Přihlášení

Potřebujeme zastupitele?

5. 1. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (22) | Vaše názory

Chaos stavební, který loni ve velké míře postihl sídliště Jih, si nese důsledky nejen v podobě finančních výdajů z pokladny města. Stromy a keře, které měly po několik měsíců výkopy obnažené kořeny zdola, mnohokrát přejížděné bagrem nebo nákladním autem shora, jejich polámané větve technikou, odřené kmeny. Součet škod teprve vzniká.

Jako příklad uvedu lípu u novinového stánku. Během posledních let přinejmenším třikrát výkop v její těsné blízkosti, teprve letos někdo lehce zaplentoval potrhané kořeny proti vysychání. Přesto přišla kvůli autům o několik větví, ne všechny jsou dobře odříznuty. Země kolem jejích kořenů je udusaná koly aut. Jak se jí bude dařit dál, lze dobře sledovat, je na přehledném, frekventovaném místě. Stejně jsou postiženy stromy nejen na Jihu, ale i jinde ve městě. Léto bylo horké a suché, zakrytí kořenů stromů se nepovažuje za nutnost, a nemá cenu se ptát dělníků stojících ve výkopu, většina z nich ani nerozumí česky. Kontroluje někdo, jestli nedochází ke zbytečným škodám na zeleni, porušování předpisů? Neměla by se taková kontrola odrazit v zabezpečení?

Při povolování výkopu teplárny nebo plynařů jsem zachytila podmínku nějakého odboru, že výkopové práce budou povoleny, když si stavebník zajistí náhradní parkoviště pro auta, protože zabere výkopem několik parkovacích míst. Úsměvné mi přišlo, jak to asi stavebník v tomto limitovaném místě provede. Daleko méně úsměvné bylo, když jsem zjistila, jak to stavebník vyřešil.

Parkoviště vzniklo na louce u Šarláku. Zcela podomácku pár zatlučených kůlů, na nich páska a podivná cedule s nákresem stylu parkování. Takové řešení jsem nečekala. Zajímala jsem se, kdo o zřízení parkoviště rozhodl, kdo žádal o povolení, kdo ho povolil, kdo ponese odpovědnost za škodu, která zde na zeleni vznikne ježděním a stáním aut. Nemluvě o úniku provozních kapalin, které by mohly zamořit i půdu nebo být odplaveny do rybníka. Nebylo jasné, že jde o náhradní parkoviště, na webu města jsem o tom nečetla, tisková zpráva k tomu nevyšla, tak jsem se ptala. Nakonec na webu Městských služeb:

 

<< Městské služby Písek s.r.o. – Komunikace Provozní řád parkovací plochy "JIH" – bezplatné parkování od 10.08.2018 do 30.11.2018

- parkování je umožněno pouze pro osobní vozidla

- parkoviště není hlídané. Město Písek neposkytuje s parkováním vozidel žádné služby a není odpovědný za ztrátu či zničení vozidel, či jejich obsahu, ani za jakoukoliv jinou škodu na majetku či zdraví, ke které na vymezené ploše dojde

- vozidlo musí být po odstavení řádně uzamknuto a parkovací plocha neprodleně opuštěna. Je zakázáno provádět na parkovací ploše jakékoliv údržbové práce, ošetření, mytí či opravy

- je zakázáno vykonávat činnosti, v jejichž důsledku může dojít k znečištění nebo poškození parkovacích míst (plochy), ostatních motorových vozidel nebo Městem Písek instalovaných zařízení

- je zakázáno zanechávat na parkovacích místech (ploše) jakékoliv předměty

- v případě dlouhodobých nepříznivých klimatických podmínek (rozmáčené podloží vlivem deště) nebude zde náhradní parkování umožněno, parkování je zde zakázáno

- zákaz parkování technicky nezpůsobilých vozidel, nepojízdných vozidel a vraků

- Město Písek neodpovídá za škody způsobené na vozidlech a příslušenství při nájezdu, výjezdu, pojezdu ve vymezeném prostoru pro parkování >>

 

Tak v tomhle máme tedy jasno, na louce je parkoviště, ale někdo přece musel s tím nápadem přijít, někdo jiný to musel schválit a převzít na sebe onu odpovědnost, nařídit vykolíkovat ten plac, nakreslit tu ceduli. Budete se divit, ale nikdo takový neexistuje. To je totiž výsledek plynoucí z odpovědí na mé dotazy.

 

<< Dotazy občanů >Šťastná M. 3.9.2018 Parkoviště u Šarlatského rybníka

Dobrý den, delší dobu je barevnou páskou ohraničena louka u Šarlatského rybníka. Na sloupu el. vedení je jakási tabulka, s označením P a načrtnut nejspíš způsob parkování.

Mohu se dozvědět, kdo a proč na pozemku města něco takového instaloval? Pokud se tak stalo i ze strany města, kde najdu potřebná povolení k parkování na zeleni a v těsné blízkosti vodní plochy? Děkuji za odpověď. Šťastná M.

Mgr. Irena Malotová (Diskuzní fórum) 10.9.2018 Parkoviště u Šarlatského rybníka

Vážená paní Šťastná, plocha byla vyčleněna pro přechodné parkování po dobu probíhajících stavebních prací v souvislosti s III. etapou regenerace sídliště Jih (Truhlářská ulice). Případné škody na zeleni by hradilo město Písek. Nicméně Vás mohu ujistit, že budou minimální, a že takto není žádným způsobem ohrožena ani voda v Šarlatském rybníku. Parkování na pozemku nepodléhá povolení odboru dopravy (nejedná se o komunikaci), ale je výlučně občanskoprávní záležitost vlastníka pozemku, kterým je město Písek. Ing. Miloslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí. >>

 

Vše zařídilo Město. Tajemný vládce nezvolený ve volbách, pátý element, tichý společník, živý organismus, který má svou moc a využívá ji.

Stalo se samo, je to záležitost Města. Výborně, už v září bylo jasné, jak to dopadne, kdo to zaplatí bude město. Zarážející je pro mě fakt, že když si Město usmyslí, zřídí si doslova parkoviště na zelené louce, občan to asi tak snadné nemá. Jasně, chtěla jsem vědět víc, zeptala jsem se tedy rovnou na zasedání zastupitelstva, dostala jsem (písemně před svátky) o odpověď víc, než jsem očekávala.

 

 << Odpověď na dotaz ze zastupitelstva města 6.12.2018
Vážená paní Šťastná,

k Vašemu dotazu „Na webu města jsem se ptala, kdo povolil parkování na louce u Šarláku … Jak jsem zjistila, pro povolení dočasné stavby bylo potřeba stanovisko E-onu, protože tam vede vysoké napětí – stožáry … Ráda bych věděla kdo to povoloval, na základě čeho“, který jste vznesla na zasedání Zastupitelstva města Písku dne 6.12.2018, Vám sděluji:
Podle ustanovení § 2 odst. 3 stavebního zákona se pod pojmem stavba rozumí „veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel, využití a dobu trvání“. Dočasná stavba je podle téhož ustanovení stavebního zákona „stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání“.
Pokud by tedy v souvislosti s parkováním vzniklo na louce u Šarlatského rybníka nějaké stavební dílo podléhající stavebnímu povolení, zcela jistě by si stavební úřad vyžádal mimo jiné i souhlas společnosti E-on coby vlastníka sloupu vysokého napětí na stavbou dotčeném pozemku.
Protože však v souvislosti s parkováním na louce u Šarlatského rybníka žádné ( trvalé ani dočasné ) stavební dílo podléhající stavebnímu povolení nevzniklo, nebylo v této věci vedeno ani žádné povolovací řízení, ke kterému by pak bylo podle stavebního zákona skutečně potřeba doložit i Vámi zmiňované stanovisko společnosti E-on coby vlastníka sloupu vysokého napětí na předmětném pozemku.

S pozdravem Ing. Michal Kovařík vedoucí odboru dopravy.>

Vážený pane Kovaříku,
můj dotaz měl dvě části, zůstává nezodpovězeno, kdo povoloval umístění parkoviště – vzhledem k neoznačení plochy nevím, jestli neuvízneme na formulaci pro určení louky k dočasnému parkování, kdy nebyla použita dopravní značka – na louce u Šarlatského rybníka. Abychom se vyhnuli dalšímu dopisování, upřesním formulaci z dotazu :
„Na webu města jsem se ptala, kdo povolil parkování na louce u Šarláku …,: někdo podal někam návrh na zřízení dočasného parkoviště a někdo to měl oprávnění povolit a schválit Pokud tato část dotazu nespadá do Vaší kompetence, buďte tak laskav, sdělte mi to.  

S pozdravem M. Šťastná>

Vážená paní Šťastná,
ve druhé části Vašeho dotazu Vás odkazuji na dřívější odpověď kolegy Ing. Šatry uveřejněnou na webu města :
Parkování na pozemku nepodléhá povolení odboru dopravy (nejedná se o komunikaci), ale je výlučně občanskoprávní záležitost vlastníka pozemku, kterým je město Písek.  Tato část dotazu tedy nespadá do kompetence odboru dopravy.

S pozdravem Ing. Michal Kovařík vedoucí odboru dopravy >>

 

A po novém roce dovětek z jiného odboru:

 

<< Odpověď na dotaz ze zastupitelstva města 6.12.2018 – druhá část

Vážená paní Šťastná, k Vašemu dotazu „Na webu města jsem se ptala, kdo povolil parkování na louce u Šarláku …, si dovoluji kolegu Ing. Kovaříka doplnit o následující:
Město Písek, jako vlastník předmětného pozemku u Šarlatského rybníka umožnilo po dobu rekonstrukce Truhlářské ulice v rámci třetí etapy revitalizace sídliště JIH dočasné parkování vozidel na této ploše, dle našeho názoru v souladu s platnou legislativou na toto dočasné parkování nemusí být žádné další povolení. Tímto rozhodnutím jsme vyšli vstříc obyvatelům v této části města, aby po dobu již zmiňované rekonstrukce mohli svá auta zaparkovat pokud možno v přijatelné dochozí vzdálenosti.
Co se týče samotné využívané plochy k parkování – terén byl již urovnán a k osetí dojde v jarních měsících.     Přeji Vám pěkný den Václav Filip vedoucí odboru investic a rozvoje>>

 

Dobrá, tohle jsou druhé nejhorší odpovědi, jakých jsem se poslední dobou dočkala. Mimo jiné jsem se ptala i společnosti E ON, protože sloup vysokého vedení nebyl zabezpečen k provozu parkoviště, což mi společnost E.ON potvrdila.

 

Město má pozemky a Město si s nimi podle libosti hospodaří. Město podle legislativy nemusí nikde žádat o povolení. Město si poté louku oseje, terén si již urovnalo. Nebálo se ani nebezpečí pro auta (lidi) pod sloupem vysokého napětí, ani kontaminace půdy nebo rybníka. Kdo zaplatí osivo a kdo platil urovnání terénu, Město má i svojí vlastní pokladnu? Kdy se osamostatnilo Město?

 

Čím víc odpovědí, tím víc se tento počin Města omlouvá, až z toho nakonec vyjde, že to vlastně pro obyvatele Truhlářské, aby netrpěli tou rekonstrukcí, vzniklo parkoviště. Parkoviště ovšem vzniká až 10.8. a rekonstrukce sídliště započala 12.7. a já si myslím, že teprve v okamžiku, kdy se teplárna a plynaři prokopali na jiných částech sídliště, byl velký úbytek dalších parkovacích míst vyřešen tou loukou, měsíc byl osud obyvatel Truhlářské Městu zcela ukradený.

 

Nemohu se vyhnout úvaze, proč si volíme zastupitele, proč máme úředníky, různé odbory, celý ten aparát, když Město zvládá vše samo!

 

Vzhledem k tomu, že Město svou moc prosadilo v minulém volebním období, kdy převálcovalo tehdejší zastupitele a radní, kteří s majetkem našeho města mají hospodařit, musím počkat. Počkat, jestli se současné vedení našeho města nechá odstrčit Městem, a to si tu bude rozhodovat samo, brát peníze z pokladny samo, ničit a opravovat se samo. Jsem zvědavá.

 

Na druhou stranu, jestli to Městu půjde líp, než našim zvoleným, k volbám přestanu chodit a ponechám budoucnost Městu.

 

0
0

Diskuze k článku +

5. 1. 2019 (17:37)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

POTŘEBUJEME DOBRÉ ZASTUPITELE, KTEŘÍ SE NEBUDOU BÁT A BUDOU VĚDĚT CO POTŘEBUJÍ OBČANÉ.
Paní Šťastná tímto je nedonutíte.

Odpovědět

5. 1. 2019 (23:08)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Domnívám se, že zrovna v tomto případě město pochopilo, že lidé potřebují někde v dosahu zaparkovat, a tak je nechalo parkovat na trávě.

Odpovědět

6. 1. 2019 (00:19)  –  Michaela Šťastná

0
0

Domnívám se, že na revitalizaci Truhlářské by se auta skoro i vešla, ale protože byla městem zárověň na úplně stejný termín povolena výměna potrubí u podchodu, zmizelo dlouhodobě hodně parkovacích míst (Smrkovická) a od hřiště dolů se zase měnilo potrubí plynu, tím zmizela další místa k parkování( Tř. Přátelství), frézovala se silnice a pokládal nový povrch, a ano, v DŮSLEDKU těchto rozhodnutí ubylo velké množství parkovacích míst.

Domnívám se, že kdyby se kopalo a stavělo postupně, ne v jednom termínu, na louce by se neparkovalo a nevznikaly by ani škody v Truhlářské, ani na louce.
Že se potrubí měnilo se zpožděním bylo patrné i u školy na Husově náměstí, kdy se výměna prováděla dávno po začátku školního roku, místo o prázdninách.

Domnívám se, že šlo o špatnou organizaci u povolování staveb. Domnívám se, že povolení, nařízení apod. vydal člověk, ne MĚSTO, já chtěla vědět, kdo ten kolaps způsobil a záplatoval to loukou u Šarláku.

Odpovědět

6. 1. 2019 (14:34)  –  Luděk Blaha

0
0

Možná by do budoucna sídlišti Jih a jeho obyvatelům prospělo, kdyby některý ze zastupitelů města, a jedno z které strany či uskupení, byl přímo součástí dění. Tedy kdyby na sídlišti bydlel. Mnohé věci se dají do pohybu nebo jsou patřičně ošetřeny, je-li zastupitel tím děním rušen například při nedělní kávě.
Takže při příštích volbách rozum do hrsti.

Odpovědět

6. 1. 2019 (16:46)  –  Michaela Šťastná

0
0

Spíš by pomohlo, kdyby jich tu bydlelo víc, jeden tu bydlel a bydlí (i když přes léto bývá spíš jinde) a bez ohledu na to, které strany je člen, zrovna jeho postoj v tomhle není ideální, což tvrdím vzhledem k jeho dřívějším výrokům, na toto téma.
Také by pomohlo, kdyby obyvatelé Jihu nebyli ve většině tak slušní lidé, kteří si stěžují potichu nebo vůbec.

Odpovědět

8. 1. 2019 (14:59)  –  Michal Čapek

0
0

Dobrý den paní Šťastná,

dovolím si reagovat na Váš článek, respektive Vaše články.

Jste jedním z nejaktivnějších přispěvatelů na tomto webu a je zřejmé, že o dění ve městě máte přehled. Z Vašich příspěvků nabývám takového dojmu, že jste příliš kritická a vše ve městě je špatně, ať se to týká investičních akcí či vedení města.
Ale nyní konkrétněji k investičním akcím na sídlišti Jih, respektive parkování u rybníka Šarlák. Nabyl jsem dojmu, že kritizujete dočasné parkování na zelené ploše. Parkování je problém obecně po celém městě, nejenom na sídlišti Jih. Bydlel jsem na Jihu cca patnáct let a pamatuji si ty problémy, když jsme s rodiči přijeli v neděli z chaty, jak dlouho jsme hledali místo na zaparkování. Často to dopadlo tak, že jsme si jako rodinka vystoupili a táta jel okružní jízdu sídlištěm hledat volné místo. A to popisuji situaci před nějakými dvanácti a více lety. Od té doby se parkovací stav zhoršil, neboť došlo k zlepšení ekonomické situace a více lidí vlastní automobil. Na vlastnictví automobilu nevidím nic špatného. Mnoho lidí ho potřebuje a není neobvyklé, že v rodině je více aut. Muž má auto, žena také potřebuje auto, děti se pořád nechtějí dotazovat, zda si mohou půjčit auto od rodičů, tak si také pořídí vlastní auto. Na tom není nic špatného. Problém je, že sídliště byla stavěna v době, kdy na tři rodiny připadalo jedno auto, nyní je situace opačná, tedy že mnohdy na jednu rodinu připadají auta tři. Ulice nejsou nafukovací, a tak je parkování problém. Ten se ještě rozrůstá v případě, že dochází k rekonstrukci ulice, a tak některá místa dočasně ubydou. A jak toto řešit? Já upřímně říkám, že nevím. Využití plochy u Šarláku mi přijde poměrně logické. Jestli se mi líbí? Ne, vůbec, ale lepší nápad nemám, tak jsem pro. Bydlím ve Smrkovicích, čili kolem té plochy jsem jezdil mnohokrát denně a již od počátku mi bylo jasné, jak to na louce dopadne, když zaprší. Z louky se stalo oraniště vhodné leda tak pro trénink motocrossu, ale co jiného se dalo dělat? Jaké Vy byste navrhovala řešení pro nastalou situaci, tedy že dočasně ubylo již tak málo parkovacích míst? Je strašně jednoduché kritizovat, ale osobně bych si přál, kdybyste ke každé kritice připojila Váš návrh řešení. Nemyslím to nijak zle, ale sdělte nám prosím Vaše nápady, jako inspirace pro mě, pro ostatní zastupitele, pro vedení města, úředníky, jak to dělat lépe.
To je důvod, proč jsem se rozhodl se zapojit do veřejného života. Nadávat v hospodě, či v dnešní době v diskusích na webu či sociálních sítím mi opravdu smysl nedává. Ale nepopírám, že na to má každý právo a ať si toto právo užije do sytosti. Co se týče parkování, tak budu velice rád, když mi nejen paní Šťastná, ale i další lidé dají inspiraci k tomu, jak situaci s parkováním ve městě řešit. Vybetonování nových ploch bude kritizováno přáteli zeleně. Parkovací domy jsou řešením, ale bohužel ne příliš levným řešením. Pokud má někdo nějaký nápad, tak mi jej sdělte a pokud bude řešení smysluplné, rád se budu podílet na jeho prosazení.
Písek je jedno z nejkrásnějších měst, to neříkám jako klišé, ale opravdu to tak cítím. Problémy ve městě, ve srovnání s jinými městy jsou minimální, byť je stále co zlepšovat. Když navštívím například Ústí nad Labem, ještě týden se z toho vždy vzpamatovávám. Písek je skvělý. Kdybych jej neznal a nežil v něm celý život, tak mě články s nadpisy: „Hřebčinec a porušování zákona, Zastupitelé nám lžou, Lávka i úpravna vody se prodraží, Potřebujeme zastupitele, Zaplatí to kdo?“ naprosto vyděsí, a do toho města, kde je vše předražené, rozkopané ještě s neschopnou radnicí, ani nepáchnu. Naštěstí zde žiji a nehodlám to měnit právě z důvodu, že Písek je výborné místo pro život, kde se mnoho věcí rekonstruuje, staví a na městě sedí mnoho schopných lidí.
Z posledních dvou článků „Zaplatí to kdo a Potřebujeme zastupitele, na mě dýchla taková negativita, touha vyšetřit, zjistit, trestat; úplně jsem si představil tu scénu, jakou známe z filmů: temná místnost, stůl, z jedné strany dva neúprosní vyšetřovatelé a naproti nim vyšetřovaná osoba, které svítí lampička přímo do obličeje a poslouchá řev vyšetřovatelů: Tak se přiznej, promluv, však mi to z tebe nakonec dostaneme. Ale dost mých pocitů, věřím, že jste optimisticky naladěná osoba přející druhým jen to dobré.

Předem děkuji za jakékoliv podněty a nápady.

Přeji, ať se Vám daří a ve městě se Vám žije spokojeně.

S pozdravem

Michal Čapek

Odpovědět

8. 1. 2019 (21:57)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dobrý den pane Čapku,
vrátila bych se k PC dříve, kdybych věděla, že reagujete na příspěvek. Já přeji Vašemu rozhodnutí k přispění do debaty dlouhé trvání, a pokud vydrží aspoň ty čtyři roky, budu jen ráda.
K reakci pana Blahy připojuji, že plně souhlasím a díky.
Popořadě, parkování je problém tam, kde se neřeší. Vaše vzpomínky to potvrzují. Vlastnění auta, či více aut v rodině, to není nic špatného. Auto, stejně jako jiné vlastněné věci, si má majitel odložit na vlastní místo, jak máme již v novém zákoně. Do doby, než tento zákon vešel v platnost, se počítalo s jedním autem na bytovou jednotku. Všechna ostatní si mohou jejich majitelé odložit do vlastních garáží. Pokud k parkování chtějí využívat veřejná prostranství a město k tomu použije i louku, která se parkováním zničí a je jí třeba "opravit", chci vědět, kdo a z čeho to platí.
Zhoršení parkovacího stavu nehodnotím, neexistuje zákon, který by určoval parkovací právo. Pokud se ekonomická situace obyvatel zlepšila, že mohou vlastnit více aut, a přitom chtějí bezplatné parkování na pozemcích města, není něco v pořádku, když vlastním více lyží, kol, skutrů, motorek, nedožaduji se k jejich uložení místa na ulici, a je to totéž, jsou to moje věci, které si mám uložit na místě, které vlastním, nebo pronajímám. Ale u auta si nárokuje místo každý, aniž by nad tím nárokem na ně přemýšlel.
Louka u Šarláku nebyla náhradou za rekonstrukci v Truhlářské, ale proto, že se v prostoru sídliště, po rozhodnutí města, začalo s několika stavbami naráz. Kritizuji špatnou organizaci povolování staveb a důsledek – zničení louky.
"Vybetonování nových ploch bude kritizováno přáteli zeleně"- no, to je hodně slabé místo Vašeho příspěvku. Nejen proto, že máte zeleň ve volebním programu, ale proto, že stejně jako já a ostatní lidé, jste na zeleni závislý. Jestli si občany dělíte na příznivce a nepříznivce zeleně, tak to budou krušné čtyři roky.
" Parkovací domy jsou řešením, ale bohužel ne příliš levným řešením" a připojte sem i podzemní garáže a jedinou radu, kterou Vám poskytnu, jestli nepřemýšlíte nad řešením s dosahem do budoucnosti, ale o levném řešení na čtyři roky a fajfku- splněno, pak jste na špatné cestě. Kdyby se problém parkování opravdu řešil, tak parkovací domy dávno stojí, ulice jsou obousměrné., kolem domů je zeleň a hřiště. Sečtěte si náklady na stavbu a údržbu parkovišť, a srovnávejte. Připojte zpoplatnění v zónách, kterému se město nevyhne a srovnávejte, podívejte se prostor, které zabírají auta, a přemýšlejte. Podívejte se do jiných měst a srovnávejte. To není rada, to je argument.
Pokud Vás vyděsí nadpisy u článků, přečtěte si k tomu i ty články. Jestli si v nich vymýšlím, nepíšu pravdivě, beze všeho mi to veřejně vytkněte. Pokud kritizujete jen špatné nadpisy, nedá se nic dělat, ty nadpisy vystihují obsahy článků, nevyměním je.
Na rozdíl od Vás si nemyslím, že jsem příliš kritická, o spoustě věcí, které by kritiku zasloužily, vůbec nepíšu. Já články zveřejňuji se svým podpisem, nechovám se anonymně, jsem ochotna s Vámi diskutovat. Ale nebudu rozebírat, co na Vás články dýchají, i přesto, že se kritika nedotýká Vás, jako zastupitele, co o těch věcech rozhodoval. Máte právo na pocity, já také.
Co na mě dýchá z Vašeho příspěvku? Tím, že mě vyzýváte k tomu, abych rovnou ke kritice připojila i svoje řešení situace, tím že mě řadíte do skupiny věčných (hospodských) kritiků, že mi přisuzujete roli zastrašovatele(podle nadpisů u článků) , mě chcete šoupnout do škatulky troubů, co jen remcají, sami s ničím nepřijdou a kritizují (snad neprávem) to, čemu vůbec nerozumí. Nebo snad máte obavu, že svou kritikou povzbudím i jiné občany, že se stane, že si Vaší práce budou všímat a mít k ní také připomínky, a rovnou je chcete odradit tím, že kdo kritizuje, musí znát i řešení, jinak nemá jeho kritika váhu?
To se mi pranic nelíbí, a i když jsem opravdu ráda, že jako zastupitel píšete, na Vaše výzvy ohledně vlastních návrhů s řešením, nebudu reflektovat. (Správně píše pan Blaha, komu ta starost přísluší). Navíc, vy sám přiznáváte, že nevíte, jak třeba situaci s parkováním řešit a popisujete i neznalost toho, jak to s parkováním vlastně ve skutečnosti je. Nemyslím to zle, ale nebudu se stavět do role učitele, sám se musíte snažit.
Snad moje odpověď stačí.

Odpovědět

8. 1. 2019 (18:08)  –  Luděk Blaha

0
0

"popisuji situaci před nějakými dvanácti a více lety"
V tom případě nejméně dvanáct let, to jest tři volební období, zůstává neutěšená situace neřešena.

"kdybyste ke každé kritice připojila Váš návrh řešení"
Popis stavu není kritikou, tedy odborným posudkem nebo zpochybněním.
Volání po 'konstruktivní kritice' v praxi znamená, že občan má mlčet, není-li sám odborníkem. Občan není povinen navrhovat řešení problému, s kterým si státní správa a samospráva neví rady, ač je za to placena.

Odpovědět

9. 1. 2019 (18:00)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobrý večer,
musím podpořit to co napsal pan Michal Čapek i pan Luděk Blaha. Já jsem již dříve kritizoval paní Michaelu Šťastnou, že odněkud vyšťourá informace nebo opíše co kdo řekl na zastupitelstvu a potom to srovná s konečným protokolem. Pokud je zde rozdíl tak je tu zločin. Paní Šťastná si nechce ušpinit ruce tak ty informace " hodí " do veřejného prostoru, aby se toho ujal.
Ministerstvo vnitra ji v jednom takovém případě napsalo, že pokud zastupitel na jednání řekne něco jiného než potom je v protokolu a ten podepíše tak platí ten protokol a nic se nestalo.

K tomu článku Kdo to zaplatí jsem ji napsal, že do toho článku měla napsat registrační čísla aut. Teď to doplňuji, že si ta čísla měla zapsat a měla jít na Městkou policii a tam podat oznámení. Potom by to někdo musel řešit. Mohla by ušetřit čas a nemusela by psát takový dlouhý článek, který neměl žádný výsledek. Jedině snad to, že ji uspokojuje vlastní psaní nebo kverulantství ?

Odpovědět

9. 1. 2019 (19:43)  –  Luděk Blaha

0
0

Vzhledem k tomu, co jste zde, pane doktore, napsal, si nejsem ani dost málo jistý, že jste se v mém komentáři z 8. ledna zorientoval beze zbytku.
Dnes ráno jsem zaregistroval čerstvé, a poměrně hluboké koleje přes původně zatravněnou plochu u novinového stánku na rozhraní Smrkovické ulice a třídy Přátelství. Blátivé stopy pokračovaly po chodníku směrem k novému parkovišti v Truhlářské ulici. Řidiči toho automobilu bylo zřejmě zatěžko objet nějakých tři sta metrů normálně po silnici a tak si zkušeně zkrátil cestu sídlištěm.
To mi hlava nebere. Kolik asi tak ušetříl času a pohonných hmot?

Odpovědět

9. 1. 2019 (20:59)  –  Michaela Šťastná

0
0

V případě doktora Šlehobra, tedy jeho příspěvků, svádím vždy obrovský vnitřní boj, kdy chci ignorovat to co hlásá, a na druhou stranu mám sto chutí odepsat, aby se jeho, většinou urážlivé a atakující výpady už neopakovaly a hlavně, aby si nikdo nemohl myslet, že když na ně nereaguji(já nebo jiní napadení), jsou pravdivé.
Jenže, on odolá úplně všemu, každý, kdo s ním měl písemnou korespondenci, to může potvrdit.
Že byl členem Kontrolního výboru využil a využívá ke zveřejnění infa z jednání výboru o tom, že jsem některé záležitosti města (nepatří k tomuto článku) řešila i na MV, a absurdně to spojí s tím, že jsem si nechtěla špinit ruce.
Že si tím odporuje v tom, že problém neřeším a jen to někam dlouze napíšu, nýbrž že řeším i na vlastní triko, i když o tom nepíšu, je mu šumák. Nějaký kodex výboru, etiketa, to mu nic neříká.

Osobně si myslím, že doktor Šlehobr většinu mých(i jiných) příspěvků vůbec nechápe, a je jedno, z jakých důvodů. Ale touha něco komentovat, někoho urazit, ta je silnější, a i když téma nechápe, komentuje.
Když neví, jak urazit kandidáta na prezidenta, osočí ho z vraždy svých příbuzných, ze zastupitele M. Anděla udělal bůhví jakého stranického přeběhlíka, jiným jen nadává a ve všech případech se zapomíná omluvit a hlavně chyby neopakovat.

Pane Šlehobře, už jednou jsem to napsala, když moje příspěvky nechápete, když vám vadí způsob jejich provedení, kterému nerozumíte, jestli vám dlouhý text dělá problém udržet myšlenku, nečtěte je.
Tím uděláte dobrý skutek pro sebe, i pro spoustu občanů, čtenářů.

Odpovědět

10. 1. 2019 (16:26)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobrý den paní Michaelo Šťastná,
velice kulatně Vám odpovím. Již jste se zamyslela zda jste něčeho, těmi tisíci slovy co jste napsala, dosáhla ? Dále jste mi nodpověděla proč jste nešla s čísly aut na městskou policii. V raději budete zdůrazňovat co všechnom bylo porušeno. Vaše příspěvky chápu možná více jak Vy zkrátka musíte psát ať to stojí co to stojí. Navíc argumentujete etickým kodexem, který žádný neexistuje. Nepodepsal jsem žádný závazek mlčenlivosti v kontrolním výboru tak použiji všechno, abych Vaše příspěvky eliminoval v prospěch občanů.
S panem Markem Andělem jsem si věc vyřídil, omluvil jsem se mu a také jsem jej seznámil od koho jsem tuto oficiální zprávu olbdržel. V rodišti Drahoše existovali bojové jednotky něco jako byli ORDNEŘI na severní hranici Československa. Občané, kteří chtěli utéci před Němcem do zahraničí tuto cestu používali. Vyprávěl mi to můj otec, že mého strýce v tom hnizdě uvařili ve vrolucím olleji a o to swi vůbecneberte do pusy. Nikoho jsem neosočil ani neobvinil. Jen jsem upozornil, že Drahoš je z třoho hnízda. Nakonec jsem měl pravdu to co Drahoš dělá plně odpovídá to co jsem uvedl. Michal Čapek jenolm vyjmenoval názvy Vašich článků a jde z toho hrůza.
Jak zjišťujete stejný názor na Vás má stále více lidí.

Odpovědět

10. 1. 2019 (21:12)  –  Michaela Šťastná

0
0

Co jsem říkala-psala, odolá všemu.
Pane Šlehobře, mě je úplně jedno, že zrovna vy, nebo pan Čapek, máte na mé psaní nějaký odlišný (negativní?)názor. Já nepíšu pro slávu a popularitu, já píšu o tom, o čem se mlčí, až to budou lži a výmysly, zapalte pochodeň.
Ani mí nejvěrnější přátelé nemusí s každým mým názorem souhlasit, nic se neděje, tak to na světě chodí, a jestli to chápete ještě víc, než já sama, o čem píšu, tak to je ten největší z úspěchů, kterých bylo mým dílem dosaženo!!!

Pokud ve vašem rodišti žili gauneři, jste tedy také gauner? (s odkazem na pana Drahoše) Vy jste mu nadával do wasserpoláků, to nebyli přeci ordneři, nepřepisujte dějepis.

" Nepodepsal jsem žádný závazek mlčenlivosti v kontrolním výboru tak použiji všechno, abych Vaše příspěvky eliminoval v prospěch občanů." – tak to vám držím pěsti, kolik pěstí, tolik štěstí :-)).

Odpovědět

11. 1. 2019 (15:23)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobrý den,
já dějepis nepřepisuji. Napsal jsem jako ORDNEŘI. To BYLI PERÁVĚ TI WASERPOLÁCI bojovníci za Velkopolsko. Ještě než Hitler zabral Čechy a Moravu tak ti Velkopoláci – wasserpoláci zabrali naše Slezsko a Slezskou Ostravu. K našim lidem se chovali hůř než Němci.
Zdá se, že máte v historii velké mezery.
STÁLE JSTE MI NEODPOVĚDĚLA PROČ JSTE NEŠLA NA POLICII OZNÁMIT VÁMI ZJIŠTĚNÉ PŘESTUPKY ŘIDIČŮ A TAKÉ PROČ JSTE NEOZNÁMILA TU HLÍDKU MĚSTSKÉ POLICIE CO TY PŘESTUPKY VYDĚLA. TO BYLA VAŠE POVINNOST.
O tom, že byste pro mou oprávněnou kritiku přestala psát vůbec nedoufám, protože by se Vám to, projevilo na zdraví. Vyvalil by se Vám bok.

Odpovědět

11. 1. 2019 (17:22)  –  Luděk Blaha

0
0

Rád bych požádal redakci Píseckého světa, aby případné hulvátské a hloupé komentáře doktora Šlehobra nemazala.
Děkuji.

Odpovědět

11. 1. 2019 (20:15)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tenhle scénář už přesně vystihuje ten můj počáteční vnitřní boj, zda diskutovat s doktorem Šlehobrem.
I já jsem pro zachování jeho příspěvků, čtenář (kdokoliv) si pak může v historii připomenout, čím z jeho klávesnice přispívá.

Odpovědět

12. 1. 2019 (15:39)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Poučovat to ano, ale plnit svou povinnost když zjistíte porušení zákona to ne.
Opakuji svou otázku paní Michaelo Šťastná proč jste nešla oznámit špatně parkující auta na Městkou polici a proč jste nešla oznámit hlídku Městské policie, která šla kolem a nic neudělala.
Pane Luďku Blaho oje komentáře jsou podle Vás hulvátřské a hloupé, ale ještě jsem nikdy neměl 316 palců dolů jako Váš příspěvek amolžná to bylo ještě i víc. Zameťe si před svým prahem.

Odpovědět

13. 1. 2019 (11:22)  –  Luděk Blaha

0
0

Nejsem vzdělán v oblasti práva, a tak si nejsem jistý, jestli je nesprávné zaparkování automobilu porušením zákona. Ale skoro bych se vsadil, že jedině soud je oprávněn stanovit, že k porušení zákona došlo. Kdyby tedy občan na základě již vyřčeného rozsudku zjistil, že někde k porušení zákona došlo, a tuto skutečnost šel oznámit městské policii, bylo by to asi tak platné, jako ono pověstné nošení sov do Athén. A nebo neotesaných polen do lesa.
Pokud by Vám to mělo, pane doktore, udělat radost, pak bychom mohli zkusit dosáhnout nějakého historicky rekordního počtu nadělených papriček.

Odpovědět

13. 1. 2019 (16:26)  –  Michaela Šťastná

0
0

Zvláštní věc. V okamžiku, kdy se doktor Šlehobr zmíní o počtu jisté barvy paprčí, stane se výjimka z diskuze, a naskočí jen ty "záporné", možná je opravdu na čase s tím hodnocením něco udělat. I když věřím, že většina z nás si z toho nic nedělá, proč taky.

Na žadonění doktora Šlehobra neodpovím. Dotaz nepatří k tématu tohoto článku, navíc nedává vůbec smysl. Já jej považuji za pouhou provokaci k udržení nesmyslného psaní a nesmyslného dokazování si kdoví čeho z jeho strany, nevidím v tom nic smysluplného. To, že se snaží urážením nebo nemístnými narážkami dosáhnout svého, to jen potvrzuje.

Odpovědět

13. 1. 2019 (18:27)  –  Luděk Blaha

0
0

S tím papričkovým rekordem to nejspíš nedopadne. Svými možnostmi jsem tam zatím nasázel nějakých dvaatřicet kousků.
Je to mizérie. Venku je počasí pro kočku, že by ani psa nevyhnal, a na lidi padají chmury. Natož aby podpořili dobrý pocit pana doktora.
V každém případě, a kdyby nic jiného, tak městští strážníci zvýšili na sídlišti Jih svoji služební aktivitu, za což jim patří dík.
Třeba si terénní jezdci najdou časem jiného koníčka.

Odpovědět

13. 1. 2019 (17:13)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobrý večer,
pane Luďku Blaho nedovolené parkování je přestupek a každý přestupek je porušení zákona. V tomto případě zákona o provozu na veřejných komunikacích.

Paní Michaelo Šťastná nemáte pravdu, že to s Vaším článkem nesouvisí, tedy mé otázky. Naopak souvisí to přímo což jste mohla zjistit z toho co Vám napsal ředitel Městské policie. Snažil jsem se Vám to vysvětlit po dobré i pohorším, ale není to nic platné. Takže s tím co píšete končím, neboť se vlastně mstím na svém zdraví.

Odpovědět

13. 1. 2019 (23:03)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vlk kůzlátkům také sliboval…. to jsem opravdu moc zvědavá.
Naposledy, článek, kterého se dovoláváte není tento, je to ten s datem 30.12. A ani tam si už nebudeme psát.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.