Přihlášení

Kultura a cestovní ruch v Písku – starostovo krátké zamyšlení nad východisky a dalším směřováním

18. 1. 2011 | Martin Zborník | Diskuze (40) | Věci veřejné

Městské slavonsti 2010 - Foto Zborník

Přinášíme vám text starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého, odpovědného za oblast kultury a cestovního ruchu, který komentuje aktuální dění v otázkách Zlatého fondu a grantů v kultuře, fungování Sladovny a Centra kultury a situace okolo marketingového plánu cestovního ruchu. Zapojte se do této debaty i vy.

Zlatý fond kultury a granty

V této oblasti má kultura v Písku východiska velmi dobrá. Město poskytuje širokou míru podpory, která je inspirací pro řadu dalších měst. Zlatý fond by měl podle mého názoru i nadále sloužit podpoře významných kulturních akcí nadregionálního významu, která jsou pořádána na území města.

V souladu se závěry kulturní komise města by měla být spojena částka určená pro zlatý fond s nesystémově vedenou částkou na podporu Festivalu nad řekou. Vznikla by tak velmi zajímavá alokace ve výši 1,8 mil. Kč, ze které by bylo možné zásadně podpořit významné kulturní akce. Zlatý fond by podle mého názoru neměl sloužit podpoře činnosti, protože by docházelo k přílišnému mělnění alokované částky. Rada města tak na svém posledním zasedání odložila rozhodnutí o jmenovitých položkách zlatého fondu navržených kulturní komisí a uložila starostovi města návrh opětovně projednat v kulturní komisi a to zejména pro jeho rozpor s grantovými pravidly. Pokud by rada nezvolila tento postup, mohla přerozdělit částky navržených pro provoz dvou organizací mezi jmenovité akce. Tento postup jsem považoval za nevhodný, protože by došlo k obcházení kulturní komise. Další možností bylo pouhé vyřazení dvou návrhů, které byly v rozporu s pravidly. V tomto případě však existovalo riziko, že by částka 250 tis. Kč opustila oblast kultury. Nové projednání návrhu v kulturní komisi by mělo zajistit zachování celé částky určené pro zlatý fond v souladu s pravidly. Podle mého názoru tak bude nutné pouze vytáhnout pravidla pro zlatý fond z pravidel grantových a vytvořit zvláštní samostatná pravidla.

V oblasti grantů pro kulturu už první změny nastaly. Tou nejzásadnější je zřejmě posun grantového kalendáře tak, aby již v roce 2011 bylo rozhodnuto o výši podpor na r. 2012. Připravují se také dlouhodobé granty. Další podněty by mohly směřovat k otázkám, zda z grantů významněji nepodpořit činnost jednotlivých sdružení v oblasti kultury a tuto neupřednostnit před akcemi. Tyto myšlenky však budou v prvé řadě projednány v kulturní komisi.

Městské o.p.s.

Téma Centra kultury Písek a Sladovny Písek je kulturními kruhy v Písku hojně diskutováno. Základním východiskem u Sladovny Písek je jmenování nového ředitele této instituce od 1.2.2011. Pokud se bude správní rada řídit doporučením výběrové komise, jsem přesvědčen, že se výrazně zlepší hospodaření a propagace Sladovny Písek. Za samozřejmost považuji zatraktivnění Sladovny jako kulturního prostoru.

Často diskutovanou je výše podpory poskytované Centru kultury Písek. I přes četné námitky však dosud nepřišla nabídka žádného subjektu, který by byl ochoten a schopen provozovat městská kulturní zařízení a naplňovat zadání města o pořádání konkrétních akcí za nižší příspěvek. Teprve v případě takové nabídky by bylo možné vypsat výběrové řízení na dodavatele této veřejné služby. V tuto chvíli proto považuji dosavadní model za zcela vyhovující. Pro srovnání stačí vzpomenout na model provozování kulturního domu před a po převzetí Centrem kultury Písek.

Marketingový plán cestovního ruchu

V oblasti cestovního ruchu je nejdiskutovanější otázkou poslední doby podoba marketingového plánu. Je zřejmé, že situace, kdy je tento plán podporován pouze odborem kultury a cestovního ruchu města, a ostatní subjekty v oblasti cestovního ruchu jej nepřijímají, je neudržitelná. Z tohoto důvodu rozhodlo vedení města v souladu se závěry komise pro cestovní ruch a partnerské vztahy, o vrácení plánu k dopracování s tím, že jeho konečná podoba bude projednávána s komisí a teprve po jejím doporučení bude plán předložen ke schválení radě města.

Členové komise rady města pro cestovní ruch a partnerské vztahy se k této otázce postavili čelem a na svém jednání dne 17.1.2011 se dohodli na svolání několika schůzek, jejímž předmětem by bylo zhodnocení a zpracování všech podnětů k marketingovému plánu a jejich předání zpracovateli plánu. Cílem komise je, aby došlo k dopracování marketingového plánu a na něj navazujících realizačních plánů tak, aby již při vyhlašování výzev grantů v oblasti cestovního ruchu na rok 2012 (polovina června 2011), mohly být zohledněny nové prioritní osy cestovního ruchu na území města.

Další postupy

I v oblasti cestovního ruchu bude nutné zamyslet se nad další podobou grantů. Podle mého názoru by měl v této oblasti být dán akcent na rozvoj partnerských vztahů a podporu organizací, které partnerské vztahy města pomáhají rozvíjet. Další oblastí podpory cestovního ruchu formou grantů by měly být prioritní osy vzešlé z přepracovaného marketingového plánu. Zamyšlení a novým návrhům se jistě nevyhneme také v oblasti destinačního managementu, který po dobu své existence bohužel nenaplnil očekávání, které do něj bylo vkládáno.

JUDr. Ondřej Veselý
starosta města Písek

0
0

Diskuze k článku +

18. 1. 2011 (16:45)  –  x

0
0

Stručné, jasné, souhlasím se vším.

Odpovědět

19. 1. 2011 (08:22)  –  j.i.p.

0
0

No, abyste se od samého kývání nepovalili. Po téměř 100 dnech hájení lze konstatovat, že ČSSD po mnoha letech v opozici přišla na radnici naprosto nepřipravená. Co se týče kultury pan starosta sice několikrát vyjádřil názor na rozdělování grantů například ve Zlatém fondu, nicméně je to je jeho názor a pokud by chtěl dát prostor občanské veřejnosti, jak předvolbami deklaroval, musel by minimálně diskutovat názor kulturní komise a ne ho smést ze stolu. Odvolává se na jakési pravidla, která na podzim v roce 2009 schválilo zastupitelstvo na podnět jakéhosi pana Duška, a která jsou v rozporu se zdravým rozumem. Přitom v roce 2006 kdy se granty startovaly byla idea i pravidla jiná. Pokud nebude komise kývat a hýkat z pravidel, která nastavila současná opozice, tak s ní nebudeme kamarádit, že? A proč je tedy komise poradní orgán rady? No, protože jsou tam lidé, kteří v reálném životě kulturu dělají, víte?
Pan starosta trpí triskní vedení Odboru kultury a místo toho, aby je vedl k odpovědnosti za neuvěřitelný marketingový plán, kde čteme takové perly, jako například: "Určitým negativem je málo funkční veřejná doprava po destinaci.". Že přejdete turistická místa v Písku za 10 minut nikoho nezajímá. Nebo: "Písecko otevřít návštěvníkům a turistům, kteří přijíždějí se svými zvířecími přáteli, což platí samozřejmě téměř výhradně na majitele psů.". Tedy pokud přijedu s krokodýlem, tak mě do restaurace nepustí? Doporučuji všem si tento "plán" přečíst. Tedy místo toho, aby omlátil odpovědným tuto pitomost o hlavu a dal k náhradě, dá pan starosta Marketingový plán k DOPRACOVÁNÍ.

Odpovědět

19. 1. 2011 (08:37)  –  petr s.

0
0

Souhlas s jip, ale také se starostou- jak v čem. Každopádně pan starosta ve svém zamyšlení taktně neuvádí opravdový zdroj problémů v této důležité spojené oblasti – kultura – rturistický ruch. Totiž, kdyby měl Písek aktivní a erudované vedení odboru, nemuselo by být tolik povyku kolem. Marketingový plán opomíjí mnoho píseckých výhod a je psán "od stolu" a to je za sto litrů trochu málo. A dopracovávat něco, co je od začátku špatně pochopeno…
Například cituji další perly: "Písecko má výhodu ve svém názvu. Domácími turisty je jasně definováno toto území. Pomohla k tomu i literatura (např. Šrámkův splav, Haškův Švejk)." Nebo návrh zřídit uličku pro řemeslníky. Třeba by stačilo intenzivně využívat tržišt u kostela. A geocaching pro turisty?! Vždy jsem si myslel, že to je tak trochu hledačsky samotářská a alternativní záležitost, která nesnese organizovaný projev. A ejhle: "Obohacení nabídky pěších a cyklotras o hry s využitím prvků geocachingu a podobných moderních nástrojů vyhledávání míst v terénu. Řada cyklotras vede několik kilometrů monotónním územím, kde nejsou žádné zajímavosti, a cesta se stává nudnou. To platí především pro rodiny s dětmi. Cestu je proto účelné doplnit různými hrami, které jednak udržují stálou pozornost turistů, ale také je mohou orientovat k zvýraznění zajímavostí, které by jinak v terénu turisté nezaznamenali a také za nimi s vyznačených tras sjet."
A to u nás cyklotrasy vedou monotonním územím a cesta se stává nudnou?

Odpovědět

19. 1. 2011 (09:06)  –  Ondřej Veselý

0
0

Nevím, jestli j.i.p. nepochopil část, která se týká zlatého fondu, ale doufám, že je z ní zřejmé, že tuto otázku chci projednat s kulturní komisí (ta se sejde k této otázce v pondělí 24.1.). Pokud bych návrh smetl ze stolu, volil bych z variant
a) přerozdělit prostředky jinak, než bylo navrženo
b) vytáhnout prostředky ze ZF, které byly navrženy v rozporu s pravidly a rozpustit je v rozpočtu.

Pokud se jedná o marketingový plán, pozastavil jsem proces v souladu se závěry komise cestovního ruchu tak, aby mohl být řádně projednán. Pokud mlácením o hlavu myslíte, že budu mediálně ostrakizovat některého úředníka či úředníky, tak to ode mě opravdu nečekejte. Důsledky podoby nejen marketingového plánu se však brzy projeví (bude je projednávat rada 10.2.)

Odpovědět

19. 1. 2011 (11:11)  –  j.i.p.

0
0

Pane starosto nechytejte mě za slovíčko, které použiji jako obrazné přirovnání. Nečekám od Vás veřejné ponížení daných úředníků, kteří toto dílo platí z našich daní. Pokud ovšem míníte ostrakizaci v pravém slova smylu, tedy jako vyloučení člověka ze společnosti kam dosud patřil, tak ano. Očekávám, že tito úředníci budou propuštěni pro neschopnost, kterou dlouhodobě prokazují. Očekávám, že nebudete brát v potaz nesmyslná pravidla, ale budete podporovat aktivity píseckých občanů, a to jak v kultuře, tak ve sportu. Po sto dnech ve funkci jste se vzmohl pouze na odvolání se na pravidla Vašeho předchůdce. Nevoli Vás písečáci třeba pro změnu? Nenapadlo Vás to? Co si myslíte, že komise do 24.1. vymyslí? Nechovejte se populisticky, ale měňte nesmysly, které se zde nahromadily. Vy nesete odpovědnost, tak se podle toho chovejte.

Odpovědět

19. 1. 2011 (12:59)  –  Oldřich K.

0
0

Na webu Listů písecka jsem si přečetl související článek. Nezlobte se na mě, ale nechápu, v čem je Divadlo pod čarou nebo ZIP tak vyjímečný že by měl mít jiná pravidla než jiné subjekty, např. Louisiana, Mažoretky, divadelní spolky, Piko, Písečan, a další soubory nebo provozovny: Vavřina, Pí klub, apod. Možná jsou vyjímeční v tom, tedy divadlo Pod čarou, že jenom křičí, že nemají peníze a chodějí s členy kulturní komise na pivo. Nic jiného v tom nevidím!

Odpovědět

19. 1. 2011 (13:07)  –  j.i.p.

0
0

Prosím hovořím obecně, ne o DPČ, ani ne o ZIPu, ale týká se to samozřejmě všech subjektů, které jste jmenoval. Je třeba podporovat všemi prostředky místní občany, kteří svou činnost dělají třeba více než 5 let. Proč ne. Protože jsou ale nesmyslná pravidla, která právě toto vylučují, tak je třeba je změnit. Bohužel toto se neděje a žádat tak v podstatě nemůže nikdo koho jste Vy vyjmenoval. Nechte už DPČ být. Oni jsou právě ti, kteří se to pokoušejí změnit ve prospěch všech. Třeba proto chodí na to pivo, že?

Odpovědět

19. 1. 2011 (13:38)  –  Ondřej Veselý

0
0

Jak jsem jistě pochopil se změnou pravidel pro Zlatý fond zásadně nesouhlasím. Hlavním důvodem je mělnění prostředků, ze kterých můžeme významně podpořit akce velkého významu, mezi řadu subjektů. Na podporu činnosti zde máme granty. Pokud jde o jiné změny v oblasti podpory kultury, tak už jich je poměrně dost. Ale samochvála smrdí, takže si dovolím je nevyjmenovávat:) Stačí sledovat informace.

Odpovědět

19. 1. 2011 (14:09)  –  j.i.p.

0
0

Pane starosto budu se těšit, až se změny projeví. A jistě uznáte, že prosazovat svůj názor na úkor odborné komise, i když jako starosta na něj máte názor, zavání takovým malým napoleonstvím. Ale i to je znakem osobnosti. Přeji Vám hodně štěstí ve Vaši těžké funkci. Snad ty změny uvidíme. Zatím navenek nic moc.

Odpovědět

19. 1. 2011 (18:34)  –  Jakub

0
0

"prosazovat svůj názor na úkor odborné komise" – kdo tady prosazuje svůj názor? Jak tak čtu, návrh byl dán k přehodnocení kulturní komisi (ODBORNÉ). Když odborné komisi, měla by tato respektovat pravidla, která schválili členové rady nebo zastupitelstva (nebo obojí?), ne pan Dušek. Pokud předsedkyně komise schválí pro svoji organizaci ZIP příspěvek na činnost (v rozporu s pravidly, jak se zde píše) – nemohu si to vysvětlovat jinak, než přinejmenším jako střet zájmů.A předseda (jako odborník) by měl pravidla znát, respektovat, dodržovat nebo navrhnout společně s odbornou komisí pravidla nová a nechat je schválit (myslím, že toto je správný postup?).
PS: činnosti ZIPu si považuji,můj příspěvek neměl zpochybňovat přínos této organizace pro děti a mládež, tady pí Humpálová odvádí profesionální práci.

Odpovědět

19. 1. 2011 (22:56)  –  j.i.p.

0
0

Pane Jakube nezlobte se, ale jak víte, že předsedkyně schválila příspěvek pro svou organizaci? Třeba se mohla jako slušný člověk zdržet hlasování, což učinila. V komisi jsou mimo jiné i jiní, kteří čerpají grant ze Zlatého fondu, takže Vaše vývody jsou liché.

Odpovědět

20. 1. 2011 (10:55)  –  Dohnal

0
0

Chtěl bych se optat, nejlépe pana starosty, zda je v pořádku jedna věc. Restaurace Vavřina čerpala grand na jazzové večery. Celé město je pravidelně polepováno jejich plakáty, černý výlep (Kollárova ulice apod.) a nikdo to neřeší. Trvá to už roky. Jak je to možné? Já osobně bych mu grant pokrátil a už nikdy by žádný nedostal. Copak je to normální? Bude se to nějak už konečně řešit? Děkuji

Odpovědět

20. 1. 2011 (11:53)  –  Martin J.

0
0

Pane starosto, dovoluji si s Vámi nesouhlasit v souvislostech fungování Centra kultury v Písku. V závěru článku o O.P.S. srovnáváte něco, co v žádném případě srovnávat nelze. Kulturní dům byl po rekonstrukci pronajat do soukromých rukou a vy (město) jste požadovali miliónové nájemné. Až asi třetí nájemce se dostal s nájemným na nulu, ale dotace na provoz ze strany radnice žádná nebyla. Každému bylo jasné že tento stav v kulturním podnikání je dlouhodobě neudržitelný. Myslíte si, že kdyby soukromý podnikatel dostal to, co má dnes pan Havel, tak by kulturní dům neoživil? Připadá mě to, jako velký podvod z Vašich úst. ČEKAL JSEM OD VÁS TROCHU JINÝ VÍTR DO PLACHET!

Odpovědět

20. 1. 2011 (12:15)  –  Ondřej Veselý

0
0

Dobrý den, nemluvíme přece pouze o kulturním domu. CK o.p.s. provozuje také kino, divadlo, sv. Tojici, letní kino…. Jak jsem psal, pokud se objeví zájemce, který bude ochoten provozovat veškerá tato zařízení + pořádat městem požadované akce za nižší příspěvek, okamžitě budeme vypisovat výběr na dodavatele veřejné služby. POKUD JSTE OČEKÁVAL VÍTR DO PLACHET, ŽE VŠECHNO PŮVODNÍ ZRUŠÍM, PAK JE MI LÍTO, ŽE JSEM VÁS ZKLAMAL. Problém je v tom, že tehdejší zastupitelstvo schválilo velmi nákladnou rekonstrukci kulturního domu pod příslibem, že nájemné pokryje splátku úvěru. Za 10 mil. Kč se žádný zájemce nenašel a brzy se ukázalo, že pokud má v kulturním domě někdo fungovat, vlastně se žádné nájemné ani vybírat nedá. Jenž on už se časem neobjevil ani žádný zájemce, který by chtěl provozovat kulturní dům ve výpůjčce. Jeho provoz je prostě příliš nákladný.

Pokud jde o černé výlepy, to je skuteně problém. Kdybychom někomu dokázali, že vylepuje on, samozřejmě přistoupíme k okamžitým sankcím. Dodnes mi leží v hlavě situace z loňských parlamentních voleb, kdy někdo oblepil černým výlepem celé město plakáty ČSSD, štvalo mě to více než kohokoliv jiného, ale stejně jsem byl podezříván, že za tím stojím…. Pokud se nám podaří někoho chytit v akci, budu velmi rád.

Odpovědět

20. 1. 2011 (13:04)  –  i...

0
0

Pro Martina J.
Přála bych Vám vidět, jak KD vypadal po třech letech provozu soukromou osobou! Technicky naprosto vybydlená budova, nic nefungovalo, všechno bylo v totálním dezolátu a ještě dneska se odstraňují závady, které vznikly v té době, a nikdo je samozřejmě neřešil. Proč by to taky dělal, že?

Odpovědět

20. 1. 2011 (13:29)  –  Ivo Voříšek

0
0

K problémům černého výlepu: jako příjemce grantu jsem na akce v kavárně U Vavřiny jako pořadatel vždy zadával oficiální výlepy Centru kultury. Bohužel však nechávám část zaslaných plakátů volně k dispozici v kavárně návštěvníkům a fanouškům kapel-nahrazují tím letáčky. Je tedy možné, že někdo plakát neumístí na např. nástěnku ve škole, ale \"odbaví jej\" tímto způsobem. Abych předešel těmto \"černým výlepům\", které nemohu osobně ovlivnit, budu veškeré plakáty umísťovat do výloh či nástěnek škol sám.

Odpovědět

20. 1. 2011 (14:54)  –  Lukáš

0
0

Martin J.
Také se připojuji k názoru, že nejde všechno hned. Centrum kultury šlape, Kulturní dům ožil … Co víc si přát. Je lepší, když město dává svoje peníze do své OPSky, než jiných sdružení.
A ač se na to podíváme jakkoliv, divadlo, kulturák i kino fungují …. A za to jsem jako občan rád.
Kdyby dopadlo i kino a divadlo tak, jako kulturák v době soukromých provozovatelů – v Písku už by opravdu nebylo kam jít …

Odpovědět

21. 1. 2011 (17:53)  –  Jakub

0
0

j.i.p. – třeba jo, vy jste tam byl(a)? Informace přímo od pramene?To se nedivím všem vašim příspěvkům!Já jsem jenom člověk, který přečetl tyto příspěvky a udělal si svůj laický názorAsi by měla paní předsedkyně kulturní komise zvládat pravidla i řízení komise. Já vím, zvládá to!Vy to přeci víte.
PS: nezlobím se,nemám důvod.Jen mě zaráží vaše věta:"prosazovat svůj názor na úkor odborné komise" a připadá mi tato argumentace úsměvná a účelová a to se na mne klidně zlobte.

Odpovědět

22. 1. 2011 (08:45)  –  j.i.p.

0
0

K těm pravidlům v roce 2006. když se granty zaváděly byla pravidla taková, že se mohlo žádat na jednorázové akce i na činnost subjektů V roce 2009 na podzim byla na návrh tehdejšího radního odpovědného za kulturu účelově změněna, pouze na podporu jednorázových akcí. Někteří členové kulturní, tedy odborné komise, si myslí, že by bylo dobré vrátit se k původním pravidlům, a že je teď po nástupu jiné garnitury, ta pravá příležitost. Bohužel pan starosta, kterému komise doporučuje přijmout názor, že je Země kulatá, ji neustále vidí jako placatou. Pokud ovšem argumentuje podobnými slovními spojeními jako zde (mediální ostrakizace) nebo pokud argumenty dojdou ukončí diskuzi, že je to jeho názor, tak se ostatní mohou domnívat, že není kompetentní Písek řídit. Zdá se Vám to úsměvné? Pak se držte stáda.

Odpovědět

22. 1. 2011 (13:40)  –  Ondřej Veselý

0
0

Pokud jste skutečně členem komise, pak musíte vědět, že tato komise doporučila pravidla porušit, nikoliv změnit. Což je zásadní rozdíl.

Odpovědět

22. 1. 2011 (13:55)  –  Ondřej Veselý

0
0

Samozřejmě s Vámi nesouhlasím také v tom, že bych měl vést radnici podle toho, jak mi kdo řekne. To pak není politika, ale populismus. Když se na mě obrátí sportovci, musel bych půl rozpočtu města nasypat do sportu, v případě lidí z oblasti kultury do kultury, v případě sociálně slabších do sociálu, v případě chodců do údržby chodníků, v případě podnikatelů do stavebních investic…. Jenže on má rozpočet jenom dvě půlky. A kdybych měl vyhazovat úředníky, podle toho, že mě k tomu někdo vyzve, asi už bych seděl na radnici sám.

Odpovědět

22. 1. 2011 (14:09)  –  Jakub

0
0

I vy nestranný kulturní bojovníku!Pak nevidím důvod mít Zlatý fond, na činnost jsou granty, ne?Kdo si zaslouží být ve Zlatém fondu více: Pí-klub, DPČ, Vavřina,mažoretky,ZIP,Šrámkův Písek,…..- všichni provádějí záslužnou činnost, každý jinak zaměřenou,………… Jednoznačná pravidla- fond (akce), granty (činnost). Ve Zlatém fondu by měly zůstat význačné akce města.

Odpovědět

23. 1. 2011 (01:48)  –  j.i.p.

0
0

Pane starosto dělejte tedy to co doteď, nic. Dávejte dál k DOPRACOVÁNÍ marketingové plány, které Vám podstrkují, a platí z našich daní, všehoschopní úředníci. Úředníci, kteří se na komisi cestovního ruchu neshodnou ani v tom zda je cena za něj s DPH nebo bez DPH. Dál buďte přesvědčen, že je Země placatá. Kulturní komise Vám dala najevo, že jsou pravidla špatná, a které subjekty si podporu zaslouží. Sám víte, že by se pravidla změnit nestihla. Každá věc má, ale řešení. Vrátit návrh komisi, aby přijala správnou víru.
Jakube, a které význačné akce města máte na mysli? Prosím jmenujte. Já si naopak myslím, že Zlatý fond by měli čerpat organizace, které dlouhodobě provozují záslužnou činnost. A je jedno zda se jedná jednorázovou akci nebo celoroční činnost. Takto to bylo i původně nastaveno. Je to prostě morální podpora a finanční jistota. A granty? Žádal jste někdy o grant? Pokud ne, tak Vám to doporučuji zkusit. A to nezmiňuji fakt, že se objem prostředků neustále snižuje. Tato metoda má prostě od původního záměru velmi daleko. Naopak buzerace při vyúčtování ze strany města je nekonečná.

Odpovědět

23. 1. 2011 (10:09)  –  Ondřej Veselý

0
0

No řekl bych, že v prosazování vlastního názoru se od Vás mám co učit… A s tím, že je země placatá jste mě docela překvapil:)

Odpovědět

23. 1. 2011 (14:15)  –  Jakub

0
0

O městské granty nežádám, ale velmi dobře vím, co obnáší podat např. daňové přiznání!Radím vám, zkuste to na FÚ! Uvidíte, co je obtížnější.Objem prostředků se snižuje? To je fakt, ale já chci raději chodit po uklizených a opravených chodnících, chci, aby moje děti chodily do opravených škol,chci, abych mohl jít do divadla, chci, aby tady byl pořádek, abych se nemusel bát, že moje děti nedojdou v pořádku domů, až půjdou z kina,…… TO JE ZADARMO???Mně ty vaše "problémy" připadají malicherné.
A že je Země placatá? To není pravda. :-) Ve škole mě to učili jinak.Je to sice dávno, ale pořád to platí.Tak se nás nesnažte ve všem oklamat. :-)
PS: ani jednoho člena komise osobně neznám a důvěru jsem jim taky nedal!

Odpovědět

23. 1. 2011 (15:10)  –  i...

0
0

Já bych řekla, že daňové přiznání je oproti grantům procházka růžovým sadem! A hlavně, přiznání jednou podáte a jdete od toho. Grant podáte, čekáte, možná dostanete nějaké procento ze žádaného, potom hlídáte kolonky, abyste dodržel předpoklad a nedej Bůh byl někde v plusu a někde v minusu. Nastává veselá fáze vyúčtování, a ta je obzvlášť vypečená! Když vám to několikrát administrátor vrátí k přepracováná, chvíli nadáváte, potom zuříte a ve finále přísaháte, že jste žádal naposled a prosíte nejbližšího svého, že pokud ještě někdy vyřknete slovo grant, aby vás rovnou zabil!

Odpovědět

23. 1. 2011 (16:22)  –  Ondřej Veselý

0
0

O tom, že grantový systém podpor je pro příjemce poměrně složitý samozřejmě vím. Věřím, že se nám podaří přepracovat jej tak, aby byl přístupnější, ale zároveň zůstala zachována povinnost příjemce předvést a zadministrovat podpořenou činnost. Omlouvám se zato, že předchozí věta zní jako klišé. Možná bych nesrovnával systém grantů s daňovým přiznáním, ale se státními nebo evropskými dotacemi. Tedy s podporami také z veřejných zdrojů. Z tohoto poměru vychází grantová politika města skutečně jako procházka růžovým sadem.

Odpovědět

23. 1. 2011 (16:37)  –  i...

0
0

To bezpochyby! Jenže o státní nebo evropské dotace nežádá řadový občan nebo organizace, ale profesionální firmy, které se tím živí a nedělají nic jiného.

Odpovědět

23. 1. 2011 (18:51)  –  TK

0
0

Pane starosto, jak pisete o populismu, tak pisete spravne. Za tri mesice, ktere vladnete, se vam podarilo predstavit populismus v plne parade. Na pomluvach stavite mnohem vic nez na odbornosti. Mene je nekdy vice. Pred bouranim je normalni mit plany, pred cestou do vedeni mesta krome planu a planych slibu i vize. Nabizel jste koncepci minimalne ve financovani kultury, jednodusi je ale prevzit to co uz funguje, hlavne nic nedelat a s temi "spravnymi" si to nerozhazet a tim vlastne ani nic nepokazit. Tohle je ten nejbolavejsi priklad populismu starosty, ktery nema ani tolik ucty k lidem v Pisku, ze by se kvuli nim slusne oblekl.

Odpovědět

23. 1. 2011 (19:52)  –  i...

0
0

pro TK: Co se týče oblečení je to od Vás docela rána pod pás! Znám spoustu lidí, kteří chodí jako ze škatulky a jsou to naprostá paka. A naopak. Těch druhých znám bohudík více a také moji známí se rekrutují s této skupiny, za což jsem ráda.

Odpovědět

23. 1. 2011 (20:09)  –  TK

0
0

Pane starosto, jak pisete o populismu, tak pisete spravne. Za tri mesice, ktere vladnete, se vam podarilo predstavit populismus v plne parade. Na pomluvach stavite mnohem vic nez na odbornosti. Mene je nekdy vice. Pred bouranim je normalni mit plany, pred cestou do vedeni mesta krome planu a planych slibu i vize. Nabizel jste koncepci minimalne ve financovani kultury, jednodusi je ale prevzit to co uz funguje, hlavne nic nedelat a s temi "spravnymi" si to nerozhazet a tim vlastne ani nic nepokazit. Tohle je ten nejbolavejsi priklad populismu starosty, ktery nema ani tolik ucty k lidem v Pisku, ze by se kvuli nim slusne oblekl.

Odpovědět

23. 1. 2011 (20:10)  –  Ondřej Veselý

0
0

Pomluvy? Prebirani toho co funguje? Na to asi važený (nebo vážená?) TK nemá cenu reagovat, protože jste zcela nekonkrétní.
Pokud jde o odívání, pak chápu, že se někomu může více líbit uhlazený starosta ve fraku. Tady Vás zklamu. Nikdy jsem takový nebyl a nikdy se takovým nestanu. To bych musel být populista….

Odpovědět

23. 1. 2011 (21:14)  –  TK

0
0

Pane starosto, jak pisete o populismu, tak pisete spravne. Za tri mesice, ktere vladnete, se vam podarilo predstavit populismus v plne parade. Na pomluvach stavite mnohem vic nez na odbornosti. Mene je nekdy vice. Pred bouranim je normalni mit plany, pred cestou do vedeni mesta krome planu a planych slibu i vize. Nabizel jste koncepci minimalne ve financovani kultury, jednodusi je ale prevzit to co uz funguje, hlavne nic nedelat a s temi "spravnymi" si to nerozhazet a tim vlastne ani nic nepokazit. Tohle je ten nejbolavejsi priklad populismu starosty, ktery nema ani tolik ucty k lidem v Pisku, ze by se kvuli nim slusne oblekl.

Odpovědět

23. 1. 2011 (21:26)  –  i...

0
0

Pro 3x TK: Všichni víme, že Repetitio mater studiorum est, ale nic se nemá přehánět!

Odpovědět

24. 1. 2011 (06:21)  –  j.i.p.

0
0

Víte pane starosto, kdyby jste si nevzal pod sebe kulturu, kdyby jste ve volebním programu neměl jako první větu v oblasti kultury "V případě úspěchu ve volbách zlepšíme věci, které nefungují dobře", mlčím jako hrob. Jenže Vy kulturu máte v gesci a věci, které nefungují dobře, nezlepšujete, ale naopak zhoršujete. Mimo jiné, když s někým plemizuji očekávám, že vnímá co mu druhý říká a hlavně tomu rozumí. O oné Zemi placaté hovořím od začátku v souvislosti s Vaším názorem na fungování Zlatého fondu, prosím dohledejte si to. Stejně jako si dohledejte další věci v oblastech, které pod Vás spadají. To, že jste minulé funkční období v roli opozičního zastupitele prospal je jasné, jinak by po 100 dnech Vašeho starostenectví byla vidět práce, neb by jste byl připraven.

Odpovědět

24. 1. 2011 (08:44)  –  v.

0
0

Pane starosto, nenechte si znechutit ani jeden den takovými "chytráky" jako je jip a jemu podobní. Věřím, že víte, co je třeba změnit v přístupech i koncepcích. Naprosto mne uzemnila a pobavila definice výšee uvedeného "komika jip" , kdo že dělá v Písku "záslužnou činnost"!

Odpovědět

24. 1. 2011 (09:54)  –  j.i.p.

0
0

Nestyďte se za to v., že Vám příroda nenadělila, a když se baví dospělí, prosím mlčte :-), když neznáte význam slova definice mlčte dvakrát nebo mi ji v mém textu najděte. Nechci pana starostu znechutit. Podporoval jsem ho a podporovat budu. Jen se mi zdá, že se nedrží volebního programu a za 100 dní ve funkci neudělal téměř nic co by stálo za slovo. Možná se lidé co ho volili mylně domnívali, že změna nesmyslných pravidel, nastavení jiného přístupu a určení koncepce bude na pořadu dne. Není. Bohužel.

Odpovědět

24. 1. 2011 (10:02)  –  v.

0
0

to jip.: Jste legrační. Tak Vás tedy cituji: "Já si naopak myslím, že Zlatý fond by měli čerpat organizace, které dlouhodobě provozují záslužnou činnost." – a ještě s hrubkou!

Odpovědět

25. 1. 2011 (19:17)  –  Dan

0
0

pro i… Vy jste určitě v kulturní komisi!tak s tím něco dělejte!

Odpovědět

25. 1. 2011 (21:14)  –  i...

0
0

Pro Dana: To se mýlíte. Opravdu nejsem. A po jedné nesmyslné, planné a téměř kontraproduktivní reportáži na ČT 1, iniciované některými členy kulturní komise, jsem moc ráda, že nejsem.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.