Přihlášení

Radní jednali ve čtvrtek o bazénu

29. 3. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Ačkoliv trvá stav nouze a náš čas v něm strávený považuji za násilně zmařenou část života, který je nám určen, lituji i jinak promarněných chvil v něm. Určitě víc jak dvě hodiny jsem se pokoušela srozumitelně vypsat svůj názor na dlouhodobou anabázi kolem bazénu. Když jsem koncept přepisovala popáté, zvítězila lítost nad ztrátou těch „mých“ hodin snahou o srozumitelné popsání mého názoru k tomu, co se kolem bazénu děje dnes. Rozhodla jsem se podklady, ze kterých si tvořím svůj názor, předložit čtenářům, ať si je přečtou podle svého a názor si utvoří svůj vlastní.

Dovolím si jen dodržet časovou osu od okamžiku, kdy si zvolení prosadili návrat stavby bazénu pod lesárnu, do minulého čtvrtka.

 

                                                             1.

Příkazní smlouva –zveřejněna 17. 9. 2020 15:09:38

Uzavřena 10. 9. 2020, číslo smlouvy 503/2020

Smlouvu schválil RM dne 24.08.2020- č.usn. 509/20

Objednavatel – město Písek Dodavatel – JUDr. Michal Štekl – advokát

… … 2. Příkazník dle ust. § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen také ZZVZ), ve znění pozdějších předpisů zastoupí zadavatele při provádění úkonů při zadávání veřejné zakázky na stavební práce, jejímž předmětem je realizace nového plaveckého bazénu v Písku.

… … … Smluvní strany se dohodly, že za splnění příkazu dle této smlouvy poskytne příkazce příkazníkovi odměnu ve výši 89 000 Kč (slovy osmdesát devět tisíc korun českých) bez DPH.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------→>>

                                                                              2.

V Písku 13.10. 2020 Objednávka č.:27118436 Objednavatel-město Písek; Dodavatel-PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.

Objednáváme u vás revizi dokumentace provedení stavby (DPS) na „Nový plavecký bazén – Písek“ a to v rozsahu:

ARS 70.000,- Kč bez DPH

- koordinace profesí,

- navrácení vybraných položek z optimalizace zpět do PD,

- zapracování vlivů projektu interiéru do stavby (formou bookletu změnových listů a doplnění položek do VV)

- sloučení dotazů z předešlého VŘ do finálního VV

BT 40.000,- Kč bez DPH

- update specifikací v souladu s aktuálními výrobními programy referenčních výrobků

- zapracování vlivů projektu interiéru do stavby (formou bookletu změnových listů a doplnění položek do VV)

- navrácení vybraných položek z optimalizace zpět do PD

VZT 35.000,- Kč bez DPH

- update specifikací VV v souladu s aktuálními výrobními programy referenčních výrobků

- kontrola souladu PD s předpokládaným Ekodesignem platným v době dokončení stavby (2021)

EL 30.000,- Kč bez DPH

- zapracování vlivů projektu interiéru do stavby (formou bookletu změnových listů a doplnění položek do VV)

ZTI 20.000,- Kč bez DPH

- zapracování vlivů projektu interiéru do stavby (formou bookletu změnových listů a doplnění položek do VV)

CENA CELKEM 195.000,- Kč bez DPH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------→>>

                                                                     3.

Smlouva č. 15462775: objednávka – vypořádání jednotlivých dotazů/ odpovědí v rámci akce: Objednávka č.: V Písku 8. 2. 2021

Objednavatel – město Písek Dodavatel – JUDr. Michal Štekl – advokát

Objednáváme u Vás nad rámec příkazní smlouvy – administrátor výběrového řízení na „Nový plavecký bazén Písek“ (schválené RM dne 24.08.2020 usn. č. 509/20)

Vypořádání jednotlivých dotazů – kompletní přípravu odpovědi (včetně konzultace a případné úpravy návrhu odpovědi od projekční kanceláře).

Vše nad rámec počtu 30-ti zveřejněných dotazů/odpovědí bude každý další zveřejněný dotaz/odpověď

Cena: 500 Kč za jednotlivý dotaz, resp. kompletní přípravu odpovědi včetně odeslání a zveřejnění.

Termín: do ukončení výběrového řízení „Nový plavecký bazén – Písek“

Cena: maximální výše 200 000 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>>>

                                                                                4.

V Písku 12. 3. 2021 Objednávka č. 27118436 Objednavatel-město Písek; Dodavatel-PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. … …. ….

Objednáváme u Vašeho atelieru spolupráci při zadávacím řízení na dodavatele veřejné zakázky „Nový plavecký bazén – Písek“ spočívající v:

a) spolupráci při vyhodnocení nabídek, tj. zejména kontrolu nabídkového položkového rozpočtu uchazeče dle požadavku zadavatele (jedné, či více nabídek). Bude kontrolována úplnost počtu položek a jednotkové množství každé položky a jejich souhlas s výkazem výměr. Zadavatelem může být dále vyžádána kontrola v souvislosti s mimořádně nízkou nabídkovou cenou jak pouze některých položek, tak komplet celého nabídkového rozpočtu jednotlivých uchazečů. V případě požadavku zadavatele také kontrola požadovaných standardů (fialové položky v rozpočtu) jednotlivých nabídek

 

b) spolupráci při zodpovídání dotazů uchazečů. V případě nových dotazů spočívajících ve vysvětlování návrhů v dokumentaci, nepochopení uchazečů a nutnosti doplňkových informací bude fakturováno dle níže uvedených sazeb. V případě, že dotaz odhalí nesrovnalosti, nepřesnosti, nekoordinaci projektové dokumentace včetně návaznosti na změny v rozpočtu a výkazu výměr, projekční atelier zodpoví dotaz bezplatně a nebude nárokovat na investorovi žádnou částku k úhradě.

Dotazy musí být zodpovězeny obratem v rámci možností k charakteru dotazu a zkoordinovány s

administrátorem veřejné zakázky JUDr. Michalem Šteklem.

Výše hodinové sazby a cestovní náhrady jsou stanoveny následovně:

- Činnosti velmi vysoce a vysoce kvalifikované – 750,- Kč/hod + cestovní náhrady nad 15 km od sídla architekta (vykonává GP, HAP, HIP, expert, vedoucí architekt, vedoucí inženýr).

- Činnosti středně a méně kvalifikované a pomocné činnosti – 450,- Kč/hod + cestovní náhrady nad 15 km od sídla architekta (vykonává projektant, konstruktér, technik).

- Cestovní náhrady nad 15km od sídla projektanta – náklady na dopravu ve výši 7Kč/km + 350,- Kč/hod/osobu strávenou na cestě.

Příloha k faktuře bude obsahovat přehledný soupis konkrétních dotazů vč pořadového čísla s odpovědí a časem stráveným s jeho vyhotovením vynásobený hodinovou sazbou (750 Kč nebo 450 Kč dle CN).

Projekčnímu atelieru budou proplaceny i dotazy (vyjma nesrovnalostí, nepřesností, nekoordinaci projektové dokumentace včetně návaznosti na změny v rozpočtu a výkazu výměr) zpětně od zahájení výběrového řízení. (předpoklad do 30.06.2021)

… … … Příloha k faktuře bude obsahovat přehledný soupis konkrétních dotazů vč pořadového čísla s odpovědí a časem stráveným s jeho vyhotovením vynásobený hodinovou sazbou (750 Kč nebo 450 Kč dle CN).

Projekčnímu atelieru budou proplaceny i dotazy (vyjma nesrovnalostí, nepřesností, nekoordinaci projektové dokumentace včetně návaznosti na změny v rozpočtu a výkazu výměr) zpětně od zahájení výběrového řízení.

Termín: do vybrání vítězného uchazeče na zhotovení stavby (předpoklad do 30.06.2021)

Cena: do (předpokládané hodnoty zakázky) 100 000,- Kč bez DPH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->>>>

                                                                          5.

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.03.2021

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ

Návrh na úpravu zadávací dokumentace veřejné zakázky: „Nový plavecký bazén – Písek“

NÁVRH USNESENÍ

Rada města

1. upravenou zadávací dokumentaci veřejné zakázky – „Nový plavecký bazén – Písek“ spočívající ve vyjmutí dodávky tobogánu, vyjmutí požadavku na technickou kvalifikaci účastníků v podobě realizace dvou staveb spočívajících v dodávce a montáži vodního tobogánu o délce alespoň 20 metrů (dosud uvedený v čl. 4.6.1 písm. d) textu), a v připuštění možnosti nahrazení požadovaného osvědčení na autorizaci v oboru statika a dynamika staveb doložením osvědčení pro obor mosty a inženýrské konstrukce, když obě autorizace v sobě nesou srovnatelné požadavky na klíčové osoby, které jsou nezbytné pro dosažení účelu veřejné zakázky – tj. znalost výpočtů a zkoumání statiky a dynamiky stavby.

a) schvaluje

b) schvaluje s připomínkami

c) neschvaluje

Návrh předkládá –Mgr. Eva Vanžurová, starostka

Návrh zpracoval- Ing. Václav Filip, vedoucí odboru; Bc. Michal Fiedler, oddělení investic

Důvodová zpráva:

Odbor investic a rozvoje předkládá radě města ke schválení upravenou zadávací dokumentaci veřejné zakázky – „Nový plavecký bazén – Písek“.

Rada města schválila dne 14.09.2020 usnesením č. 512/20 na svém jednání návrh zadání veřejné zakázky „Nový plavecký bazén – Písek“ a následně dne 14.12.2020 usnesením č. 694/20 schválila rada města úpravu zadávací dokumentace pro „Nový plavecký bazén – Písek“

V rámci zadávacího řízení byl dne 16.02.2021 zaslán dotaz č. 170 s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kde účastník píše:

Z nám veřejně dostupných informací se uchází o realizaci veřejné zakázky obchodní společnosti, které jsou zároveň zpracovateli projektové dokumentace, která tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Jsou tedy zpracovateli stěžejní části zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, čímž jim vzniká skutečná, avšak neodůvodněná výhoda jakožto účastníkům zadávacího řízení“. (kompletní znění dotazu je přílohou č. 1 tohoto dokumentu).

Dotaz je směrován do dvou projekčních částí a to:

zpracovatele části PD, kde projektant je také výrobcem nerezových bazénů

zpracovatele části PD, kde projektantem je přímo výrobce navrženého typu tobogánu.

 

Při řešení tohoto dotazu byl investor i pracovní skupina autorem projektové dokumentace (ateliérem Projektil architekti s. r. o) opakovaně ujišťován, že zpracovaná projektová dokumentace je ve svých parametrech dostatečně neutrální, odpovídá limitům uvedeným v § 89 odst. 3, odst. 5 a odst. 6 ZZVZ a nepřináší nikomu žádnou konkurenční výhodu.

V oblasti problematiky, týkající se konstrukce nerezových bazénů došla pracovní skupina k závěru, že je jednoznačně prokazatelné, že prvek soutěže není žádným způsobem narušen. Požadavky uvedené v projektové dokumentaci jsou svojí povahou v zásadě velice obecné. Současně v této oblasti (tj. stavbě nerezových bazénů) existuje dostatečně široké tržní prostředí, když zadavatel jen na území ČR či bezprostředně sousedících zemí po provedené lustraci registruje více jak šest objektivně způsobilých zhotovitelů požadovaného plnění.

Co se týče druhé části dotazu, lze konstatovat, že na trhu zateplených tobogánů určitým způsobem specifická tržní situace panuje.

Na základě tohoto zjištění pracovní skupina jmenovaná radou města pro přípravu a provedení výběrového řízení této veřejné zakázky zvažovala následující postupy možného pokračování zadávacího řízení:

pokračování v zadávání zakázky při nezměněné PD tobogánu včetně nezměněných podmínek realizace. Tato varianta byla členy pracovní skupiny vyhodnocena jako příliš riziková.

pokračování v zahájeném zadávání se změněnou PD tobogánu. Tato varianta by vyžadovala přepracování PD tobogánu včetně technické zprávy vymezující podmínky dodávky tak, že úpravou bude připuštěna možnost dodávky tobogánu i pro případy, kdy k zateplení komponentů může dojít přímo na místě plnění (montáže) a nikoli ve výrobě, popř. odstranění všech dalších diskriminačních podmínek plnění, které nejsou nutné k plnění vzhledem k oprávněným požadavkům zadavatele s ohledem na charakter zakázky. Tato varianta byla vyhodnocena jako riziková pro případ, že společnost projektující tuto část dokumentace bude současně poddodavatelem jakéhokoliv účastníka při podání nabídek.

pokračování v zahájeném zadávaní zakázky a současném vyjmutí celého tobogánu z předmětu plnění.

zrušení zadávacího řízení, úprava projektu týkající se dodávky a montáže tobogánu, vyhlášení nového zadávacího řízení. Tato varianta nezískala dostatečnou podporu u členů pracovní skupiny, zejména s přihlédnutím k časovým důvodům.

Žádná aktuálně platná právní úprava nezakazuje autorovi projektové dokumentace se ať již sám v pozici generálního zhotovitele, či na pozici podzhotovitele aktivně účastnit vyhlášené soutěže. Současně však existuje ustanovení § 44 ZZVZ, upravujícího povinnost vyvarovat se střetu zájmů v 

zadávacím řízení. Po seznámení se s některými detailními aspekty plnění veřejné zakázky bylo zjištěno, že je zde určitým způsobem specifická situace na trhu zateplených tobogánů. Tato tržní nedokonalost však nebyla vyvolána zadavatelem. Nicméně, ve snaze vyvarovat se jakýmkoli možným nařčením z toho, že zadavatel preferuje/požaduje dodání tobogánu konkrétní technologie a konkrétního výrobce, doporučuje pracovní skupina zúžit předmět plnění veřejné zakázky o prvek dodávky tobogánu. Předmětem plnění veřejné zakázky by tak nově zůstala toliko stavební připravenost pro budoucí dodání tobogánu. V návaznosti na tuto skutečnost by byl za součinnosti s generálním projektantem stavby ještě upraven výkaz výměr a přiměřeným způsobem i prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Vlastní dodávka tobogánu by byla následně soutěžena ve zcela samostatném nadlimitním zadávacím řízení, když před vlastním vyhlášením zakázky bude současně i zvážena otázka zadávacím řízení, když před vlastním vyhlášením zakázky bude současně i zvážena otázka položená v rámci žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace pod č. 123 položená v rámci žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace pod č. 123 –– tedy tedy nakolik je nakolik je důvodné a účelné aplikovat zateplení tobogánové roury výlučně ve výrobním závodu, či zda důvodné a účelné aplikovat zateplení tobogánové roury výlučně ve výrobním závodu, či zda existují i jiné varianty řešení vedoucí k témuž cíli.existují i jiné varianty řešení vedoucí k témuž cíli.

Zadavatel dále dne 18.03.2021 obdržel další dotaz účastníka týkající se požadavků zadavatel na technickou kvalifikaci v podobě požadované autorizace pro obor statika a dynamika staveb. Účastník uvádí, že součástí oboru Mosty a inženýrské konstrukce je i posuzováním statiky a dynamiky staveb. Autorizovaný inženýr v oboru Mosty a inženýrské konstrukce je oprávněn vykonávat činnosti v rozsahu oboru Statika a dynamika staveb, tzn. činnosti související s projektováním a realizací nosných konstrukcí plaveckého bazénu. Zatím účelem bylo dohledáno i stanovisko ČKAIT z 11/2019 které na své str. 3 nahoře tuto možno st rovněž připouští (viz příloha č.)

Po zvážení výše uvedených variant pracovní skupina doporučuje radě města pokračování v zahájeném zadávání zakázky a současném vyjmutí celého tobogánu z předmětu plnění a současně umožnit nahrazení požadované technické kvalifikace v podobě autorizace pro obor statika a dynamika staveb autorizací pro obor mosty a inženýrské konstrukce v požadovaném stupni (viz upravená zadávací dokumentace příloha č. 4). …. (pozn. zbytek dole v příloze)

>>>

ZÁPIS

z mimořádného zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 25.03.2021 od 13:00 hodin on-line

Přítomni – Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek

Omluveni – JUDr. Veselý, MUDr. Němeček, Ing. arch. Trambová

PROGRAM

1) Návrh na úpravu zadávací dokumentace veřejné zakázky „Nový plavecký bazén – Písek“

JEDNÁNÍ

Písemné materiály k jednotlivým bodům jsou přiloženy k originálu zápisu.

Jednání rady města probíhalo on-line. Jednání zahájila a řídila starostka Mgr. Eva Vanžurová. Konstatovala, že zápis z minulého jednání rady byl řádně ověřen a nepřišly k němu žádné připomínky. Z dnešního jednání se omlouvají JUDr. Veselý, MUDr. Němeček, Ing. Trambová. Jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhuje starostka Ing. Hladíka.

Hlasování o ověřovateli: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

Hlasování o programu: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

K bodu 1) Návrh na úpravu zadávací dokumentace veřejné zakázky „Nový plavecký bazén – Písek“

Uvedla starostka.

Podrobnější informace poskytl Ing. Filip, seznámil radní s důvody vedoucí k úpravě zadávací dokumentace. Na základě dotazů účastníků zadávacího řízení a prověření stanoviska ČKAIT doporučila pracovní skupina schválit změnu usnesení dle návrhu v materiálu. Dále zodpověděl dotazy radních.

Starostka navrhuje schválit usnesení – viz níže.

Usnesení č. 202/21

Rada města schvaluje upravenou zadávací dokumentaci veřejné zakázky – „Nový plavecký bazén – Písek“ spočívající ve vyjmutí dodávky tobogánu, vyjmutí požadavku na technickou kvalifikaci účastníků v podobě realizace dvou staveb spočívajících v dodávce a montáži vodního tobogánu o délce alespoň 20 metrů (dosud uvedený v čl. 4.6.1 písm. d) textu), a v připuštění možnosti nahrazení požadovaného osvědčení na autorizaci v oboru statika a dynamika staveb doložením osvědčení pro obor mosty a inženýrské konstrukce, když obě autorizace v sobě nesou srovnatelné požadavky na klíčové osoby, které jsou nezbytné pro dosažení účelu veřejné zakázky – tj. znalost výpočtů a zkoumání statiky a dynamiky stavby.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->>>

                                                                              6.

?   ?   ?

( 7. 8. 9. … ?)

 

   Dovětek, pokud jste se v médiích v posledních týdnech dočetli, že kolem bazénu a vypsaného zadávacího řízení na jeho stavbu je vše v naprostém pořádku, podle zákona a v pohodě, možná vás překvapí rozhodnutí pěti radních z tohoto čtvrtka, ke kterému není natočeno video, není zprávička na webu města, ani není vydaná tisková zpráva. Já jsem v klidu, tím nenervuji, já věřím, že se jednou dobereme „pravdy kolem bazénu“ podle pořekadla – Čistému vše čisté …

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

31. 3. 2021 (17:43)  –  Michaela Šťastná

0
0

… se uchází o realizaci veřejné zakázky obchodní společnosti, které jsou zároveň zpracovateli projektové dokumentace …
Když se podíváme na různé realizované projekty ve městě, není nic neobvyklého, že projektovou dokumentaci zhotoví firma, která potom soutěží a leckdy i zvítězí ve výběrovém řízení.
Jeden příklad:
Lesní hřiště u Živce – projekt i realizace od jedné firmy.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.