Přihlášení

Sedm nosných pilířů pro rozvoj našeho města

15. 4. 2011 | Martin Zborník | Diskuze (11) | Věci veřejné

Písek - Foto Martin Zborník

Komise pro urbanismus a rozvoj města odsouhlasila 23.3.2011 na svém druhém zasedání hlavní plán své činnosti na následující čtyřleté funkční období, ve kterém bude předkládat podněty radě, případně zastupitelstvu města. Činnosti jsou rozděleny do 7 oblastí, které podle komise zásadně ovlivňují rozvoj našeho města. Diskutujme tedy k tomuto materiálu, který zasahuje do mnoha oblastí a má vytyčit hlavní směry rozvoje, především v rovině urbanismu a rozvojových investic města, které nesporně ovlivňuje kvalitu našeho života.

V duchu kompletace a koordinace různých záměrů a vývojových směrů – tak, aby se komise zabývala při svém čtyřletém působení na jednáních pouze hlavními páteřními tématy, která by chtěla následně sdělovat radě města (zastupitelstvu města), byl předložen členům komise sumář zaslaných námětů. Z tohoto souboru byl následně vyčleněn soubor hlavních námětů - okruhů :

Doprava (D)

- řešení parkingu ve městě včetně odstavných zón pro kamiony včetně parkovacích domů
- vlak - využití vlaku jako městské tramvaje? zastávky Smrkovice, Nemocnice, Sídliště Jih (sponzorství nákupních center v přednádražím prostoru?)
- existující propojení Burketovy a Čelakovského ulice – inženýrské, pouze tranzitní, neodpovídající standardům města pro život.
- bezpečnost u škol ( Mírové náměstí, Husova škola, atd. - naváření a odvážení dětiček do/ze školy - dopravní řešení )
- úpravy středů vybraných okružních křižovatek (bylo tehdy navrženo hledat náměty charakteristické pro Písek).
- severní obchvat, komunikace R4

Cyklodoprava (CD)

- adekvátní pěší a chráněné cyklo- propojení vnitřního města a okrajových částí (s ohledem na vazbu na volnou krajinu) v místech přetnutých silnicemi 1. třídy, případně rychlostní komunikací.
- nejpalčivější je problém na východní (přístup na Ameriku) a jižní straně města – zcela ostudná je pěší vazba vlakového nádraží a vnitřního města. Nemotorizovaný jedinec je tu naprosto nevítaným elementem – cesta podchodem kolem páchnoucí stoky a následné kličkování karuselem rotační křižovatky….nádraží je branou pro pěší a základní vizitkou města.
- pěší, cyklo doprava jako denní komunikační prostředek. Vytvoření generelu pěší a cyklodopravy. Propojení sv. Václava a Smetáka? (transbordér, lávka, přívoz?)
- jediné místo s přehledným pěším vstupem do volné krajiny z centra (navíc s jedinečnou přirozenou pohledovou vazbou na řeku) je řešeno vzhledem k charakteru prostředí dosti nešťastně – korzo z betonové dlažby – volba přirozenějších prvků, mlatová úprava, ne prvky městského parteru.
- minimalizovat výškovou segregaci dopravních komunikací a komunikací pěších – vytvořit výškově spojité hlavní pěší trasy celým územím.
- existující komerční celky – prostor kolem Hradištské ul., u vlakového nádraží, hřebčince….
- tř. Národní svobody a Žižkova třída - takové Šípkové Růženky a přitom potenciál městských tříd

Veřejný prostor (VP)


- obnova Velkého náměstí jako veřejného prostoru, revitalizace Palackého sadů - drobný mobiliář a stavby (podnět od komise pro životní prostředí)
- obnovit fyzický kontakt města s řekou
- revidovat stávající inženýrsky pojednanou regulaci
- úprava parteru městských sídlišť, zejména Portyč a Jih
- diferenciace veřejných a poloveřejných (vyhražených) prostor
- omezení „bezbřehosti“ spojitých celků, které jsou řešeny utilitárně, pouze s ohledem na základní dopravní obslužnost a dopravu v klidu – ostatní plochy jsou pak prakticky pouze zbytkové.
- dle příkladů z jiných zemí (Německo) uvažovat o možnosti pronájmu části ploch bezprostředně navazujících na přízemní byty pro soukromé zahrádky.
- vytvořit identifikovatelné celky s přehledným pěším propojením – prostory s příběhem, individuální atrakcí (umění, voda, hry…).
- sanace a městotvorná úprava ploch, které na rozhraní funkčních celků (či v jejich rámci) jednoduše „zbyly“
- revize prostorového působení, potenciálu, vytvoření vhodné funkční i prostorové koncepce, návrh zřetelných uzlů (zájmových a odpočinkových ploch) a jejich pěší propojení, případné odclonění zelení. (např. prostor jižně od Burketovy ul. – areál sportoviště – nečitelné vymezení areálu vůči komunikaci)
- existující komerční celky – prostor kolem Hradištské ul., u vlakového nádraží, hřebčince….
- tř. Národní svobody a Žižkova třída - takové Šípkové Růženky a přitom potenciál městských tříd
- vnitrobloky

Zeleň (Z)


- zeleň řešit účelně, nikoli jako zbytkovou plochu, raději ve spojitých celcích vhodných k odpočinku či jako solitéry.

Rekreace (R)


- vytvoření koncepce pro areál Výstaviště – dnes plocha bez měřítka s nevhodnou povrchovou úpravou – přímá vazba na historické centrum, potenciál naprosto nevyužit – možná plocha pro plavecký bazén??? - v této souvislosti přímluva za zrušení plaveckého stadionu v existující pozici – historická městská veduta, devastována (podobně viz Znojmo – nově realizované koupaliště v panoramatu Louckého kláštera)
- Hradišťský vrch - lyžařský svah ( s adekvátním zázemím - a alespoň morální, administrativní a majetková podpora města ) + v létě MTB sjezd
- vodácký kemp se zázemím
- rekonstrukce a revitalizace Městské plovárny U Václava

Strategie (S)


- letiště Krašovice – možnost rozvoje
- bývalé areály MNO (armády) - rozvoj a koordinace území ( věda, administrativa, ubytování, bydlení, obchod )
- optimalizovat energetickou náročnost a soběstačnost města. Na jedné straně se zaměřit na provozní úspory stávajících i plánovaných budov a na druhé prověřit možnosti netradičních zdrojů energie (kogenerace apod.).
- snažit se na jedné straně využít potenciál existujících školních budov (neziskovky, sportoviště, vzdělávání dospělých) a na druhé straně zlepšit standard školních budov v Písku a přitáhnout zajímavé vzdělávací instituce či školící kursy (Písek – vědomostní město).
- soutěžní návrhy 2008 (urbanistická koncepce)
- volební programy 2010 - 14
- vytvořit vizi pro „Nový Písek“ severně od Kamenného mostu (prostor bývalé Rybářské ulice).
- zaměřit se na proluky a nároží ( Tylova, Erbenova, Žižkova, Dvořákova atd. ) - ale spíše iniciativa pro soukromé investory - jde spíše o ÚP
- Akvapark!, Příprava zástavby proluky u sportovní haly, výběr nového prostoru pro knihovnu

Teorie (T)


- celkový stav památkové "péče" - cílem Státní památkové péče je zde v podstatě alibistické zakonzervování stávajícího stavu a tendence k pseudohistorickým řešením. Rozhodnutí odboru jsou opisována ze stanovisek Národního památkového ústavu( není přitom Dotčeným orgánem státní správy) bez schopnosti samostatného a efektivního rozhodování. Je otázkou zda-li některé rozvojové plány, a možná nejenom ty, by měly vyvolat diskuzi nad revizí nebo novelou vyhlášky o chráněném území historického centra města Písku.
- aktualizovat jej a výrazně kvalitativně zlepšit. Programový zásobník by se měl stát jeho součástí. Je zejména nutné převést Strategický plán i do mapové podoby s vyznačením uvažovaných intervencí a jejich celkové organizace (příklady z Kadaně a Chrudimi). Odtud a z územního plánu by měly plynout i zadání na regulaci význačných území.
- prezentace zdařilých projektů v tisku - kromě odborných časopisů (ERA 21, Projekt, Architekt, Stavba, ASB….) i spolupráce s nadregionálními periodiky, které se rovněž obrazem českých měst pravidelně zabývají (RESPEKT, Veřejná správa…).
- na základě shody v základních strategických bodech budoucího rozvoje města aktualizovat strategický plán a vytvořit zadání pro soutěž na nový územní plán.
- vytvořit informační vazbu mezi komisí a občany. Nejsnadněji pomocí internetu. Je důležité znát jejich názory na rozvoj, sbírat od nich inspiraci a získávat zpětnou vazbu. Cílem by
měla být identifikace občanů s rozvojem města až po schopnost přiložit ruku a finance k dílu (působí velmi idealisticky, ale v Německu to funguje).
- v rámci informační vazby komise rozvoje – město je vhodné uvažovat i o zorganizování řízené participace: dotazníky (internetové, případně i tištěné), moderovaná participační setkání, apod. s občany, firmami, podnikateli, zástupci veřejného i neziskového sektoru.
- požádat písecké neziskovky o jejich názor na rozvoj města. Smyslem je vzájemná informovanost a podpora.

Členové komise se shodli na určení třech bloků a následné práce v mezidobí jednání zasedání komise. Členové budou aktivní přípravou ve třech týmech nadále rozpracovávat jednotlivé bloky. Garanti jednotlivých týmů (podskupin) připraví na příští jednání komise 27.4.2011 návrhy na začlenění jednotlivých námětů a priorit jednotlivých témat.

Garanti jednotlivých obladstí
– Ing. arch. Petr Lešek: Strategie + Teorie
– Ing. arch. Pavel Veřtát: Doprava + Cyklodoprava
– Ing. arch. Vladimír Krajíc (Jablonská, Trambová): Zeleň + Veřejný prostor + Rekreace

Zdroj: Z Á P I S č. 02/2011
z jednání, které se konalo dne 23.03.2011 od 16:00 hodin
v místnosti 223 v budově radnice, Velké náměstí 114 v Písku

Komise pracuje ve složení: Ing. Miroslav Sládek, Ing. arch. Petra Trambová, Ing. arch. Petr Lešek, Ing. arch. Vladimír Krajíc, Ing. Tomáš Franců, Ing. arch. Vratislav Vokurka, Ing. arch. Jablonská Laura, Ing. arch. Pavel Veřtát, Ing. arch. Radek Boček

Související články:
Jaké jsou cesty rozvoje naše města?
Energetická efektivita obcí - téma pro naše město?
0
0

Diskuze k článku +

18. 4. 2011 (10:46)  –  Petr Lešek

0
0

Děkuji za zveřejnění materiálu a přidávám se k výzvě k diskusi. Komise potřebuje zpětnou vazbu.

Odpovědět

18. 4. 2011 (14:18)  –  fik

0
0

Dobrý den,
také děkuji za zveřejnění.
Rád bych se zeptal co prakticky znamená bod Doprava- severní obchvat, komunikace R4.
Jde například o sjezd a nájezd na R4 v lokalitě U kuchyňky, nebo pokračování mostu na ulici Hradišťská, tak aby překonával i železniční koleje?

Odpovědět

18. 4. 2011 (23:45)  –  Martin Zborník

0
0

Komunikace R4 je rychlostní komunikace Nová Hospoda – Praha podrobnosti na http://www.komunikace-r4.cz/domu
Severní obchvat je dokončení městského okruhu, který propojuje tahy ze Strakonice na Tábor v severní části města. Trasa Začíná nad cedulí Písek ze směru Strakonice nad novou čtvrtí U Václava, okolo židovského hřbitova, mimoúrovňová křižovatka s trasou Praha – ČB, na loukách za sídlištěm Portyč, za čistička, nové přemostění U Sulana, vyústění na Ptáčkově a končí srovnáním serpentin na Tábor. Vše podrobně ve stávajícím územním plánu města Písek

Odpovědět

19. 4. 2011 (09:52)  –  fik

0
0

ano děkuji za odpověď. Ale… já vím jak vypadá územní plán (alespoň jeho verze platná v roce 2010). U Severního obchvatu nemám žádnou otázku, tedy kromě odhadovaného termínu. Myslím si, že oprava nového mostu ukázala nutnost další přemostění Otavy a obchvatu ve směru na Tábor.
U R4 i tady vím o jakou komunikaci se jedná a mé otázky mířily na dva podle mne nejzásadnější problémy s touto silnicí na území města.
Tedy v územním plánu nakreslený sjezd (a nájezd) na příjezdu od Prahy – tedy U kuchyňky.
A také v ÚP zanesené pokračování mostu který by mimoúrovňovně spojoval Hradiště a centrum města. A tím řešil stávající dost hrozný přejezd kolejí v ulici Hradišťská/Na Rozhledně. Stejně jako vhodnější přístup ke stavebním firmám, které teď využívají ulici Na Rozhledně.

Odpovědět

19. 4. 2011 (15:21)  –  Petr Lešek

0
0

Dobrý den pane/paní fik,
u ulice Hradištské rozumím, že upozorňujete na nedoknčené připojení Hradiště a kolegovi Veřtátovi to sdělím. Pokud vás to pálí více doporučuji vaši další aktivitu.
U kuchyňky prosím více specifikovat co považujete za problém.

Odpovědět

19. 4. 2011 (16:26)  –  Martin Zborník

0
0

Je to dlouhodobě řešená záležitost mimoúrovňové křižovatky silnice č. 20: Nová Hospoda –České Budějovice a křížení se severním obchvatem (přeložka Strakonice – Tábor), který je v dopravním generelu územního plánu řešený pomocí 2 rondelů a sjezdy + nájezdy z obou směrů. Vše by mělo vyřešit i problémové napojení severní části města a průmyslové zóny. Co vím, tak celá věc byla již několikrát diskutována např. za mého předchozího působení v poradním sboru architektů v letech 2002-2010. Je to samozřejmě žádoucí, je to jen otázka peněz. Aktuální stav celé problematiky zjišťuji u městského architekta.

Odpovědět

20. 4. 2011 (13:11)  –  Filip Mikulík

0
0

Ano to jsou dle mého názoru dva problémy s R4 na území města. Její 4 proudá podoba v celé délce mezi Pískem a Prahou je naplánována a popsána na stránkách ŘSD. Harmonogram se samozřejmě a bohužel bude upravovat podle peněz dostupných v rozpočtu této organizace…
Můj dotaz zněl obecněji co znamená tento bod v plánu činosti a jestli se v případě R4 jedná o (alespoň) tyto dvě záležitosti. Nebo jestli jde o něco jiného?

U kuchyňky jde přesně o popsanou plánovanou křižovatku, která citelně komplikuje dopravu na příjezdu do města ze směru od Nové Hospody. Ano je zde sjezd a) u Dobešic b) mezi Lesnickou a Zemědělskou školou. Ale jeden je daleko (od všeho) a druhý … no asi se to díky omezenému prostoru nedalo řešit jinak, ale směr od N. Hospody je nešťastný.
Omezení penězi rozumím.

Zakončení ul. Hradišťská. Nevím kde jsem četl o plánu úpravy železničního přejezdu. Jestli je to doopravdy možná varianta, zdá se mi to jako investice na nepravém místě (i když nedalekém :) )
A tak ještě k odpovědi p. Leška, doporučujete další aktivitu. Můj čas i síly jsou omezené, do Písku jsem se přestěhoval po několika letech života jinde. A tak nevím a zeptám se, jaká aktivita je z vašeho pohledu ta správná?
Děkuji

Odpovědět

20. 4. 2011 (15:51)  –  Martin Zborník

0
0

Přináším odpověď na dotaz na městského architekta Zábranského, který směřoval hlavně na zjištění aktuální situace vývoje uvedených projektů (časové –kdy bylo odsouhlaseno; kdy je aktuální předpoklad realizace; finanční – krytí a zajištění těchto projektů; projektová; stav projednání projektů …).

1) Severní obchvat – toto je silnice 1.třídy, která by měla být financována ze státního rozpočtu. Na tuto komunikaci byla vypracována dopravní studie firmou Pragoprojekt z Českých Budějovic. Co se týká financování nemáme bohužel žádné bližší informace.

2) Jižní obchvat – Hradiště je komunikace 3.třídy a mělo by jí financovat město. Pokud mám správné informace tak ještě k žádnému rozhodnutí nedošlo.

3) Jižní obchvat – od Alberta směrem na Putimskou Vysokou dle územního plánu. Toto je komunikace 2.třídy, tudíž by jí měl financovat Jihočeský kraj. V této věci zatím také ještě nebylo rozhodnuto.

Odpovědět

21. 4. 2011 (07:00)  –  nick

0
0

Takže okolo víceúčelové sportovní haly opět ticho po pěšině, jenom škoda těch třech míčů za projekt že ….

Odpovědět

21. 4. 2011 (12:48)  –  KB

0
0

pro nick: žádný oficiální projekt pokud vím nevznikl, pouze architektonická studie. Jestli nechápeš rozdíl, je to cca 10 – 15 "míčů". Ale pokud máš možnost sehnat oněch potřebných 150 dalších, můžeš halu zainvestovat sám/sama.

Odpovědět

23. 5. 2011 (13:50)  –  Petr Lešek

0
0

I já přináším odpověď od městekého architekta J. Zábranského:
Aktuální stav projektu víceúčelové haly
- je získáno územní rozhodnutí. Další stupně projektové dokumentace ještě nebyly zadány. – doposud bylo za projekt proinvestováno cca 2mil.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.