Přihlášení

Zajímá vás doprava a udržitelná zeleň v Písku?

4. 2. 2020 | Redakce PS | Diskuze (15) | Věci veřejné

Ve středu 5. února v 16 hodin v zasedací síni městského úřadu v Budovcově ulici začíná veřejné projednání plánu udržitelné mobility a plánu udržitelné zeleně. Podle pozvánky by se příchozí měli dozvědět, „jak na tom v Písku jsme v současnosti s dopravou, zelení a veřejným prostorem.“ Jedná se o výstupy výzkumu, které si zadalo Město Písek v květnu 2017 u Centra dopravního výzkumu v Brně za cenu 950 000,- Kč bez DPH.

Nově: Foto a video z 1 představení Plánu udržitelné mobility a zeleně našeho města

Jedná se o jeden ze základních strategických dokumentů, který by měl navazovat na územní plán města, regulační plány, generel dopravy, návrhy dopravních opatření v rámci městem zřízené složky SMART CITY, záměrů odboru dopravy, investic a rozvoje a územního plánování. 

Měl by být také nahrazen stávající generel zeleně a plánu údržby zeleně, který má v dikci odbor životního prostředí.

Co se dělo v ulynulých 2,5 letech nikdo moc neví. Věřme že se to přehlednou formou dozvíme na avizovaném setkání. 

Součástí setkání by měli být také participační aktivity – zaznamenávání kladů a záporů k tématu dopravy a diskusní kulaté stoly „ke sběru hodnot pro vizi budoucí podoby města Písek“.
 

0
0

Diskuze k článku +

7. 2. 2020 (00:43)  –  Michaela Šťastná

0
0

Byla jsem, viděla jsem, slyšela jsem, a mohla bych se radovat z výsledků představených analýz. Ony totiž potvrzují některá upozornění v mých (a nejen mých) příspěvcích.
Až budou analýzy přístupné, pochopí i ti, co na besedě nebyli.
A až si pustíte video ze čtvrtečního zasedání ZM, možná si, stejně jako já, pomyslíte, že výsledky analýz jsou nejen odrazem stavu města, ale i jeho vedení.

Odpovědět

7. 2. 2020 (12:49)  –  Pavel Šebelle

0
0

Jsou někde výstupy na stránkách města?

Odpovědět

7. 2. 2020 (13:27)  –  Martin Zborník

0
0

Na toto téma máme zveřejněn videozáznam celé prezentace na našem facebooku. Připravujeme pro vás i další podklady. Jinak na stránkách města zatím krom pozvánky nic nenajdete. Základní informace najdete na webu Smart City města Písek https://smart.pisek.eu/pumpuz.html

Odpovědět

10. 2. 2020 (12:24)  –  Pavel Šebelle

0
0

Děkuji.
Ten výstup na prezentaci je dost chabý, data málo podrobná a přijde mi to jak se za velké peníze dozvědět to, co každý vlastně ví, že je přetížena dopravou Dvořákova-Kollárova, Harantova, Budějovická.

I/20 tam vůbec dle hluku a zplodin řešená není, to není součást města? :-)

Odpovědět

10. 2. 2020 (19:24)  –  Petr Vaněk

0
0

Odkazy nejen na odprezentované materiály, ale pravděpodobně kompletní materiál analytické části PUM a PUZ (více než 300 stránek textu) je již od pátku 7.2.2020 je na stránkách města. Bohužel poněkud utajené v sekci AKTUALITY článku "Náměty k plánům udržitelné mobility a zeleně můžete posílat do konce února",
Přímý odkaz na něj:
http://mesto-pisek.cz/namety-k-planum-udrzitelne-mobility-a-zelene-muzete-posilat-do-konce-unora/d-31491
Ve tomto článku jsou hodně skrytě umístěné dva odkazy:

1. S analytickou částí plánů se můžete seznámit na webových stránkách města zde
http://mesto-pisek.cz/analyticka-cast-pum-a-puz/ds-1623/archiv=1&p1=1031
kde jsou dostupné ke stažení pravděpodobně kompletní materiály studie
v několika souborech
2020 02 05_Prezentace_Mobilita mesto Pisek [PDF, 2,3 MB]
2020 02 05_Prezentace_Zelen mesto Pisek [PDF, 2 MB]
01 TEXTOVA CAST_Analyticka cast PUMaPUZ [PDF, 14,2 MB] (přes 300 stránek textu)
Technické zprávy [ZIP, 14,8 MB]
Příloha č.1 [PDF, 2,9 MB]
Příloha č.2 [PDF, 2,9 MB]
Příloha č.3 [PDF, 2,9 MB]
Příloha č.4 [PDF, 8,4 MB]
Příloha č.5 [PDF, 4,6 MB]
Příloha č.6 [PDF, 1,7 MB]
Příloha č.7 [PDF, 1,8 MB]

2. Své návrhy a připomínky můžete až do konce února posílat zpracovatelům prostřednictvím formuláře, který najdete zde.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4QQzHXWeAkGxC7SikSkET9F9CM3-x0RPlHol9UU2dPdUNENCRjNXQ0s1SjRIRTJLTzBHNjlRRlFXMS4u
odkazuje na webový formulář: Sběr podnětů k analytické části plánu udržitelné mobility a plánu udržitelné zeleně

Takže tentokrát byly kompletní slíbené materiály zveřejněny docela brzy po veřejné prezentaci ale jak se zdá z dosavadní diskuse zde, značně nepřehledným způsobem.

Odpovědět

10. 2. 2020 (22:17)  –  Petr Vaněk

0
0

S jedním člověkem z týmu PUM jsem již komunikoval.
Zasílal jsem mu odkaz na Dopravní analýzu a studie centra města Písku z roku 2014 vytvořenou Ing. Miroslavem Vondřichem, která je dostupná na tomto webu http://www.piseckysvet.cz/zivotni-prostor/dopravni-studie-mesta-pisek-autorizovana-prezentace
S následujícím komentářem:
Tato studie byla, pokud je mi známo opozičními zastupiteli té doby zesměšněna (například odkaz u článku na oponentní názor) a po volbách pravděpodobně nebylo v diskuzích o jejich poznatcích pokračováno (text na konci Průvodní zprávy B). Ale myslím že dnes po šesti letech a dalším nárůstu IAD v Písku by se o některých myšlenkách jí navrhovaných mělo vážně přemýšlet

Pod článkem jsou tyto odkazy ke stažení jednotlivých částí:
A. 1. Stávající stav
A. 2. Hlavní pěší trasy
A. 3. Trasy MHD
A. 4. Základní komunikační síť a super-bloky
A. 5. Veřejná prostranství
A. 6. Hlavní cyklistické trasy
A. 7. Skate-neděle
A. 8.1. Doprava v klidu – parkoviště
A. 8.2. Parkovací zóny
A. 9. Metody rozhodnutí
A. 10. Priority městské dopravy
A. 11. Města ve stejném měřítku
A. 12. Hlavní návrhy
B. Průvodní zpráva

Bohužel pouze část B je v dostatečném rozlišení, části A nikoliv.
S námahou čitelné však jsou a myslím, že mimo list A.7 (Skate neděle) jsou ostatní minimálně hodné diskuze a úvahy o případné realizaci s těmito výhradami:
A u listu A.8.1 Doprava v klidu je dle mého názoru nesmyslné navržené parkování pod Palackého sady, avšak od doby návrhu je v blízkosti významně rozšířené parkoviště na rohu Komenského a Žižkovy (do budoucna nejspíš až v podoby parkovacího domu) což považuji za více než dostatečné.
Od doby návrhu je též rozšířené parkoviště na Výstavišti u řeky (ne až v navrhovaném rozsahu). To že jsou obě v současnosti zaplněná je způsobeno tím, že jsou zdarma. (Možná by se po zpoplatnění nemuselo ani u pošty stavět poschoďové :-)
A navržené parkoviště na místě současného plaveckého bazénu není též nejšťastnější řešení, je mimo jiné opět blíže centru než zastávky MHD, a možná zde bazén i zůstane (nejkrásnější místo ze všech v úvahu přicházejících – avšak nutná revokace referenda) přestože je nyní navržen na místo nájezdu a sjezdu z I/20 – Studie Pražská brána.

Namísto těchto navrhovaných parkovišť bych si třeba dokázal představit Parkovací dům (o třech? ustupujících částečně nadzemních a částečně podzemních podlažích) na místě současného pozemního parkoviště u Kulturního domu s využitím svažitého terénu Kolárovy ulice pro vjezdy do jednotlivých pater. Mohl by sloužit zároveň pro Kulturní dům, návštěvníky centra města a úřadů (vždyť je zde druhá současně nejbližší zastávka MHD v centru) a obyvatele sídliště z ulic nábřeží 1. máje a Otavská.

Naopak souhlasím s myšlenkami obsaženými na následujících listech i když ne přesně dle návrhu
A. 3. Trasy MHD – nutnost přiblížit MHD do míst kam nyní může jen IAD avšak namísto vedení MHD v trase Tyršova – Fügnerovo nám. – Karlova – Velké náměstí bych se navrhoval s trasu Tyršova – Tylova – Komenského nebo Žižkova a v opačném směru Budovcova – (Velké náměstí) –Komenského – Žižkova
A. 4. Základní komunikační síť a super-bloky – myšlenka na vytvoření (jednosměrných, nebo jinak rozdělených) bloků, které nadále umožní vjezd vozidel z důvodu obsluhy dané lokality nebo i parkování, ale nebudou umožňovat využívat vnitřní části města jako zkratky oproti "městskému okruhu" tvořenému ulicemi Dvořákova – Kolárova – Harantova –Zeyerova – Hradišťská
jako je tomu dnes kdy díky směrové propustnosti a na většině území povolené stejné rychlosti (50 km/h) i v ulicích uvnitř tohoto okruhu. Například využívání "zkratky": Kolárova- Tyršova – Tylova – Komenského – Budovcova – Gregorova – Hradišťská a v opačném směru Nádražní – Budovcova – Komenského – Jeronýmova.
Přitom Jednoduché řešení, které by zamezilo využívání centra jako zkratky ale jinak nějak výrazně neomezilo dostupnost IAD v centru by vůbec nemuselo být tak "drastické jako bylo panem Vondřichem navrhováno. Stačilo by jen na všech komunikacích uvnitř "městského okruhu" snížit rychlost na 30 km/h (Zóna 30) a na náměstích Alšovo a Velké od ulice Chelčického na 20 km/h (Obytná zóna), což by snížilo hlučnost na dlážděném povrchu, umožnilo protisměrné vedení cyklistů, zvýšilo bezpečnost chodců…)
A kousíček Komenského ulice před budovou Pošty obousměrně zneprůjezdnit pro veškerou motorovou dopravu (možnost zachování parkování ve slepé ulici), nebo pouze IAD (umožněno vedení MHD). Tento úsek je již nyní neprůjezdný díky výkopovým pracím před Poštou. Z Tylovy do Komenského se vozidla dostanou zajížďkou přes Prokopovu – průjezd zachován ale odpadá časová úspora oproti použití "okruhu". V opačném směru z Komenského je výjezd umožněn Žižkovou oproti Jeronýmovou, což již také není výhodnější než použití "okruhu" přes Harantovu .
Provoz na všech těchto komunikacích by nadále zůstal veden stejným směrem, ke změně směru vedení dopravy v centru města by došlo pouze na ulici Gregorova ze směru Budovcova – Hradišťská na směr Švantlova – Budovcova i zde je nyní takto vedena doprava díky výkopovým pracím v ulici Hradišťská. I tato úprava nějak neomezuje vjezd vozidel jež zde mají cíl cesty, ale zamezí používání Obytné zóny jako zkratky mezi Budovcovou a Hradišťskou.

Tyto úpravy provozu zachovávají všechny komunikace, mimo cca 50 metrů Komenského, nadále dostupné pro IAD.

A. 8.2. Parkovací zóny – po realizaci úprav zklidnění provozu snížením rychlosti a omezení "zkratek" je asi dalším logickým krokem pro umožnění parkování rezidentům vytvoření modrých zón a pro zvýšení obrátkovosti rozšíření placených zón.

IAD – individuální automobilová doprava
MHD – městská hromadná doprava

Odpovědět

11. 2. 2020 (20:34)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Dovolím si reagovat na část Vašeho příspěvku:
________________________________________
Například využívání "zkratky": Kolárova- Tyršova – Tylova – Komenského – Budovcova – Gregorova – Hradišťská a v opačném směru Nádražní – Budovcova – Komenského – Jeronýmova.
________________________________________

Nemyslím si, že by ti, kteří se potřebují dostat z konečných míst popisovaných "zkratek" bez nějaké zastávky v půli cesty jezdili hlavně tudy. Už jen proto, že tím kodrcáním po kostkách v Tylově a Komenského ulici oproti jízdě po I/20 či "okruhu" přes Harantovu se nic moc času neušetří. Zkratka z Budovcovy přes Gregorovu namísto Nádražní, u které člověk na první zelenou projede křižovatkou do Zeyerovy a Hradišťské, možná ušetří nějaký metr, ale že by to bylo časové terno, to jistě ne.

Nápady na trvalé zneprůjezdnění Komenského ulice před budovou pošty budiž, ale až v den, kdy se poštovní depo z budovy pošty někam přestěhuje.

Odpovědět

10. 2. 2020 (21:41)  –  Ing. Petr Hladík

0
0

Jelikož se jedná o projekt, který realizuje SORP, jsou celé analytické materiály zde https://www.sorp.cz/aktuality/verejne-projednani-pum-a-pus/

Odpovědět

11. 2. 2020 (21:01)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Při pohledu na zakreslení obchvatů je mi skoro do breku – ten severní je v nedohlednu a přeložka III/1401 končí 25 let na stejném místě. Jen přeložka II/140 k mým očím doputovala prvně. Rozhodně i ona bude přínosem, bude-li někdy.

Odpovědět

12. 2. 2020 (17:40)  –  Pavel Šebelle

0
0

Kde jste našel obchvaty? Je to dost nepřehledné, nepopsané………

Odpovědět

12. 2. 2020 (20:51)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Našel jsem to na stránce 30 v prezentaci o mobilitě: https://www.sorp.cz/wp-content/uploads/2020/02/Prezentace_Verejne-projednani-05-02-2020.zip

Odpovědět

12. 2. 2020 (17:45)  –  Pavel Šebelle

0
0

Když jdete se žádostí na úřad mají na to min. 30 dní.

Tady se docela větší věc odprezentuje 5.2. a občané vyjádřete se jen do konce února.

A přihodí se to do stejného termínu jako kasárna…..občané vyjádřete se také jen do konce února ke kasárnám.

My jsme to připravovali měsíce, dali jsme vám nepřehledné podklady ,ale vy se rychle honem honem vyjádřete. Pak už nebudete moct.

Do konce února to lidé ani neprostudují, obyčejní lidé také musí pracovat a starat se o rodinu. Dělají si z nás páni politici blázny…..

Odpovědět

13. 2. 2020 (11:07)  –  Ing. Petr Hladík

0
0

Co se týče připomínek, do konce února se jedná hlavně o připomínky k analytické části (samozřejmě je možno posílat připomínky jakékoli). Po dalším veřejném projednání bude opět prostor k připomínkám k návrhové části. Neznamená to, že připomínkovat lze pouze do konce února. Ten konec února je stanoven proto, aby bylo možné připomínky zapracovat a zohlednit v další fázi.

Odpovědět

13. 2. 2020 (19:15)  –  Pavel Šebelle

0
0

A u kasáren je to s připomínkami jak? Do kdy se bude "diskutovat" ? To co jsem četl bylo do konce února a šmitec, alespoň tak jsem to pochopil. na netu je připomínek spousty. Na besedě byly také, ale nikdo z těch co studii prezentovali neřekl, to je zajímavý nápad, o tom popřemýšlíme.

Co se stane, když někdo zašle připomínku, že se mu ta verze nelíbí? Podle mne se hodí do koše, protože vám jak jste psal panu Hnykovi se líbí, paní Trambová studii stvořila, takže asi není o čem…….jasně zaznívá na netu na FB a PS, že lidi nechtějí další sídliště a chtějí bazén s venkovní částí. To je asi ale vedení města a architektům podle reakcí dosavadních úplně jedno, architekti chtějí bazén ne pro lidi ke koupání, ale jako hlukovou clonu, jak zaznělo na přednášce a vy jste z toho nadšeni. :-)

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.