Přihlášení

Mlaka u Kluk – Petice za zachování krajiny a jejího přírodního rázu

17. 10. 2019 | Redakce PS | Diskuze (1) | Petice

Obyvatelé obce Mlaka a jejich Spolek pro ochranu přírody a krajiny Mlaka u Písku iniciovali vznik petice, která požaduje zamítnutí projektu stavby vodního díla "Jehnědský potok – Mlaka – úpravy odtokových poměrů – 2x lesní nádrž", jehož investorem je město Písek. Petici je možné podepsat v prodejnách Natural v Budovcově ulici a Johanka u Kamenného mostu. V příloze článku je připojeno plné znění petice a podpisové archy.

Zamítnutí jmenovaného projektu požadujeme z následujících důvodů:
 
1. Realizace projektu poškodí nenávratně krajinný ráz a negativně ovlivní celý ekologický systém v lokalitě. Požadujeme zachování přírodního rázu krajiny, zachování zákonem chráněných živočichů vyskytujících se v této významné lokalitě a ochranu stávajícího biotopu, důležitého pro jejich život i pro místní ekologický systém.
 
2. Projekt vyžaduje odlesnění na ploše 4.616 m². Protestujeme proti další redukci lesního porostu! Intenzivní těžbou dřeva je stav lesoparku v Píseckých horách již nyní alarmující. 
 
3. Realizací projektu dojde k významným ztrátám na objemu vody a výraznému zhoršení její kvality.
 
Požadujeme aby množství a kvalita vody v této lokalitě byla, vzhledem k současnému období sucha, v maximálně možné míře zachována. Je to přirozené právo každého občana. 
 
Děkujeme.
 
Spolek pro ochranu přírody a krajiny Mlaka u Písku se sídlem v Březí 33 (Mlaka), p. Kluky, 397 01 Písek
IČO: 08305251
Zastupovat petiční výbor je oprávněna:
Emilie Kukla
Březí 33 (Mlaka), p. Kluky, 397 01 Písek
 
 
 
 
Informační leták k projektu
 
"Jehnědský potok – Mlaka – úprava odtokových poměrů – 2x lesní nádrž"
 
 
V prosinci 2018 obdrželi vlastníci některých pozemků v obci Mlaka u Písku od Městského úřadu Písek, odbor životního prostředí, oznámení o zahájení řízení o vydání společného územního a stavebního povolení ….dle projektu "Jehnědský potok – Mlaka – úprava odtokových poměrů – 2x lesní nádrž".
 
Jediná předběžná informace o plánovaném projektu byla šířena ústně již bezmála rok před tímto oznámením, a to oficiálními místy s tím, že v místě bude vybudován rybník, možná i dva, který bude vhodný i ke koupání.
Tím byla nabuzena falešná představa obyvatel o plánovaném vodním díle.
Dle našeho názoru šlo o záměrně zkreslené skutečnosti za účelem odvrátit pozornost občanů od skutečné podoby projektu.
Tento projekt nebyl vyvěšen na žádné úřední desce, ani nebyl obsahem jakéhokoli veřejného jednání na příslušných úřadech.
 
V březnu 2019, tedy tři měsíce po výše uvedeném oznámení, bylo účastníkům řízení doručeno rozhodnutí Městského úřadu Písek, odbor životního prostředí (č.j. MUPI/2019/11218, spis. zn. ZP01/2018/45770/7/LH) o povolení stavby na Jehnědském potoce.
 
Jeden z účastníků řízení si vyžádal na odboru životního prostředí Městského úřadu Písek projektovou dokumentaci a v tomto momentě vyšla celá bizardnost plánu najevo. Část účastníků řízení, spolu s dalšími obyvateli Mlak, sepsali odvolání proti tomuto rozhodnutí.
 
Nejenže plánované nádrže, jejichž součástí je monstrózní betonový přepad a široká dělící hráz, nenávratně změní krajinný ráz, ale zničí přírodou vytvořený biotop mnoha zde žijících, zákonem chráněných, živočichů. Způsobí zvýšenou ztrátu vody vypařováním a tím i zhoršení její kvality, a
navíc si vyžádají další nesmyslné vykácení lesa o velikosti 4.616 m².
 
V dokumentu Městského úřadu Písek, odbor životního prostředí ze dne 11.09.2018 (č.j. ZP07/2018/32345/3) je uvedeno:
"…jejich hlavním účelem je zadržování vody z okolních lesů a ovlivnění režimu vody v lesních půdách v okolí nádrže. Další důležitou funkcí je ochrana odvodňovací sítě před zrychlenou vodní erozí a zajištění vody pro případ lesního požáru".
 
Intenzivní těžbou dřeva lesního porostu v Píseckém lesoparku ubývá, což způsobuje vysychání půdy na vykácených lokalitách.
Následné množství vody, sbírané ze zbytku lesa, se tím pomalu, ale jistě, snižuje. 
Škody způsobené vodní erozí jsou tak pouze iluzorní.
Zajištění vody pro případ lesního požáru jistě lépe zajistí, tak jako doposud, některý ze stávajících lesních rybníků.
 
Nahlédnutím do dokumentace na Krajském úřadě pro Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, dne 15.07.2019 bylo zjištěno, že odbor životního prostředí Městského úřadu Písek opakovaně tvrdí, že projekt nebude mít negativní vliv na krajinný ráz, ale naopak jmenuje pozitiva, která jsou vykonstruovaná a s realitou nemají pranic společného.
(Dokumenty z 11.09.2018, 23.05.2019 a 03.07.2019).
 
V posledním vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Písek ze 03.07.2019 (č.j. MUPI/2019/26236/Str) stojí:
"V místě výstavby nebyly nalezeny zvlástě chráněné druhy rostlin ani živočichů".
Toto tvrzení je nesprávné, jelikož se zde prokazatelně chráněné živočisné druhy, závislé na stávajícím biotopu, nacházejí.
O biologickém průzkumu v lokalitě nebyl vydán žádný dokument, není ani uvedeno datum nebo jméno osoby, či název instituce, která šetření v místě provedla.
 
Velmi udivujícím je další tvrzení odboru životního prostředí Městského úřadu Písek v dokumentu z 11.09.2018 (č.j. ZP07/2018/32345/3), kde se píše, že plánované vodní nádrže "vytvoří nový biotop pro obojživelníky".
 
V místě plánované stavby nebyl proveden geologický průzkum, takže lze očekávat, že v případě nepříznivých geologických podmínek se výstavba dpovídajícně prodraží.
 
Dalším důležitým tématem je samotná voda.
Jehnědský potok byl i v minulosti po mnoho měsíců takřka, nebo úplně vyschlý, tedy v letech, kdy sucho ještě nebylo palčivým problémem.
Není třeba být expertem aby bylo jasné, že naplnění (pokud vůbec) dvou vodních nádrží, s plánovanou plochou o velikosti 1,3 až 1,6 ha, bude dlouhohodobá záležitost a v době, kdy přítok bude minimální nebo žádný, dojde ke ztrátám vody vypařováním z tak velkých, porostem nechráněných, ploch. Logicky tak nebude moci být zajištěn ani zákonem stanovený odtok.
 
Je nasnadě, že se nádrže, původně určené ke schromaždování vody, změní v nádrže plné bahnité vody a vznikne tak biotop vhodný hlavně pro komáry, což jako účel stavby není nikde zmíněno a přitom by to bylo jediné logické zdůvodnění tohoto projektu.
Z výše uvedených důvodů dojde k rapidnímu zhoršení kvality vody a jejímu znehodnocení což je, dle vodního zákona, nepřípustné.
 
Průtokové poměry na Jehnědském potoce nebyly nikdy zkoumány a jsou pouze srovnávány se stavem na Okrouhlickém potoce, který má průměrný průtok 0,16m³/s.
 
V projektu plánovaná loviště a kádiště dávají tušit, že se zde počítá i s chovem ryb. 
Jak chov ryb ovlivnuje kvalitu vody lze zřetelně vidět na problémech v lokalitě "U Vodáka", které výstižně popisuje ve svém vyjádření paní starostka Eva Vanžurová.
 
Jsme malá obec s poměrně velkou návstěvností turistů.
Chceme pro sebe i všechny návštěvníky zachovat alespoň to, co nám z nádherné přírodní krajiny ještě zůstalo. Většina návštěvníků nemá příležitost vidět jak lesního porostu, díky pilnému kácení i zdravých stromů, valem ubývá.
 
Pokud budou nádrže na Jehnědském potoce, přes všechny protesty a nevoli občanů, vybudovány, bude celá tragedie pro návstěvníky viditelná až ve fázi, kdy náprava již nebude možná.
 
Proto se s naší peticí obracíme na všechny, kteří si přejí zachovat zbytky naší malebné přírody a nejsou srozuměni s ničením krajiny a přírody pro finanční výhody a zisky lhostejné skupiny lidí, odvolávající se na zákony, které tímto zneužívají.
 
Děkujeme za Váš zájem a podporu.
 
Za spolek pro ochranu přírody a krajiny Mlaka u Písku
Emilie Kukla

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

25. 10. 2019 (19:06)  –  Emilie Kukla

0
0

Petici lze podepsat i na těchto stránkách:
https://e-petice.cz/petitions/petice-za-zachovani-krajiny-a-jejiho-prirodniho-razu.html#693
Děkujeme.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.