Přihlášení

Budete volit v komunálních volbách stranu, nebo jednotlivé osobnosti?

6. 10. 2010 | Martin Zborník | Diskuze (16) | Věci veřejné

volby 2010 - Foto Zborník Martin

„Volby do obecních zastupitelstev mají nejsložitější mechanismus ze všech voleb v České republice. A hlavně: systém se tváří jinak, než jak funguje. Je zavádějící,“ tvrdí politolog Tomáš Lebeda. Křížkováním můžete totiž ve skutečnosti ovlivnit výběr konkrétních osobností jen velmi málo! Hlas totiž připadne prioritně celé straně.

Současný volební systém na komunální úrovni je v principu poměrný, lidmi preferované většinové prvky v něm za­stupují dílčím způsobem jen hlasy pro vybrané kandidáty. Jak tedy volit, abych využil své hlasy co nejúčinněji a přispěl tak k co nejlepšímu obsazení na­šeho zastupitelstva?

Politolog Tomáš Lebeda nedávno ozna­čil v rozhovoru pro server Aktuálně.cz systém komunálních voleb za para­doxní a upozornil na to, že možnost zopakovat kroužkovací revoluci na úrovni zastupitelstev půjde jen velmi těžko.

„Volič může snadno nabýt mylného dojmu, že dává hlas jen vy­braným osobnostem a hodně voličů si to sku­tečně myslí.“ Volič ale dává nejdřív hlas dané straně, jejíhož kandi­dáta za­škrtl, a až druhotně hlas přímo svému oblíbenci. Ovšem v přípa­dě vo­leb ko­munálních může kandidát „ze­spoda“ přeskočit své spolustraníky pou­ze v pří­padě, že získá minimálně o 10 procent víc hlasů, než je průměr na jednoho kandidáta strany.

„Paradoxně tak volič často – a nevě­domky – přispěje ke zvolení lídra, kte­rého volit nechtěl, a svému oblíbenci neprospěje,“ dodává politolog Lebeda. Šanci na vzestup vo­ličova favorita jsou podle něj poměrně slušné jen v malých obcích – na kandi­dátce do deseti jmen. Ve velkých městech je už naopak po­měrně malá. Do zastu­pitelstva může být zvolena jen osobnost, jejíž strana do­sáhla alespoň 5% hranice, což bude při 13 kandidují­cích subjektech v Písku pro mnohé veli­ce obtížně dosažitelné.
 

Jak se určuje, kdo bude na radnici?

Me­chanismus přepočtu vo­lebních vý­sledků na mandáty vychází pře­de­vším z úspěchu celé strany, nikoliv jednotliv­ců. Preferenční hlasy osobností se zo­hledňují až úplně na konci celého pro­cesu. Na vy­světlenou přikládám po­stup zpra­cování voleb.

1. Po jednotlivých stranách se sečtou platné hlasy pro jednotlivé osobnosti.

2. Posoudí se, zda strana slni­la 5% hra­nici pro vstup do zastu­pitelstva.

3. Postupujícím stranám se rozdělí po­čty křesel v zastupitel­stvu podle cel­kového počtu zís­kaných stranických hlasů. Počet platných hlasů pro každou postu­pující kandidátní listinu se dělí postupně čísly 1,2,3 až 27. Všechny zís­kané „podíly“ se pak seřadí pod sebe a určí se z prvních 27 v pořadí, kolik která strana získá křesel.

4. Teprve nyní přichází na řa­du pří­padné změny v pořadí na jednotlivých listi­nách podle dosa­žených prefe­renčních hlasů. Má-li ně­který z kandi­dátů alespoň o 10 % více hlasů, než činí průměrný počet hlasů na kandidáta, postupuje na 1.místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu získaných hlasů. V případě rovnosti rozhoduje jejich původní umístění na kandidátce.

Ve volbách do městské­ho zastu­pitelstva Písek v roce 2006 se při účasti šesti volebních stran povedlo překročit 10 % hranici 38 kandi­dátům (23,5 % ze všech). Letos je stran 13 proto lze očekávat snížení počtu těchto přípa­dů.

5. Podle upraveného pořadí kandi­dátních listin (viz bod 4) se následně při­dělují příslušné po­čtu získaných man­dátů každé straně (viz bod 3). Vzdá-li se ně­který kandidát svého mandátu, jde na jeho místo jeho stranický kolega podle pořadí na kandidát­ce. Ve skutečnosti je tedy na stranické dohodě, kdo mandáty ob­sadí; viz zkušenosti z roku 2006 – od­stoupení vítěze za ODS JUDr. Lu­boše Průši, kterého nahradil z 12. místa Mgr. Ro­man Jedlička; za VPM Jiřího Hladkého nahradila ze 6. místa PhDr. Helena Šat­rová.
 

Výhody a nevýho­dy tří možných způsobů

Při volbách do městských za­stupitelstev má každý písecký volič 27 hlasů, což je vý­sledný počet zvolených zastu­pitelů. A má tři možnosti, jak své hlasy rozdě­lit.

1. Zaškrtnout JEDNU STRA­NU stranu a tím všech 27 hlasů dát jen jejím kandidá­tům.

VÝHODY:

 • podpoříte nejsi­lněji vize stany, se kterou sou­hlasíte;
 • lídři stra­ny mají nej­větší šanci získat co nejvíce mandátů v zastupitelstvu;

NEVÝHODY:

 • - nemůžete ni­jak ovlivnit pořadí na kandi­dátních listi­nách;
 • - nepodpoří­te osobnosti z jiných kandidá­tek, kterých si vážíte
2. KŘÍŽKOVÁNÍ – své hlasy při­dělíte napříč stranami svým favoritům

VÝHODY:

 • vyberete si podle vás ide­ální osobnosti;
 • mů­žete zamíchat z pořadím na stranických kandidátkách;
 • nemusíte podpořit nikoho, ko­ho ne­chcete volit;

NEVÝHODY:

 • - váš hlas ve vý­sledku podporuje především stranu, pod kterou dotyčná osobnost kandiduje;
 • - nepří­mo podporujete i osobnosti, které volit ne­chcete;
 • - pokud nerozdělíte všech 27 hlasů, snižujete tím vaší možnost ovlivnit věci dle vašich před­stav;
 • - mu­síte si dát pozor, abyste přidělili maxi­málně 27 hlasů, jinak je vaše hlasování neplatné.

 

3. A nebo popsané dvě možnosti ZKOMBINUJE: za­škrtnete několik svých favoritů a pak stranu – té tak přidělí zbylé hlasy, které jste nedaly přímo osobnostem.

Volič na lístku označí volební stranu s 27 kandidáty a kromě toho 10 kan­didátů individuálně z dalších kandi­dujících stran. Zaškrtnuté volební straně tím dal 17 hlasů (63%), a to pro kandidáty na prvních sedm­nácti místech. Podpoříte-li stranu a jednu osobnost na ji­né kandidátce, de facto jí dáváte prach malé šance na zvolení (1/27 tzn. 3,7% šanci oproti lídrovi vá­mi zvolené strany).

 

VÝHODY:

 • vyberete si podle vás ide­ální osobnosti;
 • můžete zamíchat z pořadím na ostatních stranických kan­didátkách;
 • pod­poříte vize strany, se kterou souhlasíte;
 • lídři strany mají větší šanci získat co nejvíce mandátů v zastupitel­stvu;
 • nepřijde žádný váš hlas nazmar

NEVÝHODY:

 • - váš hlas ve vý­sledku podporuje především stranu, pod kterou dotyčná osobnost kandiduje;
 • - nepří­mo podporujete i osobnosti, které volit ne­chcete;
 • - nemů­žete nijak ovlivnit pořadí na podpořené kandidátní listině. Tento nešvar lze odstranit tím, že zvolíte vari­antu 2 a nepřijatelné kandidáty z vámi preferované strany prostě při křížkování vynecháte. – Uve­du na příkladu: Vybere si 10 osobností z jiných kandidátek, pak chci podpořit stranu X, ale je pro mne nepřijatelný kandidát č.1. Zakrožkuji tedy 17 jiných lidí z této strany mimo č.1 (třeba od konce) – váha mého hlasu pro stranu zůstala pořád stejná – 63 % .

Ať již zvolíte jakýkoliv způsob hla­sování, bude to vždy dale­ko lepší než nevolit. Nejhorší pro naše město by totiž bylo zříci se tohoto velmi mocné­ho nástroje a nechat plynou věci bez naší účasti. Využijte tedy svého vo­lebního práva a snažte se tímto krokem po­změnit Písek k lepšímu a sou­časně napomoci budovat podle našich před­stav lepší občanskou společnost.

 

Zdroje: Český statistický úřad;

vol­by.cz; aktualne.cz; ČT24 – reportáž Lukáše Dolanského

0
0

Diskuze k článku +

6. 10. 2010 (15:18)  –  Ondřej Veselý

0
0

Ačkoliv si pana Lebedy jako politologa velmi vážím (považuji jej za jednoho z mála skutečně nezávislých politologů) s jeho názorem příliš nesouhlasím. Je pravdou, že 10% hlasů z průměru kandidátku se může zdát hodně, ale to se týká spíše velkých měst. Ve městě velikosti Písku se v komunálních volbách vždy "přeskakovalo" hodně a jsem přesvědčen, že tento trend ještě posílí. Jeden příklad za všechny. V posledních komunálních volbách v Písku stačilo MUDr. Bučkovi z kandidátky zelených k posunu z 20. pozice na první 964 hlasů. Z šesti kandidátek, které se po volbách dostaly do městského zastupitelstva se měnilo pořadí na pěti (v "mimořádných" poslaneckých volbách letošního roku to jsou v Jihočeském kraji dvě z pěti).

Odpovědět

6. 10. 2010 (16:42)  –  Martin Zborník

0
0

Politolog Lebeda především poukazuje na fakt, že „Volič může snadno nabýt mylného dojmu, že dává hlas jen vy¬braným osobnostem a hodně voličů si to skutečně myslí“ a hlavně „Paradoxně tak volič často – a nevědomky – přispěje ke zvolení lídra, kterého volit nechtěl, a svému oblíbenci neprospěje,“, což si myslím bude v několika píseckých uskupení velice častý nešvar. Nejmarkantnější je to u SNK-ED. Oproti předchozím volbám je ale na výběr daleko více subjektů, tak že dosažení 10% hranice bude pro jednotlivce těžší. Chceme opakovat odstoupení lidmi zvolených lídrů (viz zkušenosti z roku 2006 – okamžité odstoupení vítěze za ODS (dnes SNK-ED) JUDr. Luboše Průši, kterého nahradil z 12. místa Mgr. Roman Jedlička; nebo vítěze za VPM Jiřího Hladkého nahradila ze 6. místa PhDr. Helena Šatrová.)
Pokud to nechceme dopustit, musíme volit stranu, kde nám vlastně žádný kandidát na volitelných místech nevadí. Odstoupí li jeden, nenahradí ho případně nikdo pro nás zásadně nepřijatelný. V neposlední řadě nejde jen o osobnosti zastupitelů, ale přece také o sílu zastoupení jednotlivých stran v zastupitelstvu, které něco prosazují. Jakou váhu hlasu má 1 zástupce strany? V našem 27 členném zastupitelstvu 3,7%, což věru není mnoho.

Odpovědět

6. 10. 2010 (16:59)  –  Ondřej Veselý

0
0

Ano, obecně souhlasím s tím, že hlas pro vybraného kandidáta je nejen hlasem pro daného kandidáta, ale pro celé uskupení a je obecně logické, že vyšší pravděpodobnost zisku mandátu i v komunálních volbách mají lidé z čela kandidátky. Můj nesouhlas s panem Lebedou tkví v otázce pravděpodobnosti "přeskakování", která je podle mého názoru nejvyšší právě v komunálních volbách. Pravděpodobnost se totiž zvyšuje tím, že lidé mají (narozdíl od jiných voleb) možnost vybírat kandidáty napříč volebním spektrem. A čím víc hlasů pro kandidáty a méně pro volební uskupení, tím více přeskakování.

Odpovědět

6. 10. 2010 (17:04)  –  Ondřej Veselý

0
0

Ještě bych rád dodal souhlas k Vaší myšlence, že by si každý volič měl všímat osob v užším čele kanidátky, protože je v celku pravděpodobné, že právě tyto osoby se z dané kandidátky do zastupitelstva mohou dostat. Určitě není pravděpodobné, že pokud strana získá šest mandátů, bude v šestici chybět někdo z první trojky, ale je vysoce pravděpodobné, že mandát nezískají kandidáti nasazení na prvních šesti místech.

Odpovědět

14. 10. 2010 (20:25)  –  Tomáš Poskočil

0
0

Komentář byl smazán pro porušení Kodexu přispěvatelů.

Odpovědět

14. 10. 2010 (20:26)  –  dan

0
0

Komentář byl smazán pro porušení Kodexu přispěvatelů.

Odpovědět

12. 10. 2010 (21:38)  –  Otomar Gottstein

0
0

Dík za ten křížek, pane Poskočile! Pokud se jedná o jednotlivé kandidáty za ODS, tak protože jsem předsedou ODS v Písku, nechci nikoho z našich kandidátů kritizovat ani vyzdvihovat. Kandidátka ODS byla sestavena v tajné volbě. Za každý hlas, který ODS dostane v nadcházejících volbách, všem voličům dopředu děkuji. Pokud má někdo s někým problém, tak mu prostě křížek nedá. A jestliže na jednotlivých kandidátkách po volbách nastanou díky vám voličům přesuny? Tak jen dobře! Do zastupitelstva města se alespoň dostanou lidé, kteří mají důvěru veřejnosti. Jinak ke stávajícímu volebnímu systému mám výhrady. Upřednostnil bych vyloženě volbu po jménech, aby kandidáty nezvýhodňovalo přední pořadí na kandidátkách. Hlavně volit jděte a volte pravou rukou, prosím.

Odpovědět

14. 10. 2010 (14:28)  –  Luděk Blaha

0
0

I když se považuji za zarputilého konzervativního liberála (každý nechť v rozsahu svojí kultivovanosti činí, co uzná za vhodné) a v parlamentních a regionálních volbách se přikláním hodně napravo, ve volbách komunálních se rozhoduji mimostranicky, lépe podstranicky, tedy občansky. (nadstranickým ať si je prezident republiky).
Podívám se na po uskupení, kde převažují slušní lidé ze sousedství, které potkávám na ulici, při nákupech, při sportu i ve společnosti a kde namachrovaní tupíci a pokrytečtí lokájci jsou v zanedbatelné menšině.
Jen aby to vůbec šlo.

Odpovědět

14. 10. 2010 (16:19)  –  Písecká defenestrace

0
0

Bod č.2 SNKED Písek : Chceme, aby rozprava o veřejných záležitostech města byla vedena veřejně, aby se nikdo na to co smí nebo nesmí dělat nemusel chodit ptát do hotelu Bílá Růže nebo na jiná neveřejná místa…:-)

Odpovědět

14. 10. 2010 (16:21)  –  Písecká defenestrace

0
0

Věřím v nezvolení E. Marešové . Naše jediná šance je kroužkování!!

Dostala jsem hodně zpráv od lidí Kteří budou kroužkovat, ale nechtějí z různých důvodů uveřejňovat svoje jméno na FB – už to mluví samo za sebe!!
Každý se nemusí stát členem této skupiny, ale musí volit z rozvahou!!
Děkuji všem za podporu :-))

Odpovědět

14. 10. 2010 (18:36)  –  Tom

0
0

Já také budu volit jednotlivce a jako dlouholetý volič ODS bohužel letos tuto stranu vynechám.Hlasy rozdělím mezi lidi ze svého okolí, na které vím že se mohu spolehnout.

Odpovědět

14. 10. 2010 (19:27)  –  Janík

0
0

Já taky vždy volil ODS, poprvé v životě nebudu! Ale změna je život, ne??!

Odpovědět

14. 10. 2010 (19:33)  –  Michal Horák

0
0

Důrazně upozorňuji, že příspěvek Tomáš Poskočil 16:06:47 11.10.2010 (81.90.161..XXX) nemá nic společného s lídrem Svobodných, tento se momentálně nachází v daleké cizině (Libanon) takže se nemůže bránit sám. Je to další z pokusů o diskreditaci konkurence trapným psaním pod něčím jménem, asi by to chtělo registraci i na diskuzní příspěvky nejenom na články.

Odpovědět

14. 10. 2010 (20:16)  –  Mgr. Tomas Poskocil

0
0

Dobrý večer, po upozorněni pana Horaka jsem se pripojil a jsem zhnusen… Mužem tady vest vselijake boje, ale cestne, toto je silne za hranici!!!! Naštěstí se anonym píšící pod mým jmenem prozradil již první větou, protože většina ví, ze budu v den voleb v Damasku a volit nebudu vůbec! Žadám redakci Piseckeho Sveta o řešení smazanim příspěvku i s reakcemi. Dekuji!

Odpovědět

14. 10. 2010 (20:31)  –  redakční zásah - vymazání falešného příspěvku

0
0

Z důvodu porušování kodexu – byl smazán anonym, která přispěl článek pod jiným jménem – Tomáš Poskočil 16:06:47 11.10.2010 (81.90.161..XXX) –anonym je registrován jako TERMSnet z Českých Budějovic

Odpovědět

15. 10. 2010 (10:42)  –  Karel S

0
0

Z článku jasně vyplývá volte strany, nikoliv jednotlivé kandidáty, kteří se tam stejně po volbách nejspíš nedostanou. Je iluze, že si sestavuju vlastní zastupitelstvo. Obzvlášť důležité je to u "menších" uskupení, aby získaly co nejvíce křesel. Potřebujeme přeci co největší pestrost, aby nás zase někdo neválcoval většinou. Tak že, když jsou na kandidátkách na volitelných místech syčáci, nebrat raději nikoho.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.