Přihlášení

Ještě jednou k detektivnímu pátrání po zmizelém majetku Sladovny

6. 6. 2018 | Magdalena Myslivcová | Diskuze (1) | Věci veřejné

V minulém čísle Píseckého světa jsme otiskli rozhovor s bývalou ředitelkou Sladovny Písek Terezou Dobiášovou, ve kterém byly poprvé zveřejněny závažné informace o výsledcích pátrání po chybějícím majetku z původní expozice centra ilustrace ve Sladovně, v hodnotě cca 750 tisíc korun. Ze strany vedení města byl na ředitelku Dobiášovou vyvíjen velký tlak na prošetření a nalezení viníka.

Podle dokumentů nalezených na konci loňského roku se však chybějící majetek ztratil nebo byl chybně evidován už v letech 2008 – 2009, kdy byl starostou Miroslav Sládek a Sladovnu řídil Jiří Hladký, dnes zastupitel, předseda kulturní komise a člen koalice, která řídí naše město.
Z existujících dokumentů vyplývá, že ani předání majetku mezi městem Písek a Sladovnou tehdy nebylo provedeno správně. Nikdo se však zatím k odpovědnosti nehlásí. Po nalezení příslušných dokumentů v archivu Sladovny vzápětí ustalo další vyšetřování, Sladovna musela pro formu ze svého loňského přebytku uhradit zůstatkovou cenu majetku 72 tisíc a celá věc se v tichosti odložila „k ledu“.

Detektivní pátrání po majetku ve Sladovně ukončeno – viník nalezen

S žádostí o vyjádření jsme se obrátili na vedení města Písek, na radní a některé zastupitele a na správní a dozorčí radu Sladovny. Jako bychom však narazili na hradbu zarputilého mlčení a odkazování jednoho na druhého… Zjištění ze Sladovny možná nepřišla právě ve vhodnou dobu. V dubnu totiž zveřejnila strana Jihočeši 2012, která stojí v čele písecké radnice (Eva Vanžurová, Luboš Průša a další), informaci o uzavření memoranda o spolupráci, tedy vytvoření koalice, pro podzimní komunální volby v Písku s Top 09 (Josef Knot) a Volbou pro město (Jiří Hladký).

Ze zápisu z jednání správní rady

Vyžádali jsme si také zápis z jednání správní rady Sladovny Písek o.p.s. č. 10 ze dne 19. 12. 2017, ve kterém se kromě jiného píše (redakčně kráceno):

„Město požaduje (…) v souladu s usnesením rady města z 23. 11. 2017 uhradit hodnotu v chybějícím majetku v částce 72.031 Kč. Po obdržení výzvy jsme prošli znovu veškerou dokumentaci, našli jsme dva nové dokumenty. První z nich je předávací protokol mezi Městem Písek a expoziční firmou ze dne 30. 5. 2008 ke smlouvě o dílo (…), podepsáni zástupci města J. Dušek a architekt Bouček + p. Hladký, toho času ředitel Sladovny. Druhá z nich je zpráva k inventuře majetku roku 2009, která výslovně uvádí, že „některé věci jsme nenalezli – audio systém BOSE, AV zesilovač DENON PIONNER a osvětlovací systémy“. Není tedy zřejmé, zda byly vůbec předány, nebo byly ztraceny.

Člen správní rady Jiří Hořánek: „Město Písek chce náhradu chybějícího majetku po Sladovně jako po právnické osobě, nikoliv po konkrétní osobě (Hladký, Dobiášová, Skronská).“

Člen správní rady Martin Zborník: „Opakovaně upozorňuji, že pochybení je rovným dílem na obou stranách, tedy jak na straně města – nikdy nebyl řádně prokazatelně předán veškerý sporný majetek do Sladovny o.p.s. v souladu s uzavřenou smlouvou o zapůjčení majetku (v evidenci města nebyl nalezen soupis předávaného majetku a doklady o evidenci, neexistují předávací protokoly mezi městem a Sladovnou, nebyla provedena fotodokumentace před předáním majetku viz ustanovení smlouvy, atd.). Město ale svůj díl odpovědnosti celou dobu nepochopitelně odmítá a přenáší ho pouze na o.p.s. Ve Sladovně prokazatelně došlo v roce 2009 k chybnému zavedení do evidence majetku formou jedné položky. Nebylo možné ho tedy od převzetí 2009 do 2016 řádně kontrolovat. Městu to ale až do roku 2016 vůbec nevadilo, viz. výstupy několikerých provedených kontrol a stejného vedení v evidenci majetku města pod jednou souhrnnou položkou…“

Ze zápisu škodní komise

18. prosince loňského roku v této záležitosti také zasedla škodní komise. Ze zápisu vybíráme: „Dva výše zmíněné dokumenty (protokol o předání a převzetí díla z 30. 5. 2008 a zpráva k inventuře z 31. 12. 2009) podepsané tehdejším ředitelem Sladovny jsou protichůdné. Pan tehdejší ředitel není od ledna 2011 v žádném pracovním vztahu ke Sladovně, navíc je to již téměř 10 let a došlo k právnímu promlčení. Sladovna tudíž nemůže vzniklou škodu vymáhat… Škodní komise předává dané dokumenty vedení města Písku. Zároveň apelujeme na to, aby vzhledem k tomu, že bývalý ředitel Sladovny Písek o.p.s. je v současné době zastupitelem a předsedou kulturní komise, vedení města přistoupilo k řešení této otázky s dotčenou osobou.“

Co na to vedení města?

Obrátili jsme se tedy na vedení města s dotazem, jak tuto věc řeší. Místostarosta Josef Knot nás odkázal na správní radu a na starostku Evu Vanžurovou, vlastní postoj v této věci odmítl sdělit: „V této věci je dle mého názoru primárně věcně příslušná správní rada Sladovny. Proto by bylo asi vhodnější, abyste se obrátila na správní radu, případně paní starostku, která je gesčně příslušná.“ Starostka Eva Vanžurová na náš dotaz neodpověděla ani slovo.

Místostarosta Jiří Hořánek, který je také členem správní rady, a tudíž do záležitosti podrobně zasvěcen, odkazuje na vůli kolektivního orgánu a tvrdí, že jde o mediální útok před volbami.

Jiří Hořánek: „Ve věcech správní rady se prosím obracejte na jejího předsedu Radka Bočka. Správní rada jako kolektivní orgán vytváří vůli společnosti a já jako jeho člen ji respektuji. Ohledně stanoviska města se vyjádřila rada města usnesením, které je zveřejněno na webových stránkách města. Rovněž tento kolektivní orgán vytváří vůli města a já jako jeho člen ji respektuji. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města o rozdělení úkolů pro uvolněné členy zastupitelstva města spadá Sladovna o.p.s do gesce paní starostky. Co se týká obvinění jiného člena zastupitelstva města, nebudu to komentovat. Dá se očekávat, že podobných mediálních útoků bude s blížícími se komunální volbami přibývat.“  

Radní Luboš Průša, který prošetření původně důrazně požadoval, na náš dotaz překvapivě uvedl, že není o výsledcích informován: „Rozhovor, na který odkazujete jsem nečetl. Věc, kterou uvádíte skutečně řešila rada města. Byl vyhotoven audit inventáře při rušení expozice. Chyběly předměty, které si pí. Dobiášová jako ředitelka Sladovny pronajala za 1,- Kč od města Písek zastoupeného JUDr. Veselým. Bylo konstatováno, že vznikla škoda, za kterou odpovídá Sladovna o.p.s. jako nájemce (nikoli pí. Dobiášová nebo p. Hladký) městu Písek jako pronajímateli. Škoda byla vyčíslena a Sladovna jí měla městu uhradit. Následně mělo být v orgánech Sladovny dořešeno, kdo za škodu odpovídá a pokud to bude možné, uplatněn po konkrétní osobě nebo osobách nárok na náhradu škody. O tom, zda toto vnitřní projednání v orgánech Sladovny proběhlo a s jakým výsledkem nejsem informován.“

Radní Tomáš Franců se rovnou raději odvolal na spolustraníka Luboše Průšu: „Je mi známo, že stejná otázka byla před krátkým časem položena JUDr. Průšovi, který na ni odpověděl. Na otázku předloženou nyní mně proto neodpovím.“

Na náš dotaz do uzávěrky tohoto čísla neodpověděli ani další radní Marek Anděl, Rudolf Tyll, Petra Trambová a Miroslav Sládek. Stejně tak nereagoval ani Jiří Hladký.

Co na to opozice?

Opoziční zastupitelé Ondřej Veselý a Martin Brož byli otevřenější a poodhalili širší souvislosti.

Ondřej Veselý: „Podle mého názoru jde o další potvrzení faktu, že současné vedení radnice je úplně mimo mísu a hledá problémy tam, kde nejsou. Stejně jako u Centra kultury, kde se beze zbytku naplnil můj předpoklad, že žádný majetek nebyl zcizen, jak se vedení domnívalo. Tak u Sladovny si mohlo vedení vyžádat předávací protokoly, které mají na odboru majetku, a hned by viděli jak a kde problém nastal. Hlavní problém však vidím v tom, že ve chvíli, kdy se věc dotkne koaličního partnera, stává se z velké kauzy naprosto neškodná věcička, kterou není třeba ani komentovat, natož řešit.“

Martin Brož: „Co dodat. To, jak to vlastně dopadne, bylo jasné už od začátku, kdy se někteří zastupitelé dali do války s pí. Dobiášovou jen za to, že si dovolila říci nahlas to, co si ostatní jen mysleli. Bohužel pro Sladovnu to znamenalo to, že přišla o velmi dobrou ředitelku. Správně říkáte, že otázkou zůstává, co teď dál s celou věcí. Myslím, že opět se to zamete pod koberec jako s Centrem kultury, kdy majetek se odepíše a nikdy nikdo nedohledá, kam se to vlastně ztratilo. Osobně jako největší problém vidím ale to, že někdo udělá průser, a pak se celý tento průser snaží hodit na někoho, kdo za to vůbec nemůže. To je možná horší než to, že někde zmizela lampička nebo monitor.“

Za správní radu Sladovny

Předseda správní rady Radek Boček zaslal své vyjádření, které se nese v uklidňujícím a optimistickém duchu, nicméně se vyhýbá otázce osobní faktické a morální odpovědnosti ředitele Sladovny za chybějící majetek: „Necítím potřebu se k článku Terezy Dobiášové nějak obšírně vyjadřovat. Máme svobodu slova a je to soukromý a svobodný názor Terezy Dobiášové, na který má plné a nezpochybnitelné právo, a ne oficiální vyjádření statutárního zástupce Sladovna Písek o.p.s. Jinak Vám děkuji za oslovení, vážím si toho, ale z rozhovoru bych vyzdvihl ty skutečně důležité věty: „Ale protože uplynulo už deset let, je to z právního hlediska nevymahatelné. Jelikož jsme v loňském roce hospodařili s malým přebytkem, rozhodla jsem se z rozpočtu Sladovny uhradit městu zbytkovou hodnotu chybějícího majetku ve výši asi 70 tisíc z původní pořizovací hodnoty 750 tisíc….“ Toto rozhodnutí ředitelky bylo „posvěceno“ usnesením správní rady č.  21/17 ve znění: „SR ukládá ředitelce uhradit hodnotu chybějícího majetku v částce 72 031 Kč z rozpočtu Sladovny Písek o.p.s. Městu Písek.“. Všichni přítomní členové SR hlasovali PRO (Boček, Hořánek, Kučerová, Presl, Zborník) nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. To jsou fakta.

Můj pohled na věc – vyřešení a ukončení účetního problému s Městem Písek, coby majoritním donátorem Sladovny Písek o.p.s., je pro mě osobně daleko důležitější, než jitření chyb starých mnoho let – v tom mám jiný názor než Tereza Dobiášová i Jiří Hladký. Měli bychom se věnovat budoucnosti Sladovny a tomu, že má nyní 7x větší návštěvnost než v roce 2010… A jak tento trend  i nadále udržet. A pevně doufám, že bude pokračovat synergie mezi Městem Písek a Sladovnou. Bez města by Sladovna nebyla, bez Sladovny by Písek neměl nyní desítku tisíc návštěvníků odjinud každý rok.“

Předseda dozorčí rady:

Své vyjádření ochotně zaslal také předseda dozorčí rady Josef Soumar:

"Dobrý den, předně chci uvést důležitou informaci – jsem velmi rád, že se záležitost uzavírá – byť jsem si vědom a zároveň mě mrzí, že v duších nemála spolupracovníků a zaměstnanců Sladovny i města Písku zanechala hluboké šrámy.

Říjnová kontrola v roce 2016 odhalila chybějící majetek ve výpůjčce, i dílčí pochybení, například ve vyřazování znehodnoceného majetku. Situace v té době nebyla jednoduchá ani pro jednu stranu, kdy na schůzce s paní starostkou padl dotaz, i po zkušenosti s Centrem kultury, na podání trestního oznámení, na schůzce se správní radou vyvstalo mnoho otázek na dozorčí radu a s paní ředitelkou jsme řešili historickou odpovědnost za chybějící majetek.

Jedním z hlavních témat bylo zavedení majetku jako souboru pod jedním inventurním číslem a kontrola se mohla opřít jen o kontrolu faktur a fakt, že chybí předávací protokol majetku z té doby. Proběhly hodiny hovorů a, zde chci vyzdvihnout, vždy konstruktivních jednání.

Paní ředitelka byla mnohokrát označena jako viník ztracených či nedohledaných věcí, proto chápu její současnou obhajobu a v její situaci bych pravděpodobně postupoval podobně. Na označení pana Hladkého je pro mě těžké odpovědět, protože s dokumenty a vyjádřením paní Dobiášové nejsem srozuměný, tuto záležitost se dozvídám až nyní z tisku.

Střih. Dnes jsou nastaveny nové vnitřní předpisy, které dozorčí rada dostala v uplynulých dnech ke kontrole, proběhla namátková kontrola inventarizace vlastního majetku Sladovny s doporučeními na zlepšení a aktuálně probíhá výběrové řízení na klíčovou pozici – ekonoma Sladovny Písek, o.p.s. Pan ředitel Langer se chopil své role zodpovědně a ještě dnes konzultujeme některá doporučení a nařízení Sladovny tak, aby odpovídali legislativě a s kontrolou majetku bylo vše řádně nastaveno. Historický pozitivní přínos paní Dobiášové pro organizaci je neoddiskutovatelný a myslím, že její celé působení by nemělo být spojeno jen s hledáním majetku a viníka.

Sladovně se daří na poli kulturním i ekonomickém, kdy se pravidelně daří překonávat rekordní čísla návštěvnosti a utržených prostředků za vstupné, které je vedle pravidelné dotace města jedním z pilířů financování. Sladovna je navíc unikátní v měřítku celé České republiky a z hlediska svého zaměření, tedy potěšení zejména dětských duší a tím i vykreslení úsměvů rodičů a prarodičů, nebude pravděpodobně nikdy výdělečnou organizací a město bude potřebovat ke svému přežití. I proto je důležité vést kvalitně účetnictví, být transparentní, provádět pravidelnou inventarizaci, být připraven na mimořádné audity a odpovídat zákonům a nařízením.

​(Josef Soumar, předseda dozorčí rady)

Reakce bývalé ředitelky Sladovny na vyjádření L. Průši

A konečně ještě reakce bývalé ředitelky Sladovny Terezy Dobiášové na tvrzení Luboše Průši, který uvádí, že o výsledcích jednání v orgánech Sladovny není informován (viz výše). Těžko tomu uvěřit, protože z každého jednání správní rady jsou vyhotoveny podrobné zápisy, které dostává vedení města průběžně k dispozici: 

"Pan Průša píše, že „neví, nečetl a nebyl informován“, nicméně ví naprosto přesně, že nájemní smlouvu jsem podepisovala já a pan Veselý. To ale bohužel není přesné. Na konci roku 2012 jsme s Ondřejem Veselým podepisovali pouze dodatek k nájemní smlouvě mezi městem Písek a Sladovnou z roku 2007, protože se náhodou přišlo na to, že od podepsání této smlouvy město Písek žádný majetek (včetně stálé expozice) žádnou předávací dokumentací (jak se k tomu v původní smlouvě zavázalo) nepředalo. Napravovali jsme tedy tímto dodatkem formální pochybení města (a částečně i mých předchůdců). Kdybych byla tehdy o trochu prozřetelnější, nepodepsala bych převzetí stálé expozice v hodnotě 15.000.000 bez dalšího rozklíčování. Nicméně v té době to nikdo ani z města, ani ze Sladovny neřešil. Akceptovala jsem status quo a veškerou svou energii jsem investovala do toho, abych dala Sladovně vůbec nějaký smysl existence.

Při vědomí nejasného pochybení / možná jen opomenutí, které vzniklo v letech, kdy jsem tu ještě nebyla, a ve snaze tuto záležitost narovnat a vyčistit, jsme na to, opakovaně, při inventurách upozorňovali. Nikdy tu nebyla ze strany města vůle to řešit. Nečekala bych, že rada města v roce 2017, i přes to, že město se zavázalo předávat majetek do správy předávacími protokoly, které ale nikdy nepřipravilo, se usnese svalit vinu pouze na Sladovnu.

Přímým následkem tohoto rozhodnutí rady města ale bylo, že jsem zřídila škodní komisi, která ještě jednou prošla veškerou účetní a majetkovou evidenci od založení organizace, a ta našla dokumenty prokazující, že u tohoto sporného a neformalizovaného předání, které už není možné zpětně přesně zrekonstruovat, určitým způsobem musel být pan Hladký, tehdy jako ředitel organizace, přítomen. Proto jsem se vinu za organizaci rozhodla přijmout. S plným vědomím, že z hlediska trestně právního jde o promlčenou záležitost, a že nechci svému následovníkovi nechávat policejní vyšetřování kauzy – že se v tuto chvíli jedná o řešení na účetní a morální úrovni."

(Tereza Dobiášová, bývalá ředitelka Sladovny Písek)

Závěr?

Dočkáme se vyjádření starostky města Evy Vanžurové a zastupitele Jiřího Hladkého? Rádi bychom veřejnosti zprostředkovali jejich vysvětlení. Jsou písečtí komunální politici schopni vyvodit morální a politickou odpovědnost za své působení ve veřejné funkci?

MAGDALENA MYSLIVCOVÁ

VYŠLO V TIŠTĚNÉM PÍSECKÉM SVĚTĚ Č. 12/2018

 

Související články:

2016 – Reakce ředitelky Sladovny na vyjádření radního Průšy k Centru ilustrace

2015 – Sladovna se v nové expozici dotýká esence svých základů – A jak dál? Strategie Sladovny v příloze

2012 – Kam kráčí Sladovna – nová koncepce

2012- Sladovna (konečně) otevřená?

 

2012 – Vyjádření člena správní rady k důvodům odvolání ředitelky Ing. Renaty Skronské

 

Články z let 2009-10 kdy vedl Sladovnu Jiří Hladký

Má, nebo nemá Sladovna Písek o.p.s smysluplnou vizi?

SLADOVNA – Promarněná příležitost

Sladovno, Sladovno, je to s tebou na… houby 

Jiří Hladký odchází k 31.1.2011 z postu ředitele Sladovny. Co bude dál?

0
0

Diskuze k článku +

7. 6. 2018 (00:06)  –  Luděk Blaha

0
0

"vyřešení a ukončení účetního problému… je pro mě osobně daleko důležitější, než jitření chyb starých mnoho let" píše předseda správní rady Radek Boček.

To bezesporu.
Bylo-li ale v souvislosti s těmi chybami a s jejich řešením/neřešením někomu učiněno příkoří, popřípadě někdo utrpěl nějakou újmu, mělo by se mu dostat odpovídajícího zadostiučinění, byť by o to už radši ani nestál.
Kolikrát stačí pouhé uvedení věcí na pravou míru formou prohlášení osobou v dané oblasti dnes odpovědnou či oblast zastřešující, i když s tím tenkrát ta osoba nemusela mít nic společného.
Tušim se tomu říkávalo dobré mravy. Což v dnešní překotně měnící se době už tak nějak nefrčí.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.