Přihlášení

Pár poznámek k textu koaliční smlouvy

4. 11. 2010 | Zdenka Jelenová | Diskuze (26) | Věci veřejné

Podpis koaliční smlouvy

Přesně tak, jak slíbil, zveřejnil pravděpodobný příští starosta Ondřej Veselý na našem webu plný text koaliční smlouvy mezi ČSSD, VPM a ODS, která byla slavnostně podepsána ve středu večer.

Oba dokumenty připojil brzy po podepsání ke svému předchozímu článku. Protože nechceme, aby tato důležitá informace zapadla, připojujeme je ještě jednou v tomto samostatném článku. A vyjímáme z nich (níže v textu) nejdůležitější pasáže, týkající se konkrétních bodů, které chce naše nová "městská vláda" prosadit.

Silná pozice sociální demokracie

Vzhledem k tomu, že v radě bude mít ČSSD většinu (ČSSD 5 - VPM 2 - ODS 2), tak bude mít vítězná strana poměrně jednoduchou pozici (Rada bude samozřejmě v souladu se zákonem rozhodovat většinovým hlasováním). Ostatním dvěma partnerům v podstatě při nesouhlasu s některým postupem zbude (po vyčerpání vyjednávací kapacity) pouze možnost přizpůsobit se, nebo odejít z koalice. Na druhé straně lze konstatovat, že vzniklá koalice má velmi silnou pozici a pokud bude postupovat společně, tak může prosadit v podstatě cokoli, co si dá za cíl. 

K výše uvedenému je ale třeba dodat, že podle odst.8 (části II) se smluvní strany zavázaly, že "rozhodnutí či opatření zásadní povahy budou předem konzultovat. Za tím účelem se dohodly, že bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některé z připravovaných opatření za věc zásadní povahy, má právo vyvolat o jejím řešení konzultace. Za věc zásadní povahy je považován vždy rozpočet města Písek, změny územního plánu a investice města s objemem vyšším než 20 mil Kč včetně DPH".

Rozhodovat budou strany

V novém zastupitelstvu se zřejmě bude hlasovat převážně "po stranické linii" a pro osobní zodpovědnost jednotlivých koaličních zastupitelů až tak moc prostoru nezbývá. Silně zavazující je totiž pro ně odst.11 (části II), který říká (zvýrazněné části redakce), že "Smluvní strany se zavazují, že rozhodnutí přijatá Radou města Písek, která budou podpořena zástupci všech smluvních stran, budou respektována zástupci stran v Zastupitelstvu města Písek, a že učiní veškerá opatření směřující k přijetí rozhodnutí navržených Radou města Písek Zastupitelstvem města Písek. Zastupitelé smluvních stran budou přijatá rozhodnutí respektovat a nebudou proti nim vystupovat při kontaktu s občany ani v médiích. Pokud příslušný zastupitel nemůže podporovat přijaté usnesení na jednání zastupitelstva města, je povinen předem toto sdělit ostatním členům rady města či koaličním zastupitelům města." Zároveň ovšem je v citované pasáži jasná pojistka proti případným rozhodnutím, která by ČSSD chtěla "protlačit" proti vůli ostatních dvou partnerů - v tomto případě samozřejmě jejich zastupitelé pro takové rozhodnutí v zastupitelstvu hlasovat nemusí a svůj nesouhlas mohou i medializovat.

Jistě velmi pozorně bude přitom konání koalice sledovat v zastupitelstvu poměrně silná, a doufejme, že nikoliv destruktivní, ale "zdravě asertivní" opozice. A také, ať už volili kohokoliv, všichni občané Písku - mimo jiné i prostřednictvím Píseckého světa.

CITUJEME ZE SMLOUVY (tučným písmem zvýrazněné body, které nás zaujaly):
Programové závazky
Čl. 1

Smluvní strany prohlašují za společné cíle, které se zavazují sledovat v práci svých klubů v zastupitelstvu i v činnosti dalších samosprávných orgánů města Písek (dále jen „město“), následující programové priority dalšího rozvoje města:

 • otevřené vedení úřadu města s co nejvyšším přístupem občanů k informacím a výstupům
 • vyrovnané hospodaření města,
 • transparentní zadávání veřejných zakázek, včetně zakázek podlimitních
 • dokončení revitalizace historického centra města
 • dokončení započatých investičních akcí
 • zvýšení počtu parkovacích míst v širším centru města
 • zlepšení dopravní obslužnosti MHD a zlepšení dopravní dostupnosti města
 • zvýšení bezpečnosti na území města
 • zlepšení PR města jako kulturního a turistického centra
 • podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže,
 • práce na budování sociální sítě pro znevýhodněné občany města
 • ochrana životního prostředí na území města.

Smluvní strany se zavazují, že budou ve veškeré své činnosti usilovat o věcné a časové naplnění těchto priorit v rámci funkčního období zastupitelstva města v letech 2010-2014 ve smyslu ujednání obsažených v této smlouvě.


Čl. 2
Opatření k naplnění programových závazků

Smluvní strany se dohodly, že za účelem naplnění programových závazků podle čl. 1 navrhnou, podpoří a schválí veškerá konkrétní opatření směřující k jejich naplnění, a to zejména:

1) Zajistit maximální otevřenost všech dokumentů projednávaných orgány města. Dále co nejrychleji zajistit technické prostředky pro přenos zasedání zastupitelstva města do veřejné sítě. V co největší zákonem povolené míře poskytovat informace o jednání rady města. Ve spolupráci se všemi zastupitelskými kluby připravit etický kodex zastupitele,

2) Provést hloubkový audit vybraných městských společností, případně až na úroveň forenzního auditu. Dbát na řádnou a hospodárnou činnost zřizovaných organizací, včetně Vodárenské správy Písek. Co nejrychleji dopracovat systém zveřejňování všech veřejných zakázek na webu města, počínaje zadáním zakázky až po znění veškerých smluvních dokumentů, včetně podlimitních veřejných zakázek,

3) Dokončit rozpracované investiční akce (ZŠ Šobrova, sídliště Portyč) a hledat další zdroje financování (dotace EU, Jihočeský kraj, státní organizace, privátní zdroje pro PPP projekty) pro nové investiční akce (oprava školských zařízení, protipovodňová opatření, výstavba parkovacích domů, plavecký stadion, plovárna Sv. Václav apod.). Pokračovat v revitalizaci historického centra města (Alšova škola, předmostí Kamenného mostu na Fügnerově náměstí apod.). Zahájit práce na pořízení nového či úpravu stávajícího územního plánu pro další rozvoj města (v návaznosti na § 188 odst. 1 stavebního zákona),

4) Zlepšit propagaci města a image města jako turistické destinace. Zahájit proces zápisu Kamenného mostu do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Dopracovat podobu webových stránek města, vytvořit dramaturgii cestovního ruchu a kultury na území města a dopracovat systém pilotních akcí v této oblasti. Vybudovat či obnovit lesní turistické stezky v Píseckých horách a podpořit budování dalších cyklostezek. Zvýšit kvalitu kulturních akcí pořádaných městem. Zavést pravidelné trhy tradičních výrobků na Bakalářích. Podporovat projekty v oblasti kultury a cestovního ruchu formou grantů. Nalézt vhodné prostředí pro umístění městské knihovny,

5) Zvýšit počet spojů a míst napojených na MHD. Zefektivnit provoz zaváděním menších vozidel. Zlepšit dopravní dostupnost města, vést další jednání o dostavbě rychlostní silnice R4 a o zahrnutí píseckého vlakového nádraží do programu revitalizace nádraží. Podporovat budování nových kruhových objezdů na exponovaných křižovatkách. Zlepšit ochranu chodců na území města (přechod přes trať Hradiště, opravy a údržba chodníků, zimní údržba chodníků). Hledat zdroje financování pro výstavbu parkovacích domů na okraji historického centra města,

6) Podporovat mimoškolní aktivity dětí a mládeže v oblasti sportu, kultury i jiných aktivit mimo tyto oblasti. Pokračovat v obnově dětských hřišť a zajišťování volnočasových nabídek pro mládež. Zřídit jednotný informační systém využití sportovišť s nabídkou městských sportovních zařízení pro volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých. Výrazně podpořit projekty technického vzdělávání dětí a mládeže. Prověřit možnost vybudování mateřské školy v průmyslové zóně, ve spolupráci s podniky v průmyslové zóně,

7) Zvyšovat bezpečnost na území města změnou systému práce městské policie s větším akcentem na mobilitu strážníků, znalost obvodů jednotlivě přidělených a fyzickou přítomností v tomto obvodu,

8) Precizně dokončit komunitní plán sociálních služeb, zachovat nájemné v městských bytech na sociálně únosné úrovni. Prověřit možnost úpravy pravidel pro prodej městských bytů. Činností Pečovatelské služby rozvíjet péči o seniory v rodině, ve větší míře dbát o sociálně právní ochranu dětí. I nadále podporovat neziskové organizace poskytující sociální služby a tuto podporu odvíjet od výsledků komunitního plánu sociálních služeb,

9) V oblasti životního prostředí se zaměřit mimo jiné na zpracování biologického odpadu (dokončení projektu kompostárny, zvýšení počtu nádob na ukládání biologického odpadu), pokračovat v budování protipovodňových opatření (odbahnění rybníků, podpora opravy jezu Sv. Václav), pokračovat ve výsadbě druhově pestré zeleně.

/CELÝ TEXT KOALIČNÍ SMLOUVY NAJDETE V PŘIPOJENÉM DOKUMENTU/

FOTO ZE SLAVNOSTNÍHO PODPISU KOALIČNÍ SMLOUVY NAJDETE V NAŠÍ FOTOGALERII

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

4. 11. 2010 (11:40)  –  Milan Sedlák

0
0

Tak já fakt nevím. Co jsou to "kluby zastupitelů"? Právnické osoby to asi nejsou, a osoby fyzické nejspíš taky ne. Pokud mě někdo nepřesvědčí o opaku, pak se domnívám, že taková "smlouva" je právně nevymahatelná. Možná dostanu odpověď, že je vymahatelná politicky.

Jako prázdná floskule? No prosím. Ale jak dál pokud by ta smlouva nebyla plněna? Což právě PSANÉ smlouvy nejsou o VYMAHATELNOSTI? Jde spíš podle mne o jakési nezávazné prohlášení. Ale pak by se nemělo jmenovat SMLOUVA. Třeba jde o dohodu, která je zcela mimo naše právo.
Ale jak jsem řekl už v úvodu: fakt nevím.
MS

Odpovědět

4. 11. 2010 (11:47)  –  jitka

0
0

Po přečtení koaliční smlouvy nezbývá než s ní 100% souhlasit. Podle mého názoru zcela objektivně shrnuje věci, s nimiž občané našeho města musí souhlasit /pokud se na situaci po volbách dívají pragmaticky, bez ideologických hledisek/. Myslím, že postup vítězných stran byl správný. Teď ještě to vše převést do praxe. K tomu přeji novému vedení města v čele se starostou p.Veselým hodně úspěchů, ať se jim práce daří. A my, občané Písku, jim k tomu všestranně a konstruktivně pomáhejme.

Odpovědět

4. 11. 2010 (11:56)  –  Janík

0
0

Chci se zeptat, zda se uvažoje o pesonální změně na odboru cestovního ruchu a kultury? A hlavně o výměně Ing. Koštové za snad kohokoli!!! To by bylo velkým přínosem! Děkuji za odpověď

Odpovědět

4. 11. 2010 (13:05)  –  Ondřej Veselý

0
0

Personální otázky jsme samozřejmě předběžně projednávali také, ale považuji za slušnost je napřed probrat s těmi, kterých se týkají.

Odpovědět

4. 11. 2010 (13:10)  –  Janík

0
0

Takže určitá šance zde je!!!!!Děkuju,děkuju,děkuju!!!!!

Odpovědět

4. 11. 2010 (13:22)  –  Milan Sedlák

0
0

Článek 2, odstavec 1 Smlouvy: „Zajistit maximální otevřenost všech dokumentů projednávaných orgány města.“

Co znamená slůvko MAXIMÁLNÍ a co se rozumí pod pojmem „ORGÁNY MĚSTA“? Tomu druhému by se snad dalo rozumět, ale ve Smlouvě to uvedeno být mělo. Takže dejme tomu, že těmi orgány jsou míněny: Rada města, zastupitelstvo. (Nebo dokonce i všelijaké komise či dokonce „ORGÁNY společností, kde má město majetkový podíl?). Otevřenost včetně zápisů, účasti, hlasování a tak dále? Co to má znamenat, Podobné neurčitosti, nejasnosti a nepřesnosti se vyskytují v celé Smlouvě.
Naprosto mi chybí časové měřítko (termíny, chcete-li). Smlouva se sice zmiňuje o KONTROLE, ale v podstatě pouze ve vztahu ke kontrolní komisi. Že kontrola zastupitelstvem by měla být prováděna ZASTUPITELSTEM, dejme tomu jednou za rok v určitém termínu? Ani zmínka.

Odpovědět

4. 11. 2010 (16:42)  –  Elév

0
0

Podepsaná koaliční smlouva je jistě dílem složitého vyjednávání a projevem kompromisu (i za cenu určitých ústupků) ze strany všech zúčastněných.Vždyť spektrum vyjednávajících bylo politicky rozloženo jako rozevřený vějíř – od leva do prava.Tak tuto smlouvu beru a myslím,že špatná není.Politika je do značné míry právě o umění kompromisu a vyjednávání.A strany nové koalice dokázaly,že se přes rozdílné ideové pozice domluvit umí.
Tak teď od příštího týdne do práce,milí (námi zvolení) radní a zastupitelé!

Odpovědět

5. 11. 2010 (13:37)  –  Milan Sedlák

0
0

2 Elév: Jste vůdcovský typ, se sklonem k aroganci a domýšlivosti. Přitom, jak právě dokazujete, slyšíte na kompromisy. Nemáte náhodou našlápnuto na starostu Písku? Pochopitelně až v příštím období, v tomto je už prakticky rozhodnuto. :-)))))

Odpovědět

5. 11. 2010 (14:21)  –  Elév

0
0

Pane Sedláku,jako vůdcovský typ se sklonem k aroganci a domýšlivosti mám pochopitelně "našlápnuto" ještě o něco výše než na starostu Písku.
I tak vás ale ujišťuji,že vaši dobrou myšlenku na publikování literárních prací z Písecka na webu s pozdější možností vydání Almanachu jsem podpořil a podporuji.A jestli něco takového vznikne,tak rád přispěji.Píši nejen o politice,ale i básně a hlavně prózu,povídky.

Odpovědět

5. 11. 2010 (18:08)  –  Milan Sedlák

0
0

No vono, víte, pane EL, to by taky záleželo na tom, jestli by vám to schválila almanašská redakční rada. Váš sloh zatím nic moc. :-))

Ostatně můžete to zkusit třeba hned – doufám, že by vás PL odmítnuly (pokud by vaše dílko mělo hlavu a patu).

Hlavně se ale netrapte a zkuste to! Možná vás povzbudí toto: u maturity jsem měl tři jedničky a dvojku z češtiny. A nebýt toho, že jsem byl primusem třídy, tak by to byl možná troják. Takže: hlavu vzhůru, mladý muži! Zde je Rhodos, zde skákejte! (Před chvílí jsem něco podobného četl v místní diskusi).

A nebojte se, že zůstanete osamocen! Mám už v Písku vyhlédnuto pár případných zájemců. První z nich jsem oslovil již nejméně před rokem. Ale vidím ten projekt jako běh na hodně dlouhou trať.

Přiznám se – a není to nic proti Píseckému Světu, jehož přínosu pro Písek si velmi vážím – že bychom se měli dát do kupy spíš na nějaké jiné webové adrese. My budoucí slavní písečtí literáti. :-)))

Písecké listy jsou přece jen zaměřeny víc na komunální politiku a komunální záležitosti.

Tak co, jak probíhá oslava? :-))

Odpovědět

5. 11. 2010 (18:20)  –  Iva2

0
0

2MS A kdo, prosím, bude zasedat v almanašské radě?? Já bych kdyžtak měla eminentní zájem, já měla prosím z čj a literatury za 1!
My za chvíli budeme mít též oslavu, tak potom napíši.
P.S. Předpokládám, že u slova "odmítnuly" Vám jenom ulítla ruka.

Odpovědět

5. 11. 2010 (18:30)  –  Elév

0
0

Pane Sedláku,vytáhnul jste maturitní vysvědčení,musím tedy rovněž "tasit".Mám vysokou školu,doktorát (historie,dějiny filosofie) a navíc dvouletý dálkový postgraduál.
Otec byl středoškolským profesorem jazyků (čeština,němčina,francoužština…..).Vládnul celkem osmi jazyky,ty vyjmenované učil.První povídky mi časopisecky vyšly v roce 1975.Tím koriguji i vaše oslovení "mladý muži".A s tou oslavou toho již nechte.Díky.Pouze kouřím a není to marihuana.

Odpovědět

5. 11. 2010 (19:02)  –  Milan Sedlák

0
0

Paní Ivo, to nebyla moje ruka, to byla ruka páně Freuda! No jak jsem o něm na těchto stránkách už psal.
Jinak řečeno: to jsem skutečně nezamýšlel. Původně jsem chtěl napsat "nevěřím že by –--- to PL odmítnuly“. Pak jsem si řek: nebuď negativní, to by tě, chlapče, paní Iva 2 pěkně sjela. A tak jsem slůvko NEVĚŘÍM zaměnil za DOUFÁM, zbytek jsem ponechal.
Já to říkám pořád: Freude Freude, vždycky na tě dojde! (Dnes již klasické dvojverší Vodňanského a Skoumala).
Na jednu stranu vaši iniciativu vítám, na druhou stranu fakt nevím. Jde o podobný problém, který se nedávno řešil na místních stránkách PL (nebylo to o almanašské redakční radě do které se hlásíte, ale bylo to o komisích města).
Ono totiž podle mne nejde o to, zda má v těchto a podobných případech zvítězit odborný či nějaký jiný klíč. Podle mne jde především o nebezpečí střetu zájmů.
Jistěže se nabízí řešení, podle kterého by v redakční radě seděli ti odborníci, kteří jsou současně dobrými, komunitou uznávanými autory. Ale co kdyby si přihrávali vlastní příspěvky nezávisle na kvalitě?
První a hlavní úkol almanašského je získat zájemce. Zbavit je onoho ostychu, který cítím, když s nimi mluvím. Takže: FIRST THINGS FIRST (napřed to nejdůležitější).

Díky za Váš zájem. A VÍTEJTE NA PALUBĚ!

P.S. Co kdybyste napsala již během té oslavy? Stačila by nějaká ta wifina, a byla by psina.

Můj "soukromý" mail : milan.sedlak@klikni.cz. A jednu věc, kterou myslím smrtelně vážně. Vím že autoři se často bojí o svá autorská práva. Zde je podobnost s tím, k čemu jsem Vás právě vyzval: ať již napíšete cokoli, zůstane to pouze mezi náma. A stejně tak to platí o tom, co mi kdokoli napíše na právě uvedený mail.
MS

Odpovědět

5. 11. 2010 (19:25)  –  Iva2

0
0

2MS: Pane Milane nemusíte se omlouvat, já stejně myslela něco jiného. Já bych Vám ráda napsala, ale mám to zakázané od rodičů. Znáte ty případy…., jsou toho plné noviny, televize,…, právě tady by mohlo dojít k tomu Vámi zmiňovanému střetu zájmů. No uvidím, ještě se poradím. JInak s tou radou máte pravdu, nebezpečí přihrávání vlastních nekvalitních příspěvků tu je! Tak já to ještě přehodnotím a dám vědět, jestli mám zájem být členem. Myslím, že zájemce bez jakéhokoli ostychu bych mohla oslovit. Několik jich znám! Myslím, že i pan Bláha by mohl něco vyplodit!

Odpovědět

5. 11. 2010 (19:28)  –  Milan Sedlák

0
0

Pane Eléve, já vytáhnul maturitní vysvědčení, ale přesně v opačném gardu než vy ty vaše školy a ten váš titul. Přiznám se dokonce ještě jednomu handicapu: vystudoval jsem techniku. Psal zprvu jen technické zprávy, později výzkumné zprávy z ekonomiky a ještě později komentáře ke svým ekonomickým analýzám. Do literatury jsem začal “dělat“ až po šedesátce. Ale prosím, nehádejme se o to, kdo je starší, to by bylo hodně trapné. Těch oslav už teda nechám.
Stejně nechápu, proč nepíšete pod svým jménem. Před chvílí jsem psal paní Ivě něco o autorských právech. Jistým doplňkem k tomu je fakt, že autoři své jméno uvádějí rádi – pokud to nejsou disidenti a nebo pokud se domnívají, že by jim to mohlo nějak škodit. Ale v našich letech?
Proč se nepochlubíte tím, co jste publikoval? Bylo by to rozhodně příhodnější než uvádět jazyky, kterými vládnul váš otec. Můj otec byl například krejčím, a uměl jen hanácky. Za mnohem podstatnější však považuji to, že jsem si jej vždy vážil, a že dodnes na něj vzpomínám s láskou.

Víte, zatím píšu jen do šuplíku. I když –---- pokud se vytasíte s odkazem na to, co jste napsal (podle vašeho výběru, ovšem), respektive s jakousi ukázkou, potom možná ….. Zde je moje kvazi-cimrmanovské zdůvodnění: zatím nemohu ani naznačovat. MS

Odpovědět

5. 11. 2010 (20:28)  –  Elév

0
0

Pro Ivu2 – vy máte ještě šanci v almanašské radě zasedat (pokud vám to rodiče dovolí), ale já to vzdávám.Ostatně do almanašské rady jsem ani neaspiroval. Nebudu na to mít čas, rozhoduji se právě mezi zveřejněnými výbory a komisemi rady a zastupitelstva.Zvažuji vše, mimo komise kulturní, kam jistě bude směřovat pan Sedlák jako aktivní občan a spisovatel (nebo básník,poeta?). V kulturní komisi je ale již nyní přetlak zájemců,možná ani pana Sedláka nevyberou.Co vy, paní Ivo ? Kdyby vám nevyšla almanašská rada, nepůjdete také bojovat za Písek lepší a krásnější do nějakého výboru či komise?
S vámi bych zasedal rád, to by radniční okna drnčela smíchem.Legraci rozumíte a umíte ji i dělat.

Odpovědět

6. 11. 2010 (06:25)  –  falko

0
0

P. starosta co budete dělát proti fetum ,znam hodně kamaradu děkuju

Odpovědět

6. 11. 2010 (08:56)  –  Ondřej Veselý

0
0

Tomuto dotazu zřejmě úplně nerozumím. Můžete být prosím přesnější? Děkuji.

Odpovědět

6. 11. 2010 (09:28)  –  Iva2

0
0

Dotaz pana Falka byl zřejmě směřován na řešení otázky drogově závislých spoluobčanů neboli feťáků.

Odpovědět

6. 11. 2010 (09:36)  –  HUGO

0
0

Vážený pane Falko, nezlobte se, ale nevím co by osobně měl pan starosta udělat proti feťákům. Mohl byste třeba napsat, co byste si tak asi představoval?

Odpovědět

6. 11. 2010 (17:34)  –  JUDr. Havel Stanislav

0
0

Dobrý den pane Veselý, přečetl jsem si Váš rozhovor v Listech Písecka a tak trochu mě zamrazilo v zádech. Nadpis o městské společnosti je velice přímý. Avšak o několik odstavců níže říkáte, že na audity hodpodaření teprve dojde. Na základě jakých skutečností můžete toto nechat naspat do novin? Jsem právník stejně jako Vy a v tomto případě bych se bál žaloby za pomluvu. To ovšem městská společnost zřejmě neudělá. Nejsem znalý v oblasti Městských služeb ovšem neváhal jsem si otevřít jejich webové stránky a dočetel jsem se tam tam, že se Městské služby Písek pyšní certifikáty ISO 9001 a 12001. Je to z roku 2008, tudíž musely projít auditem personálním a hospodaření před dvěma lety. Nemyslíte si , že i tato skutečnost něco naznačuje? Nejsem si vědom, že by jiná městská společnost prošla certifikací ISO. Jsem samozřejmě pro aby se v městských společnostech udělal pořádek, ovšem více bych z nehospodárnosti podezříval v tomto případě Centrum kultury, Sladovnu a další podobné instituce. Děkuji za odpověď. S pozdravem JUDr. Havel Stanislav

Odpovědět

6. 11. 2010 (18:09)  –  Ondřej Veselý

0
0

Jak jste si jistě pane kolego všiml, nadpis nekoresponduje s obsahem rozhovoru. Větu, které je uvedena v nadpise, jsem neřekl a je evidentně součástí novinářské "licence". Pouze jsem uvedl to, co je ve vlastním rozhovoru. Tedy, že máme indicie vedoucí k obavám z neefektivního hospodaření Městských služeb Písek a kvůli nim chceme nechat zpracovat hloubkový hospodářský audit této společnosti.

Odpovědět

6. 11. 2010 (21:45)  –  Michal Dobeš

0
0

Pane Havle, že má někdo ISO 12001 (nedělá moc hluku) a 9001 (má řízení kvality), tak ještě neznamená, že z pohledu ostatních v tom nemá pěkný bordel a neprodukuji zmetek za zmetkem.
Pokud si do svých řízených aktivit dám, že se každý rok nám někde ztratí traktor, případně pár miliónů korun a při opravě mostu nám dva spadnou a ono se to pak stane a správně to zdokumentuji, tak auditor bude spokojen a udělí razítko na dalších pár let, že celý proces mám jakostně podchycen. A pokud se náhodou nestane a taktéž to patřičně zdokumentuji a hlavně naplánuji nápravné opatření, aby se to příště stalo, tak bude auditor přímo chrochtat blahem.
Jak říká náš auditor – ono to celé řízení kvality má počátky hodně v historii, přesněji v tom, že Hitler potřeboval zajistit, aby do jeho tanků šly namontovat převodovky pašované přes Švýcarsko z USA :-)
Abychom mohli Městské služby obdivovat jako moderně řízený podnik, tak by se ještě na jejich stránkách mělo vyjímat logo ISO 14001 (máme podchyceno množství oleje, které vylejeme každoročně do řeky a jak to pak kulantně sdělíme úřadům/veřejnosti) a hlavně moderní OHSAS 18001 (už máme i řízený plán na zrakvené zaměstnance a jak to pak ututlat). Pak se zařadí po bok mnoha těch firem, co se honosí integrovaným systémem řízení. Ale v řadě těchto firmách se pod pozlátkem těchto certifikátů vaří hodně černé bahno.
Prosím, nevztahovat osobně na Městské služby Písku nebo jinou firmu. Brát jako obecné zamyšlení, že když vydím ty magické zlatavé certifikáty ISO9001/14001/…. tak není větší důvod upadání v obdivný trans v porovnání s firmami, které ty papíry nemají. Je to úplně stejné, jak když uvidím před nejakým jménem akademický titul. Dokud přesně nevím, jaký obor, na jaké škole, pod jakým vedneím, tak je to jen obecná informace, že daný se jen o trošku víc překonal, než středoškolák. Ale bez těch informací nevíte, zda si jen zajel na kafe do Plzně nebo se někde několik let hodně dřel.

Odpovědět

6. 11. 2010 (22:40)  –  Michal Dobeš

0
0

To HUGO: Myslím, že ta feťácká otázka nebyla špatná a nemístná. A také myslím, že i část odpověďi se dá najít v dané koaliční smlouvě. Jen je otázka, zda se podaří naplňovat:
"nabídkou městských sportovních zařízení pro volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých"
Aspoň dle mého názoru, nabídnout širokou škálu aktivit, které mají šanci atraktivitou konkurovat fetu.
Mistní reálie moc neznám, jsem "čerstvá naplavenina". Mám jen zkušenost z mého původního bydliště, kde radnice po průniku místního hokeje do 1. ligy zblbnula a totálně ustřihla financování všech sportů, vyjma oprašování zimního stadionu. Ano, pomohlo to mládežnickému hokeji, ale zazdilo to řadu jiných sportů až na hranu přežití, kterým by se třeba také někdo chtěl věnovat (a na rozdíl od 1. ligy hokeje tam bylo i pár mistrů světa, jenom v méně populárních disciplínách). Takže pokud se městu bude dařit podporovat rozumnou šíří aktivit, aby šly nějak provozovat, bude to jen dobře. A klidně i něco, co třeba starší generaci uniká, ale vypadá atraktivně pro omladinu a nemá charakter masové organizace.
A vždy to nemusí být jen formou hromady peněz. Někdy stačí i jen dobrá vůle a pokud někde je zarostlý plac města lebedou, kde se možná za10 let bude stavět, přitom poblíž něj je několik cvoků, kteří by si tam chtěli rozbíjet nos na kole, tak stačí trochu dobré vůle, domluvy a půjčit jim bagr na den/dva s řidičem od Městských služeb, ať si tam postaví trialovou dráhu a ono si to svou spokojenou skupinku uživatelů také najde a někdy i postoupí k nějaké soutěži (ať svoji původní radnici jen nepomlouvám i k tomuhle se někdy odhodlala).

Odpovědět

7. 11. 2010 (00:39)  –  Písečák

0
0

Pane Havle, nevím jaká je Vaše právnická praxe, ale to že jste napsal panu Veselému, že na něj můžou Městské služby Písek podat žalobu bylo od Vás neprofesionálním tahem a jak Vám Pan Veselý profesionálně odepsal očekával bych od Vás omluvu panu Veselému. Nadpis nad rozhovorem si vždy inscenují redaktoři sami a proto nechápu Vaši reakci. Pokud se nemají Městské služby čeho bát a hloubkový audit je nemůže nějak ohrozit není o čem zde diskutovat, pokud se ale ukáže opak doufám, že pan Veselý zjedná nápravu a vyvodí odpovídající důsledky. Prvně v dějinách komunální politiky věřím, že se tak stane.

Odpovědět

7. 11. 2010 (00:40)  –  Písečák

0
0

Pane Havle, nevím jaká je Vaše právnická praxe, ale to že jste napsal panu Veselému, že na něj můžou Městské služby Písek podat žalobu bylo od Vás neprofesionálním tahem a jak Vám Pan Veselý profesionálně odepsal očekával bych od Vás omluvu panu Veselému. Nadpis nad rozhovorem si vždy inscenují redaktoři sami a proto nechápu Vaši reakci. Pokud se nemají Městské služby čeho bát a hloubkový audit je nemůže nějak ohrozit není o čem zde diskutovat, pokud se ale ukáže opak doufám, že pan Veselý zjedná nápravu a vyvodí odpovídající důsledky. Prvně v dějinách komunální politiky věřím, že se tak stane.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.