Přihlášení

Bakaláře II – Důvody v petici obyvatel "nejsou hodné zvláštního zřetele"

9. 6. 2016 | Redakce PS | Diskuze (4) | Petice

Petice obyvatel města Písku, kteří žádají o přehodnocení projektu řešení prostranství u Bakalářů (mezi farou a hotelem Otava), bude dnes znovu projednána radou města. Předkladatel tohoto bodu, místostarosta JUDr. Josef Knot, však doporučuje bez ohledu na petici pokračovat v realizaci stavby podle původního plánu. Předložené důvody v petici podle něj nejsou důvodem hodným zvláštního zřetele k tomu, aby mohlo dojít k zastavení akce a zrušení zadávacího řízení. Rada města chce současně schválit dodavatele stavby.

Z důvodové zprávy k jednání rady města dne 9.6.2016

Město Písek obdrželo petici od obyvatel města se žádostí o přehodnocení projektu řešení prostranství u Bakalářů. V petici se uvádí, že řešení je zbytečným plýtváním finančních prostředků ve výši 15 mil. Kč. Zároveň občané upozorňují na to, že tyto prostředky mohou být ve městě účelněji použity a požadují projednání nového návrhu s občany. K petici bylo připojeno 183 podpisů na arších, které byly na město Písek postupně doručeny ve dnech 27.04.; 02.05.; 05.05. a 09.05.2016. Pravost podpisů nebyla zkoumána.

Petice byla odborem Kanceláře úřadu k vyřízení postoupena odboru Investic a rozvoje, který tuto akci připravuje a zajišťuje její vlastní realizaci.

Akce rekonstrukce lokality na Bakalářích se připravuje po jednotlivých etapách od roku 2000, kdy byla vyhlášena architektonicko-urbanistická soutěž. Projekt byl několikrát měněn a doplňován (od původního záměru s podzemními parkovacími místy se z důvodu finančně a časově náročného archeologického průzkumu odstoupilo, později, při vlastní realizaci I.etapy, v letech 2008-09 při zjištění mohyly z doby bronzové a žárových hrobů byl opět projekt upraven a nakonec v roce 2010 byla radou města schválena konečná verze prostoru s fontánou) a zároveň jednak v radě města tak i v zastupitelstvu nesčíslněkrát projednáván. Projekt byl i dvakrát veřejně projednávám a to v roce 2008 a 2016. Projekt druhé etapy řeší z převážné části cca 70% rekonstrukci ulice Budovcova (tento fakt si pravděpodobně petenti neuvědomují). Tato ulice je již v nevyhovujícím stavu a její rekonstrukce je již několik let odkládána právě důvodu dořešení dopravní infrastruktury (parkoviště vč. křižovatky u Oberbanky a zastávek MHD) v rámci dokončení rekonstrukce lokality Bakaláře. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby s tím, že akce bude zahájena v měsíci červenci toho roku tak, aby byla cca v listopadu zdárně dokončena.

Z výše uvedeného a časové náročnosti v případě změny projektové dokumentace a složitosti vypsání nové soutěže na projekt, předkladatel materiálu doporučuje radě města na petici nereflektovat. Dalším důvodem jsou možné sankce ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, protože předložené argumenty v petici nejsou důvodem hodným zvláštního zřetele k tomu, aby mohlo dojít k zastavení akce a zrušení již probíhajícího zadávacího řízení. 

Doporučení zpracovatele:

Doporučuje radě města přijmout návrh usnesení – 2a)

Rada města 2. a) ukládá odboru IR pokračovat v realizaci stavby v souladu se stanoveným harmonogramem s tím, že předložené důvody v petici nejsou důvodem hodným zvláštního zřetele k tomu, aby mohlo dojít k zastavení akce a zrušení zadávacího řízení bez případných možných sankcí ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

NÁVRH NA SCHVÁLENÍ DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY "Písek – rekonstrukce lokality Bakaláře – II. etapa"

Na základě usnesení rady města Písek č. 96/16 bylo zahájeno zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Písek – rekonstrukce lokality Bakaláře – II. etapa“.

U s n e s e n í č. 96/16

Rada města:

1. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 841/TA/134/05 akce: „Rekonstrukce místních komunikací Bakaláře v Písku“ ze dne 04.11.2005, včetně dodatku č. 1 ze dne 15.01.2008, mezi společností Městské služby Písek s. r. o., Pražská 372, Písek a společností STRABAG a. s. odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 Č. Budějovice a pověřuje jednatele společnosti Městské služby Písek s. r. o. jejím podpisem,

2. schvaluje zadávací dokumentaci výběrového řízení na akci: „Písek – rekonstrukce lokality Bakaláře – II. etapa“,

3. schvaluje komisi pro otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek ve složení:

Členové: JUDr. Josef Knot, MBA (1. místostarosta) Ing. Václav Filip (vedoucí odboru IR) Bc. Rudolf Koraba (vedoucí oddělení investic) – zástupce Jihočeské hospodářské komory Ing. Petr Kouřimský (veřejné zakázky),

Náhradníci: Ing. Jiří Hořánek (2. místostarosta) Ing. arch. Josef Zábranský (městský architekt) Ing. Petr Matoušek (odbor investic a rozvoje) – zástupce Jihočeské hospodářské komory Ing. Zuzana Čížková (veřejné zakázky).

Zodpovídá: Ing. V. Filip

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci části lokality Bakaláře v Písku. Stavba navazuje na již realizovanou první etapu, dokončenou v roce 2009. Součástí stavby je kompletní rekonstrukce Budovcovy ulice přilehlé křižovatky, parkovacích ploch, zastávky pro autobusy MHD, přilehlého parku a pěších komunikací. Na okraji řešené lokality pak bude vybudována kašna s fontánou (včetně vodovodní a kanalizační přípojky). Součástí předmětu plnění je i přeložka sdělovacích kabelů a zřízení nového veřejného osvětlení. Závěrem plnění budou provedeny i potřebné sadovnické úpravy.

Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek celkem 6 nabídek. Hodnotící komise vyřadila při otevírání nabídek 1 nabídku dle ust. § 71 odst. 9 zákona. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek je přílohou tohoto materiálu.

Výsledná cena za předmět veřejné zakázky činí 11 349 543,46 Kč bez DPH, předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 15 015 748,-- Kč bez DPH.

Závěr: Hodnotící komise doporučila zadavateli rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ROBSTAV stavby k.s., Pražská 483, 397 01 Písek, IČO 27430774. Hodnotící komise vyřadila dle ust. § 71 odst. 9 zákona nabídku uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5. Dle ust. § 71 odst. 9 zákona vyloučí zadavatel uchazeče, jehož nabídka byla při otevírání nabídek hodnotící komisí vyřazena, bezodkladně z účasti v zadávacím řízení.

0
0

Diskuze k článku +

25. 7. 2016 (23:28)  –  Pavel Kašpar

0
0

Na tomto příkladu je možné si uvědomit, jak škodlivé jsou dotační peníze EU. Občas je třeba ve městě, tak jako v každé domácnosti, něco opravit. Rekonstrukci provádíme jen ve skutečně nutném rozsahu. Někdy stačí malý, finančně nenáročný zásah a nemovitost může sloužit několik dalších let. Tak by to každý dělal asi u sebe doma.
Na druhé straně vidíme ten tzv. evropský dotační přístup. Bouráme a opravujeme to, co není potřeba, hlavně abychom vyčepali dotační fondy. Kácíme stromy, které, aby nikoho neohrožovaly, potřebují jen odborné ošetření. Samozřejmě neporostou věčně a jednou je stejně budeme muset nahradit, ale nebude to z důvodu čerpání dotace.
Obyčejný občan si často neuvědomuje, že dotační peníze nejsou zadarmo. Brusel přeci žádné peníze nemá. Všechny tyto prostředky jsou peníze vybrané na daních všech občanů a je za ně pořizováno něco, co většinou neslouží opět všem a za druhé to není vždy potřebné.
Trochu mi to připadá, jako by všichni v EU věřili na Ježíška. Ten jim přece nosí dárky. Zadarmo? Ne, musí je někdo zaplatit.
Mnohokrát se stane, že dostanete dárek, který se vám nehodí. Když neví vaši příbuzní, co potřebujete, tak ten úředník v Bruselu to nemůže vědět tuplem.
Pokud by města hospodařila jen se svými finančními prostředky, ubylo by těchto nesmyslných investic. Omezila by se korupce a stromy na Bakalářích by třeba mohly růst o několik let déle a nebylo by třeba psát podobné petice. Nejúčinnější forma boje proti těmto projektům je omezit jejich financování .

Pavel Kašpar
Strana svobodných občanů Písek ( Svobodní)

Odpovědět

26. 7. 2016 (16:31)  –  Richard Kába

0
0

Tak já osobně se domnívám, že veškeré dotace jsou zlo. Ale příklad, který uvádíte, je v zásadě menší zlo … existuje několik levelů zla dotací:

Level 1: Za peníze daňových poplatníků se postaví něco, co má v principu daňovým poplatníkům sloužit … akorát je nadbytečné (vůbec to nepotřebují).

Level 2: Za peníze daňových poplatníků se postaví něco, co má v principu daňovým poplatníkům sloužit, ale je to předražené (případně předražené i nadbytečné)

Level 3: Za peníze daňových poplatníků se postaví něco, co daňovým poplatníkům vůbec neslouží … např. soukromá golfová hřiště, Babí hnízdo, TCP, apod. … pokud nechceme jít moc daleko, tak třeba jedna zajímavá kauza z ČB: http://zpravy.idnes.cz/misto-domu-pro-seniory-vznikl-v-ceskych-budejovicich-za-penize-eu-wellness-hotel-pro-bohate-g9z-/domaci.aspx?c=A160701_2257051_domaci_jav

Odpovědět

26. 7. 2016 (23:54)  –  Pavel Kašpar

0
0

Plně s vámi souhladím pane Gába.
Dotace jsou legalizovaná zlodějina a zástupy euroblbečků jim tleskají. Zde vidím úpadek školství snad jako cílený a účelový.
Evropa nepotřebuje chytré lidi. Potřebuje hloupé a posluřné ovce, které si nedokážou poskládat informace . Vepřové koleno a dezinformace ČT většině občanů asi stačí.

Odpovědět

27. 7. 2016 (07:46)  –  Richard Kába

0
0

Tady je pane Gašpar samozřejmě zjistit co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice. Socialistické evropě samozřejmě extrémně vyhovují hloupí občané, kteří se nechtějí starat sami o sebe, kteří vyžadují pečovatelský stát s širokými pravomocemi a jim stačí ta kobliha, buřt a pivo. A právě tito lidé zase a znovu volí elektorát, který pravomoci takového ošetřovatelského státu stále rozšiřuje a indoktrinace samozřejmě začíná již ve škole. Do nás tlačili vedoucí úlohu komunistické strany a vládu dělnické třídy, dneska se trochu změnilo názvosloví a oslavujeme vedoucí úlohu EU, řízenou a podporovanou imigraci, multy-kulty svět a deformace veškerého trhu za pomoci dotací. Je to začarovaný kruh vedoucí do stále většího temna. Vracíme se někam, kde už jsme byli, kde se nám to zatraceně nelíbilo, ale už jsme na to v EUforii nějak zapomněli.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.