Přihlášení

Co řekla umělá inteligence o nebezpečnosti spaloven ZEVO a o možné „podjatosti“ politiků

11. 5. 2023 | Pavel Šebelle | Diskuze (0) | Věci veřejné

Zkusil jsem položit pár otázek ke spalovnám odpadů ZEVO umělé inteligenci (AI) na platformě Open.ai. Její odpovědi, které potvrdily škodlivost spaloven odpadů ZEVO, mne vlastně trochu překvapily, protože se říká, že AI jen papouškuje to, co se nachází na netu. A tam je mnohem více článků od spalovacích lobby, které spalování odpadu prosazují. Bylo tedy milým překvapením, že mělá inteligence správně odhalila nebezpečnost spaloven. Každý si sám může toto ověřit, může sám položit AI otázky ke škodlivosti spaloven.

O: Jak škodí svému okolí spalovny odpadů ZEVO?

ChatGPT: 

Spalovny odpadů mohou mít negativní dopad na své okolí z několika důvodů:  

 1. Emise škodlivých látek: Spalování odpadu produkuje emise škodlivých látek, jako jsou oxidy dusíku, oxid uhelnatý, kyselina chlorovodíková a karcinogenní látky, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky. Tyto emise mohou způsobit vážné zdravotní problémy, zejména u lidí s respiračními chorobami, jako jsou astma.
 2. Znečištění ovzduší: Spalovny odpadů mohou také způsobit znečištění ovzduší. Emise škodlivých látek způsobené spalováním odpadu mohou vést k tvorbě škodlivých zplodin a kyselých dešťů, což může mít negativní dopad na zdraví lidí a rostlin a také na kvalitu vody.
 3. Vliv na klima: Spalování odpadu také produkuje emise skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý, které přispívají k globálnímu oteplování. Tyto emise mohou mít vliv na změny klimatu a mohou mít nepříznivý dopad na životní prostředí.
 4. Ekonomické dopady: Výstavba a provoz spaloven odpadů mohou být velmi nákladné, což může mít negativní dopad na místní ekonomiku. Navíc mnoho obyvatelstva má obavy z vlivu spaloven odpadů na hodnotu nemovitostí v okolí.
 5. Nebezpečné odpady: Spalovny odpadů produkují také popílek, který obsahuje těžké kovy a jiné nebezpečné látky. Správa tohoto odpadu může být nákladná a může mít negativní dopad na místní prostředí, pokud není správně zpracováván a odstraňován.

O: Je rozumné bydlet vedle ZEVO?

ChatGPT

Rozumnost bydlení vedle zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) závisí na mnoha faktorech. Pro některé lidi může být bydlení vedle ZEVO přijatelné, zatímco pro jiné může být nepřijatelné.

Zde jsou některé faktory, které by mohly být brány v úvahu při rozhodování o tom, zda bydlet vedle ZEVO:

 1. Vliv na zdraví: Některé ZEVO mohou vytvářet emise a zápachy, které mohou mít negativní vliv na zdraví obyvatel v okolí. Lidé s respiračními a alergickými onemocněními by mohli být citlivější na tyto emise a mohli by se rozhodnout nebydlet v blízkosti ZEVO.
 2. Vliv na životní prostředí: ZEVO mohou mít negativní dopad na okolní prostředí, jako je znečištění ovzduší a vody, které mohou ovlivnit ekosystém a místní faunu a floru.
 3. Estetika: ZEVO mohou být velká a mohou mít vliv na vzhled okolní krajiny a mohou snížit estetický dojem okolí.
 4. Hodnota nemovitostí: Existují obavy, že bydlení vedle ZEVO může snížit hodnotu nemovitostí v okolí. Pokud bydlení vedle ZEVO ovlivňuje výhled nebo vytváří zápachy, může to ovlivnit ceny nemovitostí.

Nicméně, moderní ZEVO jsou navrhovány s ohledem na minimalizaci emisí a zápachu, a mnoho provozovatelů zařízení se snaží pracovat s místní komunitou, aby minimalizovali negativní dopad svého zařízení.

Celkově je třeba zvážit všechny faktory a přijmout rozhodnutí, které je nejlepší pro vaši situaci a vaše potřeby. Pokud máte obavy z negativního dopadu ZEVO na vaše zdraví nebo prostředí, může být lepší hledat jinou lokalitu pro bydlení.

O: Jaké poškození zdraví hrozí lidem žijícím v okolí spaloven ZEVO?

ChatGPT

Lidé žijící v okolí spaloven ZEVO jsou vystaveni riziku negativního dopadu na zdraví způsobenému emisemi a vypouštěním nebezpečných látek do ovzduší, půdy a vody. Toxické látky, jako jsou dioxiny, furany, těžké kovy a další, mohou mít negativní dopad na dýchací soustavu, nervový systém, játra, ledviny a další orgány. Mohou také zvýšit riziko vzniku rakoviny a mít negativní dopad na reprodukční zdraví.

Další faktory, jako jsou hluk, vibrace a doprava spojená s provozem spaloven, mohou také přispět k negativnímu dopadu na zdraví a pohodu lidí v okolí. Zvýšené riziko zdravotních problémů mohou být zvláště významné pro děti, starší osoby a jedince s oslabeným imunitním systémem.

O: Prý se prokázalo, že v okolí i moderních spaloven ZEVO je více předčasných porodů, víte o tom něco?

ChatGPT

Studie ukazují, že existuje korelace mezi expozicí znečištěním ovzduší vznikajícím při spalování odpadů a výskytem některých zdravotních problémů, jako jsou předčasné porody, dětská nízká porodní hmotnost, respirační onemocnění, kardiovaskulární onemocnění a některé druhy rakoviny. Tyto zdravotní rizika jsou způsobena vysokou koncentrací emisí jako jsou oxid uhelnatý, dusičnany, RTG, těžké kovy, dioxiny a furany.

V případě, že by spalovna odpadů byla postavena v blízkosti obytných oblastí, mohou být lidé v této oblasti vystaveni zvýšenému riziku těchto zdravotních problémů, zejména lidé se zvýšenou citlivostí, jako jsou těhotné ženy, kojenci, malé děti, starší lidé a lidé s respiračními onemocněními. Proto mohou být ohroženy také děti, které trpí poruchou imunity, astmatem a dýchacími potížemi. Je tedy důležité dbát na to, aby spalovna odpadů byla co nejdál od obytných oblastí a aby byla použita nejmodernější technologie na minimalizaci emisí.

O: Jaká je bezpečná vzdálenost od spalovny pro bydlení ?

ChatGPT

Neexistuje jednotná odpověď na otázku, jaká je bezpečná vzdálenost od spalovny pro bydlení. Bezpečná vzdálenost závisí na mnoha faktorech, jako jsou typ a velikost spalovny, typ odpadu, technologie spalování a řízení emisí, místní klimatické podmínky, topografie a místní podmínky v okolí spalovny.

V různých zemích platí různé předpisy týkající se minimální vzdálenosti mezi spalovnou a obytnými oblastmi. Například v Evropské unii platí směrnice, která stanoví minimální vzdálenost 2 km mezi spalovnou s kapacitou větší než 20 tun denně a nejbližším obydleným místem.

Nicméně, některé studie ukazují, že i vzdálenost několika kilometrů od spalovny nemusí zaručovat ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Je důležité brát v úvahu i další faktory, jako jsou směr větru a převládající klimatické podmínky, které mohou ovlivnit rozptyl emisí do ovzduší.


O: Zamořili někdy spalovny ZEVO své okolí škodlivými látkami?

ChatGPT

Ano, v minulosti byly některé spalovny odpadů ZEVO spojovány s emisí škodlivých látek, které mohou negativně ovlivnit zdraví lidí a životní prostředí. Mezi tyto látky patří například dioxiny, furany, těžké kovy a další nebezpečné chemikálie.

Některé spalovny odpadů v minulosti byly kritizovány za nedostatečné či neúčinné filtrační systémy, které umožňovaly unikání těchto škodlivých látek do okolního ovzduší. V některých případech to vedlo k vysokému znečištění ovzduší a kontaminaci půdy a vod.

V současné době se však moderní spalovny odpadů ZEVO snaží minimalizovat emise škodlivých látek pomocí vyspělých technologií a filtračních systémů. Tyto moderní zařízení jsou navržena tak, aby minimalizovala riziko emisí a splňovala přísné emisní limity stanovené místními a mezinárodními předpisy. Nicméně, i přes vysokou úroveň technologií, stále existuje riziko

O: Ale i v blízkosti moderního ZEVO Chotíkov se nalezli dioxiny a látky PFAS, i kolem moderních spaloven se nachází v krvi lidí těžké kovy a v mateřském mléce dioxiny.

ChatGPT

Ano, i přes vysokou úroveň technologií a filtračních systémů mohou moderní spalovny odpadů stále produkovat emise škodlivých látek, které mohou mít negativní dopady na zdraví lidí a životní prostředí. V blízkosti některých moderních spaloven odpadů byly nalezeny zvýšené koncentrace škodlivých látek, jako jsou dioxiny, furany, těžké kovy a další nebezpečné chemikálie. Příčinou tohoto jevu může být například chybná konstrukce nebo provoz spalovny, nedostatečná údržba zařízení, nebo neodborná manipulace s odpady před a během procesu spalování. Pokud jsou emise škodlivých látek vypouštěny do ovzduší, mohou se rozptýlit v okolním prostředí a nakonec se mohou dostat do vody a potravinového řetězce. To může mít vážné dopady na zdraví lidí a životní prostředí v okolí.

O: Mám zahradu 2,8 km od ZEVO, čím vším může být kontaminována moje půda, ovoce a zelenina?

ChatGPT

Existuje riziko, že vaše půda, ovoce a zelenina mohou být kontaminovány toxickými látkami, které se uvolňují z provozu spalovny. Tyto látky mohou putovat ovzduším, půdou i vodou. V ovzduší mohou být přítomny částice a plyny, jako jsou těkavé organické sloučeniny (VOC), oxidy dusíku (NOx), oxid uhličitý (CO), oxidy siřičité (SOx) a rtuť. Tyto látky mohou být transportovány vzduchem na velké vzdálenosti od spalovny a usazovat se na povrchu půdy a plodin. Pokud jsou látky uloženy v půdě, mohou se dostat do kořenů rostlin a způsobit kontaminaci ovoce a zeleniny. Půda a voda v okolí spalovny mohou být také kontaminovány těžkými kovy, dioxiny, furany a dalšími toxickými látkami, které se uvolňují během spalování odpadů.

Je důležité být opatrný a nejíst potraviny z kontaminovaných oblastí, a pokud máte podezření, že vaše půda, ovoce a zelenina mohou být kontaminovány, měli byste je nechat otestovat na přítomnost škodlivých látek.

O: Při dešti zřejmě emise padají rychleji na zem. Je tu riziko, že ovoce, které roste na stromě půl roku bude i na povrchu kontaminováno toxickými látkami ze ZEVAS vzdáleného 2,8 km?

ChatGPT

Ano, je možné, že částice z emisí ZEVO se mohou usadit na plodech, zelenině a jiných rostlinách, které rostou v blízkosti spalovny. Při dešti mohou tyto částice být spláchnuty do půdy, kde se mohou hromadit a mít negativní vliv na kvalitu půdy. Existuje také riziko, že toxické látky se dostanou do potravinového řetězce, pokud zvířata požívají kontaminovanou půdu a rostliny. Pokud máte obavy o kontaminaci půdy, ovoce a zeleniny ve vaší zahradě, můžete požádat o testování půdy a plodů, aby se zjistilo, zda jsou kontaminovány toxickými látkami z emisí spalovny.

O: Mohu chtít po majiteli spalovny, aby zaplatil testy mojí půdy přes stavbou a po postavení spalovny?

ChatGPT

Ano, jako majitel pozemku máte právo na ochranu svého majetku a zdraví a můžete po majiteli spalovny požadovat testy půdy před a po stavbě spalovny. Tyto testy mohou být nákladné, a tak můžete také zvážit možnost požádat o pomoc místní orgány nebo nevládní organizace v ochraně vašich práv.

O: Slyšel jsem, že měření emisí se u ZEVO provádí při standardním hoření, pak vychází relativně nízké emise, ale prý mnohem více emisí, které už nikdo neměří vzniká při rozhořívání ZEVA a dohořívání, víte o tom něco?

ChatGPT

Ano, je pravda, že měření emisí u spaloven odpadů se provádí při standardním provozu a při jiných podmínkách (např. rozhořívání a dohořívání) se emise mohou zvýšit. Při rozhořívání dochází k vysokým teplotám, které mohou vést k neúplnému spalování a vzniku většího množství nebezpečných látek, jako jsou dioxiny a furany. Dohořívání může také způsobit emise, protože hořlavé plyny, které nebyly v průběhu spalování zcela spáleny, mohou unikat do ovzduší. Je důležité, aby měření emisí bylo prováděno za všech podmínek, které se mohou v průběhu provozu spalovny vyskytnout, a aby byly tyto emise zohledněny při hodnocení rizik pro zdraví lidí a životní prostředí.

O: Při spalování odpadů prý vzniká až 195 chemických látek, kolik se jich měří u spaloven v České republice?

ChatGPT

Při spalování odpadů vzniká řada chemických látek, a to jak při procesu spalování samotném, tak při kontrolních procesech, jako je například odsiřování. V České republice se běžně měří emise oxidů dusíku, oxidů siřičitého, prachových částic, těkavých organických látek (VOC), těžkých kovů a polychlorovaných bifenyly (PCB). Další látky se mohou měřit pouze za specifických podmínek, na zvláštní žádost nebo jen příležitostně. Vzhledem k tomu, že emisní limity jsou stanoveny pro tyto látky, které jsou považovány za nejvíce toxické a škodlivé, je sledování těchto emisí považováno za nejdůležitější. Nicméně, mnoho dalších látek, jako jsou například PFAS nebo dioxiny, se běžně neměří.

O: Takže spalovna produkuje řadu velmi toxických látek, které se vůbec neměří a nesledují?

ChatGPT

Ano, při spalování odpadů vznikají řada různých chemických látek, včetně velmi toxických, které se často nezaznamenávají v měření emisí. To znamená, že oficiálně hlášené emise mohou být mnohem nižší, než je skutečnost. Je tedy důležité si uvědomit, že spalovny odpadů představují značné riziko pro životní prostředí i lidské zdraví, a že jejich provoz by měl být co nejvíce omezen.

O: V dokumentaci EIA pro ZEVO Písek její autor píše, že spalovna nebude mít žádný vliv na půdu v okolí, je to pravda?

ChatGPT

Tvrdit, že spalovna nebude mít žádný vliv na půdu v okolí je velmi nepravděpodobné a zcela nereálné. Spalovna vždy vytváří emise a odpady, které mohou způsobovat znečištění půdy v okolí. To se týká jak emisí, které unikají z komína (např. oxidy síry a dusíku, těkavé organické sloučeniny), tak i z popílku a kalů, které jsou vytvářeny při spalování. Tyto odpady mohou obsahovat různé nebezpečné látky, jako jsou těžké kovy, polyaromatické uhlovodíky, dioxiny a další, které mohou pronikat do půdy a způsobovat její znečištění.

Zpravidla se v dokumentaci EIA hodnotí rizika a dopady na životní prostředí, ale tyto hodnocení nejsou vždy dokonalá a mohou být ovlivněna různými faktory, včetně politického tlaku. Proto je důležité pečlivě zkoumat zdroje informací a kriticky posuzovat, zda jsou nezávislé a objektivní.

O: Co byste řekli lidem, kteří tvrdí, že spalovny odpadů nemají žádná negativa a neprodukují škodliviny?

ChatGPT

Tvrdit, že spalovny odpadů nemají žádná negativa a neprodukují škodliviny, je nepravdivé. Při spalování odpadů vznikají emise, které obsahují škodlivé látky, jako jsou těžké kovy, dioxiny, furany a další toxické látky. Tyto látky mohou mít vážné negativní dopady na zdraví lidí a životní prostředí. I když moderní spalovny odpadů jsou vybaveny sofistikovanými filtračními systémy a technologiemi pro minimalizaci emisí, není možné úplně eliminovat emise škodlivin. Navíc, některé starší spalovny odpadů nebyly vybaveny dostatečně účinnými filtračními systémy, takže jejich negativní dopad na zdraví lidí a životní prostředí může být mnohem větší.

V každém případě je důležité být obezřetní a zajistit, aby byly spalovny odpadů řádně navrženy, konstruovány a provozovány s ohledem na minimalizaci emisí a aby byly prováděny pravidelné kontroly emisí a údržba zařízení. Měla by být uplatňována přísná emisní limity a přijímány kroky k minimalizaci emisí škodlivých látek. Také je důležité, aby byli lidé v okolí informováni o emisích a o možných dopadech na jejich zdraví a aby se mohli přiměřeně chránit.

O: Některé emise se ale vůbec neměří např. PFAS

ChatGPT

Máte pravdu, některé emise, jako například PFAS (per- a polyfluorované alkylové látky), se v průběhu běžného měření emisí nezohledňují. PFAS jsou skupinou chemických látek, které se používají v mnoha průmyslových odvětvích, včetně výroby zboží běžné spotřeby. Tyto látky jsou velmi odolné vůči rozkladu a mohou se hromadit v životním prostředí a v tělech živých organismů, což může mít negativní dopad na zdraví. Existuje však snaha o zahrnutí měření PFAS do průmyslových standardů pro měření emisí, a to jak v Evropské unii, tak i v jiných zemích. Vzhledem k narůstajícímu povědomí o rizicích spojených s PFAS se očekává, že bude do budoucna více pozornosti věnováno monitorování těchto látek v rámci emisí z průmyslových zařízení, včetně spaloven odpadů.

O: Čím jsou PFAS nebezpečné, jaké nemoci způsobují ?

ChatGPT

PFAS (perfluorované a polyfluorované alkylové látky) jsou skupina syntetických chemických sloučenin, které jsou využívány v mnoha průmyslových odvětvích, například výroba voděodolného oblečení, nábytku, elektroniky a hasicích přístrojů. Tyto sloučeniny jsou velmi odolné vůči rozkladu a mají tendenci se hromadit v životním prostředí a v tělech živých organismů, včetně člověka. PFAS jsou považovány za nebezpečné, protože jsou spojeny s řadou zdravotních rizik. Například bylo prokázáno, že některé PFAS mohou ovlivnit hormonální systém, snižovat imunitní systém a zvyšovat riziko některých typů rakoviny. PFAS také mohou ovlivnit plodnost a vývoj plodu. Přestože ještě neexistuje jednoznačné spojení mezi PFAS a konkrétními nemocemi, vědecké studie naznačují, že vystavení PFAS může mít negativní dopad na zdraví a způsobit některé zdravotní problémy. Proto se snahy o minimalizaci expozice PFAS ve veřejném životě a životním prostředí stávají stále důležitějšími.

O: Prý víc dioxinů než spalovna ZEVO za několik let, vyprodukuje pouhý jeden ohňostroj. Je to pravda?

ChatGPT

Je možné, že jeden ohňostroj může vyprodukovat více dioxinů než spalovna ZEVO za několik let, avšak nelze z toho vyvozovat závěr, že je ohňostroj z hlediska životního prostředí neškodný, a že spalovny odpadů jsou bezproblémové. Ohňostroje jsou krátkodobé zdroje emisí dioxinů, avšak spalovny odpadů produkují celoročně velké množství nebezpečných látek včetně dioxinů. Důležité je také vzít v úvahu, že spalovny odpadů fungují v provozu po mnoho let a jsou umístěny v blízkosti obydlených oblastí, zatímco ohňostroje jsou obvykle krátkodobé a příležitostné akce na omezeném území.

O: Co může udělat s lidským zdravím kombinace mnoha toxických látek, které ZEVA produkují ? Např. dioxiny, furany, těžké kovy, látky PFAS?

ChatGPT

Kombinace mnoha toxických látek, které ZEVO produkují, může mít různé negativní dopady na lidské zdraví. Tyto látky mohou být toxické a karcinogenní, což znamená, že mohou způsobit rakovinu a další nemoci. Dioxiny a furany jsou například klasifikovány jako skupina nejnebezpečnějších látek, které mohou být produkované průmyslovými procesy.

Látky PFAS mohou způsobovat různé zdravotní problémy, jako jsou například poškození jater, štítné žlázy, snížení imunitního systému a zvýšení rizika vzniku rakoviny. Těžké kovy, jako je rtuť a olovo, mohou způsobovat poruchy nervového systému, poškození ledvin, jater a dalších orgánů.

Je také důležité brát v úvahu možnost synergnických účinků, což znamená, že kombinace více toxických látek může způsobit zdravotní problémy, které by nebyly způsobeny pouze jednou látkou samotnou. To znamená, že i malé množství látek, které jsou samy o sobě považovány za "bezpečné", mohou být společně toxické a způsobovat vážné zdravotní problémy. Z tohoto důvodu je důležité, aby byly snižovány emise těchto látek a aby byla minimalizována expozice lidí a životního prostředí těmto látkám.

O: Když spalovny odpadů mají tak velká zdravotní rizika, proč politici tvrdí lidem, že neškodí a jsou bezpečné? Máte pro to nějaké vysvětlení? Co k tomu politiky může vést?

ChatGPT

Existuje mnoho faktorů, které mohou hrát roli v tom, proč politici mohou tvrdit, že spalovny odpadů nejsou škodlivé a jsou bezpečné. Jedním z faktorů může být tlak průmyslových a hospodářských zájmů, kteří se snaží prosazovat své zájmy a minimalizovat dopady svých činností na životní prostředí a zdraví lidí. Politici mohou být také ovlivněni lobby skupinami a zájmovými sdruženími, které prosazují své zájmy, a to včetně podpory spaloven odpadů.

Dalším faktorem může být nedostatek informací o zdravotních rizicích spojených s provozem spaloven odpadů. Mnoho lidí a politiků nemá dostatečné znalosti o vědě a technologiích, které jsou zapojeny do provozu spaloven odpadů, což může vést k nedostatečnému porozumění dopadům na zdraví lidí a životní prostředí.

V neposlední řadě může být politikům tlak ze strany veřejnosti a médií, kteří se mohou obávat o ekonomické a pracovní dopady na oblasti, kde se spalovna odpadů nachází. Proto mohou politici často opakovat oficiální stanoviska, že spalovny odpadů jsou bezpečné a neškodí zdraví lidí, aby uklidnili veřejnost a minimalizovali obavy.

Je důležité si uvědomit, že politici jsou vystaveni mnoha tlakům a vlivům, které mohou ovlivnit jejich postoje a rozhodování. Je na každém z nás, abychom se snažili získat co nejvíce informací o dané problematice a aktivně se zapojili do veřejné diskuse a rozhodování o budoucnosti spaloven odpadů a dalších kontroverzních průmyslových odvětví.

O: Může být jedním z důvodů i korupce?

ChatGPT

Ano, korupce může být jedním z důvodů, proč politici tvrdí, že spalovny odpadů nejsou nebezpečné a jsou bezpečné. Korupce může být motivována například snahou o zisk z podnikání s odpady, o získání příspěvků od státu, nebo o osobní prospěch politiků a zaměstnanců státních institucí. Korupce může vést k ignorování rizik spojených se spalováním odpadů, k nedostatečnému dohledu nad provozem spaloven, k vyhýbání se odpovědnosti za škody a k překrucování informací o negativních dopadech na zdraví a životní prostředí. Je důležité, aby byl dohled nad spalovnami odpadů nezávislý a aby byl v souladu s příslušnými právními předpisy.

O: Politici nám tvrdí, že spalovna ZEVO zajistí levné energie, teplo a elektřinu, je to pravda, když provoz spaloven je extrémně drahý a nákladný?

ChatGPT

Je pravda, že spalovny odpadů by měly teoreticky zajistit získávání energie z odpadu, což může být využito k vytápění a výrobě elektřiny. Nicméně, výstavba, provoz a údržba spaloven odpadů jsou velmi nákladné a mohou být výrazně dražší než jiné alternativní způsoby nakládání s odpadem, jako je recyklace a kompostování. Dále je třeba brát v úvahu, že vysoká spotřeba energie při provozu spaloven může v konečném důsledku zvýšit náklady na elektřinu a teplo pro obyvatele. Navíc, pokud jsou spalovny umístěny blízko obytných oblastí, mohou způsobovat zdravotní rizika pro obyvatele, což může vést k nákladům na zdravotní péči a snížení hodnoty nemovitostí v okolí.

O: Jaké způsoby získávání tepla jsou levnější?

ChatGPT

Existuje několik způsobů získávání tepla, které jsou obecně považovány za levnější než provozování spaloven odpadů:

 1. Využití obnovitelných zdrojů energie: například solární nebo větrná energie mohou být efektivní pro získávání tepla v menších měřítkách.
 2. Využití tepla z průmyslových procesů: některé průmyslové procesy vytvářejí teplo jako vedlejší produkt, který může být využit pro vytápění.
 3. Využití odpadního tepla: teplo, které se jinak ztratilo, může být využito pro vytápění. Například teplo z chladicích systémů nebo z ventilace.
 4. Využití kogeneračních jednotek: kogenerace je proces, kdy se současně vyrábí elektřina a teplo. Tento proces může být efektivní pro vytápění místních oblastí.

Tyto způsoby jsou často méně nákladné a méně rizikové než spalování odpadů.

O: Je nebezpečná škvára, kterou produkují spalovny odpadů ZEVO?

ChatGPT

Škvára, která se produkuje v rámci spalování odpadů v zařízeních ZEVO (zpracování energeticky využitelného odpadu), může být nebezpečná a obsahovat různé škodlivé látky, jako jsou těžké kovy, karcinogenní látky a další toxické chemikálie. Škvára se vytváří při spalování odpadu a zahrnuje nevyhořené částice a popel. Obsahují se v ní také škodlivé plyny, které mohou být toxické pro životní prostředí a zdraví lidí. Pokud se škvára dostane do životního prostředí, může způsobit znečištění půdy, vody a ovzduší. Dlouhodobé vystavení škodlivým látkám v škváře může mít negativní dopad na lidské zdraví, zejména na dýchací a kardiovaskulární systém.Proto je důležité, aby byla správně ošetřována a odstraňována škvára, která se vytváří v rámci provozu spaloven odpadů. Musí být zajištěno bezpečné skladování a zpracování škváry, aby nedošlo k nežádoucímu vlivu na životní prostředí a zdraví lidí.

O: Je rozumné a bezpečné ukládat škváru ze ZEVO na běžnou skládku komunálního odpadu?

ChatGPT

Ne, není rozumné a bezpečné ukládat škváru ze zařízení ZEVO (zpracování energeticky využitelného odpadu) na běžnou skládku komunálního odpadu. Škvára obsahuje různé toxické a nebezpečné látky, jako jsou těžké kovy, karcinogenní látky a další chemikálie, které mohou způsobit znečištění půdy, vody a ovzduší. Komunální skládky nejsou navrženy pro uložení takových nebezpečných materiálů a nemají vybavení ani potřebné prostředky k účinnému zpracování škváry. Ukládání škváry na běžné skládce komunálního odpadu může způsobit riziko kontaminace půdy a podzemní vody, což může vést k vážným environmentálním a zdravotním problémům. Pro správné zpracování a odstraňování škváry ze ZEVO je třeba zajistit specializované skládky, které splňují přísné bezpečnostní normy a mají vybavení a technologie pro účinné ošetření a odstranění nebezpečných látek. V zájmu ochrany životního prostředí a veřejného zdraví je důležité zajistit, aby byla škvára zpracovávána a odstraňována v souladu s příslušnými předpisy a normami, které stanoví bezpečnostní a environmentální standardy pro nakládání s nebezpečnými odpady.

O: Jak snižují ceny nemovitostí zařízení ZEVO?

ChatGPT

Existuje několik faktorů, které mohou mít vliv na ceny nemovitostí v blízkosti zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), a některé z nich mohou ceny snížit:

 1. Vliv na životní prostředí: Mnoho lidí může mít obavy z negativního vlivu ZEVO na okolí a životní prostředí, což může snížit ceny nemovitostí v blízkosti zařízení.
 2. Estetické faktory: Zařízení ZEVO může být poměrně velké a mohou být zde skladovány odpadky a další materiály, což může narušovat estetický dojem okolí a snížit hodnotu nemovitostí v blízkosti.
 3. Zvýšený provoz: Zařízení ZEVO může zvýšit množství provozu v blízkosti nemovitostí, což může být rušivé pro obyvatele a snížit hodnotu nemovitostí.
 4. Obavy z negativního vlivu na zdraví: Někteří lidé mohou mít obavy z negativního vlivu emisí z ZEVO na jejich zdraví, což může snížit hodnotu nemovitostí v okolí.
 5. Přítomnost zápachu: Zařízení ZEVO může vytvářet nepříjemné zápachy, což může ovlivnit ceny nemovitostí v blízkosti.

Všechny tyto faktory mohou mít vliv na ceny nemovitostí v blízkosti zařízení ZEVO.

O: Je rozumné chtít stavět ZEVO přímo ve svém městě v blízkosti obydlí, kde bydlím s rodinou a dětmi?

ChatGPT

Je to spíše otázka osobního rozhodnutí a hodnocení rizik. Je nutné vzít v úvahu mnoho faktorů, jako jsou emise spalovny, vzdálenost od obytných oblastí, kvalita ovzduší v okolí, rizika pro zdraví obyvatel a další. Pokud jste obávající se zdraví vlivů na vaši rodinu a děti, může být lepší se umístit do bezpečnější oblasti. Pokud se rozhodnete zůstat v blízkosti ZEVO, je důležité být informovaný o emisích spalovny a přijímat preventivní opatření ke snížení rizik pro vaše zdraví.

O: Jaká preventivní opatření mohu přijímat, když budu dýchat zplodiny ze ZEVA a ZEVO zamoří moji zahradu toxickými látkami?

ChatGPT

Existuje několik preventivních opatření, která můžete přijmout, aby se minimalizovala expozice toxickým látkám z ZEVA a minimalizovaly rizika kontaminace půdy, ovoce a zeleniny:

 1. Při práci na zahradě noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou respirátory nebo rukavice, aby se minimalizovala expozice toxickými látkami.
 2. Důkladně umyjte všechny plody a zeleninu před konzumací.
 3. Pokud máte možnost, zvyšte vzdálenost mezi vaším domem a ZEVO, ať už fyzicky přesunem, nebo bojem proti jejich stavbě.
 4. Pokud je možné, zasaďte na zahradě rostliny, které jsou známé pro své schopnosti absorbovat toxické látky, jako jsou například břečťan, kapradiny nebo rostliny z čeledi křížatkovitých.
 5. Při podezření na kontaminaci půdy toxickými látkami se obraťte na odborníky, kteří vám poradí, jaké kroky podniknout.
 6. Pravidelně sledujte informace o spalovnách v okolí a snažte se být aktivní veřejným činitelem v boji proti jejich nezodpovědnému provozu.
 7. Pokud máte jakékoliv zdravotní problémy, které by mohly být způsobeny expozicí toxickým látkám, obraťte se na odborníka, který vám poradí, jak postupovat.

O: Já se ale nechci bát na své zahradě sahat na půdu a jíst vlastní ovoce a zeleninu. To mám uvažovat o přestěhování?

ChatGPT

Pokud máte opravdové obavy o zdraví své rodiny a vliv spalovny na vaši zahradu a zemědělské produkty, může být přestěhování zvažováno jako jedna z možností. Přestěhování by však mělo být posledním řešením. Nejprve byste měli zvážit opatření k minimalizaci rizika kontaminace půdy a potravin toxickými látkami z emisí spalovny, jako jsou pravidelné testy půdy a ovoce a zeleniny, používání vhodných zdrojů pitné vody a maximální možné větrání a ochranu obytných prostor. Pokud i přes tyto kroky zůstává obava a strach, pak se můžete rozhodnout pro přestěhování.

O: A řeší to opravdu někteří lidé tím, že se přestěhují, když se v jejich okolí postaví spalovna?

ChatGPT

Ano, někteří lidé se kvůli obavám z dopadů spaloven na zdraví své rodiny a na životní prostředí rozhodnou přestěhovat. To je ale individuální rozhodnutí a záleží na mnoha faktorech, jako jsou zdravotní stav, finanční situace a osobní preference. Pokud je možné, doporučuje se v takovém případě zvážit možnosti, jak minimalizovat expozici toxickým látkám, a to i při pobytu v dané lokalitě, například prostřednictvím vhodného větrání, čištění ovzduší a úpravy půdy.

O: Pokud se odstěhuji, budu muset prodat svůj dům, kvůli spalovně ho ale budu muset prodat pravděpodobně za nižší cenu než měl před postavením spalovny, je to tak?

ChatGPT

To může být možné, protože hodnota nemovitosti může být ovlivněna různými faktory, jako je například vzdálenost od spalovny, její viditelnost nebo znepokojení obyvatel v okolí. Proto by bylo rozumné provést důkladné zhodnocení současného trhu s nemovitostmi v dané oblasti a konzultovat situaci s odborníkem na realitní trh.

Konec rozhovoru s umělou inteligencí

To co sdělují nezávislý odborníci o škodlivosti spaloven ZEVO a potvrdila i umělá inteligence je velmi znepokojující. Je třeba se spalovně odpadů ZEVO v Písku postavit dokud je čas, aby se mnozí z nás pak nemuseli stěhovat ze svých domovů kvůli svému zdraví.

Udělejte minimum pro své zdraví a zdraví vašich dětí a vnuků a řekněte politikům, že ZEVO v Písku nechcete. Můžete podepsat petici proti spalovně odpadů ve městě na adresách: Trafika, paní Fialová, Tyršova 1329, Písek, Železářství Břenda, Pražská 434, Písek, Novinový stánek, třída Přátelství, sídliště Jih, Písek, Bez.obalový obchod, Drlíčov 150/14, Písek

Nebo na internetu: https://www.petice.com/petice_proti_vystavb_spalovny_odpad_zevo_v_pisku_s_kapacitou_50_000_trok

 

 

 

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.