Přihlášení

Vodárna, její využití – jak se vám líbí?

17. 7. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (8) | Vaše názory

Kasárna, u kterých lze právě připomínkovat návrh zadání studie u odboru výstavby a územního plánování, mi připomenula, jak lehce prochází některým zvoleným ve vedení města jejich záměry. Stačí vhodný obal, a je po starostech, jak si protlačit to svoje. Město si zaplatilo zpracování Plánu udržitelné mobility a Plánu udržitelné zeleně- zkráceně PUM a PUZ, a já si myslím, že i tyto plány z větší části slouží především jako obaly něčeho úplně jiného.

    K těmto plánům proběhla dvě veřejná projednání, jedno jako souhrn a analýza zjištění, jak to v Písku vlastně s mobilitou a zelení vypadá a to druhé už mělo být souhrnem návrhů, jak by to tu jednou mělo s mobilitou a zelení města vypadat. A na posledním zasedání ZM zastupitelé oba, ještě nedokončené dokumenty, přijali a zařadili mezi dokumenty pro město strategické.

 

ZELEŇ A MOBILITA v Písku: Návrhová část PUM a PUZ byla projednána – připomínky posílejte do 17. června

   Po zhlédnutí besedy a shrnutí analytické části jsem si říkala, že nedostatků u tématu zeleně je tolik, že bude těžké určit, čím začít. Po přečtení návrhové části jsem zjistila, že se zde řeší především plány současného vedení města, že dokument výrazně slouží jinému účelu, než pro který jsem si myslela, že má sloužit. Namátkou jsem si četla v podobných platných dokumentech-plánech jiných měst, náš PUZ se liší.

   Malý příklad, do 20 let se má vybudovat – Rekonstrukce jednotlivých úseků nábřeží dle studie konverze staré vodárny od Atelier Sporadical . Víte o tom, že si město už nechalo vypracovat prověřovací studii na přebudování vodárny? Tak tedy město asi ne, jak vyplývá:

<< Komise pro urbanismus a architekturu

Z Á P I S č. 07/2019 z jednání, které se konalo dne 16.07.2019 od 17:00 hodin

- členové komise doporučili na dalším jednání projednat prověření možnosti využití objektů. „staré vodárny“ >>

   Jestli komise na dalším a dalších jednáních něco projednávala nevíme, protože žádný ze zápisů komise URA se o takovém projednávání nezmiňuje. Přesto studii někdo zadal, zaplatil a pouze komisi URA letos v květnu ji autoři představili. Studie má jedinou variantu, nevídáno, jestliže má studie prověřovat možnosti využití čehokoliv v jedné variantě, měla by se jmenovat jinak- třeba Studie, jak si to někdo z vedení města přeje, to platí i pro studii kasáren. A jak je vidět, už s tou jedinou variantou všichni pracují, jako by byla schválená, a je už zapracovaná v PUZ. Jak to, že se přednostně zadá zpracování studie, a jen tak se s ní pracuje, jako by už bylo jasné, že se vodárna podle ní začne předělávat, co nevidět a z celého parteru řeky jako první. Tedy, viděla ji už jednou komise pro urbanismus, a tak to asi stačí. Cituji ze zápisu komise URA:

1/ Prověřovací studie areálu staré vodárny:

Zástupci atelieru zpracovávajícího studii konverze staré vodárny a přilehlého venkovního prostoru představili zpracovanou dokumentaci – studii/ideu svého řešení a jeho etapizaci. Konverze samostatného objektu vodárny začne vybudováním komunikačních a hygienických prostor nutných pro provoz kempu a tělocvičen. Následně budou rekonstruovány další prostory (zázemí objektu, jednotlivá sportoviště).

Jednotlivé etapy:

- etapa Kemp: vybudování karavanových stání a travnaté plochy pro stanování

- etapa Vstup: vybudování nového vstupu pro pěší a cyklisty, který bude napojen na stávající cestu ke Smetákovi. Na vstup navazuje cesta před anglickým filtrem. Tento vstup využije jak sportovní areál, tak i kemp.

-etapa – administrativní budova: možné dočasně využít jako školku (v jednání), nebo další možnosti využití (administrativní zázemí areálu, rezerva pro občerstvení, naučná expozice vodárenství ..apod.)

-etapa – nevyužitý suterénní objekt anglických filtrů: záměrem je zpřístupnit tyto historické technologické provozy (např. naučná expozice vodárenství, rezerva zázemí pro areál, nebo částečné komerční využití)

-etapa – sousední areál Povodí: využití je podmíněno přesunem zázemí (provozních objektů Povodí Vltavy a.s.), možné rozšíření venkovního areálu kempu>>

   Vodárnu a její osud jsem nijak zvlášť nesledovala, pronájem prostor pro Divadlo Continuo a jeho představení jsem zaznamenala v podobě recenzí, a měla jsem dojem, že zaznělo, že další osud vodárny není jasný a bude se teprve hledat její další využití. Ve veřejném prostoru jsem téma vodárna nezachytila, vy ano? O zadání téhle studie jsem neměla tušení.

 

Divadlo Continuo představí v Písku mezinárodní divadelní site-specific projekt

   Což o to, různých studií s různým zadáním má město habaděj, taková studie pomalu není nic proti ničemu, kdyby…ona už jedna studie na „řeku“ existuje, a tak nějak má „přednost“. Využít řeku a zapojit ji „do města“ se město snaží už dlouho, spíš neúspěšně. Nevím, která strana břehu je vítěz, ale určitě se řešila řeka v jiných částech, než je vodárna, ta je „volná“ teprve chvíli, jsou tu místa, která se řeší roky. Přednost však dostává tahle lokalita a to i za přispění zahrnutím do PUZ a PUM dokumentů, tedy v obalu strategie města.

<< Zápis z jednání, které se konalo dne 29.01.2014 od 17:40 hodin

1/ „Písek město na řece“ (diplomní projekt – Bc. Martin Křenek):

Ing.arch. M. Krajíc nejdříve uvedl hlavní téma diplomního projektu Bc. M. Křenka, který následně podrobně popsal obsah a téma své diplomové práce, která se týká urbánně funkční provázanosti městského prostoru města Písek s přírodním prvkem řeky Otavy….

Komise po diskusi doporučila vedení města Písek tuto předloženou ideu zintenzivnění kontaktu města s řekou prověřit a upřednostnila věnování se nejdříve prvkům potoků (Jiher, Mehelnický) – tzn. jejich revitalizaci a „použití jejich turistických tras“ jako vhodného rekreačního prvku. Toto prvotní zapojení zmíněných vodotečí do urbánního prostředí města si členové komise podmínili zpracováním analýzy stávajícího rekreačního pobytu a pohybu občanů.>>

 

Den Architektury no.7 PÍSEK – OTAVA POD PÍSKEM SOUČASNOST A BUDOUCNOST - fotoreportáž

FOTOREPORT: Jak jsme se brodili "neznámým" potokem – DEN ARCHITEKTURY, Písek 2015

 

Tisková zpráva města:

<< Veřejná beseda na téma „Revitalizace městského parteru u řeky Otavy“ se uskuteční 14. listopadu V pondělí 14.11.2016 od 16:30 hodin proběhne v budově Městského úřadu v Budovcově ulici veřejná beseda na téma „Revitalizace městského parteru u řeky Otavy“.

Budou projednávána témata:

- záměr budoucí revitalizace městského parteru u toku řeky

- zpracovaná analýza Městského ostrova

- Městský ostrov – zeleň, dendrologie

- zpracovaná architektonická studie využití prostoru po stávajícím plaveckém areálu

Jste všichni srdečně zváni. Ing. arch. Josef Zábranský – městský architekt

Zodpovídá: Bc. Kristýna Barchini Vytvořeno / změněno: 31.10.2016 / 31.10.2016 >>

Nenechte se zmást datem, o tom, že se bude vodárna řešit jako majetek města volný a mělo by se rozhodnout o tom, zda bude majetkem potřebným nebo na prodej, se už v té době vědělo, z materiálů ZM cituji:

<< V současné době je hotová projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Orientační cena nové úpravny se odhaduje kolem 190 mil. Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení výstavby je v dubnu 2017, s dokončením v druhé polovině roku 2018.>>

 

OBČAN versus POLITIK: Přijďte diskutovat 23. března 2015 do Sladovny o podpoře sportu a dětí, o novém bazénu a o tom, co má vzniknout pod hradbami

OBČAN versus POLITIK: video z besedy ke zhlédnutí!

 

Podzemní parkoviště? Park pro děti? Nové lávky nad vodou? Co by mohlo nahradit starý bazén pod hradbami?

Poté následovala nejspíš pauza a vloni komise URA projednává:

< 21.05. 2019 od 17:00 hodin

1/ Presentace studie s tématem „řeky“ (autor studie: architekt P. Uhlík)

Členům komise byla představena studie s námětem „využití řeky jako přírodního fenoménu intravilánu i extravilánu města, kterou komentoval její autor architekt P. Uhlík. Studie je koncipována jako analýza řešeného území, která bude konkretizovat návrh regulativů území, na základě, kterých vyplynou konkrétní námětové formy řešení jednotlivých území (částí) celkového zpracovaného rozsahu. Doporučuje podmínky pro rozhodování v území v souladu s platnou územně plánovací dokumentaci, zejména vymezí řešené plochy a jejich využití, umístí a prostorově uspořádá navržené urbánní záměry ve vztahu ke krajinnému rázu.“

Cílem studie je vytvoření analytického koncepčního dokumentu, který definuje cíle rozvoje břehů řeky jako celoměstsky i příměstsky významného prostoru. Ty se následně stanou součástí zadání budoucích konkrétních zpracování navazujících dokumentací jednotlivých říčních úseků.

Při následné diskusi členové komise komentovali obsah předložené studie. Upozornili na absenci popisu vztahu s územně plánovací dokumentací a důraznějšího obsahu problémů v řešeném území. Dále doporučili, v rámci její veřejné presentace, redukci obsahu z důvodu čitelného pochopení laickou veřejností. Závěrem autorům studie komise poděkovala za zpracování předložené dokumentace i její prezentaci. >>

Možná nemám paměť v pořádku, ale prostě na projednání této studie s veřejností si nevzpomínám.

Zrovna tak si nevzpomínám, že by se kdy rozhodlo o tom, kde se na řece začne s realizací něčeho z některé ze studií.

   Jiné by to však bylo, kdyby třeba ta jednovariantní studie nebyla součástí velkoplánů, o kterých se nahlas nemluví. Upozorňuji, že následuje pouze moje vlastní dedukce.

 

   Jistá lokalita ve městě dostane vedením města přednost. Přebuduje se lyžařský svah na celoroční provoz. Postaví se lávka, po které nikdo nevolal, ale dostaneme se po ní ke svahu a vodárně. K vodárně se dostaneme velkou lodí, karavanem, loďkou, k tomu poslouží mola na řece, a na kole přes lávku.

   Najdeme zde zázemí pro turisty, ti zde mohou v létě procházet Hradišťský les skrz naskrz prošpikovaný stezkami (poslední bude letos budována za bezmála 1,7 milionu), rozšířeným areálem automotoklubu… A lyžovačka, kterou by mohl na druhém břehu doplnit aquapark pod lesárnou. A třešinka samotná – vodárna, přebudovaná na 4 tělocvičny, posilovnu, trampolíny, zázemí pro turisty … a vlastně všechno, co by přece měla obsahovat sportovní hala, tolik let městem slibovaná, tolik let opomíjená, naposledy trapně umístěná mimo kasárna. Když to posunu ještě dál, klidně by tu mohl vzniknout takový sportovně-snobský oplocený rezort, postavený za peníze města, provozovaný městem, bez valného užitku místním.

   Zařazením lokality do dokumentu PUM a PUZ a přijetím těch plánů za strategický dokument města, se tak především vytváří obal-alibi pro doby příští, až se snad nějaký zastupitel zeptá, jestli máme dost peněz na přestavbu, na údržbu, provoz takového rezortu. Odpověď bude-ale máme to ve strategickém plánu města přece! Argumenty typu o dostupnosti pro obyvatele města je tak průhledně účelová, že je lepší se tomu smát než se rozčilovat, protože místo dostupné všem občanům města stejně neexistuje.

   A pokud bude tahle část řeky, konkrétně vodárna, přednostně realizována, začne být víc zřejmé, proč studie na kasárna vypadá, jak vypadá. Proč se do kasáren vlastně nevešel bazén, ani hala.

Aby mohl být bazén za přeložkou a hala se nepostavila vůbec.

Aby zbylo víc místa na odprodej pozemků developerům a ti tam mohli stavět co nejvíc a podle libosti-hlavně vydělat na bytech co jsou v kurzu, protože místo garáží mohou mít byty, garáže zajistí X parkovacích domů na úkor zeleně a na účet města. Ale co komu záleží na tom, jak budou kasárna vypadat za padesát let, kdo v nich bude bydlet, jak se tam bude bydlet. Od počátku současné vedení města neskrývaně tlačí na návrat bazénu pod lesárnu. Projekt na sportovní halu do kasáren nikdo nezadal vypracovat a na co taky, nikdo s ní nepočítá, když ve vodárně budou minimálně 4 tělocvičny!

   Tolik moje osobní dedukce o tom, co tu probíhá. Když město podalo návrh na druhou změnu v územním plánu, ve kterém se má vlastně změnit i přípustnost možnosti přestavby vodárny na sportovní centrum města, byl jako důvod ke změně uveden kemp pro vodáky. I já jsem uvěřila, že se naproti plovárně vybuduje kemp pro vodáky, samotná vodárna mě vůbec nenapadla. A hele, taky dobrý obal.

 

   Takže, až si řeknete, jak se asi bude řešit využití staré vodárny, vězte, že je vlastně vyřešeno. Jen se o tom nemluví s veřejností.

   Chceme místo sportovní haly v kasárnách „halu“ ve vodárně?

 

V břiše velryby Ne 11. srpna 2019 20:30 Stará vodárna Písek U vodárny, Písek, cz – 

V BŘIŠE VELRYBY byla Dagmar Šimková - fotoreportáž

Historie: Tzv. stará vodárna sloužila Písku od r. 1900 s využitím metody anglické filtrace.

www.historickasidla.cz ›

Písečtí se r. 1899 rozhodli vybudovat novou vodárnu na místě starého hamru, neboť původní zařízení v Podskalském mlýně již rozšiřujícímu se městu nevyhovovalo. Ve své době měla tato úpravna nejlepší technické a technologické parametry. K úpravě vody se používala metoda tzv. anglické filtrace, při které voda protéká pomalu přes 1,5 m silnou vrstvu písku. V místě je také k vidění pamětní deska tehdejším představitelům města. Voda byla vytlačována do vodojemu postaveného na Hradišťském vrchu 72 metrů nad vodárnou …


 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

20. 7. 2020 (14:38)  –  Michaela Šťastná

0
0

V Písku 4. 11. 2019 OBJEDNAVATEL město Písek – DODAVATEL Adresa: Josef KOCIÁN
Fakturu zašlete město Písek na: Velké náměstí 114/3
OBSAH objednávky
Tímto u vás objednáváme ,,Architektonickou studii na akci – konverze bývalé vodárny v Písku".

Termín: do 15.03.2020

Cena: 295 000,00 Kč vč. DPH

Poptávka provedena: ANO / NE Poptávku provedl: Ing. Petr Matoušek odbor IR

Kontrolu ceny včetně nabídkových položek provedl a odsouhlasil: Ing. Petr Matoušek

Ing. Václav Filip Josef Lejčar
vedoucí odboru správce rozpočtu

Odpovědět

21. 7. 2020 (21:49)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Na Vltavě se kolem vodáckých aktivit točí velké peníze, tudíž by kemp nemusel být od věci. Jenže stávající budovy jsou pro něj prakticky zbytečné, tak se musí vymyslet co s nimi. Kulturní dům do nich asi stěhovat nebudeme ;-).

Odpovědět

22. 7. 2020 (10:17)  –  Radek Otava

0
0

Peníze vydělává provozovatel. Město tady postaví kemp za velké peníze a pronajme ho někomu za babku, který možná něco vydělá. Píseckým občanům to nepřinese nic, kromě zhoršení situace v dané klidné lokalitě počty turistů a vodáků. Bude vůbec průchozí cesta kolem řeky? To se bude chodit přes kemp?

Odpovědět

23. 7. 2020 (00:24)  –  Michaela Šťastná

0
0

PTÁ SE: Radek Otava 22. 7. 2020

OTÁZKA: K čemu potřebuje Písek kemp a 4 tělocvičny v lokalitě původní úpravny vody? Bude ho provozovat město nebo ho město jen vybuduje a zisky poplynou někomu jinému, kdo si ho pronajme? Jaká je návratnost takových investic? Jak tam bude řešeno parkování?

ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 22. 7. 2020

ODPOVĚĎ: Vybudování kempu je v plánu města již několik let a areál bývalé úpravny vody je velmi vhodný k vytvoření dalšího prostoru pro sportovní, volnočasové i kulturní aktivity. V současné době je zpracovaná pouze studie na využití této lokality včetně dostatečné parkovací kapacity. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze pouze záměr do budoucích let, otázka, kdo bude provozovatelem, je předčasná. Eva Vanžurová


K tomu dodám, že o kempu pro vodáky se uvažovalo i na druhém břehu na místě sběrného dvora, a třeba já nemám vůbec představu, jak moc je tahle část řeky pro vodáky zajímavá, nebo zajímavá natolik, aby tu kemp pro ně byl užitečný. Jenže studie není jen o kempu pro vodáky, ale také o autokempu, molo pro velké lodě to doplňuje.


Ostatní možnosti využití vodárny ponechám zatím bez komentáře. Co si neodpustím je fakt, že na vodárnu máme během dvou let jasnou vizi, hnedle i studii a víme, co by tam v budoucích letech mělo vzniknout.

Pak tu máme majetek, o kterém nejsme ochotni vůbec přemýšlet o jeho využití a rovnou se má prodávat, na mysli mám konkrétně budovu U Honzíčka, statek v Purkraticích ještě není vyklizený a už se zařadil do nepotřebného(prodejného) majetku, kdežto o vodárně se přemýšlí i za pomoci studie. Hmm, proč se nedělala studie na Honzíčka nebo na statek, dvojí metr nebo tak něco, ne?


A ještě něco, otázka, kdo bude provozovatelem je u mě prvořadá, ihned po rozhodnutí o tom, zda si nemovitost ponecháme, nebo ji prodáme, ještě před zadáním vypracování studie, ta studie nebyla zadarmo a platilo ji město, tu si budoucí provozovatel od města koupí? Bývaly doby, kdy byla vyzvána veřejnost k podávání návrhů na využití nemovitostí města … no uvidíme, co se to tu klube.

Odpovědět

24. 7. 2020 (09:53)  –  Pavel Šebelle

0
0

Já jsem v Písku nikdy moc vodáků co sjíždí Otavu neviděl. Zřejmě končí sjezd Otavy dříve.

Odpovědět

24. 7. 2020 (10:48)  –  Ondřej Medek

0
0

Pár vodáků dojede i do Písku. Avšak v místě dojezdu se často nestanuje. Studie má jednu chybu, a to že neuvádí předpodklad obsazenosti takového kempu, třeba na základě obsazenosti kempů od Strakonic do soutoku s Blanicí, zájmu o kempování na plovárně u Václava před r. 2017, když to ještě šlo, městských kempů v podobných městech jako Písek apod. I tak myslím, že malý kemp, nejen pro vodáky, by se v létě zaplnil.

Odpovědět

23. 7. 2020 (14:45)  –  Ondřej Medek

0
0

A nedal by se v místě bývalé vodárny postavit tolik diskutovaný nový bazén? :-) Kdyby se tam přidal i venkovní bazén a nějaký skrovný vstup do řeky, tak by se v létě mohlo prodávat jednotné vstupné se stávající plovárnou u Václava – zdatní plavci by mohli pobývat na obou březích.

Odpovědět

24. 7. 2020 (09:52)  –  Pavel Šebelle

0
0

Lokalita pro venkovní bazén asi není vhodná. Myslím si, že je většinu odpoledne ve stínu kopce Hradiště a nesvítí tam tedy vůbec sluníčko. Proto naši předci udělali plovárnu na druhé straně.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.