Přihlášení

Foto a video z 1 představení Plánu udržitelné mobility a zeleně našeho města

7. 2. 2020 | Martin Zborník | Diskuze (5) | Životní prostor

PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY A ZELENĚ PÍSEK

Přinášíme vám videozáznam a podrobnou fotodokumentaci prezentace Plánu udržitelné městské mobility a zeleně města Písku, která proběhla ve středu 5.2.2020 od 16:00 v budově Městského úřadu v Budovcově ulici. Vzhledem k tomu, že byla prezentována analytická část, která dle sdělení obsahuje cca 300 stránkovou studii s mnoha zajímavými výstupy, je potřebu jí věnovat pozornost. Jedná se totiž o základní strategický dokument měst s ambicí propojit a sjednotit protichůdné zájmy všech forem dopravy včetně parkování a kvalitního veřejného prostoru s městskou udržitelnou zelení. Bohužel doposud město tyto zajímavé informace nezveřejnilo. Zpracovatelé chtějí široké zapojení veřejnost. Témata jako parkovací domy, úprava ulic a náměstí, preference MHD, pěší a cyklodopravy, kvalita městské zeleně, či případné zavedení a regulace městských rezidenčních zón pro parkování, to jsou všechno témata které nás každodenně ovlivňují. Bez podkladů to ale nepůjde. Zatím nejsou nikde bližší informace, jak se může veřejnost do tohoto procesu zapojit. Alespoň tedy ve videu a na fotografiích se můžete seznámit s vybranými podstatnými zjištěními, které zpracovatelé ve středu představili.

Prezentace trvala cca jeden a čtvrt hodiny. Zaznělo v ní spoustu zajímavých informací o dopravě, parkování, dopravním chování písečáků, znečištění ovzduší, zatížení hlukem i stavu zeleně ve městě. Zatím se jedná o první vstup – otevření diskuse na toto zásadní téma města. Odprezentováním analytické části studie má být zahájena debate před vytvořením vlastních návrhů opatření, které by měli být předány městu v červnu 2020. Do té doby se plánuje ještě setkání s veřejností v průběhu jara. O celém projektu by měly být zveřejňovány informace a podrobná dokomentace na webu města Písek tak především na stránkách Smart City města Písek pod samostatným odkazem PUM & PUZ

PODROBNÁ FOTOREPORTÁŽ 107 FOTEK Z PREZENTACE – Plán udržitelné mobility a Plán udržitelné zeleně města Písek 5.února 2020 – představení analytické části + participace – foto M. Zborník

Po prezentaci následovala 27 minutová diskuse s přítomnými občany, zástupci úřadu a spolků jako například Voda a zeleň. Bylo kritizováno veřejností neposkytnutí podkladů před prezentací, absence jakýchkoli podkladů pro možnost se na jedná připravit. Jednání je málo, proto je škoda nevyužít přítomnosti velkého množství zpracovatelů k věcné diskusi nad tématem. Dotazy také padaly na metodiku a vliv na výstupy prováděného výzkumu dopravního chování písečáků, které se konalo v průběhu roku 2019, kdy bylo město značně rozkopané z důvodu výměny rozvodů teplárny a dopravní chování tím tedy bylo značně ovlivněné o proti běžnému stavu. Dle sdělení zpracovatelů bylo vzniklé zkreslení údajů eliminováno na základě obdobně realizovaných průzkumů v jiných městech. Škoda obrovského úsilí a nasazení techniky v tomto termínu, mohli jsme mít unikátní čistá data. Přesto je velké množství získaných dat nezkreslené těmito odchylkami a data lze tedy řádně použit k zamýšlenému účelu. Termín byl nešťastný, ale vzhledem k nutnosti realizace tohoto výzkumu na základě projetu se dle představitelů města nedal termín již odsunout. Občané se také dotazovali na formu a možnost zapojení veřejnosti. 

Dle prezentace se veřejnost může zapojit následovně:

 

Po diskusi následoval participativní workshop s autory v malých skupinkách. Zvolený nevhodný přednáškový sál nenapomáhal k rozproudění diskuse. I vlivem časového zpoždění tak na tuto část zůstalo méně než polovina přítomných na besedě. Odešli především odpovědní úředníci města. Veřejnost se zapojila do debaty a námětů v tématických okruzích AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA + PARKOVÁNÍ; PĚŠÍ DOPRAVA + CYKLISTICKÁ DOPRAVA; ZELEŇ; HROMADNÁ DOPRAVA + MHD.

Přes počáteční nedostatky a formálnost pojetí zdlouhavých prezentací lze konstatovat, že se jedná alespoň o pokus zapojit veřejnost přímo v sále. Z představitelů města si zaslouží ocenit místostarosta Petr Hladík – pod nějž na radnici spadá doprava a zeleň, který se aktivně účastnil debat s veřejností až do samého konce.  

VIDEOZÁZNAM CELÉ PREZENTACE JE DOSTUPNÝ NA NAŠEM FACEBOOKU

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNEK:

Zajímá vás doprava a udržitelná zeleň v Písku?

JAK NA DOPRAVU V PÍSKU? VELKÉ TÉMA DNEŠKA

GARÁŽOVÝ DŮM V PÍSKU ANO ČI NE ?

PROGRAM PÉČE O PROSTŘEDÍ MĚSTA NA VOLEBNÍ ČTYŘI ROKY

JAKÝ JE NÁVRH NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU?

S ARCH. VLADIMÍREM KRAJÍCEM: PROBLÉMY V DOPRAVĚ JSOU DŮSLEDKEM CHYB V URBANISMU MĚSTA

PODZEMNÍ PARKOVIŠTĚ? PARK PRO DĚTI? NOVÉ LÁVKY NAD VODOU? CO BY MOHLO NAHRADIT STARÝ BAZÉN POD HRADBAMI?

NÁVRH NOVÉHO PARKU NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ NENÍ VHODNÝ PRO TOTO MÍSTO – ŘÍKÁ JANA NOVOTNÁ

ZAČÍNÁ VÝSTAVBA PARKOVIŠŤ U NEMOCNICE

ZAPLATÍ TO KDO?

AUTA VÍC NEŽ DĚTI – POTŘETÍ

K ČLÁNKU "MHD MÁ WIFI, ALE PRODRAŽUJE SE"

PROJEKT REVITALIZACE CENTRA ZASTAVILY NÁMITKY OBČANŮ

JDE MĚSTU O LEPŠÍ PR, NEBO O ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE S OBČANY?

 

0
0

Diskuze k článku +

9. 2. 2020 (15:31)  –  Michaela Šťastná

0
0

S analýzou Plánu udržitelné městské mobility byla veřejnost nenápadně seznámena, finále bude v létě, a v záplavě základních informací jsem nějak nepostřehla zahrnutý záměr města, který se potichoučku, ale ne úplně levně a asi také ne v souladu se zjištěními z výstupu analýz, ve městě chystá. Do plánu nejspíš vůbec nezapadá.

Rozšiřování plošných parkovišť pro auta. V jednou případě na úkor zeleně, asi i dřevin, v druhém případě nejspíš také. Obvyklá praxe města, chtělo by se říct, kde jinde si vymyslí parkoviště, než že něco vykácí nebo zabere trávník…
V prvním případě město 17. 12. 2019 objednalo:
<< Tímto u vás objednáváme projektovou dokumentaci na akci ,,Úprava Šobrovy ul. před základní školou". Zástupce investora ve věcech technických – Ing. Michal Kovařík. >>
Vzhledem k tomu, že na RM ani ZM se nic takového neprobíralo, jestli si o tom povídali na Dopravní komisi, nedali to do zápisu, mohu se, určitě správně, dohadovat, že jde o úpravu směrem k tomu, aby před školou vznikl nějaký nový systém parkování aut.

Přímo před školou, ačkoliv ne přímo před jejím vchodem, jako tomu je ve druhém případě objednávky z 14. 1. 2020 : << ,Rozšíření parkovacích ploch u ZŠ E. Beneše v Písku". >> Tam to jinde, než před školou ani nejde.

Školy v Šobrově ulici jsou malinko před auty chráněny mírným svahem, který není (prozatím) zprůjezdněn pro automobilisty- nejsou před nimi však chráněny děti a rodiče, co chodí ke škole pěšky. Ale možná dojde k odstranění svahu, aby se tam vešlo víc aut blíž ke škole, nebo odstranění chodníku, kdoví.

Naproti tomu, škola E. Beneše by se dala v pohodě plně uzpůsobit průjezdu aut přímo školou.
Pokud auto zajede ke škole po příjezdové cestě u semaforů v Harantově ulici, projede brankou a ihned odbočí doleva, sjede mezi školu a šatnu k dílně školníka a ke vchodu do školy, resp. do chodby, která je i na druhé straně opatřena rovnou vraty.
Udělejte tudy průjezd školou, děti si na chodbě pohodlně odskočí rovnou do šatny, rodiče jen projedou školou k jídelně a vyjedou cestou pro zásobování ven u druhého semaforu s ulicí Táborskou!!!
Vždyť rozšířením parkovacích míst před školou od tohoto nápadu už daleko nejste, a úpravy by asi vyšly levněji, než nové parkoviště!

Odpovědět

21. 2. 2020 (22:53)  –  Michaela Šťastná

0
0

Velice nerada se musím opravit. Rozšíření parkovacích míst nemělo být na zeleni před školou E. Beneše, ale naproti v parku. Kus parku se měl zabrat na parkoviště!
No doufám, že to nedávné kácení několika stromů v parku s tímhle nápadem nijak nesouvisí a že šlo o kácení opravdu nemocných stromů.
Jak vyplývá ze zápisu komise ŽP, které byl návrh předložen a která s ním nesouhlasí, mělo se jednat "o záliv do parku".

Bravo! Sucho, vítr, vloni mokrý sníh, to všechno přispívá k devastaci stromů ve městě, tak proč nevymlátit ty zbývající, aby bylo místo pro auta na hodinu(dvě?) denně, 5x v týdnu, 10 (?) měsíců v roce.
Náhradní výsadba za stromy v parku by mohla být provedena někde za městem a stromy by si mohly vysázet dětičky, v rámci nějakého programu – environmentálního – dotačního – z odboru ŽP!!!
A děti by se tak učily o nové stromečky pěkně starat, aby zapomněly, že kvůli jejich blízkým, co je vozí do školy autem, se vykácel kus parku, který někdo kdysi vysadil s úmyslem, aby naše město bylo zásluhou stromů krásné, snad i zdravé, pro náš spokojený život v něm.

Odpovědět

27. 2. 2020 (16:15)  –  Martin Zborník

0
0

Pozor, pozor. PŘIPOMÍNÁME – Kdo již v únorovém šrumci stihl prostudovat obsáhlou analytickou část Plánu udržitelné mobility a zeleně našeho města, může posílat své náměty do konce února.

Přímý odkaz na něj:
http://mesto-pisek.cz/namety-k-planum-udrzitelne-mobility-a-zelene-muzete-posilat-do-konce-unora/d-31491

1. S analytickou částí plánů se můžete seznámit na webových stránkách města
http://mesto-pisek.cz/analyticka-cast-pum-a-puz/ds-1623/archiv=1&p1=1031
kde jsou dostupné ke stažení pravděpodobně kompletní materiály studie

2. Své návrhy a připomínky můžete až do konce února posílat zpracovatelům prostřednictvím formuláře Sběr podnětů k analytické části plánu udržitelné mobility a plánu udržitelné zeleně, který je pod odkazem
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4QQzHXWeAkGxC7SikSkET9F9CM3-x0RPlHol9UU2dPdUNENCRjNXQ0s1SjRIRTJLTzBHNjlRRlFXMS4u

Odpovědět

27. 2. 2020 (16:20)  –  Martin Zborník

0
0

Jen uvedený odkaz na formulář Sběr podnětů k analytické části hlásí:
"Nemáte oprávnění k zobrazení tohoto formuláře"
Tak to jich asi mnoho zpět pořizovatelé nedostanou.

Odpovědět

29. 2. 2020 (12:08)  –  Pavel Šebelle

0
0

Vůbec to nefunguje, chce to nějaké nesmyslné přihlášení, proč není někde email??? Co to je za inteligenty, kteří tohle vytváří? Nikde jsem kontakt kam zaslat nenašel.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.