Přihlášení

Jaké jsou cesty rozvoje naše města?

18. 5. 2011 | Martin Zborník | Diskuze (1) | Věci veřejné

Písecké náměstí - autor Cryoman

Na tuto otázku hledá odpověď komise pro urbanismus a rozvoj města. Na svém jednání 27.4.2011 předložil její člen a architekt Petr Lešek rozpracovaný návrh bodů, které se budou řešit v tomto volebním období. Zapojte se i vy do diskuse k rozvoji našeho města.

Komise pro urbanismus a rozvoj města Písku - Pracovní skupina Teorie a strategie
Rozpracování bodů

Tento materiál dále podrobně rozpracovává Sedm nosných pilířů pro rozvoj našeho města viz stejnojmenný článek z 15.4.2011.

Soutěž na urbanistickou koncepci města Písku (proběhla 2008)
Jak dál s výsledky soutěže
Představit soutěžní návrhy z roku 2008 (proběhlo, jsou k dispozici na odb. rozvoje). Zjistit pravidla autorského práva pro návrhy v této soutěži. Zvážit nejlepší způsob využití výsledků této soutěže pro nový územní plán.

Volební programy
Aktualizace úkolů dle volebních programů
Porovnat volební programy 2010-14 jednotlivých stran s plánovanými úkoly komise.

Vojenské areály
Rozvoj a koordinace území
Koncepčně uchopit bývalé vojenské areály. Vymezit, které to jsou (bývalé kasárny Portyč, Purkratice,?). Přehledně a stručně zhodnotit aktuální stav. Sepsat návrh dalšího postupu, který podpoří rozvoj území a zkoordinuje aktivity v něm (věda, administrativa, ubytování, bydlení, obchod). Rešerše podobných akcí.

Městské investice
Podmínky a podpora pro realizaci (akvapark, příprava zástavby proluky u sportovní haly, výběr nového prostoru pro knihovnu,…)
Vypracovat doporučení pro město k realizaci veřejné stavby. Podobně jako při akcích pro větší území postupovat po ekonomické-programové, participační a architektonické linii. Nad plánovanými veřejnými stavbami spustit diskusi na základě Územního plánu k jejich umístění ve městě. Uvažovat v dlouhodobých strategiích. Po programové-ekonomické-veřejnostní schodě o umístění a zadání vypsat architektonickou soutěž v rozsahu a složitosti dle důležitosti akce (od úplně otevřené až po uzavřenou vyzvanou s jednoduchými návrhy a hodnocením od renomovaného architekta namísto široké poroty). Vždy nechat návrhy posoudit specialistou na vnitřní prostředí s ohledem na provozní náklady.

Programový zásobník
Aktualizovat a zlepšit
Programový zásobník by se měl stát součástí Strategického plánu města. Je zejména nutné převést Strategický plán i do mapové podoby s vyznačením uvažovaných intervencí a jejich celkové organizace. Odtud a z územního plánu by měly plynout i zadání na regulaci význačných území. Sebrat příklady z jiných měst a sestavit doporučení. To předat odboru rozvoje a dohodnout se na úpravě stávajícího Strategického plánu a zpětné kontrole.

Strategický plán + Územní plán
Zlepšení stavu
Na základě shody v základních strategických bodech budoucího rozvoje města aktualizovat strategický plán a vytvořit zadání pro nový územní plán. Uspořádat odborné workshopy (např. 1x za 5 let) k rozvoji města a získat tak fundované názory na řešení problémů. Přizvat zastupitele z jiných úspěšných města a získat jejich pohled na rozvoj měst (Litomyšl, Kadaň, Luzern,…). Pořádat či hostit semináře týkající se rozvoje měst, možno začít třeba jen s partnerskými městy a postupně rozvinout. Je nutné do procesu zapojit veřejnost, zatraktivnit její zapojení. Jde o to, aby všichni věděli, že mají šanci a že je o jejich názor zájem. Pokud ji nevyužijí, je to již jejich problém (není možné nikoho nutit), ale musí vědět, že nevyužití je jejich rozhodnutí.

Propagace
Zlepšení stavu
Prezentace zdařilých projektů v tisku - kromě odborných časopisů (ERA 21, Architekt, Stavba,….) i spolupráce s nadregionálními periodiky, které se rovněž obrazem českých měst pravidelně zabývají (RESPEKT, Veřejná správa…).
Spojit se s PR oddělením města. Má k dispozici kontakty na odborná a obecná periodika? Existuje na webu oddělení pro novináře? Každý významný počin města by měl mít svůj presentační balíček – text, fotografie a ten by měl být na stránce pro novináře ke stažení a měl by se odeslat dle kontaktů PR oddělení novinářům. Sestavit významné počiny k presentaci – realizace i studie. Úpravy veřejných prostorů – Žižkova třída, Bakaláře. Stavby – Lesovna, nová sportovní hala, ÚP, Sladovna, Nová knihovna, Kulturní dům, Divadlo,...
Hostit putovní výstavy architektury (Grand Prix,…). Využít spolupráci s vysokými školami k prověřování vybraných lokalit. Spolupráce s organizacemi, které souvisí se stavebnictvím a architekturou. Využít firemních soutěží. Ve spolupráci s odbornými neziskovkami se zapojit do mezinárodních soutěží. Zhodnotit ty které již proběhly.

Práce s veřejností
Zlepšení stavu
Vytvořit informační vazbu mezi komisí a občany. Nejsnadněji pomocí internetu. Je důležité znát jejich názory na rozvoj, sbírat od nich inspiraci a získávat zpětnou vazbu. Cílem by měla být identifikace občanů s rozvojem města až po schopnost přiložit ruku a finance k dílu (působí velmi idealisticky, ale v Německu to funguje).
V rámci informační vazby komise rozvoje – město je vhodné uvažovat i o zorganizování řízené participace: dotazníky (internetové, případně i tištěné), moderovaná participační setkání, apod. s občany, firmami, podnikateli, zástupci veřejného i neziskového sektoru.
Po vypracování Plánu úkolů komise 2010-2014 jej pověsit na web a požádat veřejnost, aby se k ní vyjádřila, případně přidala další, podle jejího soudu palčivé otázky rozvoje města. Ponechat možnost doplnit další dotazy a návrhy. Stejně tak jej uveřejnit v tisku a požádat o názory. Poté udělat jedno veřejné sezení komise.
Dohodnout se s městským úřadem na participaci při komunikaci s veřejností a nastavení pravidel pro komunitní plánování jednotlivých akcí. Existuje na městě osoba, která se věnuje moderování debat s veřejností?
Propagace kvalitní architektury vůči občanům, zastupitelstvu a radě. Uspořádat výlet po úspěšných projektech v jiných městech. Zapojit se do mezinárodních konferencí (úsporná architektura ve středně velkém městě).

Práce s neziskovkami
Zlepšení stavu
Požádat písecké neziskovky o jejich názor na rozvoj města. Smyslem je vzájemná informovanost a podpora. Využít grantů a spolupráce při komunitních projektech – např. Future Cities od British Councilu (již použili Plzeň a České Budějovice). Pověřit městský úřad vypracováním seznamu těchto grantových možností.

Památková péče
Zlepšení stavu
Zapojit památkáře do veřejných diskusí. Požadovat od nich dopředu pravidla. Vyžádat si celkový názor na památkovou péči ve městě Písku alespoň na příští 4 roky.

Rybářská ulice
Připravit rozvoj území
Vytvořit vizi pro „Nový Písek“ severně od Kamenného mostu (prostor bývalé Rybářské ulice). Časový plán. Tři linie – ekonomická úvaha (jak získat nebo nasměrovat investici, s jakou uvažovat návratností, program, požadavek města na vybraný podíl určitých funkcí), architektonická – (jaký má vzniknout v území veřejný prostor – průchodnost pěší a cyklo, názor na zapojení řeky, vegetace, formální požadavky) a veřejnost – zapojení veřejnosti pomocí komunitního projektování. Uspořádat ideovou architektonická soutěž. Zpracovat celkový plán území a území tak rozdělit na samostatné části. Dlouhá etapa hledání potencionálních investorů. Čím kvalitnější podklady a větší připravenost vzhledem k projednávání tím větší šance na úspěch. Podmínka prodeje s uspořádáním architektonické soutěže a prodej až po vydaném stavebním povolení (příklad z Hamburku).

Proluky a nároží
Podmínky a podpora pro realizaci
Zaměřit se na proluky a nároží (Tylova, Erbenova, Žižkova, Dvořákova atd.). Zjistit aktuální stav proluk, nároží, ale i dvorních stavebních parcel a budoucí plány v nich. Zjistit problém s jejich zástavbou. Pokud existují požadavky z územního plánu nebo jiné požadavky města, které zbytečně snižují atraktivitu zástavby v těchto místech, navrhnout kompenzace, které výstavbu podpoří. Příklad: snížit požadavky na parkovací stání, zvýšit podlažnost, umožnit příznivější pronájmy veřejných ploch při výstavbě. Využití úlev vázat na požadavek kvality zástavby (např. podmínkou architektonické soutěže), za což se zase dostane projektu mediální podpory města.
Sestavit doporučující materiál pro výstavbu v kompaktním městě projednaný s památkáři a ostatními orgány státní správy, aby se investorům daly přehledné parametry a odpadla nejistota při projednávání.

Energetická úspornost
Optimalizace – úspory a nové zdroje
Sebrat příklady z jiných měst, které vedou k optimalizaci energetické náročnosti a soběstačnosti města. Na jedné straně se zaměřit na provozní úspory stávajících i plánovaných budov a na druhé prověřit možnosti netradičních zdrojů energie (kogenerace apod.). Měla by existovat jedna osoba, která má energetiku městských budov na starosti a pracuje na zlepšení efektivity, třeba i osobní finanční motivací na úsporách.

Školní budovy
Využití potenciálu a zlepšení standardu
Snažit se na jedné straně využít potenciál existujících školních budov (neziskovky, sportoviště, vzdělávání dospělých) a na druhé straně zlepšit standard školních budov v Písku a přitáhnout zajímavé vzdělávací instituce či školící kursy (Písek – vědomostní město). Příklady z jiných měst.

Letiště Krašovice
Zhodnotit možnosti rozvoje letiště
Provést analýzu současného stavu (majetek, kapacita dráhy a budov). Co již bylo k rozvoji letiště v historii zpracováno. Zda existuje zájem o jeho využití a pokud ano v jakém rozsahu. Jak vypadají podobně významná letiště jinde a jaká je jejich funkce.

Petr Lešek

Související články:
Sedm nosných pilířů pro rozvoj našeho města
Energetická efektivita obcí - téma pro naše město?
Jak stavět kvalitní a provozně úsporné budovy?
Je v Písku kvalitní soudobá architektura?
0
0

Diskuze k článku +

20. 5. 2011 (13:19)  –  Petr Lešek

0
0

Dobrý den, rád bych rozvířil debatu o směřování města a jeho rozvojových prioritách. Ptejte se, doporučujte, kritizujte. Pokud si myslíte, že by byla vhodnější jiná platforma – navrhněte.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.