Přihlášení

Podle právního posudku je otázka k referendu o bazénu v pořádku v obou částech

23. 10. 2012 | Martin Zborník | Diskuze (3) | Petice

feferendum bazén

Na základě šířících se spekulací o zákonnosti druhé části otázky, kterou obsahuje petice k vypsání místního referendu o novém akvaparku v Písku, jsme požádali nezávislou, mezinárodně působící, renomovanou právní kancelář Ekologický právní servis o posouzení celé věci. Její závěr je jednoznačný. Položená otázka je v pořádku a právní kancelář se ztotožňuje s výrokem Ing. Václava Blažka, autora petice: „V případě našeho referenda se o … protiprávní zásah nejedná."

O co vlastně jde: Jedná se o zákonnost položené otázky pro referendum: "JSTE PRO PŘEMÍSTĚNÍ PLAVECKÉHO STADIONU (AKVAPARKU) V PÍSKU ZE STÁVAJÍCÍ LOKALITY POD HISTORICKÝMI MĚSTSKÝMI HRADBAMI NA JINÉ MÍSTO A PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO ZACHOVÁNÍ PROVOZU V PLAVECKÉM STADIONU STÁVAJÍCÍM?", pro vypsání místního referenda.


Místní referendum je upraveno zákonem č. 22/2004 Sb., zákon o místním referendu. Na možný problém ve znění druhé části otázky, tedy aby město zajistilo PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO (bazénu) ZACHOVÁNÍ PROVOZU V PLAVECKÉM STADIONU STÁVAJÍCÍM, jste byli upozorněni panem starostou, který znění této otázky údajně konzultoval s nadřízeným orgánem.
 

Druhá část otázky má být dle názoru starosty (viz podrobně výňatek z diskuse pod článkem) v rozporu se zákonem o místním referendu, konkrétně je konání referenda o provozu nepřípustné z důvodu dle § 7 písm. d), neb by se rozhodováním o této otázce zasahovalo do výkonu státní správy. Dle tohoto § 7 písm. d) zákona č. 22/2004 Sb., nelze místní referendum konat, jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy.
 

Zaslaný právní posudek konstatuje:
 

"... Zcela se tak ztotožňujeme s Vaším výrokem (Ondřej Blažek 13:41:27 03.10.2012 viz níže): „Místní referendum, jako prvek přímé demokracie, vždy představuje určitý zásah do kompetencí samosprávy obce, nesmí však zasahovat do výkonu její přenesené působnosti. V případě našeho referenda se o takový protiprávní zásah nejedná. Požadavek, obsažený ve druhé části otázky je zcela legitimní a velmi prostý – jeho cílem je zjistit, zda si Písečané přejí mít možnost chodit se koupat do krytého bazénu po dobu výstavby aquaparku či nikoli. Toto přání nikterak nezasahuje do povinnosti provozovatele bazénu dodržovat právní předpisy – stavební, hygienické, ekologické a mnohé další. Otázka v referendu má pouze zabránit svévolnému ukončení provozu starého bazénu, nikoli jeho uzavření z důvodů vyplývajících z platných právních předpisů.“
 

Pokud bychom vycházeli z úvahy, že obec je povinna respektovat výsledek referenda za každých podmínek, potom, dohnáno ad absurdum, by město bylo zavázáno provozovat bazén i v případě neočekávaných událostí (vis maior), například zničení budovy při zemětřesení. Toto je samozřejmě nesmyslné. Referendum zavazuje obec pouze jakožto vlastníka a provozovatele bazénu, usměrňuje její vůli nakládat se svým majetkem – a jako každý jiný vlastník pak obec podléhá právním předpisům a rozhodnutím správních orgánů. Tento fakt vyplývá již z povahy referenda jakožto nástroje, jímž mohou občané tvořit vůli obce v samostatné působnosti.

Nepovažujeme za nutné dále v samotné otázce upřesňovat, že se vztahuje pouze na tuto samostatnou působnost. Pakliže vůle obce bude omezena postupem správních orgánů, je nasnadě, že jejich rozhodnutími bude taktéž vázána. Uposlechnutí rozhodnutí správního orgánu však neznamená nerespektování výsledku referenda, neboť obec až do té míry, do jaké v samostatné působnosti bude moci (tedy do případného zakazujícího rozhodnutí správního orgánu), bude vyjadřovat vůli bazén zachovat. ...

… Dle našeho názoru pak není Vaše otázka tak, jak je položena, vyloučena z hlasování. V takovém případě by musela být vyloučena každá otázka, která směřuje k realizaci jakéhokoliv záměru, pro nějž je nezbytné povolení správního orgánu v přenesené působnosti. V takovém případě by potom nebylo možno hlasovat v referendu prakticky o ničem. Nedalo by se potom hlasovat například o otázkách, zdali má obec postavit tělocvičnu či zřídit kulturní centrum, neboť ke každé stavbě je potřeba stavební povolení. Znovu připomínáme, že cílem referenda totiž není zajištění cílového stavu, neboť to může být otázka mnoha faktorů, ale právě zavázání obce, aby v rámci mantinelů své rozhodovací činnosti v samostatné působnosti učinila vše pro naplnění vůle občanů vyjádřené v referendu.

Závěrem tak shrnuji, že takováto referenda s podobnými otázkami se konají běžně.“

Lukáš Prnka

Ekologický právní servis
pobočka Brno - Dvořákova 13, 602 00
pobočka Ostrava - Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00
Váš dotaz můžete vložit zde: www.eps.cz/poradna/dotaz
e-mail: poradna@eps.cz, URL: http://www.eps.cz/
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Pavlorková, Mgr. Lukáš Prnka, Mgr. Libor Jarmič
 

Výňatky předchozí diskuse týkající se zpochybnění 2 části otázky k referendu pod článkem: Bude první písecké místní referendum o umístění plaveckého bazénu?Ondřej Veselý 22:59:54 02.10.2012 (Registrovaný přispěvatel Píseckého světa)
Stále mě zaráží skutečnost, že se nikdo nezabývá nereálnou otázkou položenou k návrhu referenda. Proto si dovolím pouze okopírovat komentář k tomuto problému, který jsem napsal na facebooku:

Ačkoliv nejsem příznivcem přemístění z důvodů, které jsem již mnohokrát popsal, chápu snahu druhé strany a nijak se jí nebráním. Povinnosti, které by však případnou peticí byly městu Písek uloženy jsou každopádně nesplnitelné. Přemístit bazén na jiné místo a zároveň zachovat provoz stávajícího zařízení prostě nelze. I pokud by se v pracech na bazénu na novém místě začalo hned v r. 2013, mohli bychom ho otevírat nejdříve v r. 2019, ale daleko spíše po r. 2020. Takové doby se stávající zařízení bez masivní investice nedožije. I kdybychom proto chtěli vyhodit z okna několik desítek milionů za prodloužení životnosti stávajícího zařízení (nejméně 40, ale daleko spíše více než 50 milionů), museli bychom jej po dobu rekonstrukce zavřít nejméně na rok. To, že Písek není zas tak bohaté město, aby si mohlo dovolit investovat kolem 50-ti milionů do zařízení, které chce do několika let zavřít, snad zdůrazňovat nemusím. Ondřej Veselý

Luděk Blaha 00:34:19 03.10.2012 (Registrovaný přispěvatel Píseckého světa)
Za zanedbanou údržbu městského bazénu může Bych. To je zřejmé. Jenže, kde je mu dnes konec.
A zřejmé je jakbysmet, že v městě s pískem v názvu a s neplavci v radě jsou zkušenosti s vodou v jámě prachbídné.

Ondřej Veselý 06:19:51 03.10.2012 (Registrovaný přispěvatel Píseckého světa)
To je očekávaný argument. Jenže musíme rozlišovat mezi údržbou technických částí, která může ovlivnit životnost technologií - tady jde o statisíce, maximálně několik milionů. Údržbu stavebních částí tak, aby se životnost udržovala do nekonečna, bez nákladných rekonstrukcí zajistit nelze. Jde zejména o traverzy, na kterých leží vana vnitřního bazénu a střechu. A tady bude ležet základ vysokých nákladů na rekonstrukce.

Ondřej Veselý 09:30:48 03.10.2012 (Registrovaný přispěvatel Píseckého světa)
Ještě čerstvá informace k položeným otázkám. O jejich obsahu jsme komunikovali s nadřízeným orgánem a jeho stanovisko je takové, že první část otázky je v pořádku a v souladu se zákonem o místním referendu. Druhá část otázky je naopak v rozporu s tímto zákonem, konkrétně je o ní konání referenda nepřípustné z důvodu dle § 7 písm. d), protože se jí zasahuje do výkonu státní správy.

Ondřej Blažek 13:41:27 03.10.2012 (Registrovaný přispěvatel Píseckého světa)
Pane starosto, jako členové přípravného výboru zasíláme stanovisko k Vašemu tvrzení o neplatnosti druhé části otázky referenda, kterou jste dnes uveřejnil.

„Místní referendum, jako prvek přímé demokracie, vždy představuje určitý zásah do kompetencí samosprávy obce, nesmí však zasahovat do výkonu její přenesené působnosti. V případě našeho referenda se o takový protiprávní zásah nejedná. Požadavek, obsažený ve druhé části otázky je zcela legitimní a velmi prostý – jeho cílem je zjistit, zda si Písečané přejí mít možnost chodit se koupat do krytého bazénu po dobu výstavby aquaparku či nikoli. Toto přání nikterak nezasahuje do povinnosti provozovatele bazénu dodržovat právní předpisy – stavební, hygienické, ekologické a mnohé další. Otázka v referendu má pouze zabránit svévolnému ukončení provozu starého bazénu, nikoli jeho uzavření z důvodů vyplývajících z platných právních předpisů.“ Václav Blažek, Jan Friedl, Zdeněk Kudrlička

Ondřej Veselý 15:37:07 03.10.2012 (Registrovaný přispěvatel Píseckého světa)
Dobrý den, pokud by otázka byla postavena takto, tak je vše naprosto v pořádku. Jenže ona takto postavena není. Z její dikce plyne, že jsme povinni udržet provoz plaveckého stadionu, do doby výstavby nového, což skutečně nebude možné.

Martin Zborník 10:27:40 04.10.2012 (Registrovaný přispěvatel Píseckého světa)
Ondro, chtěl bych publikovat stanovisko nadřízeného orgánu o rozporu druhé části otázky se zákonem o referendu. Očekával bych ze strany města spíše snahy směřující k co nejhladšímu a nejlacinějšímu průběhu referenda (sloučení s prez. volbami), pokud se k tomu v Písku povede sehnat min. 2600 hlasů. Tohle na mě působí spíše jako hledání problémů tam kde nejsou, ač se to líbí či nelíbí komukoliv.

Ondřej Veselý 11:14:34 04.10.2012 (Registrovaný přispěvatel Píseckého světa)
Stanovisko nemáme písemně (získali jsme jej v rámci konzultace), ale myslím, že každému kdo se zamyslí, je věc jasná. Referendem má být město zavázáno, aby provozovalo bazén do výstavby nového. Pokud přijde statik a řekne, že bazén provozovat nelze (zkráceně řečeno), jde o výkon státní zprávy a do toho referendem zasáhnout nelze, tedy o této otázce nemůže být ani v referendu rozhodováno. To není hledání něčeho, aby \"to nešlo\", ale reálné uvedení skutečnosti, že takto to opravdu nejde.

Jak jsem psal již níže, pokud bude otázka znít: \"Chcete bazén na jiném místě?\" nebo bude část o provozu stávajícího zařízení upravena ve smyslu, o kterém píše pan Blažek, jsem přesvědčen, že zastupitelstvo referendum bez problému vyhlásí (při potřebném počtu hlasů v petici).

A možná postesk na závěr. Při poslední petici jsme se nezajímal o to, jakým způsobem byly sbírány hlasy. Teď se o to zajímám a budí to ve mě přinejmenším rozpaky. Je evidentní, že řada petentů řádně nezná problém, o který jde a někteří snad ani netuší, co podepisují. Uznávám však, že to nemá vliv na platnost takového podpisu.

Martin Zborník 12:55:44 04.10.2012 (Registrovaný přispěvatel Píseckého světa)
Uvedené mě tedy rozhodně zatím nepřesvědčilo o tvrzené nezákonnosti druhé části otázky k referendu.
Poslední odstavec je trochu nefair. Sám za sebe mohu hovořit jen za předchozí petici k bazénu, kde tvé argumenty rozhodně odmítám. Když přistoupím na obdobnou argumentaci, je třeba se ptát, zda lidé ve volbách znají postoje a názory politiků, které volí a tím pádem pak je na místě otázka zpochybnění legitimity našich volených zástupců? To asi není ta správná argumentace. Ctěme prosím alespoň základní principy fungování naší demokracie.
….

 

 Vývoj celé situace okolo bazénu lze podrobně sledovat v přiložených odkazech na předchozí články.

Prohlédněte si z tepla svého domova 9 studentských návrhů bazénu pro Písek
Mezisoučet petice na vypsání referenda k otázce bazénu
Veřejná diskuze k petici o plaveckém bazénu
Bude první písecké místní referendum o umístění plaveckého bazénu?
BAZÉN TADY NEBO JINDE ??
Na vzdory petici odborníků zastupitelé rozhodli o výstavbě aquaparku pod hradbami
Zasaď strom, zploď dítě, postav akvapark?
O petici na přemístění píseckého bazénu se bude jednat až v březnu
Výsledky petice k záměru výstavby nového bazénu v jiné lokalitě
Petice k záměru výstavby nového bazénu
Nový bazén se přemísťovat nebude, zůstane pod hradbami
Plavečák nebo aquapark – posune nás někam veřejná anketa?
Výsledky ANKETY – Rekonstrukce plaveckého bazénu v Písku
Jak dál s plaveckým stadionem?

 

KDE MÁ PODLE VÁS STÁT NOVÝ BAZÉN?  - VÝSLEDKY NAŠÍ ANKETY
Na základě výstavy studentských návrhů řešení nového bazénu na jiných místech v Písku podporujete znovu otevření debaty o záměru výstavby projektovaného aquaparku pod hradbami? - VÝSLEDEK NAŠÍ ANKETY

0
0

Diskuze k článku +

24. 10. 2012 (14:24)  –  Ondřej Blažek

0
0

Pane Zborníku, prosím o opravu údaje v perexu: autorem petice nejsem já, ale Ing. Václav Blažek.

Odpovědět

24. 10. 2012 (20:30)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Děkujeme za upozornění, informaci jsme opravili.

Odpovědět

25. 10. 2012 (22:53)  –  Ondřej Blažek

0
0

Doufáme, že si pan starosta povšiml tohoto článku a nebude už nadále zpochybňovat zákonnost otázky pro referendum.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.