravní cesty ze dne 3.10.2014, své rozhodnutí o žádosti SŽDC na schválení názvu nové železniční zastávky v Písku, v prostoru mezi ulicemi Heritesova a Nádražní, odkládá do doby, než SŽDC :

- předá městu plánovanou koncepci rozvoje železniční sítě na území města Písku se zapojením nově navrhovaných zastávek do systému dopravní obslužnosti města i kraje, včetně přepravní prognózy,

- předá městu technické posouzení (studii) umístění zastávky v prostoru obchodní zóny, u silničního nadjezdu v ulici Budějovická, v souladu s dříve přijatým usnesením č. 704/13 ze dne 3.10.2013 .

Tyto podklady budou nejprve zveřejněny, poté budou projednány v komisích rady města pro urbanismus a rozvoj města a pro infrastrukturu a dopravu, následně představeny veřejnosti a teprve poté rada města ve věci rozhodne. Do té doby platí výše uvedené usnesení o umístění nové zastávky v prostoru obchodní zóny u silničního nadjezdu v ulici Budějovická. >

 

    Ano, pamatujeme si, jak se některé strany před volbami dušovaly, že zastávka v Preslově ulici nebude, že to usnesení zruší, jen co si je zvolíme. Neudělali to, naopak, pokračovali v díle.

   < Usnesení rady města č. 267/15 ze dne 16.04.2015 :

Rada města záměr Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, odboru strategie, na umístění nové železniční zastávky na trati č. 201 Tábor – Ražice v prostoru stávajícího podchodu pod tratí z ulice Preslova do ulice Smrkovická schvaluje za podmínky, že součástí stavby zastávky bude i oprava stávajícího podchodu pod tratí. Rada města žádá SŽDC o zpracování architektonicko-urbanistické studie ( vizualizace ) zastávky, jako podklad pro veřejné projednání tohoto záměru, na jehož základě následně město Písek rozhodne o konečném umístění zastávky. Na základě doporučení dopravní komise žádá rada města SŽDC o variantní posouzení umístění nástupiště na jižní straně koleje.

Rada města vítá záměr investora k realizaci ještě druhé zastávky v prostoru Zborovská… >

   Jak probíhá řízení a postup dnes nemám zdání, ale protože se tam ještě v minulých dnech podhrabávali s potrubím, asi není kam chvátat.

   Zachytila jsem jen odprodej pozemků asi za 25 tisíc do majetku SŽDC. Nebudu se zaobírat důvody, proč k realizaci prodeje pozemků dochází odděleně od těch ostatních, na kterých bude zastávka, a také proč těsně před koncem vlády těch, co naslibovali a nesplnili. Dokonce se v ZM projednával odprodej pozemků města do majetku SŽDC, pod jiným názvem budoucí zastávky, místo schváleného názvu zastávky. Jedná se o kousky pozemků, které budou součástí nové vlakové zastávky, zřejmě chodníky.

   < NÁVRH SMLOUVY PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE 16.08.2018 PREAMBULE….

Smluvní strany uzavírají tuto kupní smlouvu pro potřeby realizace veřejně prospěšné stavby kupujícím vedené jím pod názvem “ Zřízení zastávky Písek – centrum“ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace plánuje zřídit v Preslově ulici železniční zastávku Písek – centrum. Plánovanou stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky ve vlastnictví města Písek – dočasným záborem pozemky parc. č. 1551/10 a č. 1551/17, trvalým záborem pozemek parc. č. 1551/3 vše k. ú. Písek. Na pozemcích bude vybudována přístupová komunikace. Pozemek parc. č. 1551/3 bude dotčen trvalým záborem ve výměře cca 20 m2.V katastru nemovitostí je pozemek parc. č. 1551/3 o výměře 674 m2 veden jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Pro vydání stavebního povolení je třeba uzavřít mezi městem Písek a SŽDC, s.o. budoucí kupní smlouvu Návrh smlouvy vypracovala SŽDC, odbor SM předkládá ke schválení (viz. příloha č. 1). Po dokončení stavby bude vypracován geometrický plán a uzavřena konečná kupní smlouva na dotčený pozemek….. >

   Možná to ale není důležité. Zvýraznila jsem však jinou část usnesení, která je důležitá.

< …součástí stavby zastávky bude i oprava stávajícího podchodu pod tratí. …>

   Já tomu rozumím tak, že město prodá SŽDC pozemky na zastávku, a dráhy za to opraví i podchod pro pěší, který tam už je. Proč ne, kudy by lidé asi tak chodili, opravit potřebuje. Vzpomínám si, že město mělo problém s určením vlastníka podchodu, nějak vypadl z evidence katastru města.

   A hele letos! V návrhu Rozpočtu na příští rok tu máme položku Oprava podchodu pod železniční tratí Písek Jih za 4 500 000,- Kč. Nejsem si jistá, o jakém podchodu je tu řeč, ale myslím, že na Jihu máme jen jeden, a ten si mají opravit dráhy! Co je to tedy za položku? Vida, ono to nekončí, máme tu další věc, projednávání Návrhu konečného znění smluv, kde je přímo smlouva o uložení kabelů:

   < Konečné znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch města Písek – České Dráhy, a.s. –– „Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek jih“ smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Město Písek plánuje v rámci akce „Oprava podchodu pod železniční tratí v prostoru zastávky Písek jih“ uložit do části… >

  Kam se podělo a kdy zmizelo navrhované:

< …Ad 2) Pokud se týká požadavku na výmalbu stěn podchodu ze strany místních uměleckých škol a kroužků, podle názoru zpracovatele by měla být tato výmalba jakousi alternativní nad-stavbou ( nabídkou ) na spolupráci po dokončení opravy podchodu, nikoliv závazkem, který se stane součástí této opravy. Podle názoru zpracovatele by měla SŽDC jako vlastník podchod opravit tak, aby tato oprava byla dokončena, a to včetně povrchových úprav, a teprve následně by SŽDC ve spolupráci s městem nabídla vybrané plochy místním uměleckým školám a kroužkům k případnému dotvoření grafické výzdoby – viz návrh usnesení II.a)… >

   Přece umím číst a je tu jasně napsáno, že vlastníkem podchodu bude SŽDC a podchod opraví!

Nejsem neomylná a je možné, že někdy v průběhu loňského, či snad letošního roku RM nebo snad ZM přijalo Usnesení, kterým by se podchod vyňal z prodeje pozemků pro zastávku SŽDC. Nerada o sobě pochybuji, myslím si, že k tomu nedošlo.

   Pokud se na důvod, proč se podchod pod tratí bude opravovat na účet města, nezeptá nikdo přede mnou, nebo mi snad v komentářích někdo neodkáže na ono přehlédnuté usnesení, zeptám se ve čtvrtek.

0
0

Diskuze k článku +

4. 12. 2018 (00:27)  –  Luděk Blaha

0
0

" Oprava podchodu pod železniční tratí Písek Jih za 4 500 000,- Kč"

Snad že nějaká forma investiční pobídky? Jinak tam tu zastávku SŽDC nepostaví.

Odpovědět

5. 12. 2018 (00:36)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Se skoro divím, že v rámci současné revitalizace sídliště nebyl podchod natrvalo zasypán ;-)

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.