Přihlášení

Spalovna odpadů – fakta od budoucího provozovatele

21. 11. 2022 | Redakce PS | Diskuze (6) | Věci veřejné

Spalovna odpadů Písek

Přinášíme zaslanou reakci Ing. Jakuba Šimoníka, jednatele společnosti ZEVO PÍSEK s.r.o. – budoucího provozovatele zařízení na uveřejněný příspěvek Pavla Šebelle ze dne 13.11.2022 "Spalovna odpadů by negativně ovlivnila na mnoho let zdraví obyvatel v Písku a okolí". Jak uvádí Jakub Šimoník: "Vítáme otevřenou diskusi občanů k záměru ZEVO Písek, ale byli bychom moc rádi, kdyby tato diskuse byla založena na přesných informacích."

Vážený pane Šebelle,

rádi bychom reagovali na Váš článek Spalovna odpadů by negativně ovlivnila na mnoho let zdraví obyvatel v Písku a okolí, který byl zveřejněn dne 13.11.2022. Vítáme otevřenou diskusi občanů k záměru ZEVO Písek, ale byli bychom moc rádi, kdyby tato diskuse byla založena na přesných informacích.

V současné době společnost ZEVO PÍSEK s.r.o. podala oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru ZEVO Písek zpracované v souladu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. Tuto dokumentaci zpracovali nezávislí odborníci disponující potřebnými autorizacemi a s ohledem na jejich praxi a zkušenosti nemáme pochyby o jejich kompetenci.

Naším záměrem je výstavba zařízení pro energetické využívání odpadů, tzv. ZEVO, o kapacitě 50 kt/rok v lokalitě vedle Teplárny Písek. Hlavním cílem projektu je odklon od využívání fosilních paliv (spalování uhlí) a od skládkování energeticky využitelných odpadů (především směsného komunálního odpadu a objemného odpadu, bez nebezpečných vlastností), což je plně v souladu s plány odpadového hospodářství jak Jihočeského kraje, tak města Písek.

Z důvodu odklonu odpadů od skládkování energeticky využitelných odpadů, které bude platné od roku 2030, je energetické využívání odpadů vyšším stupněm likvidace odpadů podle platné hierarchie nakládání s odpady. Podezírat město Písek, které se několik let řadí mezi města s nejnižší produkcí směsného odpadu a získává v této oblasti ocenění (https://arnika.org/odpady/nase-temata/pro-obce/odpadovy-oskar), ze špatného nakládání s odpady není, dle našeho názoru, na místě.

Zákres umístění budoucího záměru spalovny odpadu vedle stávající teplárny u Smrkovic – redakční úprava 

Rádi bychom ale především konkrétně reagovali na Vaše argumenty, aby písecká veřejnost dostala správné informace.

Rozhodnutí o pokračování v přípravných pracích záměru ZEVO PÍSEK jsou podložené zpracovanou Studií proveditelnosti ZEVO PÍSEK. V tomto materiálu jsme se pochopitelně zabývali rovněž tím, jestli je záměr životaschopný a ekonomicky přijatelný. ZEVO Písek je koncipováno jako komunální projekt a za jeho přípravou stojí města Písek a Strakonice. Naším cílem je zajistit službu občanům, na rozdíl od soukromých projektů ZEVO nám nejde o rychlou ekonomickou návratnost. Plánovaná návratnost investice je proto cca 13 let. Díky tomu bude zajištěna přijatelná cena pro nakládání s odpady i přijatelná cena tepla vyrobeného v ZEVO.

Tvrzení o přidávání odpadu do spalování zemního plynu je silně zavádějící. V každém ZEVO se využívá zemní plyn pro najíždění a stabilizaci spalovacího procesu. Vyjádřeno v jednotkách energie představuje spotřeba zemního plynu cca 1 % spotřeby odpadu.

Tvrzení, že spalovny budou muset brzy platit emisní povolenky není zcela správné. Zařízení na energetické využití komunálního odpadu jsou v současné době vyjmuta ze systému emisního obchodování s povolenkami na CO2. Je pravda, že se vede debata o budoucí podobě tohoto systému a všechny varianty jsou možné. Souhlasíme s tím, že tato oblast je velmi důležitá a proto ji průběžně sledujeme.

Tabulka, kterou přikládáte k Vašemu článku, vychází z evropských a českých právních předpisů, které již více jak deset let neplatí. Současná právní úprava je již mnohem přísnější a tomu odpovídá i dosažený technický pokrok v této oblasti. Níže uvádíme aktuální platné hodnoty emisních parametrů, které bude ZEVO Písek splňovat. Tyto hodnoty jsou součástí zveřejněné dokumentace. Jak je možné vidět, stávající emisní normy na energetické využívání odpadu jsou pro některé látky pouze poloviční. Je to dáno především tím, že tyto emisní normy odpovídají závěrům o nejlepších dostupných technikách pro spalování odpadů vydaných v roce 2019 (https://www.mpo.cz/ippc/zavery-o-bat--224367/).

Ani Vaše tvrzení o tom, že pouze spalování odpadu s sebou nese emise nebezpečných látek není správné. V zásadě stejné znečišťující látky jsou bohužel emitovány při jakémkoliv spalování uhlí i dřeva. Je to naprosto logické, protože tyto látky vznikají dílem špatným spalováním (např. v domácnostech) dílem proto, že jsou obsaženy přímo ve spalovaném palivu. Sledovány a regulovány jsou ale pouze v ZEVO a velkých spalovacích zdrojích. Pouze v těchto zdrojích jsou nasazeny takové technologie, aby bylo možné tyto emise účinně snižovat.

Se spalováním jakýchkoliv paliv a stejně tak i odpadu jsou nutně spojeny emise škodlivin do vnějšího ovzduší. Tyto emise se následně v ovzduší rozptýlí a v případě, že by koncentrace znečišťujících látek dosahovaly vysokých hodnot, představovaly by zdravotní riziko. Právě proto je pro všechny záměry s možným vlivem na životní prostředí a zdraví lidí prováděno posouzení vlivu na životní prostředí, na jehož začátku dneska jsme. Jde o proces, kdy jsou zpracovány nezávislé odborné studie a všechny orgány státní správy a veřejnost mají prostor k vyjádření připomínek k záměru a jeho vlivům.

Stejný proces právě začal u záměru ZEVO Písek. Výhoda tohoto záměru je, že energetické využití odpadů nahradí spalování hnědého uhlí, které s sebou nese rovněž zátěž ovzduší. K záměru ZEVO bylo zpracováno posouzení možných zdravotních rizik a toto posouzení konstatuje, že záměr nepředstavuje významné zdravotní riziko pro obyvatelstvo.

Rádi bychom dále sdělili, že není možné srovnávat zařízení EVO se spalovnou nemocničních nebezpečných odpadů ve Strakonicích nebo Plzni. Zařízení EVO PÍSEK bude na zcela jiné technologické úrovni a nebude ani využívat nebezpečné odpady.

Jak jsme uvedli v úvodu, vítáme otevřenou diskusi ohledně investičního záměru, který na dlouhé roky ovlivní obyvatele města Písek. Budeme rozhodovat o tom, zda chceme být v oblasti nakládání s odpady a dodávek tepla pod vlivem soukromých podnikatelů a zahraničních dodavatelů paliva nebo se pokusíme zajistit v obou oblastech co nejvyšší soběstačnost. Letošní rok nám ukázal, jak moc je toto rozhodnutí pro naši budoucnost důležité.

Ing. Jakub Šimoník, jednatel společnosti ZEVO PÍSEK s.r.o.

 

Související články k tématu:

Jaké jsou dopady spalování odpadu na životní prostředí? Zkušenosti ze zahraničí

Spalovna odpadů by negativně ovlivnila na mnoho let zdraví obyvatel v Písku a okolí

Spalovna ve Smrkovicích, záměr ZEVO Písek

Jaké máme informace ke stavbě spalovny ZEVO?

Spalovna odpadu v Písku?

0
0

Diskuze k článku +

21. 11. 2022 (17:29)  –  Pavel Šebelle

0
0

Asi zítra dám do komentářů pod článek pravdivé informace o tom, jak je „objektivní“ resp. našvindlovaná dokumentace pro EIU a o kolikrát se zvýší produkce jedovatých a karcinogenních látek v Písku díky spalovně odpadů. Teď stručný komentář k článku. Pan Šimoník by se neměl obracet na mne, ale na všechny obyvatele Písku a to s pravdivými informacemi. Bohužel i v tomto článku předvedl jen propagandu spalovny odpadů plnou polopravd a manipulací. Já jsem nesrovnával ZEVO se spalovnou odpadu ve Strakonicích, nikdy jsem netvrdil, že jde o stejná zařízení. Pan Šimoník vědomě říká nepravdy a manipuluje s veřejným míněním, protože on jako jednatel ZEVO Písek, je velmi finančně zainteresován na tomto projektu za min. 2 mld Kč, který jak sám přiznal přinese zdravotní rizika pro obyvatelstvo. Jen podle něj, člověka zcela neobjektivního, který má finanční zájem na vybudování spalovny, nebude toto zdravotní riziko významné.

Zcela jistě to přinese vetší zdravotní rizika pro lidi oslabené nějakou chronickou nemocí, lidi s nižší imunitou, malé děti a staré lidi. Pan Šimoník zamlčuje, že emise se stanou imisemi a těžké kovy a jedy se v Písku budou po desítky let ze spalovny dostávat do půdy a vody, a budou se v nich kumulovat. Z původně malých „neškodných“ množství se časem mohou stát množství již velmi škodlivá.

Shrňme to – pan Šimoník bere plat za to, aby s píseckými politiky udělal z našeho města odpadkový koš pro Strakonice, Horažďovice, Vodňany, Milevsko, Blatnou a jejich okolí, ve kterém se bude spalovat 50 000 000 kg odpadu. Opravdu toto chtějí občané Písku? Opravdu si chtějí občané Písku na úkor Strakoničáků a lidí z dalších měst, kteří špatně třídí, ničit zdraví svoje a svých dětí, ničit životní prostředí ve svém měste, kde budeme po generace žít a znehodnocovat svoje nemovitosti spalovnou odpadů, když už dnes jsou mnohem lepší a modernější technologie na likvidaci odpadů?

Odpovědět

22. 11. 2022 (10:55)  –  Michaela Šťastná

0
0

Každému, kdo četl dokumenty k EIA, jsou jasné rozdíly. Vlastně tu vůbec nechci rozebírat detaily v podané žádosti EIA a skutečnosti, ale tohle oznámení:
"Vítáme otevřenou diskusi občanů k záměru ZEVO Písek, ale byli bychom moc rádi, kdyby tato diskuse byla založena na přesných informacích."

Článek zveřejněný 16.11. 2022 na webu města (byl již reakcí na komentáře veřejnosti v médiích), na PS s úpravou textu 21.11. 2022. Společnost ZEVO Písek vznikla souhlasem zastupitelů v únoru 2022, žádost o posouzení EIA byla vyvěšena 7.11. 2022.
Jakou diskuzi s veřejností společnost ZEVO Písek od svého vzniku k záměru otevřela, kdy o záměru veřejnost informovala a jaké přesné informace veřejnosti podala?

Pokud je mi známo, ZEVO Písek do 16.11.(tedy 9 dní po vyvěšení infa o EIA) nepodalo veřejnosti žádnou informaci ohledně záměru ZEVO v našem městě. Všechny příspěvky k tématu do té doby vznikly z řad veřejnosti. Zástupci ZEVO Písek mlčeli, do příspěvků se zapojilo několik radních, kteří stejně jako ZEVO Písek o záměru mlčeli do doby, než veřejnost zveřejnila informaci o podání žádosti posouzení EIA.

Co si ZEVO Písek představuje pod pojmem otevřená diskuze založená na přesných informacích?
A tento článek snad obsahuje přesné informace?

Odpovědět

22. 11. 2022 (11:06)  –  Pavel Šebelle

0
0

Ke kvalitě a objektivitě dokumentaci EIA

B.III.2. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží str. 52 a 53
Dokumentace EIA je tak „kvalitní“, že uvádí zcela nepravdivé údaje, jako současný stav emisí do ovzduší označuje emise ze dvou kotlů na uhlí z let 2018-2020, při tom od roku 2021 je v provozu jen jeden kotel na uhlí a druhý na biomasu.
Proč dokumentace EIA nepravdivě uvádí emise současného stavu?

Odpovědět

22. 11. 2022 (11:33)  –  Pavel Šebelle

0
0

Z dokumentace k EIA vyplývá, že se proti současnému stavu výrazně zvýší v Písku emise těžkých kovů a jedovatých a karcinogenních látek

B.III.2. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží str. 53
Proti současnému stavu nám komínem ze spalovny odpadů za 10 let vyletí navíc do ovzduší:

31,38 tun TVOC (těkavé organické látky).

18,83 tun HCl (sloučeniny chlorovodíku)

2,51 tuny HF (sloučeniny fluorovodíku)

62,76 kg Hg (Rtuti)

941,47 kg těžkých kovů

62,76 kg Cd+Tl (Kadmium + Tl)

125,53 mg PCDD/F (dioxiny – škodí už v množství několika femtogramů. Limit pro půdy je 2 nanogramů, Indikační hodnota, při jejímž překročení může být ohroženo zdraví lidí a zvířat: 100 ng/kg sušiny )

31,38 g Benzopyrenu (je silně karcinogenní, v molekulárně-epidemiologických studiích je prokázáno, že koncentrace vyšší než jeden nanogram benzo(a)pyrenu v metru krychlovém ovzduší poškozuje genetický materiál – DNA. Při koncentracích benzo(a)pyrenu nad 2,8 ng/m3 se v průběhu prvního měsíce těhotenství zvyšuje výskyt dětí s nitroděložní růstovou retardací a nízkou porodní hmotností.

15,69 tun NH3 (Amoniak)

Odpovědět

22. 11. 2022 (15:06)  –  Pavel Šebelle

0
0

V dokumentace EIA se na str. 58 píše úplný blábol, to je neuvěřitelné, že tak závažnou věc dokumentace k EIA nevyhodnucuje

EIA dokumentace: Půda a půdní podloží
Půda ani půdní podloží nebudou záměrem významně ovlivněny. V rámci výstavby záměru dojde pouze k nezbytným terénním úpravám, které vzhledem k současnému stavu pozemků budou znamenat jejich kultivaci a vyčištění.
Při běžném provozu se znečištění půdy ani půdního podloží běžným provozem záměru nepředpokládá.

Komentář Pavel Šebelle: Pokud ze spalovny vyletí komínem za 10 let 63 kg rtuti, 63 kg Cadmia a 941 kg těžkých kovů, tak to samozřejmě někde spadne v okolí spalovny v Písku a dostane se to do půdy a do řeky a podzemních vod, a v nich se to bude ukládat a kumulovat a lidem tyto látky po desítky možná stovky let budou škodit. Látky z půdy se samozřejmě dostanou i do pěstované zeleniny a ovoce na našich zahrádkách.

Odpovědět

22. 11. 2022 (17:26)  –  Pavel Šebelle

0
0

Celková vyvolaná doprava související se záměrem ZEVO vč. provozu biomasového kotle v areálu TPI se předpokládá v intenzitě 35 nákladních vozidel za den (průjezd 70 vozidel/den).

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.