Přihlášení

6 členná koalice se dohodla na programu a starostkou bude Eva Vanžurová

21. 10. 2014 | Redakce PS | Diskuze (0) | Věci veřejné

Kamenný most Písek Ohňostroj Foto M.Zborním

Dne 20. října 2014 kolem 22. hodiny večerní byla v Písku uzavřena koaliční dohoda, kterou podepsalo 15 přítomných zastupitelů, zvolených v komunálních volbách za tyto strany a hnutí: Jihočeši 2012, TOP09, ANO 2011, Písecký patrioti, Volba pro město a ODS. Na post starostky bude navržena Mgr. Eva Vanžurová. Do funkce místostarosty budou navrženi JUDr. Josef Knot a Ing. Jiří Hořánek. Městská rada bude pracovat ve složení: 3x zástupce Jihočeši 2012, 3x zástupce TOP09, 2x zástupce ANO 2011, 1x zástupce ostatních koaličních partnerů. Koaliční partneři navrhují zřízení funkce neuvolněného radního, pověřeného výkonem kompetencí v oblasti životního prostředí

Dohoda o spolupráci členů zastupitelstva

města Písku

My, níže podepsaní členové zastupitelstva města Písku tímto prohlašujeme, že v rámci výkonu mandátu člena zastupitelstva města ve volebním období 2014 – 2018 budeme spolu v rámci úsilí o dobrou správu města Písku a jeho další harmonický rozvoj osobně spolupracovat dle níže uvedených zásad.

I.

Program

Za své priority považujeme: 

-      při výkonu veřejné správy budeme transparentně informovat veřejnost, nesmíříme se s protekcí, korupcí a kariérismem ve veřejné správě a veřejných službách,

-      postupnou revitalizaci centra města (stavba velkokapacitního parkovacího domu pro centrum, postupná regenerace a revitalizace centra prostřednictvím úprav veřejného prostranství s přednostním využitím pro pěší a cyklisty, obsazení prázdných budov v centru kvalitními uživateli s upřednostněním veřejných institucí a veřejného zájmu),

-      výstavbu nového bazénu, pokud možno v tomto volebním období a pokud možno s využitím dotace, včetně rychlé a efektivní opravy stávajícího bazénu v nezbytném rozsahu,

-      znovuobnovení vlastnictví města k Žižkovým kasárnám, postupnou revitalizaci celého prostoru kasáren, řízenou přímo městem nebo k tomu účelu zřízenou městskou organizací,

-      rekonstrukci lyžařského svahu s umělým povrchem,

-      dokončení cyklookruhu Písek – Semice – Smrkovice – Jih,

-      přesun knihovny do rekonstruované budovy bývalé ZŠ na Alšově náměstí,

-      podpora rozvoje občanské vybavenosti a kvalitního veřejného prostoru i v okrajových částech města,

-      podpora urychlení dalších etap výstavby rychlostní komunikace R4; vyřešení nebezpečné křižovatky na silnici č.I/20 u Semic,

-      zdržení se zahajování velkých investic bez pečlivé projektové přípravy a zadávací dokumentace bez vyčerpání možností spolufinancování z dotací, zejména takových investic, které by zatěžovaly budoucí rozpočty neúměrnými provozními náklady,

-      odpovědné zacházení s majetkem města, smysluplné využívání budov a nebytových prostor, neutrácení peněz za nesmyslné projekty a zvýšení kontroly kvality projektů.

-      zlepšení stavu úklidu a údržby veřejných prostranství, zlepšení péče o veřejnou zeleň a čistotu města ve všech jeho částech,

-      zrušení stěhování městského úřadu ze sídla v Budovcově ulici do budovy bývalé Obchodní akademie,

-      podporu aktivní mládeže – sport, kultura a jiná mimoškolní činnost dětí a mládeže, která rozvijí jejich osobnost,

-      snížení životních nákladů občanů, zejména úpravou místních poplatků,

-      zefektivnění činnosti městské policie směrem k posílení bezpečnosti ve městě,

-      vytvoření a realizace sociální strategie města pro práci se sociálně slabými a problémovými spoluobčany,

-      žádnou toleranci nepřizpůsobivým občanům porušujícím obecně závazné právní předpisy,

-      vyrovnané hospodaření v rámci celého volebního období.

Ostatní společné priority budou dojednávány v reakci na aktuální situaci na společných jednáních všech zúčastněných členů zastupitelstva.

II.

Kompetence

K uskutečnění programových priorit se zapojíme do práce v orgánech města. 

1.    Rada města:  

jméno

strana

funkce

zodpovídá za oblast v samostatné působnosti:

Eva Vanžurová

JIH

starostka

školství, mládež, tělovýchova, sport, kultura, sociální péče, péče o seniory, meziobecní spolupráce, propagace města, média, interní audit, cestovní ruch 

Josef Knot

TOP

1. místostarosta 

hospodaření města, dotace, investice, rozvoj města, doprava

Jiří Hořánek

ANO

2. místostarosta 

majetek města, veřejné zakázky, veřejný pořádek, bezpečnost, krizové řízení, legislativa, požární ochrana, zahraniční spolupráce (partnerská města), osadní výbory

Marek Anděl

ANO

člen rady 

životní prostředí, čistota a vzhled města, odpadové hospodářství

Petra Trambová

TOP

člen rady

 

Rudolf Tyll

TOP

člen rady

 

Luboš Průša

JIH

člen rady

 

Tomáš Franců

JIH

člen rady

 

Miroslav Sládek

 

 

Patr.

VPM

ODS

člen rady

 

 

2.    Zapojení do dalších orgánů zastupitelstva a rady města (výbory, komise) bude prováděno průběžně dle doporučení jednotlivých volebních stran na základě parity. Přitom budeme respektovat právo volebních stran opozice na poměrné zastoupení ve všech výborech a komisích, ve kterých zastoupení požadují a právo opozice mít většinu členů kontrolního výboru zastupitelstva.

3.    Zapojení do orgánů společností založených městem či takových právnických osob, v nichž má město majetkový podíl, bude prováděno průběžně dle doporučení jednotlivých volebních stran na základě odborných a osobnostních předpokladů jednotlivých kandidátů. Přitom budeme respektovat právo volebních stran opozice na paritní zastoupení v takovýchto orgánech.

4.    O důležitých a zásadních otázkách pro město povedou účastníci koalice rozpravu před vytvořením konečných materiálů pro jednání rady a zastupitelstva za účelem nalezení širší shody. Na této přípravě řešení umožní důstojnou účast a právo vyjádřit se i pro členy zastupitelstva za opozici.

5.    Bude obnovena činnost klubu všech členů zastupitelstva města, kde budou získávat informace, vznášet podněty a podílet se na přípravě materiálů určených k projednání v zastupitelstvu města.

6.    Všech schůzí rady města se bude moci účastnit i zástupce každé z volebních stran opozice.

III.

Procedurální otázky

1.    Každý člen zastupitelstva města vykonává svůj mandát v souladu s platnou právní úpravou osobně a rozhoduje se podle svého nejlepšího vědomí a v zájmu města. Při tom však respektuje parametry a ustanovení této dohody a zavazuje se vynaložit veškeré úsilí na to, aby v rámci činnosti koalice podle této smlouvy bylo postupováno při rozhodování o záležitostech města Písku pokud možno jednotně a bezkonfliktně. 

2.    Při projednávání materiálů týkajících se priorit dle této dohody v orgánech města budou podepsaní členové podporovat společné předjednané stanovisko. Při projednávání materiálů týkajících se dalších priorit se budou navzájem informovat.

3.    Spory z této dohody spočívající v rozdílech názorů, postojů jakož i nesouhlas s personálními dohodami budou řešeny na jednání představitelů volebních stran  s cílem zajistit kompromisní řešení.

4.    Kterýkoliv člen má právo od této dohody odstoupit. Je při tom povinen učinit tak s dostatečným předstihem, aby neohrozil prosazování programových priorit. 

IV.

Závěr

1.    Nedodržování této dohody není stiženo sankcí v rovině právní, nicméně níže podepsaní členové zastupitelstva města si vyhrazují právo veřejně odsoudit takové případné jednání v rovině morální.  

2.    Tato dohoda nabývá platnosti podpisem všech uvedených členů zastupitelstva města a účinnosti dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva města.

3.    Tento dokument je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze zúčastněných volebních stran obdrží po jednom.

4.    Na důkaz souhlasu s textem dohody připojují členové zastupitelstva města své podpisy: 

Jméno a příjmení

datum

podpis

Jiří Hořánek

 

 

Marek Anděl

 

 

Josef Keclík

 

 

Luboš Průša

 

 

Tomáš Franců

 

 

Eva Vanžurová

 

 

Miroslav Janovský

 

 

Josef Knot

 

 

Rudolf Tyll

 

 

Petra Trambová

 

 

Michal Drnec

 

 

Miroslav Krejča

 

 

Miroslav Sládek

 

 

Zdeněk Kulič

 

 

Jiří Hladký

 

 

 

Zdroj – tisková zpráva jihočeši 2012 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.