Přihlášení

Jaké budou nové komise a k čemu vlastně jsou dobré?

14. 12. 2022 | Martin Zborník | Diskuze (23) | Věci veřejné

Foto Kamenný most Martin Zborník

Je po volbách. Občané odvolili, rozdali karty – a otěže převzali nově zvolení zastupitelé (tedy ne všichni skutečně zvolení na to měli odvahu…). Tím je občan opět upozaděn. Nejprve bylo potřeba dohodnout většinovou koalici čtyř stran, pak vedení města – starosta, 3 místostarostové a 2 odpovědní radní za kulturu a životní prostředí, dílčí kompetence a rozdělení postů v důležitých městem zřizovaných či jinak spřízněných organizacích.

Opozice si musí také uhájit své kontrolní pozice prostřednictvím obsazení vlivných postů, předsedů výborů zřizovaných zastupitelstvem a radách, představenstvech a komisích města. Potud nic neobvyklého, po každých komunálních volbách takto dochází k dělení sféry vlivu v našem městě. Kdo je u kormidla musí mít nástroje, jak efektivně ovlivňovat řízení města a opozice naopak musí umět věci účelně kontrolovat.

Kde je ale role prostého občana? Kde je prostor pro obyvatele, který odvolil, není v žádné straně ani hnutí, a  přesto má zájem dlouhodobě napomáhat rozvoji našeho města? Ve většině chytrých měst jsou tou první příležitostí, jak je zapojit do společného úsilí na zvelebování města, právě komise.

V pondělí 12.12.2022 měla rada města projednat pod bodem  34) Volba_predsedu_a_clenu_komisi. Do dnes nejsou známi výsledky volby i proto uveřejňujeme tento stále platný článek, který byl otištěn 1.12.2022 v tištěném vydání Píseckého světa 23/2022 na straně 7 a 8

 

Jaké komise? Jak je definuje zákon o obcích – jako poradní orgány rady města. Prostřednictvím komisí mohou všichni občané nabídnout, většinou téměř bezplatně, svému městu odborné zkušenosti a spolupodílet se průběžně odbornou prací celé 4 roky na jeho rozvoji. Stačí to jen dobře zorganizovat. A co u nás? Právě teď od 1. 12. naši noví radní komise zřizují. Jaké budou ty naše?

Usnesení č. 698/22 Rada města

1. zřizuje s účinností od 01.12.2022 do prvního dne voleb do zastupitelstev obcí tyto komise:

• bytovou

• dopravní

• kulturní a cestovního ruchu

• pro bezpečnost a spolupráci se složkami IZS

• pro urbanismus a architekturu

• sociální

• sportovní

• životního prostředí

• pro vzdělávání, zaměstnanost a rozvoj podnikavosti.

2. určuje počet členů komisí maximálně 9.

3. žádá zástupce jednotlivých stran a hnutí zastoupených v Zastupitelstvu města Písku o podání nominací na členy komisí do 11.12.2022 dle přílohy č.2.

Pojďme si to trochu rozebrat. Počet komisí se zredukoval. Nově se nezřizuje komise letopisecká, komise majetkoprávní a komise pro infrastrukturu. „Letopisecká komise se scházela jen minimálně, proto byla spojena s  komisí kulturní a  cestovního ruchu. Ze stejného důvodu byla komise pro infrastrukturu sloučena s  komisí dopravní. Komise majetkoprávní byla přeměněna na výbor. Jedná se v podstatě o formální úpravu. Komise ze zákona o obcích předkládají svá stanoviska a náměty radě města, majetkoprávní komise se však v drtivé většině případů vyjadřovala k záležitostem, o kterých rozhodovalo zastupitelstvo. Proto se z ní stal výbor, který předkládá svá stanoviska a náměty právě zastupitelstvu města.“ uvádí starosta Michal Čapek z ANO 2011

Počet členů komisí je zachován jako v předchozím období, což je buď ověřený optimální počet pro dosažení názorové pestrosti, nebo 9 míst pro 9 zastoupených politických subjektů v našem nově zvoleném zastupitelstvu. Na základě jakých kritérií ale budou vybíráni jednotliví členové komisí, to není známo. Má to být politický klíč – poměrné zastoupení opozice versus koalice, každá strana má mít po jednom zástupci, mají být upřednostněni v minulosti působící členové dané komise, na základě odbornosti…? Kritéria výběru nejsou předem stanovena i když se jedná o zásadní parametr. Obsazení vlivných postů předsedů komisí, jak nám sdělil starosta, „bude jmenovat rada města. Radní tedy budou muset zvážit, kdo z navrhovaných kandidátů má nejlepší předpoklady funkci předsedy vykonávat, např. díky své odbornosti.“

Jak se může zapojit občan odborník na danou oblast do činností komisí? „Členy komisí budou jako dosud navrhovat politické strany zastoupené v zastupitelstvu města,“ uvádí starosta Michal Čapek. Proč se ale nemohou o práci v komisích ucházet přímo občané našeho města bez nominace politickým subjektem? „Vzhledem k  tomu, že je obecně mezi obyvateli poměrně malý zájem vykonávat podobné funkce, jeví se nominace členů komisí prostřednictvím politických uskupení zastoupených v zastupitelstvu jako efektivní. Je také snazší najít jejich prostřednictvím v  případě potřeby náhradníky za členy komisí, kteří z různých důvodů s prací v komisi skončí. …“

Striktně politickou nominací, kdy na každou stranu připadá jeden zástupce, jsou vyloučeni ze hry odborníci z řad široké veřejnosti, kteří sice mají chuť přispět k rozvoji našeho města, ale nemají politické ambice či konexe. To je velká škoda pro nás všechny. Proč? Jaký je k tomu důvod?

Nové komise ze své podstaty budou sestavovány primárně jako politické, s přihlédnutím k odbornosti. To samo o sobě je velmi nešťastné. Zpochybňuje to samu podstatu fungování komisí jako odborných poradních orgánů rady města v  dané oblasti. Zvolená cesta zastoupení všech politických subjektů v  zastupitelstvu povede zejména u  citlivých otázek k upozadění odbornosti a preferování politických zájmů jednotlivých zastoupených subjektů a  jednotlivců. Ustanovujeme tedy opět především další politické orgány, které mnohdy v historii našeho města realizovali spíše politicky motivované šarvátky opozice x koalice a ve výsledku jejich stanoviska nikdo z vedení nerespektoval. Funkční komise musí být respektována. To je nezbytnost pro její smysluplné fungování.

Jsou jen dva možné způsoby, jak toho dosáhnout. Buď jsou politické, pak ale je potřeba, aby ti, co je nominují, jim i naslouchali. To se těžko děje, když jsou poměrně zastoupené i protichůdné opoziční hlasy, které často třeba i převládnou. Tam pak již ochota řídit se jejich stanovisky výrazně klesá. O třeba i konstruktivní kritiku z opozičních řad bohužel u nás nikdo dlouhodobě moc nestojí. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že tomu bude tentokrát jinak. Pokud tedy mají být politické komise respektované radou, pak toho lze docílit jen sestavením komisí z řad koaličních, většinou nominovaných zástupců. Daleko lepším způsobem je ale druhý osvědčený způsob, a to zahodit stranické knížky a mít komise jako striktně odborné poradní orgány v dané oblasti. Musela by ale existovat ochota ze strany rady města jejich odborným názorům také naslouchat, což mnohdy není. To je zřejmě i příčinou, proč se ustanovují jako politické.

Mnohdy se argumentuje tím, že političtí zástupci mají zajistit přenos informací mezi politickým uskupením a  komisí probíranými odbornými tématy. K tomu ale většinou vůbec nedochází. Kandidující strany a  uskupení až na vzácné výjimky po volbách prakticky nefungují ani v  počtu 27 předtím kandidujících podporovatelů. Tedy hrstka zvolených se ani nemá kde poradit, ač zákonitě nemohou být odborníky na vše, o  čem mají rozhodovat. Z  vlastní více jak 20.leté zkušenosti s prací v různých komisích města mohu jako nezávislý nominant tento fakt jen potvrdit, neboť mě nikdo z nominujících stran nikdy neoslovil s jediným podnětem k projednání, a naopak také nikdo nechtěl ani nic zpětně vědět z průběhu mnohdy několikahodinových jednání nad složitými a odbornými tématy.

Politicky sestavované komise na úrovni našeho města tedy dlouhodobě příliš nefungují. Pojďme to tedy změnit, dokud je čas. Požadujme po radních sestavení komisí na základě odbornosti, které si zaslouží svůj respekt odbornou prací a věcnými připomínkami, jež ve výsledku povedou ke zlepšování našeho města.

Náplní činností se zatím rada nijak podrobně nezaobírala.

Doposud je poradní náplň definována platným jednacím řádem, který definuje takzvané „Výhrady předchozího projednání věci komisí“ – tedy konkrétní kompetence komisí, kdy „nemůže být věc radě ani zastupitelstvu města předložena k projednání, dokud k ní příslušná komise nezaujme doporučení nebo stanovisko.“ Typicky například rozdělení dotací a příspěvků v dané oblasti. To je, dá se říci, minimum takzvané poradní části práce komisi. Dle zákona o obcích má komise ale krom poradní funkce, tedy toho, co jí rada města přímo svěří a nebo dodatečně předloží k projednání, i tak zvanou iniciativní funkci. Tím je myšlena vlastní iniciativa komise, tedy přinášení podnětů a témat v oblasti její kompetence. Historicky naši radní tuto složku v lásce moc neměli. Je v tom ale velká příležitost, jak efektivně společně spravovat naše město.

Koho tedy vlastně radní do 11. 12. 2022 hledají? Aktivní a  iniciativní členy komise, kteří budou přicházet s náměty v jim svěřené oblasti, nebo ty, kteří budou držet krok a budou souhlasit se vším, co jim rada předloží?

Současný starosta Michal Čapek k  tomu říká: „Byli bychom rádi, kdyby komise předkládaly konstruktivní návrhy a  byly v  rámci svěřené oblasti aktivní.“ Jsou konstruktivní návrhy ty, co nic nekomplikují, ty, co hledají shodu v rámci koaličních partnerů, nebo nezávislá odborná stanoviska? Dle mého soudu posun k lepšímu mohou splnit pouze komise sestavené na základě odbornosti, ideálně i s částečným zastoupením nezávislých mimopíseckých odborníků. Zatím to tak ale nevypadá. Změňme to, ještě je čas. Neopakujme chyby z minulosti stále dokola. Je to jen na vůli nové rady, které mají komise efektivně radit před jejich mnohdy nelehkým rozhodováním v mnoha oblastech.

Když budeme mít dobře sestavené komise a  budeme jim naslouchat, bude nakonec naše rada a někdy i zastupitelstvo i lépe rozhodovat. A to za to rozhodně stojí.

Martin Zborník

architekt, dlouholetý člen komisí rady města a předseda spolku Písecký svět

0
0

Diskuze k článku +

16. 12. 2022 (17:23)  –  Pavel Šebelle

0
0

Je třeba si konečně přiznat, že nežijeme v demokracii, kde vládne občan a lid, ale že žijeme v diktatuře úředníků a mafiánském systému, kde politické strany s pár členy ovládají úplně všechno. A kde jen a jen strany všude rozstrkávají svoje kamarády a nominanty, nejen do komisí, ale i do osadních výborů a dozorčích rad, většinou zcela bez nějaké odbornosti. Jediná kvalifikace pro funkci je dnes příslušnost ke straně, tak jako dřív, ale je to horší než za komančů, protože tam byla podmínka příslušnost ke straně, ale také ten člověk musel mít i nějakou odbornost a hlavně výsledky, musel plnit plán.

Dneska nemusí 4 roky dělat nic ani politici ani komisaři, ani úředníci. Stačí se podívat na rozpadlý bazén v Písku, na autobusové nádraží bez parkoviště a na to, jak to vypadá když napadne sníh. Kolik je neuklizených silnic a chodníků. Žijeme ve zcela nefunkčním politickém systému, kdy nejsou v lékárnách léky na teplotu pro malé děti, lidé nemají na elektřinu, topení a jídlo a obce místo úklidu sněhu dávají do ulic jen cedulky, chodník se v zimě neudržuje, jak včera ukazovali v tv.

Máme v Písku 2 baráky úředníků a jaké dostáváme služby? Opravdu velmi špatné, ani chodníky se neuklízí a staří lidé na sídlištích riskují svoje zdraví a životy, když si jdou do obchodu pro rohlíky. 2 roky prosíme na sídlišti MH a Hradišti o kousek chodníku, o úklid sněhu, je to marný, je to marný, je to marný. Starý člověk, když si zlomí nohu, může pak na zápal plic umřít, ale to je politikům jedno, na úklid sněhu nejsou peníze, ale hlavně že městští policajti se vozí v drahých SUV a vedení města chce stavět spalovnu odpadů za 2 mld Kč.

Odpovědět

16. 12. 2022 (19:17)  –  Luděk Blaha

0
0

"Je třeba si konečně přiznat, že nežijeme v demokracii, kde vládne občan a lid…"

Především je třeba vědět, že nežijeme v demokracii, kde vládne občan a lid přímo, ale prostřednictvím zástupců, které si tu i tam čas od času volí. Tedy, že žijeme v demokracii zastupitelské. A kdo je do zastupitelstva většinově zvolen, ten tam je. Pokud ovšem nepostoupí svůj mandát z nějakého důvodu někomu jinému.
Co s tím dělat jiného?
Diktatura úředníků zdá se býti spíše zdánlivá. Řekl bych, že se řídí předpisy a normami, které jsou na příslušné úrovni iniciovány právě těmi námi zvolenými zastupiteli.
V každém případě…
"Aby člověk mohl hlásat pravdu z radnice nebo z parlamentu, musí se tam nejdřív prolhat."
"Demokracie je výborná věc. Umožňuje občanům, aby si zcela svobodně zvolili… diktaturu!"
"Umělá inteligence nedosáhne nikdy až takové úrovně, aby dokázala napodobit myšlení pitomce."

Odpovědět

19. 12. 2022 (11:12)  –  Pavel Šebelle

0
0

Luďku tzv. zastupitelská demokracie není skutečnou demokracií, staří Řekové by tenhle způsob za demokracii vůbec neoznačili.
Žijeme bohužel ve zcela nefunkčním systému, kde vládnou úplní amatéři z různých stran mafiánským způsobem, kdy všude jen roztrkávají svoje členy a kamarády. Nemáme léky na teplotu pro děti, neuklízí se chodníky, máme léta rozpadlý bazén obehnaný páskou zákaz vstupu….nemáme parkoviště u autobusového nádraží, nemáme nikde dostatek parkovacích míst, za 33 let se nepostavila dálnice do Prahy, Pražský okruh se staví 50 let a je dokončeno 40%…

A žijeme v diktatuře úředníků, protože normy a zákony tvoří především úředníci, kteří je předkládají tzv. zastupitelům, kteří je ještě v parlamentu doprzní různými hloupými změnami. I v našem městě ve většině vládnou úředníci, vedoucí odborů, kteří si v mnohém dělají co chtějí, a ke kterým se zastupitelé amatéři laici, kteří mnoha věcem vůbec nerozumí, chodí radit. Já jsem s nimi jednal několikrát a jsou to opravdu neuvěřitelné příběhy. Absurdní, např. když jsme naposled požádali o opravu 50 let starého chodníku před dvěma vchody, šlo o cca 20 m2, tak úředník řekl, že jsou tři možnosti – že si to SVJ zaplatí samo, nebo že se půjde na půl a nebo to zaplatí město. Chápeš tu absurditu ? Upozorníš úředníky na rozpadlý městský chodník, který měli dávno sami opravit a oni občanovi řeknou, že by si ho měl zaplatit!

Jindy jsme upozornili na chodník před domem zarostlý trávou a oni nám řekli ať si to udržujeme sami. Pak chceš, aby pokáceli nahnutý strom nad chodník, protože se ho bojí staří lidé a maminky s dětmi, u kterého úřad uznal, že se při velkém sněhu může zlomit, a oni napíšou že pro kácení není důvod. Strach občanů pro ně není důvod, strom defektní na sídlišti se pokácet nesmí, ale stejní úředníci kácí zdravé stromy na Hradišti v lese o sto šest, kde by je vůbec kácet neměli a nemuseli.

Všichni mají plnou pusu demokracie, ale zastupitelé a vedoucí úředníci se chovají jako feudálové. Ale zatímco feudálové svoje panství měli funkční a udržované, oni svoje "panství" mají zanedbané a nefunkční

Odpovědět

19. 12. 2022 (15:56)  –  Luděk Blaha

0
0

Té skutečné demokracie "řeckého" typu bych se, Pavle, v dnešní době skoro obával. Viz
"Pánové, když je mezi třema lidma jenom jeden rozumnej, tak nesmí – nesmí! – dojít k hlasování."
(mistr Prouza, film Světáci, 1969)
Přesto věřím, že občané našeho města do zastupitelstva většinově a jako vždy zvolili ty nejlepší, kteří chtějí být městu a jeho obyvatelům ku prospěchu. A třeba dojde i na takovou prkotinu, jako je obnovaní čar, které vymezují parkovací místa ve Smrkovické ulici.

Odpovědět

19. 12. 2022 (20:20)  –  Pavel Šebelle

0
0

Nechápu čeho by ses obával, když by se do funkcí losovalo z odborníků, a když by o tom co se má ve městě dělat a za čí peníze rozhodovali občané. Kdyby to tak bylo, tak bys nemusel řešit to, proč dnes není město schopné namalovat čáru ve Smrkovické ulici a proč nejsou schopni uklidit pár chodníků od sněhu, když sníh padá párkrát do roka.

Odpovědět

19. 12. 2022 (21:50)  –  Luděk Blaha

0
0

Tak jen pro zajímavost…
Z čeho se pozná a kdo určí, že uchazeč o losování starosty je odborník na starostování?
A co když z deseti domkářů se jich šest domluví a většinově si odhlasují, že se za společné peníze všech deseti opraví chodník jen před jejich domky?

Odpovědět

21. 12. 2022 (18:36)  –  Pavel Šebelle

0
0

Město je velký provoz a starosta by měl mít zkušenosti s tím jak se velký provoz a investice řídí. V každém zaměstnání musíš mít vzdělání , kvalifikaci a praxi. Proč by to neměl mít starosta nebo ministr? A proč považuješ občany za hloupé ? Občané nejsou hloupí, oni nejlíp ví co potřebují, a jsou si vědomi i toho, co potřebují jejich sousedi.

Ty jsi spokojený s tím jak to tu vypadá a jak to tu funguje?

Já nejsem spokojený s tím, že starým lidem nedají politici na sídlišti lavičku, kousek chodníku, neuklidí jim sníh před jejich domem, že máme několik let rozpadlý venkovní bazén, nový se má stavět za 500 mil bez venkovní 50desátky u dálnice, že nemáme ani jeden obchvat, že kamiony jezdí přes vilové čvtrti, že za 2 mld nám tu chtějí postavit spalovnu odpadů na cizí odpady (Strakonice, Vodňany, Blatná, Horažďovice), aby lidi měli písečtí občané proti Strakonicům na zahradách víc rtuti a těžkých kovů, byly víc nemocný na různé rakoviny a maminky v kojeneckém mléku měli víc dioxinů,

Odpovědět

21. 12. 2022 (21:41)  –  Luděk Blaha

0
0

"A proč považuješ občany za hloupé ?"

Nepovažuji. Možná snad až na nějaké drobné výjimky.
Za hloupého nepovažuji, Pavle, ani Tebe, jakkoli netuším ani dost málo, z které mojí věty jsi dovodil, že občany za hloupé považuji.
Netvrdím, že starosta nemá mít vzdělání, kvalifikaci a praxi. Ptám se, kdo a na základě čeho by měl uchazeče o například starostování vkládat do losovacího klobouku. Což s moji nespokojeností s například stavem venkovního bazénu nesouvisí.

Odpovědět

22. 12. 2022 (19:10)  –  Pavel Šebelle

0
0

S rozpadlým bazénem souvisí velmi to, že Písek měl za minulé období starostku učitelku a ne odborníka, co udělali? Nic, svah s novou rolbou v místě, kde není v zimě sníh, to už věděli soudruzi v 80. letech a tak tam dali umělku, novodobí soudruzi tam umělku nedali a tak máme nový vlek a novou rolbu pod plachtou a ted k tomu postaví kemp, který bude prázdný

rozhodně je lepší z 5 odborníků s kvalifikací a zkušeností vedení velkého provozu jednoho vylosovat než tam mít nezkušené amatéry a laiky, kteří jsou jen v nějaké straně

Tvoje věta "A co když z deseti domkářů se jich šest domluví a většinově si odhlasují, že se za společné peníze všech deseti opraví chodník jen před jejich domky?" vypadá, že občany považuješ za hloupé

Odpovědět

22. 12. 2022 (19:45)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Myšlenka kempu u řeky není vysloveně blbá, jen to chce zapracovat na celém toku Otavy. Koukněte, co se děje v létě na Vltavě kolem Českého Krumlova. Samotný kemp nestačí. Chce to další vstřícné kroky, které by vodáckou veřejnost přiměly k pokračování v plavbě dále po proudu, aby byl důvod tu přenocovat a případně utratit nějakou korunu.

Odpovědět

22. 12. 2022 (23:31)  –  Luděk Blaha

0
0

"Tvoje věta 'A co když z deseti domkářů se jich šest domluví a většinově si odhlasují, že se za společné peníze všech deseti opraví chodník jen před jejich domky?' vypadá, že občany považuješ za hloupé"

Aha!
Mně tedy přijde, že hloupí by byli, kdyby to tak neudělali. Ale budiž.
V každém případě by ovšem Tvoje otázka měla znít…
"A proč považuješ těch šest občanů za hloupé?"

Odpovědět

23. 12. 2022 (11:25)  –  Pavel Šebelle

0
0

Luďku asi jsem tvou větu pochopil jinak než ty jsi ji myslel, pro mne píšeš někdy dost nesrozumitelně.

Odpovědět

23. 12. 2022 (11:36)  –  Pavel Šebelle

0
0

Ano, je velmi rozumné udělat sjezdovku bez umělého povrchu tam, kde v zimě není sníh a ještě koupit novou rolbu, když jde koupit třeba starší a podobně vynikající nápad je udělat kemp u řeky tam, kde nejsou žádní vodáci. Nebo třeba postavit bazén za 500 mil u dálnice, na místě kam se nevejde velký venkovní bazén.

Písečtí politici mají ještě jeden skvělý nápad, udělat v našem městě s čistým vzduchem, kde produkujeme nejméně odpadů 4500t za rok, velkou spalovnu odpadů na 50 000 t pro města, kde nerecyklují a mají odpadů hodně, abychom jim ulehčili a jen my byli opět výjimeční tím, že budeme mít v krvi, plicích, v játrech a v mateřském mléku těžké kovy, rtuť a dioxiny a zvedli si čísla u předčasných porodů a rakoviny. Přece tuhle skvělou možnost, jak si obohatit krev nenecháme někým vyfouknout.

Samé skvělé nápady, já jsem za ně opravdu vděčný, je vidět, že žijeme ve výjimečném místě, kde lze mít sjezdovku, i když tu nemáme sníh a jsem velmi rád, že máme ve vedení města takové vizionáře, které nám mohou zcela jistě všichni z okolních měst závidět.

Odpovědět

23. 12. 2022 (14:23)  –  Michaela Šťastná

0
0

Myšlenka kempu u řeky mi přijde jako blbá, protože podle studie (nebo projektu) kemp bude sloužit hlavně autům, ne vodákům, pro ty je tam jen takový umrněný kousek, aby se na ně dalo dovolávat.
 Má to být z většiny autokemp!
(V době, kdy není jisto, kdo a za co bude provozovat všechna ta lákadla na turisty, mi to přijde jako furiantství vyššího stupně, budovat pro turisty další atrakce, stejně jako budování cesty na Živec, cesty, která má stejný statut jako pěšina na Bejčák. Nehledě na to, že se tím zanedbává občan města – není peníz ani na obnovení čar na přechodu či parkovišti, zastupitele snad nevolí turisti. Leda by zastupitelům významně záleželo na hlasech těch, co budují pro turisty atrakce)

Svah tu kdysi vznikl, co už, a pokud se měl obnovit, tak do původní podoby, i když se jezdilo za pomoci nějakých mazadel. To se nestalo a přistavělo se za X milionů na svah se sněhem.
A jestli tam má pod plachtou město někde rolbu, tak tam má rozhodně i dvě sněžná děla, která za účelem výroby sněhu zakoupilo.

Odpovědět

23. 12. 2022 (15:11)  –  Pavel Šebelle

0
0

Ne paní Šťastná je to skvělý nápad ten kemp, prázdný kemp bude hezký doplněk prázdné sjezdovky bez sněhu. Možná, že ten kemp má být pro lyžaře, že bude fungovat hlavně v zimě, proto tam je jen málo místa pro vodáky. Přece nebude mít Písek nějaký obyčejný letní kemp, zimní kemp to bude ta správná atrakce. Určitě se najde hodně firem, které tyto milionové vizionářské investice píseckých politiků budou provozovat za 1 Kč/rok.

Odpovědět

23. 12. 2022 (15:23)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Svah neřeším. Ten tam prostě je, k němu děla, rolba a teploty po většinu roku nad nulou, tudíž leží ladem.

Jako vodácký by ten kemp fungoval na dva až tři měsíce v roce, takže cílit jen na ně by byla jistě škoda. Autokemp se pochopitelně může postavit kdekoli jinde a může fungovat více měsíců v roce, ale pokud by se skutečně stavěl, lokalita u řeky je za mně lepší. Ale ponechal bych stavbu i provoz komerčnímu subjektu.

Odpovědět

23. 12. 2022 (16:51)  –  Pavel Šebelle

0
0

Ano pane Douša, je třeba aby město do kempu vrazilo aspoň 20 milionů, a pak to pronajalo komerčnímu subjektu za 1 Kč/rok, aby se to rychle vrátilo. A bude to určitě hezký kemp, není tam ani pláž, ani pořádný přístup k řece, takže opravdu spíš se bude provozovat v zimě, když do Písku najedou lyžaři.

Odpovědět

23. 12. 2022 (19:05)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jistě, stavby doplňující kolorit zlatonosné ….pravda, pravda.
Jasně, kemp na tom místě bude bezva, i co se příjezdu obytných aut do kempu týká. Jasně, nacpat do toho z městský pokladny milionky a pak to nabízet k pronájmu stejně jako nyní restauraci u muzea, svah – oboje se pronajme za cenu kterou si určí nájemce, stejně jako se pronajal Živec!!
U svahu se pěly ódy, jaký je to skvělý nápad a přesně tohle Písek potřebuje – a vida, ani se nemuselo na výsledek čekat dlouho.
O to víc mi ty promrhané peníze mrzí, jedna ulice mohla být po rekonstrukci za ně.
Proč by z té investice mělo profitovat město, že? A když se to nepronajme, tak to městské peníze budou udržovat, však o co jde? A nakonec přijde někdo z radnice s nápadem to všechno pod cenou prodat!

I já mám dojem, že se tu spousta věcí buduje pro někoho jiného, jedno pod jakou záminkou.

Odpovědět

23. 12. 2022 (20:29)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

To si trochu nerozumíme. Vy jste proti kempu jako takovému, kdežto já myšlenku vítám. Jen mám problém s tím, aby ho stavělo/provozovalo město. Dopravní zatížení lokality jistě v takovém případě vzroste, ovšem v případě výstavby DDM či podobného vzdělávacího zařízení na stejném místě by vzrostlo srovnatelně, ne-li více.

Odpovědět

23. 12. 2022 (21:23)  –  Michaela Šťastná

0
0

No jo no, psané slovo ….
 I tak je tu už plán města, rozpočet města a vše na místo bývalé vodárny.
Nepamatuji si to přesně, ale na ZM se řešilo, jak a kudy tam budou jezdit obytné vozy, někde byl dopravní zádrhel.
O plánu využití pro DDM jsem neslyšela a ani o něm nečetla.

Odpovědět

23. 12. 2022 (23:17)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Proč by tam měl být dopravní zádrhel pro obytné vozy? Celé roky tam jezdily cisterny pro vodu, do areálu Jitexu, který je též nedaleko, jezdí kamiony, ke Smetákovi jistě vozili náklaďákem pivní sudy apod. Ledaže by pro příjezd od jezu uvažovali tu pěšinu/cyklostezku podél řeky, ta pro auta skutečně zamýšlena nebyla. Ale to je jedno, jistě o tom ještě uslyšíme mnohokrát.

Odpovědět

16. 12. 2022 (22:35)  –  Michaela Šťastná

0
0

Přemýšlela jsem o komisích mnohokrát. Z 50% bych byla pro jejich zrušení, z 50% pro jejich zachování.

Pokud dopravní komise doporučí vjezd aut přímo před hlavní vchod ZŠ, majetková komise doporučí prodej zemědělského pozemku pro stavbu továrny, komise pro životní prostředí se celý rok vůbec nesejde atd., potom jsem pro jejich zrušení, protože napáchají víc škody jak užitku, navíc bez jakékoliv odpovědnosti.
Pokud komise doporučí opravdu odborné stanovisko, pak jsem pro jejich zachování (i když někdy ten odborný názor nesouzní s dalším uspořádáním města).
Zastupitelé však většinou ani usnesení komisí nečtou, ani nerespektují, jak v RM tak v ZM, pokud nejsou sami jejich členy. O porušování Jednacího řádu komisí nemluvě.

Chyba bude zřejmě i v nastaveném systému ze strany zákona, na každý pád, v našem městě je situace taková, jak je popsáno v článku. A není to situace dobrá, ani pro komise, ani pro občany. Souhlasím s obsahem článku.

Á propós, ačkoliv se to nikde neprezentuje, jednání komisí nejsou ani veřejnosti přístupná, pokud nejste přímo pozváni.

Odpovědět

19. 12. 2022 (11:25)  –  Pavel Šebelle

0
0

Aby komise měli nějaký význam, museli by v nich být odborníci a měli by mít nějakou přiměřenou funkci v rozhodovacím procesu. Ale určitě by neměli mít hlavní slovo, hlavní slovo mají mít v obci občané. Tzn. občan má sdělit co požaduje a zastupitelé, komise, odbory města to mají zrealizovat, to je jejich funkce. Ne jak to funguje v Písku, občané něco chtějí a zastupitelé, úředníci a komise jim jen vysvětlují jak to nejde, a že na to nejsou peníze. Občané si je platí za to, že najdou způsob jak to půjde a seženou si na to finance.

Jak dosáhnout toho aby v komisích byli odborníci? Měli by mít možnost se do nich přihlásit pouze osoby s kvalifikací, bez ohledu na politickou příslušnost a z těchto odborníků by měli být do funkce komisaře lidé losováni. Tak to dělali v první demokracii ve starém Řecku. Losovalo se, protože volby se dají uplatit a občané v nich se dají zkorumpovat.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.