Přihlášení

Nadržují zastupitelé svým známým?

15. 11. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Změny územního plánu zkráceným postupem jsou v poslední době v našem městě velice populární a žadatelé své návrhy změn požadují projednat právě tímto způsobem. Zásadní rozhodnutí o návrhu změny je tak v podstatě pouze na zastupitelích a zdá se, že to bude i zásadní problém pro jejich rozhodování, přinejmenším poslední dvě rozhodování o návrzích tak vypadala. Zastupitelé totiž víc řeší osobu, která návrh na změnu územního plánu podala, než samotnou změnu a její vliv na okolní území.

   U návrhu změny ÚP do Semic bylo až neuvěřitelné, jak zastupitelé zahodili veškerou odpovědnost vůči městu, občanům nebo dokumentu města a naprosto nepokrytě se změnou souhlasili právě jen pro osobu žadatele. Dozvěděli jsme se, kdo ze zastupitelů se s žadatelem zná dlouho, kdo krátce, kdo byl u žadatele na merendě, kdo fandí jeho firmě, kdo nemá pochyby, že jedině podnikatel je zárukou vhodnosti změny a mnoho dalších výživných informací.

Namátkou cituji:

JUDr. Taraba – projekt je mimořádný, Ing. Kulič je úspěšný podnikatel, návrh podpoří. … Ing. Franců – občan Semic chce investovat a zvelebit další část obce. …. JUDr. Čapek – podporuje svůj původní návrh. S ohledem na osobu investora, nemá strach, že vznikne ubytovna, nesouhlasí s revokací usnesení. …. Mgr. Adámek – důvěřuje osobě p. Smoly, vždy jednal ve prospěch této části Písku. … (pozn. p. Smola dodal zastupitelům jako předseda OV Semice souhlasné stanovisko ke změně, ačkoliv OV nezasedal a o změně nejednal, jen si tak asi mezi sebou členové OV zatelefonovali).

   Semickou změnu ÚP provázelo jak porušení zákona o obcích, tak další drobné nesrovnalosti a lži, které však zastupitele neodradili od toho, aby tuto změnu odsouhlasili, zaměstnali tím tak několik lidí z MěÚ nebo vybraného architekta, a to jen proto, že posuzovali žadatele o změnu, a neposuzovali změnu samotnou.

 

   Určitě je pro zastupitele (veřejnost) zajímavé vědět, proč byla navržena změna ÚP, tedy představení projektu není na škodu, určitě je zajímavé vědět, kdo změnu navrhuje, ale nesmí to být v těchto případech to podstatné v rozhodování. Podstatné má být, jak po změně bude kategorizováno území, jaké stavby zde mohou vlastně vzniknout, a jaký vliv poté bude mít změna na okolní území.

   Například, zastavění vnitrobloku po Remarovně na bytový dům ubere lokalitě na klidu, zeleni, tím jistě vznikne další tepelný ostrov atd. Obydlenost území se navýší, s tím stoupne doprava v místě, emise a teplo nejsou zrovna tím, co si obytná čtvrť přeje. Přesto obytný dům po Remarovně vzniká.

 

   Jakmile zastupitelé odhlédnou od podstaty dokumentu, kterým ÚP města je, a začnou změny posuzovat podle osob žadatelů, mohou tak napáchat nevratné škody. V případě změny v Semicích se klidně mohlo stát, že by změna povolila umístění naprosto nevhodných staveb do středu obce. Mohl tam vyrůst vysoký obytný dům, bytovky, ubytovny, cokoliv, co by narušilo vesnický ráz středu obce. Fakt, že žadatel předložil projekt, nebo že je žadatel známý či dokonce kamarád několika zastupitelů rozhodně neznamená, že dodrží a projekt zrealizuje! O projektu se přece nerozhoduje. Po přijetí změny ÚP může žadatel například předat svůj majetek dědicům, prodat svůj majetek a novému majiteli by nikdo ze zastupitelů nemohl přikázat, aby postavil to, co navrhoval žadatel o změnu. Kdepak! Nový majitel by si mohl v území dělat přesně to, co by mu umožnil ÚP a nikdo by to už nezměnil.

 

   Změna ÚP projednaná zastupiteli v září byla opět posuzována především podle žadatelky návrhu. Zase jsme se od zastupitelů dozvěděli, kdo ji zná, kdo jí fandí atd. Do doby, než jsem dostala slovo v diskuzi já, se rozvíjely spekulace v tom smyslu, že sem žadatelka přesune svou provozovnu ze sídliště, jak to všichni chápou a vlastně ta její provozovna nebude vadit, že to vlastně nevadí ani životnímu prostředí, a nikdo nikdy by si na pozemcích změny rodinné domy nestavěl. Další spekulace zazněla, že žadatelka má provozovnu na sídlišti a to je zatíženo dopravou zásobování a zákazníky žadatelky a že přesun provozovny na kraj průmyslové zóny sídlišti v dopravě uleví. Uvádím spekulace zastupitelů:

J. Keclík – žadatelka má stávající provozovnu v nevyhovující lokalitě, podporuje záměr, provoz nebude hlučný, nemělo by vadit okolí, rodinné domy zde nebudou. (..já bych to osobně nebral jako rozšíření průmyslové zóny …

Ing. Franců a K. Vodička záměr podporují, již v minulosti měla žadatelka zájem realizovat podnikatelskou aktivitu. http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20210930/index.html doporučuji si poslechnout oba diskutující zastupitele.

*Velice důležitá byla informace Ing. Franců doplněná K. Vodičkou, o nákupu pozemku žadatelkou, která zastupitelům kdysi dávno představila záměr, proč pozemek kupuje. Oba zastupitelé tuto informaci brali jako kladnou, ačkoliv žadatelka svůj dávný záměr, se kterým pozemek kupovala, nikdy nezrealizovala. *

Mgr. Adámek – podporuje záměr. ( … máme jako škola dlouhodobé vztahy řekněme obchodní … tak já ten návrh podporuju …)

   No, a po vyslechnutí všech těch spekulací a pochval, jsme se tedy já a po mě zastupitel P. Soušek , zeptali zástupce žadatelky, zda žadatelka o změnu žádá o změnu kvůli tomu, že chce svou provozovnu ze sídliště přestěhovat mimo město.

P. Soušek – dotazuje se, zda žadatelka přesune provozovnu z dr. Horákové?

Zástupce žadatelky – nepočítá se s přesunem stávající provozovny. Nepořádek je na pozemku města. …. Zástupce žadatelky – konkretizoval plány, záměrem je vybudování logistického centra DPD, dopravní zátěž pro město je nulová.

 

   No výborně, žadatelka vlastní pozemek mnoho let předtím, než vedle něj město nechalo vyrůst průmyslovou zónu, a nikdy neprotestovala proti určení pozemku pro bydlení vesnického typu. Po letech, kdy je z jedné strany pozemek obestavěn halou, se žadatelka rozhodne změnit charakter pozemku, ale ne pro vlastní využití. Pozemek bude sloužit jako centrum DPD, tedy přepravní službě a ne místnímu podnikateli nebo firmě, a je skoro jedno, jestli žadatelka ten pozemek pronajme nebo prodá.

   Dozvěděli jsme se tedy, že žadatelka kdysi pozemek zakoupila s nějakým záměrem, ten nikdy nezrealizovala, žadatelka nikdy neprotestovala proti určení charakteru určení pozemku při tvorbě ÚP, a žadatelka nehodlá svou provozovnu přestěhovat ze sídliště mimo město a žádá o změnu ÚP jen proto, aby zde mohla jiná firma vybudovat překladiště.

 

   Myslíte si, že se zastupitelé po odpovědi zástupce žadatelky zastyděli, že zase posuzovali návrh na změnu ÚP zcela povrchně, jen proto, že chtějí vyhovět žadatelce, že rozvíjeli svoje fantazie a další spekulace o přesunu provozovny? I kdepak. Návrh změny podpořili, ať to stojí, co to stojí (abych byla spravedlivá, jen 17 zastupitelů podpořilo!).

   Zápis ze zasedání ZM z nějakých tajných důvodů neobsahuje příspěvek starostky (video-čas-16:27:24) ani příspěvek J. Soumara, který celou situaci shrnul, a namísto spekulací vyjádřil realitu (video-čas- 16:27:29), a dokonce je vynechán ze zápisu příspěvek Ing. Franců (video-čas-16:28:46), který doslova říká „… myslím si osobně, že chce pozemek prodat, s tím zájemcem, o kterém se tady diskutuje, se dohodli, že ona bude řešit změnu územního plánu a teprve potom si to zájemce koupí …“ , dále v zápisu není uveden příspěvek M. Horáka (video-čas- 16:29:16), opět J. Soumara (video-čas- 16:29:56).

    Vzhledem k tomu, jak stroze a neúplně jsou v Zápisu ze ZM zaznamenány jiné příspěvky, domnívám se, že k vynechání příspěvků došlo záměrně, protože obsahují informace, které se k hlasování PRO návrh úplně nehodí. Všichni jsme se totiž před hlasováním dozvěděli, že pokud změnu ÚP zastupitelé odsouhlasí, nevyužije žadatelka pozemek pro sebe, nepomohou tím přesunout provozovnu ze sídliště mimo město, nepomohou tím městu, ale naopak, pomohou tím žadatelce navýšit cenu jejího pozemku pro její záměr. Tomu by se totiž mohlo říkat spekulace (s pozemky … penězi … s úmyslem …), do které se vědomě zapojili zastupitelé svým rozhodováním.

 

 

   Je to tak, když si koupím (zdědím, vyměním …) pozemek, ten podle charakteristiky využití nepotřebuji, chci ho prodat (pronajmout), ale zájemci o pozemek (u průmyslové zóny, o ornou půdu bez možnosti stavět byty … ) se nehrnou a tak jako majitel požádám o změnu ÚP. Pozemek změní charakter využití, získá na ceně a já jej s výdělkem prodám (pronajmu). Co k tomu potřebuji? Nic, sepíšu žádost o změnu územního plánu zkráceným postupem a předložím ji zastupitelům, se kterými se znám, se kterými obchoduji, a oni mi dopomohou k prospěchu, protože dokument územní plán města je jim naprosto šumák.

 

   Jak jsem psala v předchozím článku, http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/opet-hrozi-rozsireni-prumyslove-zony, návrh na změnu ÚP zkráceným postupem má svá úskalí. Územní plán je důležitým dokumentem, je to nástroj pro rozvoj a také stabilitu toho kterého města a území. Pokud o jeho podobě mohou rozhodovat zastupitelé jen tak, podle toho, koho znají nebo komu zrovna chtějí dopřát své přízně nebo nechat vydělat, je to špatně a nemělo by se to tolerovat. Zastupitel má být nestranný a spravedlivý ve svém rozhodování. To se některým ze zastupitelů nedaří plnit a zavdávají tím lidem, jako jsem já, místo pro domněnky typu – je zaujatý, protože z toho něco bude mít, je to gesto pro kamaráda, co mu slíbili za takové hlasování ….? Zastupitelé, nedivte se mi, to vy sami vytváříte svým hlasováním a rozhodováním živnou půdu pro takové myšlenky. A jen vy sami můžete zabránit tomu, aby něco takového mě – nás občany – napadalo.

 

P.S. Několikrát v diskuzi zaznělo, že překladiště u statku v Dobešicích nebude mít vliv na město, co se dopravního zatížení týká. Já si to nemyslím. Auta budou jezdit jak do překladiště, tak z něj, kde je psáno, že vždy najedou ihned na přeložku a koneckonců, přeložka je vedena skrz město přece! Já si myslím, že každé překladiště, každá nová hala, každý nový podnik, kterým se rozšíří průmyslová zóna, má vliv na dopravu a životní prostředí ve městě, přímo i nepřímo.

Navíc, kde je psáno, že po změně ÚP opravdu bude na pozemku překladiště? Po změně může být pozemek využit pro vše, co mu povolí charakter pozemku, tedy hala, továrna, montovna, slévárna, cokoliv jiného …


 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

15. 11. 2021 (21:38)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

O několik polí vedle by v průmyslové zóně podobné depo mohla postavit pošta. Tak nějak to bylo v plánu, když se zbavovala lukrativního pozemku v centru města, ze kterého je dnes parkoviště, na kterém vydrží závora tři dny.

Jestli k tomu někdy dojde, kolem osmé ráno ubude kolem pošty přinejmenším 20 aut a během dne několik náklaďáků. Depo v polích oproti tomu přiláká několik kamiónů za den, které centrum města nezatíží, nicméně dodávky pošty podobně jako dodávky DPD budeme v ulicích vídat i dál, ať bude depo stát kdekoli. Pokud se nepletu, DPD má depo ve Strakonicích, takže v případě stavby dalšího v Písku je pravděpodobné, že půjde o zařízení, které bude obsluhovat čistě Písek a okolí (a ty dodávky nebudou muset dvakrát denně mezi okresy přejíždět).

Odpovědět

20. 11. 2021 (21:32)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tento článek je druhý díl k článku – Další rozšíření průmyslové zóny – jako druhá rovina při posuzování podaných návrhů, jak o nich jednají zastupitelé.
Změna se týká pozemků z přílohy u článku – – – 16-navrh-na-porizeni-zmeny-c.-4-up-pisek-pro-p.c.-2663-a-2664-k.u.-pisek--web.pdf
Pro srovnání je přiložen návrh změny v Semicích, ten nemá s DPD nic společného.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.