Přihlášení

Jde městu o lepší PR, nebo o zlepšení komunikace s občany?

7. 2. 2020 | Martin Zborník | Diskuze (27) | Věci veřejné

Kdo jak hlasoval Písek - PR agentura

Pod nevinně vyhlížejícím bodem rozpočtové změny se na čtvrtečním jednání zastupitelstva skrývala překvapivě ostrá diskuse, na pozadí tématu navýšení rozpočtu na rok 2020 o částku 477 tis Kč pod kapitolou Správa úřadu (nákup ostatních služeb – PR služby a marketing). Předmětem sváru se stala totiž částka, dle důvodové zprávy požadovaná na financování služeb v oblasti PR a marketingu města realizovaných externí společností. Oč vlastně jde? Jde o ušlechtilý záměr radnice začít lépe komunikovat se svými občany a zapojovat je do přípravy a rozhodování ve městě = participaci, nebo jen o PR aktivity současného vedení a umlčení nepohodlných zvídavých občanů? Po líté bitce koalice s opozicí bylo toto navýšení těsnou většinou 15 hlasů přijato. Co si tedy radnice v tomto roce koupí od společnosti GBA s.r.o. za 477 000 Kč?

Předkladatelem materiálu do zastupitelstva byla starostka města E. Vanžurová (PRO PÍSEK). Ta se však k tomuto bodu věcně prakticky nevyjadřovala. Její roli převzali místostarostové Ondřej Veselý (ČSSD) a trochu i Petr Hladík (KDU-ČSL). Jak uvedl místostarosta Veselý: „Máme snahu vést debatu, ne úplně stoprocentně se nám to daří. Chceme zapojit občany do činnosti města. Jde nám o trvalé a koncepční propojení.“

Jak sám přiznává: „Nedaří se nám zapojovat aktivní občany do činnosti města. Chybí platforma pro zapojování.“ Následně vše uvádí na příkladech lokalita U Vodáka, Žižkova kasárna – nejprve procházka, žádost o podněty do mapy, nic nepřišlo (nutno podotknout, že to bylo velmi špatně připravené), občané se pak dle jeho slov „přišli vykřičet nad hotovým návrhem“.

Veselý uvádí, že v současných personálních kapacitách nemá město nikoho na potřebnou komunikaci s občany. Tisková mluvčí města Irena Malotová má naplněný úvazek stávajícími úkoly a nemá další volné kapacity. Kancelář destinačního managmentu pod vedením Michala Jánského nepůsobí dovnitř Písku, ale propaguje Písek navenek. „Poptávaný marketér má působit dovnitř města.“

Ve svém výčtu však místostarosta opomněl zmínit stávajícího zaměstnance úřadu, který v mnoha městech má tuto kompetenci – propojování, vysvětlování klíčových rozvojových záměrů města a zapojování veřejnosti v náplni své práce. Jedná se o dnes tolik v odborných kruzích diskutovanou pozici městského architekta. Toho naše město, na rozdíl od jiných, které ho dnes usilovně hledají, má již hezkou řádku let. Jeho pozice, kterou zastává od devadesátých let architekt Josef Zábranský, je však velmi nečitelná jak pro veřejnost, tak pro představitele města. Po dobu svého působení nejsou nikde jasně vymezené a čitelné jeho kompetence. Neukotveně putuje různě po odborech mezi výstavbou, oddělením územního plánování či dnešním zařazením pod odbor investic a rozvoje. Městský architekt by měl být ve městě tím, kdo navrhuje politikům odvážné vize pro naše město, prosazuje je, a následně je před odbornou i laickou veřejností obhajuje. Dělá odborný servis politikům a zároveň dokáže komunikovat s veřejností. Posuďte sami jeho roli v poslední době v zásadních tématech města posledních let, jako je třeba bazén, Žižkova kasárna, úpravy náměstí, nábřeží, doprava ve městě, územní rozvoj … Na místo toho je jeho pozice degradována na pouhého úředníka, který v mašinérii instituce vydává nezávazné souhlasy a doporučení. Na veřejnosti se prakticky neprojevuje, zásadní investiční akce nevysvětluje a neobhajuje.     

Zpět ale k věci. Podle Veselého se zvažovaly dvě varianty řešení: obsazení stálou pozicí přímo na úřadě, či externí dodávkou. Interní varianta je dražší, mzda zaměstnance činní cca 500 tis Kč/rok + náklady na kancelář. Poptány byly 3 firmy. Na dotaz zastupitele Soumara (Piráti) o propojení vybrané PR agentury GBA s.r.o. se spolkem COHIBA MUSICA – pořadatel Adventu v Písku odpovídá O.Veselý, že se personálně překrývají. PR agenturu oslovil pan Jánký z KDM Písecko.  

Opoziční zastupitelé namítali věcné připomínky. Piráti se dotazují, proč město potřebuje PR agenturu. Zpochybňují, jak byla vybraná firma GBA s.r.o. vlastněná společníky Janem Němcem a Jiřím Klokočkou. Uvádějí, že dle dostupných veřejných informací nemají dostatečné zkušenosti v oblasti mediace. Zastupitel Horák uvádí: "Jedná se o PR agenturu, která nemá ani webové stránky.“ Doposud dle registru smluv uzavřela jen 2 smlouvy na částky 54 120 Kč a to s Centrum kultury města Písek na poskytnutí služeb při kulturní akci. Dle jejich názoru je zakázka předražená.

V této souvislosti je třeba říci, že 477.000 Kč s DPH není konečná cena za služby, které bude město v této souvislosti hradit. Cena za plnění dle smlouvy totiž nezahrnuje náklady na placené služby třetích stran (myšleno potřebných kampaní, placené reklamy, PR služeb v médiích …), které budou následně nakupovány.

Smlouva se uzavírá na zkoušku na dobu určitou do 31.12.2020. Následně se podle výsledků uvidí.

Opoziční Jiří Hořánek (ANO) vnímá potřebu zviditelnění komunikace města s občany jako potřebnou. „Nechceme ale platit kampaň města a případnou skrytou kampaň vedení města.“ Marek Anděl si myslí, že město nepotřebuje PR agenturu. Dle jeho slov „stačí dělat věci pro občany.“

Nesporným faktem, na kterém se asi shodnou všichni, je že stávající stav zapojování a komunikace s občany není ze strany města dobrý.

Klíčová je tedy otázka: Co vlastně naše město potřebuje? Hledáme PR agenturu, která bude dělat lepší obraz městu, nebo mediátora, který zprostředkuje funkční a věcnou debatu mezi občany, zájmovými skupinami, politiky a úředníky?

Místostarosta Hladík uvádí: Jde o komunikaci s občanem. Chceme mediování a facilitaci s lidmi. Na tuto otázku rozvíjí odpověď i místostarosta Veselý: Jde o kultivaci veřejného prostoru, moderace diskusí neexistuje. „Chceme moderované fórum, kdysi Písecký svět fungoval dobře, dnes Písecký svět již to neplní.“

Zde je nutné se ptát po příčinách. Provozujeme již více než 10 let moderované svobodné fórum názorů všech, kdo má zájem debatovat o dění v našem městě. Dohlížíme nad korektností a slušností dotazů, ač mnohdy nepředstavují názory redakce. Každý občan, politik, úředník, vedoucí představitel města, zájmový spolek, lobbista, politická strana … má právo u nás publikovat, prezentovat a korektně diskutovat o věcných tématech našeho města. „Kdysi“ byl Ondřej Veselý v opozici. V té době velmi čile diskutoval s občany, byl na Píseckém světě aktivní jak v komentářích, tak v publikování vlastních příspěvků. Dnes prakticky nikdo z vedení města prostřednictvím Píseckého světa s veřejností nekomunikuje (až na vzácné výjimky a rubriku krátkých dotazů zastupitelům, která neumožňuje další polemiku na dané téma), naopak odmítají zde debatovat a obhajovat své návrhy, postoje a činy. V posledním funkčním období, tedy od komunálních voleb v říjnu 2018, čelní představitelé města = 9 členů rady města (starostka, 3 místostarostové + 5 radních) na Píseckém světě publikovali jen 3 příspěvky. Jedná se o texty Ondřeje Veselého  6. 11. 2018Seznam priorit stran zastoupených v radě města; 5. 3. 2019 – Kvetoucí město; 5. 10. 2019 – Komunikujme spolu korektně. Sporadická je také komunikace v komentářích pod články.

Nelze rozvíjet debatu s občany, když s nimi nechcete komunikovat v otevřeném moderovaném fóru, které město po 10 let nestojí ani korunu. Chcete asi jiné, vlastní fórum s vašimi pravidly. Nepohodlné dotazy snad budete eliminovat? Jsme otevřeni pro věcnou kritiku, jak máme naše pravidla změnit, abyste byli s občany ochotni zdarma nadále komunikovat. Nepotřebujete pak platit drahé nové fórum, které bude startovat od nulové sledovanosti. V Písku již komunikační kanál s občany existuje. Je jen potřeba jej chtít využívat.      

Na závěr diskuse se dotazuje paní Šťastná, zda komunikovat s občany bude PR agentura na místo politiků? Místostarosta Veselý ji ujistil, že komunikovat budou politici. Bude vystaven rámec, prostředí pro intenzivnější a hladší komunikaci s občany. „Děláme to ad hoc.“ Nepleťme si ale PR obraz města (který dnes tvoří například Městský zpravodaj, vydávané tiskové zprávy a teď nově posílen PR agenturou a komunikační strategií) a participaci se zapojování občanů do rozhodovacích procesů.

Dokud radnice nebude chtít být otevřená, nepomůže sebelepší PR agentura. Veřejnosti se stále předkládají hotová řešení. Opakovaně není ani odborná, ani laická veřejnost zapojována do tvorby zadání, věcného připomínkování variantních řešení, nejsou ze strany města poskytovány předem, a mnohdy ani následně, potřebné podklady pro seznámení se s projednávanými věcmi, radnice odmítá vydávat podstatné podklady. Pokud se tento přístup nezmění, nemá cenu dělat na oko participaci = zapojování občanů pod rouškou služeb sebelepší PR agentury. Je to velmi specifická a těžká disciplína, kterou musí dělat specializované a zkušené subjekty. Sám jsem předával vedení města kontakty na několik takto profesionálně specializovaných subjektů na facilitaci = zapojování veřejnosti. Evidentně po nich ale město neprahne. Posuďte sami, co si vlastně město objednalo. Nechme se tedy překvapit, zda najatá PR agentura něco zlepší. V oblasti obrazu města to vypadá nadějně, avšak dle uzavřené smlouvy se funkční participace nejspíš v tomto roce nedočkáme. A o to mělo jít především. Škoda.  

 

Dle návrhu SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PR SLUŽEB A MARKETINGOVÝCH SLUŽEB PRO MĚSTO PÍSEK

Předmětem smlouvy je poskytování služeb a služeb marketingu pro město Písek, a to v rozsahu a cenách viz podprobně Příloha č. 1 – Ceník poskytovaných služeb:

 

 1. Mediace a moderace – celková hodnota 210 000 Kč bez DPH
 1. zorganizování a moderace nejméně dvou diskusí s občany na Objednatelem zadané téma,
 2. operativní management krizové komunikace,
 3. koordinace a distribuce názorů představitelů Městského úřadu Písek a města Písek a jejich vysvětlování široké veřejnosti na sociálních sítích (zejména Facebook, YouTube, Instagram),  
 4. získávání zpětné vazby ze strany veřejnosti, zorganizování nejméně dvou průzkumů veřejného mínění na Objednatelem zadané téma,
 5. vytváření obsahové náplně (texty, fotodokumentace, videa apod.) pro sociální sítě (zejména Facebook, YouTube, Instagram) vyplývající z výše uvedených činností.

 

 

 1. Marketingová strategie – celková hodnota 73 400 Kč bez DPH

(dle Strategického plánu rozvoje města Písku do roku 2025)

 

Vytvoření marketingové strategie města:

 1. vytvoření marketingového týmu (zástupce vedení města Písek, tisková mluvčí Městského úřadu Písek, zástupce Poskytovatele, zástupce Odboru školství a kultury Městského úřadu Písek a Píseckem, s. r. o.) – 3 400 Kč
 2. definice základních komunikačních témat pro kalendářní rok – 5 000 Kč
 3. definice komunikačních kanálů – 5 000 Kč
 4. nastavení pravidel, rolí a způsobu komunikace uvnitř úřadu – 15 000 Kč
 5. nastavení pravidel, rolí a způsobu komunikace směrem k veřejnosti – 15 000      Kč
 6. nastavení pravidel a rolí krizového marketingu – 15 000 Kč
 7. nastavení pravidel a rolí pro online komunikaci ve všech dostupných kanálech – 15 000 Kč

 

 1. Marketing – celková hodnota 73 400 Kč bez DPH

   
 1. vytvoření standardního celoročního marketingového mixu – 20 000 Kč 
 2. definice cílových skupin a jednotlivých marketingových kanálů (FB, INSTA, YouTube) – 20 000 Kč
 3. stanovení pravidel pro účelné nasazování PPC kampaní – 20 000 Kč
 4. stanovení základního finančního plánu placených služeb – 13 400 Kč

 

 1. PR aktivity – celková hodnota 36 700 Kč bez DPH

 

 1. návrh postupné obsahové modifikace městského zpravodaje – 10 000 Kč
 2. vytvoření nové online platformy přímé komunikace ve formě blogu – 10 000 Kč
 3. spolupráce s médii (lokální, regionální i celoplošné – tisk, rádio, televize + nezávislí žurnalisté) – 16 700 Kč.

 

POZNÁMKY KE SMLOUVĚ:

Cena za plnění dle smlouvy nezahrnuje náklady na placené služby třetích stran, které budou za účelem dosažení cílů stanovených Smlouvou Poskytovatelem nakupovány. Nákup placených služeb třetích stran musí být vždy předem odsouhlaseno Objednavatelem.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020.

Čl. VI – Důvěrnost informací a mlčenlivost

1. Poskytovatel nesdělí či nezpřístupní třetí osobě jakékoli informace o Objednateli, které se v souvislosti s poskytováním PR služeb a služeb marketingu podle Smlouvy dozví, pokud nejsou tyto informace veřejně známy, a jejich zpřístupnění třetím osobám by bylo v rozporu se Smlouvou nebo s oprávněnými zájmy Objednatele. Poskytovatel se zavazuje, že zachová mlčenlivost o informacích a osobních údajích poskytnutých ze strany Objednatele při plnění Smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje ve stejném rozsahu i na všechny osoby, které Poskytovatel při plnění svých povinností dle této smlouvy použije.
2. Povinnost zachovávat důvěrnost informací a mlčenlivost potrvá bez omezení i nadále po ukončení tohoto smluvního vztahu.
3. Poskytovatel se zavazuje využívat získané informace pouze pro účely splnění závazků vyplývajících ze Smlouvy.
4. Poskytovatel smí sdělit informace třetí osobě pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele nebo vyplývá-li povinnost poskytnout informaci z obecně závazného právního předpisu.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Radniční noviny musí být nově objektivní

Co nepatří do městského zpravodaje

Co nepatří do městského zpravodaje II.
Nepovedený silvestrovský žert místostarosty Duška 

Protikorupční desatero – výzva pro naše komunální kandidáty v roce 2010 – 

          bod 3. Hlasu svých kritiků v obecních médiích zazníti dovolíš

Že by to byl takový problém?

 

Proč a jak zapojit veřejnost do tvorby územního plánu

Písecký svět se účastnil panelu na téma aktivismus a participace v architektuře

Program péče o prostředí města na volební čtyři roky

Program Architektura pro lepší Písek – nejen pro obecní volby

CO SE BUDE STAVĚT V KASÁRNÁCH – VEŘEJNÉ PŘEDSTAVENÍ NÁVRHU HRUBOPISU ÚZEMNÍ STUDIE

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

7. 2. 2020 (08:52)  –  Michaela Šťastná

0
0

Za b) je správně – "nebo jen o PR aktivity současného vedení a umlčení nepohodlných zvídavých občanů?"

Vedení města – radní – jsou opakovaně zastupiteli, radními, bývalý starosta jako místostarosta to potvrzuje. Všichni měli možnost se na komunikaci s veřejností v minulosti podílet, pan Veselý si svého času pochvaloval, že za jeho éry byla radnice s občany na vysoké komunikační úrovni.
Nyní se nám vedení města přizná, že s veřejností neumí zacházet, neumí vysvětlit veřejnosti takové banální záležitosti, jako je studie U Vodáka, a požadavek spolku Voda a zeleň o spolupráci je rozkopl úplně.
Namísto toho, aby si radní pro sebe objednali vlastní kurz (mediace, komunikace, u leckoho by se vyplatili společenské vědy jako takové) a zdokonalili se v umění pracovat pro občany města a dokázat se s občany domluvit na tom, jak si nám chtějí vládnout, najmou si agenturu PR.
Ani u politického novice se to nedá omluvit, natož u současných radních, nejenže se potvrzuje, že radnice si od veřejnosti léta držela odstup, ale ani teď se nesnaží tu mezeru smazat, místo toho jí vyplní nárazníkem PR agentury.
Agentura není najata na konkrétní úkol – moderaci jednotlivých besed např., ale na veškerou komunikaci města s veřejností.

To, že radní neumí s veřejností komunikovat svádí především na samotnou veřejnost, která na ně špatně reaguje(křičí).
Vlastně za to můžou občané, protože jenom nesouhlasí, ale i oponují v debatách. Písecký svět prý nese svou vinu na nedostatečné komunikaci také, a tady připomínám, že na takovou banalitu, jako je odpověď na stručný dotaz na zastupitele s omezeným počtem 500 znaků, se čeká v průměru 8 dní.

Součástí komunikace s občany jsou zápisy z jednání ZM, RM, které se za poslední rok stali velice stručným čtením. A odstranění dokumentů audio záznamy z jednání ZM v celé jejich historii od roku 2011, to je také příspěvek radních ke zlepšení komunikace s veřejností. Nebo neposkytnutí zápisů z jednání pracovní skupiny u kasáren, to je také otevřené a přímé jednání a komunikace.

A z jiného rohu pohledu na agenturu PR. Ona zajišťuje PR senátorovi ČSSD Kratochvílemu, zpracovává jeho občasník Kratochvílení, všechny příspěvky o jeho činnosti zveřejněné v médiích- včetně PS- podepisuje Jan Němec. Tady se přikláním k poznámce pana Hořánka, že načasování nákupu služeb agentury svádí k myšlence o PR sloužící politické straně, ne městu pro styk s veřejností. Já tu vidím přinejmenším střet zájmů. Navíc, příjemce dotace města Advent v Písku je personálně provázán s agenturou PR, respektive totožný, a to, při vší úctě k podnikání, není úplně ideální stav.

Takže za mě, schváleným usnesením se město nechová jako řádný hospodář a mám v úmyslu tuto smlouvu(včetně vynechání výběrového řízení, ceny apod.) nechat prověřit MV.
Radní prosazování své moci chtějí posílit "profíky na zpracování informací" namísto řádného plnění funkcí, do kterých byli zvoleni občany, notabebe z peněz města, a já nechci čekat do konce roku, abych zjistila, jak to vlastně mysleli.

Jestli si vedení města nedovede poradit s tak základní věcí, jako je zůstat ve spojení s veřejností, která si je jako své zástupce k vedení města zvolila, pak ať na funkce rezignují a jdou se věnovat civilnímu zaměstnání nebo ať prostě odejdou.
A totéž si myslím po včerejšku i o některých zastupitelích.
Jestliže si zastupitel dovolí na jednání ZM nazvat občana ÚCHYLEM jen proto, že nebyl lhostejný k majetku města a avizoval kritický stav Palackého sadů po Slavnostech piva, a zastupitel je za tento výrok pochválen starostkou města, není politická kultura města v pořádku.

Odpovědět

7. 2. 2020 (09:38)  –  Zbyněk Konvička

0
0

k tomuto programu jsem řekl na zastupitelstvu zkráceně následující:

Public Relations jsou podstatou činnosti úřadu města, proto město (obec) existuje, z hlediska zákona o obcích. Marketingové služby jsou tak mimo rámec činnosti města, ke své činnosti je ve skutečnosti nepotřebuje.

Všechny tyto záležitosti, pokud by byly nezbytně nutné, může město obstarávat z vlastních zdrojů – má na to své zaměstnance (min. paní Malotovou jako tiskovou mluvčí + kancelář destinančního managementu Píseckem, kteří jsou za to placeni.

U samosprávy platí, že občané města mají právo od města žádat, aby se svěřenými prostředky nakládalo s péčí řádného hospodáře. A po pravdě, vynaložit částku 393.500 Kč za 1 letou smlouvu s popsaným předmětem plnění požadavek péče řádného hospodáře nesplňuje.

I kdyby město bylo v situaci (což ale evidentně není), že (i) předmětné služby nezbytně potřebuje k zajištění plnění svých funkcí dle příslušné legislativy a tyto služby nebylo schopno obstarávat z vlastních zdrojů, cena za předmětné služby je neadekvátně vysoká.

Obecně, budeme platit něco, co má z povahy své náplně práce dělat především vedení města a jeho odbory – tedy komunikovat s občany, stejně jako všichni zastupitelé… moderovat a mediovat veřejnou diskuzi mají především uvolnění zastupitelé či radní… případně výše zmínění zástupci pro PR města

Na můj dotaz, aby podklady, aspoň v podobě stručnějšího výtahu byly aspoň pár dní před tím na nějaké on-line platformě (web města, web smart city apod) přístupné všem, aby se na jednání mohli všichni aspoň trochu připravit (míněný a přímo tak řečený dotaz na veřejném projednávání udržitelného rozvoje mobility a zeleně, směrem k vedení města odboru se mi pan místostarosta Hladík zeptal, zda to myslím vážně?… na to jsem odvětil, že to myslím vážně, a přidal se ke mně Marin Zborník i Jan Říšský ze spolku Voda a zeleň, že by jim to také pomohlo)… vysvětloval jsem pak po skončení prezentace panu místostarostovi, že mi mrzí, že dobře míněný podnět vzal jako útok či kritiku, což tak míněno vůbec nebylo…naopak, míněno to bylo jako něco, co by byl vstřícný krok vedení radnice a odborů ke zlepšení komunikace s občany… pokud vedení radnice skutečně stojí o oboustranou výměnu informací a podnětů…občan a město…myslím, že by to za to skutečně stálo…

S Piráty se veřejných projednávání pravidelně účastníme, zveme vždy před každým zastupitelstvem na tzv. Sdílené neděle do Divadla Pod čarou (případně do náhradních prostor – pokud je v divadle kulturní program)…kde diskutujeme nejen body aktuálního zastupitelstva, ale i podněty od občanů…na webu města máme mimo jiné všichni kontaktní emaily, kam nám lidé přímo mohou napsat a věci pak řešíme…

Odpovědět

7. 2. 2020 (13:22)  –  Martin Zborník

0
0

Pro zájemce o toto téma najdete podrobnější materiály v podkladech pro jednání zastupitelstva k bodu 2. k rozpočtovému opatření č. 1/20, vyjádření finančního výboru a návrh znění smlouvy v mimořádně svolané radě města po jednání zastupitelstva. Tyto dokumenty jsem dodatečně přidal pod tento článek. Audio ani video záznam jednání zatím není dostupný, stejně jako Usnesení zastupitelstva a Zápis, případně výčetka hlasovaní. To vše lze očekávat na stránkách města cca do 7 dnů.

Odpovědět

9. 2. 2020 (12:13)  –  František Losos

0
0

Mám dojem, že v písecké koalici převládá a panuje politicko-vyděračský potenciál nad zájmem široké veřejnosti. Není se čemu divit, od koalice čítající pět subjektů se nedá očekávat, že bude fakticky a věcně řešit palčivá témata s cílem je tzv. dotáhnout. Jasně budou se předkládat vize budoucnosti, studie, líbivá videa a fotografie, pořádat diskuze. Dotažení palčivých problémů – bazén, všesportovní hala, alespoň jeden parkovací dům, účinná integrace dlouhodobě nepracujících, spravedlivější podpora sportující mládeže, však nečekejte. Naopak drobné politické dealy (politické obchody) ve stylu ruka ruku myje jdou skvěle – podpora sportu zůstane jak je, a za to bude podpora rozpočtu a parkoviště u zimáku, za parkoviště u zimáku bude podpora PR agentury a tak dále … Jak to dopadne? No nějak to dodealujem, pak nás zřejmě už nikdo nezvolí, a jak v České kotlině bývá zvykem, vystřídají nás ti, kteří sami byli v minulosti vykroužkováni, aby jako supi vyčkávali, dnes převlékli politický kabát a šli se připravit na startovní čáru nekončícího maratonu jménem volby.

Odpovědět

13. 2. 2020 (11:59)  –  Martin Zborník

0
0

A politici opět zarputile mlčí a čekají, až asi ta nepříjemnost potichu vyšumí. Po týdnu jediný komentář, jediná obhajoba toho, co za veřejné peníze činí. Asi to opravdu vypovídá o stavu jejich ochoty komunikace s veřejností. PR agentura asi taky ještě nezačala pracovat. Tak my budeme ještě trpělivě čekat, až nám to tady někdo vysvětlí.

Odpovědět

14. 2. 2020 (18:42)  –  Josef Soumar

0
0

Dobrý den,

dovolím si reagovat na Váš komentář. PR města se od Nového roku rapidně změnilo, jak jej mohu pozorovat. Jedním z ukázek jsou například facebookové stránky města https://www.facebook.com/mupisek/ , kde můžete nově vidět mnohem více příspěvků, oslavujících dění ve městě a dokonce nově i komentáře u příspěvku, např. provozu světelných informačních tabulí (kde se zatím pisatel nepodepisuje).

Osobně si myslím, že na PR se pracuje velmi hbitě a informace z radnice a odborů by tomu nasvědčovaly. Cílem je nejen podpora a informovanost obyvatel, ale i zlepšení PR vedení města v očích veřejnosti a obhajoba jejich projektů zejména u obyvatel, kteří nerozumí oblastem územního plánování, zadávání veřejných zakázek, funkci a směru správy veřejných rozpočtů, tak, aby došlo k eliminaci názorů nepopulárních, mířících, lidově řečeno, přímo na solar.

Viz ukázka jedné z výše uvedených diskusí:

Písek – oficiální stránka města (nadpis s fotem)
Až do doby výběru nového dodavatele budou mimo provoz světelné informační cedule odkazující na volná místa na parkovištích. Děkujeme za pochopení a za vzniklé komplikace se řidičům omlouváme.

diskuse:
(Autor) Písek – oficiální stránka města
Jde o technickou závadu software, situace se řeší a bude vyřešena tak, aby panely opět dobře plnily svůj účel. Upozorňujeme pana Brože, že příspěvky s vulgarismy jsou mazány.

Michal Vilím
Tomu nerozumím. Proč je na opravu chyby třeba nový dodavatel? Ten starý už nedodává a záruka není?

Martin Brož
Tak ho smažte, PR za 470 tisíc už si koalice prohlasovala tak neni potřeba už cokoli komentovat (stejně si tam děláte co chcete). Softwarová chyba tohle neni, ty inkrementální senzory jsou nefunkční a prostě nikdy fungovat nemohou tak jak si představujete. Jediná možnost jak to opravit by byla že by někdo chodil jednou za čas na parkoviště a nastavoval správný počet aut. Jenže tohle právníci učitelé a doktoři asi moc neví, protože do toho nevidí.

Jiří Černý
Martin Brož tak už tě upozorňujou

Odpovědět

14. 2. 2020 (18:44)  –  Josef Soumar

0
0

Martin Smetak
Martin Brož přesně už aby soudruhy někdo vypráskal učí se rychle od Andreje


… jedná se samozřejmě o vyhrocenou situaci, ale nemyslím si, že kdokoliv z vedení města a jím pověřených lidí by dokázal psát podobné odpovědi, minimálně jsme jej v minulosti neviděli. Budeme si muset zvyknout na komunikaci s profíky, prosazování bezproblémového vidění správy města a blokaci některých lidí na veřejných stránkách z důvodu vyjadřování jiných názorů?

Uvidíme, minimálně bychom neměli být spokojeni s útratou necelého půl milionu korun na služby PR s uvědoměním, že součástí bude i platba nejrůznějších "kampaní" a nákup další reklamy z financí nás všech. Občanům, dle mého názoru, stačí z pozice města holé konstatování skutečnosti, názor, nechť si každý občan na konání radnice udělá sám, bez nutnosti emočního či jiného zabarvení.

Správa města a událostí se dějí, občané nechť si vytvoří názor, zda je s jejich majetkem a budoucností nakládáno dle nejlepšího vědomí a svědomí.

Odpovědět

20. 2. 2020 (19:06)  –  Martin Brož

0
0

Rád bych jen upozronil že tohle jsme nepsal já, ale bylo mě to napsáno: Martin Smetak napsal: "Martin Brož přesně už aby soudruhy někdo vypráskal učí se rychle od Andreje" to jen pro osvětlení příspěvku, který může působit jako že já jsem psal že má někdo soudruhy vypráskat!

Odpovědět

15. 2. 2020 (10:26)  –  Radek Otava

0
0

Zdá se, že vedení města samosobě přiznalo, že je zcela neschopné a tak si objednalo zlepšení image. Měli by to dělat za svoje peníze a ne za peníze lidí.

Odpovědět

20. 2. 2020 (15:24)  –  Martin Zborník

0
0

Je přesně 14 dní od schválení sporné smlouvy na PR města a odpovědní politici stále zarputile mlčí. Jestli čekali, že ta nepříjemná šlamastika s PR agenturou potichu vyšuměla, tak je mohu ujistit, že rozhodně ne a že se jedná o téma které v Písku silně rezonuje. Stále zde není jediný komentář, jediná obhajoba toho, co za naše veřejné peníze nakoupili. Máme to tedy brát jako definitivní potvrzení jejich (NE)ochoty komunikace s veřejností? Tady opravdu najatá PR agentura nepomůže, protože zde musí komunikovat každý pod svou ověřenou identitou, tedy je hned zřejmé, kdo chce komunikovat a co nám vlastně chce říci. Asi opravdu nikdo ze zodpovědných politiků nechce s veřejností na toto téma komunikovat a bohužel nejen na něj. Tak má ještě vůbec smysl trpělivě čekat, jestli nám to tady někdo náležitě objasní a zdůvodní?

Odpovědět

21. 2. 2020 (12:29)  –  Michaela Šťastná

0
0

Panečku, to byla v pondělí na radnici rychlovka- na jednání RM bylo předloženo 46 bodů!!!
Všechny body se podařilo projednat od 13 do 15 hodin, dvě hodinky čisté práce, kolik minut na jeden bod?
Prostě žádné zdržování, sloučilo se několik bodů dohromady a podle zápisu ze ZM se jen k deseti bodům vedla diskuze!!
Tady jasně vidíte, co některé zastupitele dráždí na ZM- mají míň bodů jednacích a musí jim věnovat víc času, přitom na radnici to frčí jako po másle. No hlavně, aby to na radnici bylo taky všechno projednáno podle zákona o obcích….

Připomínám, že zápisy z jednání RM (tento je strohý) jsou většinou jedinou informací pro občany k věcem, které se projednaly nebo odsouhlasily na RM, spousta lidí ani neví, k jakým změnám ve městě dojde, na základě rozhodnutí RM.

Krátká diskuze se vedla u tohoto tématu:
Usnesení č. 100/20
Rada města schvaluje zavedení vstupného na městskou slavnost Dotkni se Písku 2020 organizovanou příspěvkovou organizací Centrum kultury města Písek, nábřeží 1. máje 1605, 397 01 Písek, IČO 71294619

Odpovědět

21. 2. 2020 (14:34)  –  Ondřej Medek

0
0

Libuše Kolářová Blog: Jak vytírat občanovi zrak za jeho vlastní peníze
https://www.jcted.cz/blog-jak-vytirat-obcanovi-zrak-za-jeho-vlastni-penize/
Z článku např.

A co si má občan myslet o vedení radnice, které neumí komunikovat s lidmi a moderovat debaty s nimi? No nejspíš, že takoví lidé nepatří na radnici.

„Jaroslav Kubera nás nabádal, že nepotřebujeme sociální sítě a kampaně. Že máme chodit mezi lidi a pak nás kampaň nebude stát ani korunu," připomněl (bernartický) starosta Souhrada Kuberovy názory

Odpovědět

27. 2. 2020 (10:13)  –  Martin Zborník

0
0

Je přesně 3 týdny od schválení sporné smlouvy na PR města a odpovědní politici stále zarputile mlčí. Ač téma stále silně rezonuje pískem, nestojí nikomu z odpovědných politiků za to reagovat na tento text. Že by to byli první výstupy PR agentury, která nabádá k odříznutí a ignorování nepříjemných témat pro vedení města? Takhle jsme si tu otevřenou a vstřícnou komunikaci s veřejností věru nepředstavovali.

Učiním tedy ještě jeden pokus a položím pro přehlednost již výše vznesené otázky, na které bych ve slušně komunikujícím městě očekával od odpovědných představitelů města jasné odpovědi:

" Klíčová je tedy otázka: Co vlastně naše město potřebuje? Hledáme PR agenturu, která bude dělat lepší obraz městu, nebo mediátora, který zprostředkuje funkční a věcnou debatu mezi občany, zájmovými skupinami, politiky a úředníky?

Místostarosta Hladík uvádí: Jde o komunikaci s občanem. Chceme mediování a facilitaci s lidmi. Na tuto otázku rozvíjí odpověď i místostarosta Veselý: Jde o kultivaci veřejného prostoru, moderace diskusí neexistuje. „Chceme moderované fórum, kdysi Písecký svět fungoval dobře, dnes Písecký svět již to neplní.“

Zde je nutné se ptát po příčinách. Provozujeme již více než 10 let moderované svobodné fórum názorů všech, kdo má zájem debatovat o dění v našem městě. Dohlížíme nad korektností a slušností dotazů, ač mnohdy nepředstavují názory redakce. Každý občan, politik, úředník, vedoucí představitel města, zájmový spolek, lobbista, politická strana … má právo u nás publikovat, prezentovat a korektně diskutovat o věcných tématech našeho města. „Kdysi“ byl Ondřej Veselý v opozici. V té době velmi čile diskutoval s občany, byl na Píseckém světě aktivní jak v komentářích, tak v publikování vlastních příspěvků. Dnes prakticky nikdo z vedení města prostřednictvím Píseckého světa s veřejností nekomunikuje (až na vzácné výjimky a rubriku krátkých dotazů zastupitelům, která neumožňuje další polemiku na dané téma), naopak odmítají zde debatovat a obhajovat své návrhy, postoje a činy. V posledním funkčním období, tedy od komunálních voleb v říjnu 2018, čelní představitelé města = 9 členů rady města (starostka, 3 místostarostové + 5 radních) na Píseckém světě publikovali jen 3 příspěvky. Jedná se o texty Ondřeje Veselého 6. 11. 2018 – Seznam priorit stran zastoupených v radě města; 5. 3. 2019 – Kvetoucí město; 5. 10. 2019 – Komunikujme spolu korektně. Sporadická je také komunikace v komentářích pod články.

Nelze rozvíjet debatu s občany, když s nimi nechcete komunikovat v otevřeném moderovaném fóru, které město po 10 let nestojí ani korunu. Chcete asi jiné, vlastní fórum s vašimi pravidly. Nepohodlné dotazy snad budete eliminovat? Jsme otevřeni pro věcnou kritiku, jak máme naše pravidla změnit, abyste byli s občany ochotni zdarma nadále komunikovat. Nepotřebujete pak platit drahé nové fórum, které bude startovat od nulové sledovanosti. V Písku již komunikační kanál s občany existuje. Je jen potřeba jej chtít využívat. "

Písecký svět je otevřená platforma, která pravidelně oslovuje cca 1/2 populace celého města. Tím, že budete Písecký svět ignorovat, problematická témata v našem městě nezmizí. Jen se zakonzervují a budou si žít vlastním životem, bez vás. My vám vždy dávali neomezený prostor k vašemu vyjádření postojů a názorů k jakýmkoli místním tématům. Vy ho ale pro nás z neznámých důvodů nechcete využívat.

Odpovědět

28. 2. 2020 (15:54)  –  Petr Mašek

0
0

Dobrý den p. Zborníku,

malá poznámka k využívání PS jako platformy pro komunikaci. Dle mého názoru je v poslední době (12-18 měsíců) zde na fóru přípůstná pouze jedna pravda, jeden úhel pohledu.
Například:
a) město postavilo lávku z ryzího zlata. Reakce zde: město plýtvá prostředky, radní, zastupitelé a jiní odpovědní jsou neschopní, je přece jasné, že stačí zlato 14 karátové.

b) město postavilo lávku ze 14 karátového zlata. Reakce zde: město plýtvá prostředky, radní, zastupitelé a jiní odpovědní jsou neschopní, je přece jasné, že byl použit nekvalitní materiál, šetří se na nesprávném místě atd.

Konstruktivní, kritická diskuze je pryč…. Místní aktvisté vás zašlapou, udělají z vás neskutečně neschopného blba, tak se nedivím, že představitelé města nechtějí zde marnit čas.
Ostatně, diskutuje tady asi 4-5 lidí, někteří jsou odborníci(ce) úplně navšechno. Těch diskutujících mimo je
jen pár, proč asi….

PS: s placením agentury na PR města nesouhlasím.

Odpovědět

28. 2. 2020 (17:31)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Vážený pane Mašku – Vás nebo kohokoliv jiného někdo někdy tady na Píseckém světě omezil ve zveřejňování JAKÝCHKOLIV legálních názorů ?? (nemluvím o čemkoliv, co by bylo v rozporu se zákony ČR) Napište prosím jednoznačně, kdy a kdo. Na web se může zaregistrovat kdokoliv a kdokoliv může zveřejňovat své názory. To, co píšete, je nesmysl. Není tu NIKDO, kdo by nějak korigoval, že bude "přípůstná pouze jedna pravda, jeden úhel pohledu" (jak píšete). Že diskutují nebo nediskutují přispěvatelé, kteří mají ten či onen názor, to opravdu redakce neovlivní – a ani NECHCE ovlivňovat. Vaše příklady nechápu. A pojem "konstruktivní" diskuse nebo kritika se používal především za mého mládí, za komunistické totality – pozor na to :-).

Odpovědět

28. 2. 2020 (19:19)  –  Michal Čapek

0
0

Vážený pane Mašku,

dovolím se mimořádně zapojit do diskuse, protože takto trefný komentář jsem zde již dlouho nečetl.

V prvé řadě se chci zastat Píseckého světa, a potvrdit to, co Vám odpověděla paní Jelenová, byť se mi zdá, že píše každý z Vás o něčem jiném. Je pravdou, že každý si může psát a publikovat co chce. Dokonce i když se to vůbec netýká města Písek. Psal jsem zde např. o Kurdech a Turecku a nebyl jakýkoliv problém. Pokud chce Písecký svět otisknout v tištěné verzi něco, co jsem psal zde, tak se zeptá na můj souhlas. S postupem redakce při zveřejňování článků nemám nejmenší problém a za možnost zveřejňování děkuji.

Váš příspěvek jsem snad správně pochopil a dávám Vám za pravdu. Také jsem toho názoru, že využívání této platformy pro širší komunikaci nelze. Jak píšete, "diskutuje" zde pouze několik málo lidí, což je při uváděné návštěvnosti minimálně k zamyšlení. Za to však diskutují pravidelně, prakticky ke všemu. Kdo má jiný názor je zašlapán, protože je to zkrátka hloupý prosťáček, který tomu nerozumí. Redakce z diskuse vyloučila pana JUDr. Šlehobra, který používal vulgární výrazy. Jiní je nepoužívají, ale myslím si, že jejich příspěvky jsou minimálně srovnatelné s panem doktorem (na to může mít každý svůj názor). Já mohu mluvit pouze za sebe a svou "sociální bublinu", ale setkal jsem se s tím, kdy někteří z mé bubliny odmítli psát na tuto platformu s tím, že se nenechají setřít od odborníků (odbornic) na vše. Přesvědčoval jsem je, že mohou bez obav vyjádřit názor, a že by naopak bylo dobré, aby ve veřejném prostoru zaznělo i opačné stanovisko než to, které je prezentováno zde (nemyslím přímo redakcí, ale pravidelnými "diskutujícími"). Nepřemluvil jsem nikoho, prý to nemají zapotřebí. Stav společnosti je bohužel špatný, kdy je opačný názor dehonestován a dotyčný zašlapáván. Ne každý to takříkajíc překousne a raději si nechá svůj názor pro sebe. Domnívám se, že zdejší platforma ke zlepšení stavu nijak nepřispívá (snad právě tím, že dává prostor všem, diskuse nemoderuje, příspěvky nemaže pokud neobsahují výslovné vulgarity – tento postup redakce nikterak nekritizuji). Je tak logické, že se zde vytvořila skupinka diskutujících a ostatní sem nepíšou. Příznivec pomoci migrantům nebude psát své názory na stránky SPD, zarytý komunista nepůjde prezentovat své názory na sraz topkařů atd.

Pokud se Vás redakce ptá na příklad, myslím že Vaše diskuse, pane Mašku, o třídění odpadu v Písku a popelnicích na olej před několika týdny je dosti výmluvná. Pan Mašek si dovolil časté diskutující napsat opačný názor a pak si dovolil tu "sprosťárnu", kdy napsal, že už si nebude chodit hrát na její píseček a ničit bábovičky (mně osobně na tom nic špatného či urážlivého nepřijde, ale každý to může vnímat odlišně). Odpovědí byl krajně útočný příspěvek o egu, aroganci a o tom, ať si pan Mašek otevře lahvinku v pondělí, přetrvá tak do neděle a věnuje se pití. Mně toto jako kultivovaná diskuse nepřijde, a reakcí redakce byla pouze neadresná výzva všem k dodržování kodexu.

Pokud občas něco napíšu, zveřejňuji to tam, kde se mi zrovna chce :-) Jednou napíšu něco sem, jednou do Píseckých postřehů, jindy na Facebook, jindy se o dané věci pobavím klasicky u piva. Do diskusí zde se nepouštím, ale chybu hledám pouze u sebe, nejsem zkrátka tak chytrý a bystrý, abych byl schopen vyrovnat se zdejším diskutérům, kteří mají skutečně široký záběr. Závěrem si dovolím svůj názor: nemyslím si, že by názory zdejších diskutérů reprezentovaly většinový názor občanů. Každé médium, každá platforma mé své příznivce a odpůrce.

Pohodový víkend a vše dobré pravidelným i občasným diskutérům

Michal Čapek

Odpovědět

29. 2. 2020 (12:40)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Mašku nikdo vám nebrání přispívat do diskuse a psát svoje názory a články. To, že tu diskutuje jen asi 5 statečných je proto, že občané na základě opakovaných špatných zkušeností s politiky, kteří je ignorují a posílají do háje se svými požadavky už prostě nevěří, že napsat názor pomůže, že pomůže se o něco snažit a že si jen naděláte na městě nepřátele…taková je skutečnost. Co jste udělal proto, aby tu diskutovalo víc lidí? zatím zdá se jen druhé kritizujete, měl byste dát svoje témata svoje argumenty a ne nálepkovat zdejší aktivní občany.

To, že na městě jsou už 30 let zcela neschopní lidé je evidentní, stačí se projít po městě po sídlištích a ulicích, přeplněné popelnice, bordel kolem nich, medostatek parkovacích míst všude, rozpadlé chodníky atd. atd.

na městě jsou učitelé, právníci a doktoři – to jsou podle vás odborníci na provoz města??? Vždyť tomu vůbec nerozumí a nemají na to čas, vy byste si od nich nechal postavit barák?

Pokud ne, tak proč od nich někdo čeká, že postaví bazén??? :-)

Odpovědět

29. 2. 2020 (13:09)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Čapku to, že tu diskutuje jen asi 5 statečných je proto, že občané na základě opakovaných špatných zkušeností s politiky, kteří je ignorují a posílají do háje se svými požadavky už prostě nevěří, že napsat názor pomůže, že pomůže se o něco snažit a že si jen nenaděláte na městě nepřátele…taková je skutečnost. Měsíc jsem řešil s obyvateli sídliště M. Horákové to, že u nich za 30 let od listopadu odvezli akorát Gottwalda a opravili kousky chodníků po parovodu.

Víte každý diskutující musí snést jiný názor, mně paní Šťastná občas zkritizuje no a co, nic si z toho nedělám. Je jen na mne jak s tím naložím. Rozhodně tu nebudu brečet, jak mne někdo zašlapuje. Je o vás jak jste schopen argumenty svůj názor obhájit a ustát kritiku.

Odpovědět

29. 2. 2020 (13:10)  –  Pavel Šebelle

0
0

Doplňuji….řešil jsem s lidmi sídliště a oni mi říkali, že se stejně nic nezmění.

Odpovědět

29. 2. 2020 (17:00)  –  Martin Zborník

0
0

Předně díky pane zastupiteli Čapkovi za jeho názor a zapojení se do diskuse k tomuto tématu. Jste jediný z 15 zastupitelů, který PR agenturu na zastupitelstvu 6.2. podpořil a má odvahu se k tomu veřejně vyjádřit.

Již více jak 3 týdny sice vyzývám k reakci odpovědné představitele města, tedy především ty, kteří celou záležitost připravovali (předkladatelem byla starostka Vanžurová), prosazovali za vedení města (místostarostové Veselý, Hladík) a ti kdo to prohlasovali z řad členů rady města (Trambová, Janovský, Franců, Chytrý, Turek, Němeček) + k nim s podporou připojených zastupitelů (Adámek, Čapek, Keclík, Lejčar, Tyll, Vodička). Všichni výše jmenovaní mají u nás platnou registraci a tedy neomezenou možnost kdykoliv vše veřejnosti vysvětlit, co je na tomto záměru pro město tak přínosné. Nikdo z nich to ale doposud neudělal. To nadále zůstává holým faktem.

Vrátím se ale k vašemu podnětu. Vlastně má odpověď se vyjadřuje i k p. Maškovi a omlouvám se předem za obsáhlost, přesto vás prosím čtěte až do konce.

Písecký svět je svobodná platforma pro vyjadřování názorů týkající se životem v našem regionu. To je podstata založení a celého fungování Píseckého světa od jeho počátku až dodnes. Její obsah tedy netvoří naše dvoučlenná dobrovolnická redakce, ale utváří ho všichni přispěvatelé – aktivní obyvatelé města. Podle zajímavosti obsahu a četnosti shlédnutí daného příspěvku, má pak ten či onen publikovaný názor větší či menší dopad na píseckou společnost. Tedy když někdo publikuje více, je více pravděpodobné, že jeho hlas v Písku bude slyšet silněji. To ale ještě přeci neznamená, že bude většinově přijímán. Každý uveřejněný názor pak může kdokoli věcně připomínkovat – psát k němu konkrétní, neanonymní a ideálně věcný komentář. V tom tkví podstata naší snahy o vedení kultivovaného dialogu v Písku. Názor si pak udělá každý čtenář sám. Zda dá za pravdu tomu či onomu názoru pak záleží jen na jediné věci – síle uvedených argumentů. Úkol redakce je prostý zajistit technicky provoz a dohlížet nad dodržováním základních pravidel slušnosti. Pokud přispěvatel splní náš velmi otevřený kodex, tak nikoho ve svém projevu neomezujeme, ostatně kdybychom to začali dělat, okamžitě bychom byli nařčeni z nekorektnosti a cenzury. Protože nechceme být žumpu internetové zloby, byli jsme nuceni zrušit anonymní přispěvatele v diskusích. Pokud někdo něco chce říci, musí si za svým názorem stát.

To vše už pro Písek prostřednictvím Píseckého světa umožňujeme více jak 10 let.

Pro názornost si dovolím malé přirovnání. Představte si, že Písecký svět je velká nasákavá houba. To čím bude nasáklá, je dáno vůlí všech v Písku. Každý má možnost to ovlivnit a naplňovat ji dle libosti. Ta pomyslná houba má velkou a dlouhodobou kapacitu a vytváří pro město a okolí takové podhoubí, s nadsázkou by se dalo říci kolektivní paměť místa. Z té houby pak více či méně v různých intervalech nasává cca 17 000 obyvatel našeho města (více než polovina všech obyvatel, včetně nezletilých dětí). Co si kdo nasaje je jen na něm. Pokud to někdo chce ovlivňovat (myšleno bez znaménka +-) má jedinečnou možnost a to psát a publikovat vlastní názory a polemiky, a nebo komentovat uveřejněné názory v případě, že s ním nesouhlasím, nebo naopak ho podporuji. To vše ovlivní, co se z podhoubí prodere napovrch. Tam to pak slouží jako závlaha pro místní život.

Zpět do reality:

Místostarosta Veselý v reakci na vaše vystoupení pronesl na jednání zastupitelstva 6.2.2020 k tomuto téma následují: „V Písku neexistuje žádné trvalé moderované fórum, k nějaké kultivované diskusi. Kdysi tu roli plnil Písecký svět velmi dobře, ale myslím že dneska už jí neplní.“

V Píseckém světě neděláme dnes nic jinak než před měsícem, jedním, dvěma, pěti, osmi či deseti lety.

Kde tedy je příčina místostarostou popisované změny vnímání? Je to prosté.

Odpovědní politici totiž zde přestali jakkoli komunikovat. Odmítají komunikovat, a vysvětlovat proč co kdo udělal. Zaklínají se malým počtem diskutujících a nepříjemností témat, které otvírají. Teď se všichni diví, že začíná převládat jiné názory na věc, než jaké mají oni. Není nic jednoduššího, než začít svalovat vinu na druhé, že. Není to debata o tom co bylo dříve slepice či vejce – tedy nepříjemní diskutující či ignorování PS. Příčina je jasná, nejsou to nepříjemní pisatelé, diskutující, ti tu přeci byli vždycky :-)), je to rozhodnutí sabotovat Písecký svět. On ale žije dále svým životem, a to jim není vůbec pochuti.

Netvrdím tady, že mnohdy nejsou napadáni nespravedlivě, ale kdo jiný než oni sami by měli srozumitelně vysvětlovat veřejnosti, že uvedená tvrzení nejsou pravdivá a že jejich nápady jsou založeny na dobrém a připraveném základě? Když tak nečiní tak mnohdy zůstávají jen nezodpovězené obrovské pochybnosti, ač by člověk snad i chtěl uvěřit jejich dobrým snahám a úmyslům, tak to jde čím dál tím hůře, když se čím dál tím více informačně uzavírají a již téměř nic předem nevysvětlují a prosazují své záměry z pozice moci. Tomu nepomůže sebelepší PR agentura a mnohdy formální řeči o zapojování veřejnosti. Přelakováním témat na růžovo problémy nezmizí.

Účinná participace je jedině ta, když opravdu chcete spolupracovat. Ta ochota bohužel čím dál tím víc současnému vedení města chybí. Důkazem je viz třeba četnost publikování čehokoli na Píseckém světě od současných představitelů města tedy od vedení, radních, kolačních zastupitelů – od počátku volebního období 11/2018 je jich jak šafránu (budou vám k tomu stačit prsty obou rukou). Ruku na srdce, ona v tomto ohledu i opozice vykazuje velmi značné rezervy. Když se podíváte do minulosti, např. 2 roky zpět, tam třeba p. Veselý problémy nespatřuje, tak tam ale také čile a vesele publikoval a zapojoval se do diskusí.

Jediný a jednoduchý recept je tedy prostý, vraťte se zpět a začněte reagovat a odpovídat i na pro vás nepříjemní dotazy. Většina lidí si totiž dělá vlastní názor na věci, a když budete mít rozumné argumenty, uvěří vám i pod sebeagresivněji formulovanou polemikou. Ale otázka mnohdy zní máte vůbec takové argumenty? Čím více lidí se zapojí tím pestřejší paleta názorů k tématu zazní. To pomůže pasivním příjemcům informací udělat si vlastní názor. Nejsme hlasatelem jediné pravdy, jsme názorová platforma. Tak hurá do toho a je hotovo – a PR agenturu pak k ničemu nepotřebujeme.

Odpovědět

29. 2. 2020 (19:04)  –  Petr Mašek

0
0

Paní Jelenová,
nepsal jsem, že na Píseckém světě je nějaké omezování ve zveřejňování jakýchkoliv legálních názorů. Psal jsem "zde na fóru" – měl jsem na mysli diskusní fórum, ne Písecký svět jako celek. Pan Čapek mě pochopil.

Můj příspěvek reagoval na snahu využít PS jako platformu pro komunikaci město – občané, občané – město, na to, že není zájem ze strany města PS k této komunikaci využívat.

Můj subjektivní názor je takový, že se městu nedivím. Metafora – Když v hospodě, kam chodím, VŽDYCKY dostanu přes hubu, tak tam chodit přestanu.

Ještě jednou – jsem rád za Písecký svět v jeho internetové i tištěné podobě, vítám každý zdroj informací o našem městě.

Odpovědět

29. 2. 2020 (20:08)  –  Martin Zborník

0
0

Tedy já osobně jsem vás tedy také nepochopil a to v tomto bodě: O jaké jiném píseckém "diskusním fóru" v uváděných souvislostech mluvíte, když to tedy podle vás není Písecký svět? Prosím můžete mi to osvětlit?

Poznámka k vyřčené zajímavé metafoře: " Když v hospodě, kam chodím, VŽDYCKY dostanu přes hubu, tak tam chodit přestanu."
Je důležité zamyslet se na tím, proč asi dostávám přes hubu. Nevím o hospodě, kde když přijdu, mluvím rozumně a k věci, dostanu bezdůvodně přes hubu a to opakovaně. Naopak když někdo v hospodě zmlátí kohokoliv bezdůvodně, vynesou ho v zubech na mráz, aby vychladnul a příště se sním nechce nikdo moc bavit. A taky nevím o nikom, kdo když dostane v hospodě na budku, jde a založí si proto novou. Ono těch putyk v našem městě věru není mnoho, proto radši nebudu chodit nikam, abych náhodou přes tu budku nedostal.

Odpovědět

1. 3. 2020 (11:18)  –  Petr Mašek

0
0

Omlouvám se za mé neobratné vyjadřování. "diskusní fórum" – tím jsem myslem část webu s názvem "nové komentáře"

K metafoře – úplně s vámi souhlasím. Lišíme se jen tím, kdo určuje, co je to "mluvím rozumně a k věci,".

Můj dojem je, že se zde může mluvit rozumně a k věci jen z jednoho úhlu pohledu. A kdo tento úhel nedrží, tak je označen za neschopného atd. Postrádám tu "věcnou" kritiku (je to tak dobře, paní Jelenová :-) ?) a malou snahu vnímat život realnýma očima.

To možná odrazuje některé potencionální přispěvatele…

To je pouze můj subjetivní dojem a nijak nezpochybňuji otevřenost PS publikovat články různých přispěvatelů.

Odpovědět

1. 3. 2020 (14:17)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Mašek, tak proč tu místní politiky nechválíte vy? Zkuste to a napište nám 5 věcí, za které byste je pochválil.

Odpovědět

1. 3. 2020 (17:07)  –  Martin Zborník

0
0

Díky pane Mašku za vysvětlení, už mi to dává smysl.
Dovolím si ještě zodpovědět váš dotaz: Kdo určuje, co je to "mluvím rozumně a k věci".
Je to přeci osazenstvo putyky, to dá rozum. Přenesu-li to z alegorie do reálií Píseckého světa, pak s různou četností přijímá od nás informace měsíčně cca 17 000 obyvatel našeho města. I když se k tomu v drtivé většině nevyjadřují, tak právě oni určují „kdo mluví rozumně a k věci“. Nenechme se mást tím, že arbitrem jsou jen ti, kteří diskutují. Ani já, ani vy nevíte, co si o jejich komentářích kdo vlastně myslí. Snad jen drobnou nápovědou vám může být anonymní palcování, do kterého se ale také zapojuje jen hrstka těch, kteří názor četli.

A k těm odrazeným: Kdo chce veřejně diskutovat, musí především umět naslouchat druhým a být připraven na nutnost argumentovat, obhajovat a případně i vyvracet vznesené argumenty.
Pokud tahle odvaha chybí, není žádné síly, jak další „potencionální přispěvatele“ k tomu přimět. Jen žehrání ale situaci k lepšímu nezmění.

Já mohu mluvit za sebe a za texty, které publikuji vlastním jménem. Věřte, že každé téma než publikuji důkladně studuji z mnoha možných zdrojů a pohledů na věc a snažím se vše vystihnout v kontextu potřebných souvislostí. Za svými názory si stojím, a jsem přesvědčen, že se jedná o písecký život nahlížený reálnýma očima. Naprosto rozumím tomu, že můj pohled na věc nemusí každý sdílet se mnou. Proto má ale možnost můj názor, komentovat, připomínkovat, případně upozorňovat na faktické nedostatky (nikdo nejsme dokonalí). Když mě dokáže přesvědčit sílou svých argumentů (ne dojmů, pocitů či dokonce vulgarit a urážek), rád mu dám zapravdu.

Nemarněme tedy dále čas, a pro zlepšení celé situace udělejme to nejednoduší, zahoďme zábrany a začněme publikovat pestrou paletu názorů na to, co se děje v naší písecké kotlině. Zapojujme se aktivně do veřejného života a snažme se to společně změnit k lepšímu. A pak ano, bude konečně líp.

Odpovědět

28. 2. 2020 (22:14)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Dobrý večer,

dovolím se vrátit k tématu článku výše:

Za mne z novinářského pohledu, tedy profese, které se věnuji více než 14 let, vidím toto:

U schvalování PR agentury, která má být prostředníkem mezi městem a občany, na únorovém zastupitelstvu města, a po zhlédnutí prvních videospotů – nikoliv reportáží (ta vypadá jinak) tam vidím problém už v samotné podobě tohoto "zpravodajství". Jelikož je tato služba placena z městského rozpočtu, tedy nás všech daňových poplatníků – obyvatel města, měli by se její aktéři snažit o maximální vyváženost, což v již odvysílaných reportech na oficiálním facebookovém profilu města Písku nyní absolutně chybí. Aktuálně má zpravodajství podobu jednosměrného toku informací od představitelů vedení města směrem k občanům. Doposud v reportech nebyla dána možnost k vyjádření opoziční straně či zastupiteli, natož občanovi, který například v dané lokalitě, k níž se vztahuje komentář, bydlí. Dovedu si představit i vstupy odborných referentů z úřadu, kteří by své vyjádření opírali o reálné a zákonné možnosti, nebo odborníků zcela odjinud, nezávislých na městě.

Samozřejmě jednodušší forma na čas i peníze je ta aktuální, ale nebavme se pak o vyváženém zpravodajství. Takováto podoba zpravodajství placená z městského rozpočtu by měla mít charakter a obsah veřejnoprávního média. Podobně jako Zpravodaj města Písku (jeho aktuální podoba by také vydala za samostatný článek). Nad reportéry či novináři této služby by měla být redakční rada složená ideálně z novinářů z oboru + zástupců opozice či koalice, nemuseli by to být nezbytně zastupitelé. Zatím bylo k vidění pouze PR vedení města, čehož jsme se právě na únorovém zastupitelstvu obávali a upozorňovali na to, že to tak může dopadnout. Ve videoreportech je k vidění pouze zástupce vedení města, většinou místostarostové a někdo z agentury podkresluje ilustrační záběry z města hlasem jako k dokumentárnímu filmu. Takto dle mého opravdu nemá vypadat služba, která má mít skutečně povahu veřejnoprávního média, neb je placena z našich daní.

Zbyněk Konvička

Odpovědět

1. 3. 2020 (00:27)  –  Luděk Blaha

0
0

28. 2. 2020 (15:54) – Petr Mašek
"udělají z vás neskutečně neschopného blba"

Udělat z někoho blba dost dobře nejde.
Blba ze sebe může dělat jen jeden každý sám. Pokud jím ovšem není už tak nějak od přírody.
Pokud by to ale šlo, pak udělat z někoho neskutečně neschopného blba je bezpečnější, než z něj udělat blba skutečně všehoschopného.
Pár takových znám a vskutku není o co stát.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.