Přihlášení

Kontrolní výbor upozorňuje na neprůhledné financování sportu

23. 1. 2018 | Redakce PS | Diskuze (2) | Věci veřejné

Předseda kontrolního výboru, zastupitel za Českou pirátskou stranu Martin Brož předkládá zastupitelům Návrh na změnu systému smluvní podpory sportu v Písku. Na základě provedené kontroly navrhuje vypracovat podrobný finanční a majetkový audit smluvní přímé I nepřímé podpory sportu v Písku a ihned napravit nezákonnosti v poskytování dotací z veřejných peněz formou veřejnoprávní smlouvy. Na základě auditu pak navrhuje vypracovat varianty komplexního řešení podpory sportu v Písku a nastavit pravidla korektní pro všechny subjekty. Protokol o výsledku kontroly a stanovisko vedení města připojujeme v příloze článku.

Kontrolní výbor provedl od března až listopadu loňského roku kontrolu smluv mezi městem Písek, Městskými službami Písek s.r.o., provozovateli sportovišť a jejich nájemci – sportovními kluby. Jeho přílohou je tabulka s podrobnými informacem – připojena v příloze. V protokolu se konstatuje: „Vzhledem k nedostatečným informacím, které kontrolní výbor od jednotlivých subjektů obdržel, nelze adekvátně posoudit výši příjmů a nákladů, přímou a nepřímou podporu sportovních klubů a další ekonomické vztahy mezi subjekty. Současný stav je neprůhledný a je nutné ho systémově i obsahově změnit. Vzhledem k neexistenci soupisu smluv nelze objektivně zjistit, zda byly předloženy všechny existující platné smlouvy. Předložené smlouvy totiž nepokrývají všechna sportoviště v majetku města Písek. Zároveň smlouvy neřeší komplexně smluvní podmínky pro jednotlivé sportovní kluby v otázkách pravidel pronájmu, vzájemných práv a povinností, reklamy, nákladů a využití veřejných prostředků v rámci zajištění rovného přístupu. V doložených smlouvách byly zjištěny procesní a formální chyby.“

Starostka města Eva Vanžurová potvrdila, že audit smluv pro sportoviště bude zařazen do letošního interního auditu. Současně poučila kontrolní výbor, že mu „v žádném případě nepřísluší, aby rozhodoval o tom, zda byl či nebyl porušen zákon. O tom rozhodují orgány moci výkonné nebo soudní. Pravidla hospodaření byla vždy nastavena v souladu s platnou legislativou a uzavírání smluv bylo schvalováno zastupitelstvem či radou. Celková evidence smluv je připravována v rámci elektronické spisové služby GINIS.“

 

NÁVRH NA ZMĚNU SYSTÉMU SMLUVNÍ PODPORY SPORTU MĚSTA PÍSKU předkladatele  Martina Brože – Česká pirátská strana

ZÁMĚR VYPRACOVAT PODROBNÝ FINANČNÍ A MAJETKOVÝ AUDIT SOUČASNÉ ÚPLNÉ SMLUVNÍ PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ PODPORY SPORTU V PÍSKU ZE STRANY MĚSTA PÍSKU A NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ AUDITU PŘEDLOŽIT VARIANTNÍ NÁVRHY CELKOVÉHO ŘEŠENÍ PODPORY SPORTU V PÍSKU

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Při kontrolách provedených kontrolním výborem a dříve i auditorkou města bylo zjištěna složitost a nepřehlednost systému podpory sportování dětí a mládeže jak přímé, tak i nepřímé podpory ze strany města. Provozování sportovních zařízení je dnes živnostenská činnost. Město však musí doložit rovný přístup ke všem subjektům a nenarušovat tržní prostředí. Stávajícím doposavad deklarovaným cílem je podpora sportování dětí a mládeže. Díky nejasným vztahům by mohlo dojít k nezákonné podpoře, proto navrhuji, aby systém byl revidován a správně změněn ve prospěch dětí a mládeže a byl pravidelně kontrolován.

Práce odboru školství a kultury je správná, avšak nepokrývá zdaleka celou šíři stávající podpory města, protože další smluvní vztahy jsou nastaveny jinými smlouvami s mnohem větším objemem finančních prostředků a zapojením majetků města. Přehledný systém pak může zlepšit i kontrolu účelově vázaných veřejných prostředků určených především dětem a mládeži a zamezit zneužití těchto finančních a majetkových podpor. Taktéž je nutné přihlédnout k platné legislativě, která přesně specifikuje postupy a oprávnění financování jiných subjektů. Nedodržení těchto postupů může vést až k nezákonné veřejné podpoře.

Záměrem je vypracovat podrobný finanční a majetkový audit současné úplné smluvní přímé i nepřímé podpory sportu v Písku ze strany města Písku pracovníky městského úřadu.

Na základě podrobně zpracovaných výsledků tohoto auditu prostřednictvím tajemnice městského úřadu (§110, odst. 4, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p.) možné variantní návrhy celkového řešení podpory sportu v souladu s platnými předpisy, zohledněním vlastnictví majetku sportovních zařízení a rovného přístupu k občanům Písku. Variantní návrhy nechť obsahují argumentační výhody a nevýhody variant, podrobné návrhy postupů jednání s organizacemi, které jsou závislé na podpoře města Písek, aby nebyly uvedeny v přechodném období do provozních a finančních potíží a též doporučení nejefektivnější varianty pro město Písek s odůvodněním.

Zpracovatel návrhů nechť vychází ze zápisů a protokolů Kontrolního výboru a doporučení auditorky .

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE:

Zpracovatel doporučuje materiál schválit jako zahájení přípravy na efektivnější změnu v oblasti podpory sportování dětí a mládeže.

Uložit tajemnici vypracovat úkol odborníky městského úřadu k předložení matriálu pro zastupitele města dle výše uvedeného usnesení jako předlohu pro další jednání ZM v příštím roce. Další postup bude záviset na předložených a projednaných variantách a postoji ZM k této věci.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

24. 1. 2018 (21:11)  –  Luděk Blaha

0
0

"Vzhledem k neexistenci soupisu smluv nelze objektivně zjistit, zda byly předloženy všechny existující platné smlouvy."

Tuto větu jsem si musel přečíst několikrát. A pořád se zdráhám uvěřit, že by to mohla být pravda.
A soupis zadaných a zaplacených studií na kdeco už existuje? A nebo jsou ty studie stále někde po šuplicích?

Odpovědět

25. 1. 2018 (00:00)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tak třeba před rokem bych se divila, že takový seznam smluv neexistuje. Teď se divím tomu, že se na to přišlo až dnes, t. j. v době modernizace a technik, které staré dobré šanony nahradí. Naprostou shodou okolností jsem dnes získala informaci, že ani interní řády, které si vedení města vypracovalo, se vlastně nemusí dodržovat. (OKÉNKO STAROSTKY). Zjednodušeně, na radnici neplatí ani vlastní pravidla. Tak se tedy nedivím.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.