Přihlášení

Je spalování odpadu dobrý způsob, jak ho zlikvidovat? Zkušenosti z USA.

18. 12. 2022 | Pavel Šebelle | Diskuze (2) | Věci veřejné

Písečtí politici argumentují tím, že mají spalovny odpadů na Západě. Jenže dnes se tam spalovny už nestaví, ale zavírají. Mezi lety 2000 a 2022 bylo v USA nadobro uzavřeno 48 spaloven odpadu. Jejich průměrný věk v době uzavření byl pouhých 24 let. Navzdory stovkám pokusů o výstavbu nových spaloven odpadu nebyla od roku 1995 postavena žádná nová spalovna na novém místě. Jaké byly důvody uzavření spaloven odpadů v USA v letech 2011-2022 ? Většina zařízení měla ekonomické problémy, nebyla rentabilní. Řada z nich neměla peníze na další technologie filtrů, které by splnili nové emisní limity. Některým z nich došel odpad, když obce přešly na recyklaci a cirkulární ekonomiku. Na řadu z nich si stěžovali obyvatelé žijící v jejich blízkosti kvůli zápachu a znečištění ovzduší.

Přeloženo z anglického originálu:

Spalování odpadů má ve Spojených státech dlouhou historii a spalovny komunálního odpadu vyvolaly na mnoha místech odpor. Jako odborník na  environmentální spravedlnost,  který pracuje přímo s nízkopříjmovými a barevnými komunitami, vidím spalování jako špatnou možnost nakládání s odpady.

Přestože tyto elektrárny vyrábějí elektřinu z tepla vzniklého spalováním odpadů, jejich primárním účelem je likvidace odpadu. Emise ze spalování odpadu zhoršují nerovnosti v životním prostředí, vytvářejí finanční rizika pro provozovatele a snižují motivaci k přijetí udržitelnějších postupů v oblasti nakládání s odpady.

Nedávno jsem byl spoluautorem  zprávy, která popisuje známky úpadku v průmyslu spalování odpadů v USA v důsledku mnoha faktorů. Patří mezi ně model nestálých příjmů, stárnoucí zařízení, vysoké náklady na provoz a údržbu a rostoucí zájem veřejnosti o snižování odpadů, prosazování environmentální spravedlnosti a boj proti změně klimatu.

Emise ze spalování odpadu zhoršují nerovnosti v životním prostředí, vytvářejí finanční rizika pro provozovatele a snižují pobídky k přijetí udržitelnějších postupů v oblasti nakládání s odpady.

Spalovny odpadu jsou silně soustředěny v severovýchodních státech a na Floridě – v oblastech s vysokou hustotou obyvatelstva a omezeným prostorem pro skládky. Některé z těchto států také poskytují příznivé ekonomické pobídky, například umožňují spalovnám získávat kredity za energii z obnovitelných zdrojů za výrobu elektřiny.

V minulém roce obhájci environmentální spravedlnosti úspěšně uzavřeli spalovny v Detroitu v Michiganu a Commerce v Kalifornii. Spalovna v Detroitu byla postavena v 80. letech 20. století a získala více než 1 miliardu USD ve veřejné investici, kterou nesli místní daňoví poplatníci. Skupiny jako  Breathe Free Detroit  a  Zero Waste Detroit  shromáždily obyvatele, aby se postavili proti veřejnému financování a zdravotní zátěži, kterou zařízení uvalilo na okolní komunity. Závod byl uzavřen v březnu 2019 .

Kalifornská továrna byla uzavřena v červnu 2018 po roční kampani dvou komunitních organizací,  East Yard Communities for Environmental Justice  a  Valley Improvement Projects , aby se zabránilo spalování, aby se kvalifikovalo pro státní dotace na obnovitelnou energii. Zařízení se nakonec uzavřelo, když vypršela 30letá smlouva o nákupu elektřiny s místním dodavatelem energie, takže  zařízení nemělo dostatečný tok příjmů .

Zařízení, která stárnou

Průměrná životnost spaloven je 30 let. Tři čtvrtiny provozovaných spaloven odpadu ve Spojených státech jsou staré alespoň 25 let.

Výnosy těchto zařízení pocházejí především z poplatků, které platí přepravci odpadu za skládkování, a sekundárně z výroby elektřiny. Tyto toky příjmů jsou nestálé a mohou podkopat finanční stabilitu odvětví. Nejméně 31 spaloven bylo od roku 2000 uzavřeno kvůli problémům, jako jsou nedostatečné příjmy nebo neschopnost dovolit si potřebné modernizace.

Náklady na provoz a údržbu se obvykle zvyšují s tím, jak provozy stárnou a jejich výkon klesá. Modernizace, jako je instalace nového zařízení na kontrolu znečištění, mohou stát desítky milionů dolarů a někdy i více než 100 milionů USD.

Tyto velké kapitálové výdaje představují riziko pro provozovatele, které pak žádají o  veřejné financování prostřednictvím dluhopisů nebo zvýšením daní. Taková opatření jsou riskantní, protože smlouvy o nakládání s odpady a energie, které generují příjmy, jsou stále kratší a zranitelné vůči kolísajícím tržním a regulačním podmínkám. Jak provozy stárnou, jejich vliv na životní prostředí se může časem také zhoršovat, což představuje rostoucí riziko pro životní prostředí a veřejné zdraví.

Roky výstavby pro spalovny TKO

Většina amerických spaloven tuhého komunálního odpadu je stará nejméně 25 let a některé fungují déle než 40 let.

1970-1975 – 3 spalovny

1976-1980 – 2 spalovny

1981-1985 – 8 spaloven

1986 –1990 – 42 spaloven

1991-1995 – 17 spaloven

Od 1995 – 2023  1  spalovna v místě již existující spalovny

Co spalovny spalují

Složení tuhého komunálního odpadu se za posledních 50 let změnilo. Syntetických materiálů, jako jsou plasty, přibylo, zatímco biogenních, kompostovatelných materiálů, jako je papír a odřezky ze dvora, ubylo. Plasty jsou zvláště problematické pro nakládání s odpady, protože se jedná o nebiogenní materiály na ropné bázi. Je obtížné je rozložit a   při spalování uvolňovat škodlivé znečišťující látky, jako jsou dioxiny  a  těžké kovy .

Dnes, díky vývoji možností nakládání s odpady, lze většinu materiálů v komunálním tuhém odpadu kompostovat nebo recyklovat. To snižuje dopady na životní prostředí, včetně kontaminace ovzduší, půdy a vody a emisí skleníkových plynů. S tím, jak města jako  New York  a  San Francisco  přijímají politiku nulového odpadu, která vytváří pobídky pro odklon odpadu ze skládek nebo spaloven, bude spalování odpadu stále více zastaralé.

Mnoho amerických  měst  a  států  přijímá cíle agresivní změny klimatu a udržitelnosti. Snížení a odklon odpadu budou hrát zásadní roli při plnění těchto cílů. Veřejnost stále více požaduje více upstream řešení v podobě účtů rozšířené odpovědnosti výrobců, zákazů plastů a méně toxických redesignů produktů. Roste také hnutí za méně konzumní životní styl, který upřednostňuje cíle nulového odpadu.

Silní znečišťovatelé

Spalovny uvolňují mnoho látek znečišťujících ovzduší, včetně oxidů dusíku, oxidu siřičitého, pevných částic, olova, rtuti, dioxinů a furanů. O těchto látkách je známo, že mají  vážné účinky na veřejné zdraví , od zvýšeného rizika rakoviny po onemocnění dýchacích cest, srdeční onemocnění a reprodukční, vývojové a neurologické problémy. Podle posledních údajů z odpadového průmyslu spalovny vypouštějí  více oxidu siřičitého, oxidů dusíku a oxidu uhličitého na jednotku vyrobené elektřiny  než elektrárny spalující zemní plyn.

Výzkum přímých zdravotních dopadů spalování odpadu ve Spojených státech je omezený, ale několik studií z Asie a Evropy, kde převládají spalovny odpadů ZEVO, nabízí určité poznatky. Například studie z roku 2013 v Itálii analyzovala výskyt potratů u žen ve věku 15–49 let, které pobývají v blízkosti sedmi spaloven v regionu Emilia-Romagna v severní Itálii, a zjistila, že zvýšené emise částic ze spaloven byly spojeny se  zvýšeným rizikem předčasného porodu.

Jedna spalovna může spálit od  několika stovek tun  až po  několik tisíc tun  odpadu za den. Menší spalovny mají obvykle nižší absolutní emise, ale mohou vypouštět více nebezpečných znečišťujících látek na každou tunu odpadu, kterou spálí. Emise spaloven se také mohou značně lišit v závislosti na heterogenním složení komunálního odpadu, stáří a typu zařízení pro kontrolu emisí a na tom, jak dobře je závod provozován a udržován v průběhu času.

http://www.energyjustice.net/incineration/closures.pdf

https://www.pbs.org/newshour/science/is-burning-trash-a-good-way-to-dispose-of-it-waste-incineration-in-charts

 

0
0

Diskuze k článku +

1. 1. 2023 (00:45)  –  Petr Mašek

0
0

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/ozo-ostrava-upraveny-komunalni-odpad-teplarny.A221227_132523_ekonomika_rie?zdroj=top

Odpovědět

1. 1. 2023 (11:15)  –  Michaela Šťastná

0
0

Nebudu si článek odemykat, domnívám se, že se jedná o nově napsanou starou informaci, popsanou na https://www.enviweb.cz/123039
Jako alternativa k ZEVO- chápu tuto možnost, přesto nesouhlasím ani s takovou možností.
Za sebe jen dodám, že se v Písku neuvažuje o stavbě DOTŘIĎOVACÍ linky, která bude v Ostravě součástí procesu likvidace odpadu. V Písku má být ZEVO, tam to chtějí pálit bez třídění.

A zopakuji svoje stanovisko k těmto náhražkám – nebo jak se často píše plnohodnotným náhražkám – za uhlí a plyn, odpad nemá sloužit jako topivo a konec skládkování pro nás znamená hledat cesty jak odpad netvořit a nezbytně vytvořený odpad recyklovat.
Na vysvětlenou – i když nelze recyklovat donekonečna, přesto je to jediná cesta směřující k omezení tvorby odpadu, tento názor neměním léta.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.