Přihlášení

Na vzdory petici odborníků zastupitelé rozhodli o výstavbě aquaparku pod hradbami

29. 3. 2012 | Martin Zborník | Diskuze (18) | Věci veřejné

Hlasování aquapark

Na jednání zastupitelstva, které se konalo 29.3.2012 prosadili koaliční zastupitelé, s podporou komunistů, rozporuplně vnímanou největší investiční akci města v nadcházejících letech. Na místě stávajícího bazénu vyroste aquacentrum střední velikosti podle původní varianty č.1, osekaný o parkovací stání na nezbytných 54 míst. Předpokládaná investice dosáhne bezmála 188 mil. Kč, což je podstatná část volných prostředků, které má město na účtech. Zároveň zastupitelé rozhodli, že celková investice nesmí překročit 200 mil. Kč. Při projednání nebylo vyhověno ani petici odborné veřejnosti, která požadovala přemístění celého záměru do jiné vhodnější lokality ve městě, tak ani návrhu na rekonstrukci stávajícího plaveckého stadiónu v objemu cca 30 mil.

Dne 13.01.2012 obdrželo město Písek „Prohlášení odborné veřejnosti k záměru stavby nového bazénu“, formou petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním - viz. podrobně zde. Petenti žádali odpovědné představitele města Písku o řádné prověření možnosti přesunu záměru výstavby bazénu do jiné, vhodnější lokality ve městě. Petice byla odevzdána na 128 podpisových arších a má 1563 podpisů. V petici byly uvedeny důvody, proč považuje 20 představitelů odborné převážně architektonické veřejnosti místo za nevhodné. Zejména se jednalo o nevhodnost záměru v kontextu stávajícího místa, z památkového hlediska a nedostatečné kapacitě dopravní obslužnosti ve zvoleném místě pod hradbami. Petice byla podpořena vyjádřením zpracovatele územního plánu města, který nedoporučuje zvolenou lokalitu pod hradbami k realizaci aqucentra.  Také přední odborník v oboru památkové péče v ČR profesor Václav Girsa potvrdil nevhodnost realizace záměru ve zvolené lokalitě (podrobě viz zde).

O podobě bazénu se v orgánech města debatuje již od roku 2008. Celý záměr již doznal mnohých zvratů od aquaparku střední velikosti, který měl být stavěn za podpory evropských fondů, přes zúžený záměr nového plaveckého bazénu pro potřeby města s atrakcemi, plně financovaný z městského rozpočtu, zpět k trochu zúženému aquaparku střední velikosti, který zaplatíme jen z prostředků města. Za předpokladu dodržení investice v řádu 188 mil. Kč tak připadá na každého obyvatel města (včetně nemluvňat) uhradit část nákladů ve výši 6 292,-. Tzn. že průměrná 4 členná rodina přispěje na aqvapark částkou 25 168,- a dále předpokládaným vstupným na 90 min. dospělí 60,-/děti 30,-. Je také nutné připočíst každoročně předpokládanou provozní dotací ve výši cca 900 tis .Kč., která vychází z odhadované návštěvnosti 400 osob za den.

Nakonec zastupitelé rozhodli na jednání 29.3.2012 následovně:
 

1/ Zastupitelstvo města
a/ projednalo petici k umístění plaveckého bazénu

2/ Zastupitelstvo města
a) projednalo informaci o podmínkách výstavby plaveckého bazénu na jiném místě ve městě Písku.

3/ Zastupitelstvo města projednalo informaci o postupu přípravy projektových prací a
a) ruší své usnesení č. 224/11 ze dne 3.11.2011 a současně schvaluje realizaci výstavby plaveckého bazénu v Písku dle varianty č. 1) - Aquacentrum střední velikosti s počtem 54 podzemních parkovacích stání.


Aquacentrum střední velikosti s odhadní cenou nákladů 188 mil. Kč. Tato varianta zvítězila v anketě mezi občany. Její původní cena však byla 228 mil. Kč. Úsporu ve výši 40 mil. Kč se podařilo najít omezením počtu podzemních parkovacích míst z původních 140 na 54 parkovacích míst. Tento počet parkovacích míst je dostatečný pro potřeby aquacentra, není však nutné provádět tak rozsáhlé zemní práce. Na tuto variantu bylo vydáno pravomocné stavební povolení, jehož platnost byla prodloužena do 15.03.2014. Stači tedy zpracovat dílčí změnu dokumentaci pro stavební povolení, dokončit dokumentaci pro zadání stavby a zahájit výběr dodavatele. Zahájení stavebních prací je tedy předpokládáno ještě v polovině letošního roku. Zvolená varianta je o 26 milionu dražší než v listopadu vybraná varianta č.4. - Jak bude celý záměr vypadat najdete zde


Kdo jak hlasoval:


PRO 16:
ČSSD - Ing. arch. Radek Boček; MUDr. Karel Chytrý; Ing. Václav Gavlasz; Ing. Jiří Uhlík; JUDr. Ondřej Veselý
VPM - Mgr. Jan Adámek; Ing. Vojtěch Bubník; MUDr. Jiří Fiedler; Mgr. Milan Rambous; Mgr. Hana Rambousová;
TOP09 - Klára Humpálová; JUDr. Josef Knot; MUDr. Rudolf Tyll
KSČM - RSDr. Jiří Lejčar; Karel Vodička
nezařazený Ing. Otomar Gottstein
 

PROTI 4:
SNK-ED - Ing. Tomáš Franců
ODS - Mgr. Roman Jedlička; Ing. Zdeněk Kulič
Nezařazený - Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc.
 

ZDRŽEL SE 4:
SNK-ED - MUDr. Vilém Svoboda; Mgr. Eva Vanžurová; Tom Zajíček
ODS - Ing. Miroslav Sládek

NEPŘÍTOMEN 1+2 : KSČM - Václav Reichl; Ing. Josef Tesař (nepřítomen jen při hlasování)
ČSSD - Ing. Karel Kratochvíle

Audiozáznam celého jednáje je možné vyslechnout zde.

Historie projednání celého záměru:


Město Písek, prostřednictvím společnosti Městské služby Písek s.r.o., uzavřelo se společností Šumavaplan, spol. s r.o. dne 28.4.2009 smlouvu o dílo na realizaci projekční a inženýrské činnosti při zajišťování realizace stavby: „Krytého plaveckého bazénu v Písku, Varianta 2 - Demolice a výstavba nového bazénu“, na základě zpracované studie ze dne 26.08.2008 odsouhlasené zastupitelstvem města Písku pod usnesením č. 334/08 ze dne 9.10.2008.
U s n e s e n í č. 334/08
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí materiál o výstavbě plaveckého stadionu v Písku i doporučení rady města. Schvaluje záměr a přípravu pro realizaci stavby dle varianty č. 2 předložené studie, tj. výstavba nového plaveckého stadionu včetně podzemního parkoviště. Ukládá Městským službám Písek s.r.o. v co nejkratší době zajistit potřebnou dokumentaci a doklady potřebné k žádostem o finanční prostředky z dotačních titulů. Potřebnou projektovou přípravu nechť dopracuje autor studie, projektová kancelář Šumavaplan, s.r.o.

Společnost Šumavaplan, spol. s r.o. byla vybrána na základě rozhodnutí rady města Písku ze dne 16.4.2009 pod usnesením č. 292/09.
U s n e s e n í č. 292/09
Rada města na základě výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. formou zjednodušeného podlimitního řízení § 38 schvaluje firmu Šumavaplan spol. s r. o., Újezd 19/409, Praha 1, IČ 49787454 zaps. u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 105424 na akci: „Krytý plavecký bazén v Písku“ a pověřuje jednatele Městských služeb Písek s. r. o., IČ 26016541 se sídlem Pražská 372, 397 01 Písek, zaps. u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vl. 9188 podpisem smlouvy o dílo a doporučuje zastupitelstvu města schválit při nejbližší změně rozpočtu města, přidělení finančních prostředků na zajištění výše uvedené akce.
Od roku 2003 byly do dnešního dne provedeny a uhrazeny následující činnosti: Projekt bezbariérového přístupu, studie venkovního aquaparku, nákladová studie modernizace, zabezpečení průzkumů, dokumentace k stavebnímu povolení a zajištění stavebního povolení v ceně 4,2 mil. Kč s DPH. Dle platné smlouvy s projektovou kanceláří Šumavaplan s.r.o. zbývá dokončit Zpracování změny dokumentace pro územní řízení, vč. projednání a Zpracování zadávací dokumentace stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr ve výši 3,0 mil. Kč s DPH.
Pro umístění nového bazénu ve stávající lokalitě rozhodli zastupitelé dne 28. dubna 2011 usnesením č. 119/11.
U s n e s e n í č. 119/11
Zastupitelstvo města po projednání:
1. schvaluje zachování plaveckého bazénu / aquacentra ve stávající lokalitě
2. ukládá zadat vypracování informativní studie v celkové hodnotě max. do 60 - 200 tis. Kč, ve které budou posuzovány varianty:
• aquacentrum střední (s využitím již zpracované studie)
• rekonstrukce a přístavba stávajícího bazénu (s využitím již zpracované studie)
• bazén na plavání s posílením wellness částí a lázeňským centrem
• bazén pro potřeby města s atrakcemi na oživení (např. skluzavka, vířivka)
• bazén jen na plavání (co nejúspornější rekonstrukce stávajícího objektu) kdy každá varianta musí dodržet podmínku zachování vnitřního bazénu min. pro 6 drah o délce 25 m a zvážení možnosti také venkovního bazénu a vybudováním parkingu.

Informativní studie pro všechny varianty musí obsahovat pohledy a zákres do fotografie, orientační náklady na stavbu / rekonstrukce, odhad provozních nákladů se započtením vstupného a roční dotace města na provoz.
Z výsledků informativní studie ať je vytvořená veřejná anketa, co si lidé od provozu bazénu / aqvaparku slibují, jejíž výsledky budou předloženy zastupitelstvu města k závěrečnému rozhodnutí o výběru varianty.
Dále bylo zadáno u projektanta vypracování 5-ti informativních studií k posouzení možného rozsahu stavby. K těmto variantám proběhla veřejná anketa (veřejnost vybrala variantu č.1). O konečné podobě rozsahu rekonstrukce plaveckého bazénu rozhodlo zastupitelstvo města Písku na svém zasedání dne 3.11.2011 usnesením č. 224/11.
U s n e s e n í č. 224/11
Zastupitelstvo města projednalo předložené studie a výsledky ankety a určuje k realizaci rekonstrukci plaveckého bazénu v Písku dle varianty 4) nový plavecký bazén pro potřeby města s atrakcemi a ukládá odboru RIMM zahrnout finanční prostředky do rozpočtu města a činit další potřebné kroky k zahájení její realizace.
Na základě tohoto rozhodnutí, které veškeré dosavadní projektové práce vrací na začátek následuje petice odborné veřejnosti požadující přesun na vhodnější místo ve městě.
Dále pracovní skupina sboru architektů navrhuje a posuzuje vhodnost vytipovaných lokalit: Výstaviště (mlatová plocha), pozemek pod VOŠL a SLŠ Písek, zahrada Městské služby Písek, s.r.o., Výstaviště (tenisový areál), Výstaviště (letní kino), lokalita nad Teplárnou Písek a.s., plocha u supermarketu Billa, areál JITEX a.s., bývalý vojenský autopark.

Podrobný materiál včetně všech příloh je možné stáhnout na www.mupisek.cz

Související články k tématu:
Zasaď strom, zploď dítě, postav akvapark?
O petici na přemístění píseckého bazénu se bude jednat až v březnu
Výsledky petice k záměru výstavby nového bazénu v jiné lokalitě
Petice k záměru výstavby nového bazénu
Nový bazén se přemísťovat nebude, zůstane pod hradbami
Plavečák nebo aquapark – posune nás někam veřejná anketa?
Výsledky ANKETY – Rekonstrukce plaveckého bazénu v Písku
Jak dál s plaveckým stadionem?

 

KDE MÁ PODLE VÁS STÁT NOVÝ BAZÉN?  - HLASUJTE V NAŠÍ ANKETĚ

0
0

Diskuze k článku +

30. 3. 2012 (00:52)  –  Petr Putna

0
0

Škoda, Písek mohl být hezčí… Jen by mě zajímalo, k čemu je usnesení, že náklady "nesmí" překročit 200 milionů. Co když se v průběhu realizace – nedejbože! – stavba prodraží? To se stavba zastaví? Nebo se udělá o jednu klouzačku, o dvě parkovací stání méně? Každopádně promarněná šance na kultivaci veřejného prostoru.

Odpovědět

1. 4. 2012 (00:20)  –  Ladislav Douša

0
0

To je samozřejmě jen zbožné přání… Nakonec o kolik se ušetří při stavbě, o to větší budou provozní náklady. Myslím, že se nemusíme po Písku příliš rozhlížet, abychom našli podobné případy, kdy to nedopadlo ekonomicky přijatelně ve vztahu ke kvalitě.

Odpovědět

5. 4. 2012 (17:07)  –  Josef Januška

0
0

Byl jsem přítomen zasedání zastupitelstva 29.3.2012 a byl jsem šokován. Během diskuze k záměru stavět aquapark na místě stávajícího plaveckého stadionu jsem neslyšel jediný rozumný názor, který by obhajoval tuto variantu. Protinávrhy byly rozumné a měli svoje opodstatnění a logiku. Zvláště návrh – stávající plavecký stadion opravit,vyměnit technologii,zateplit(aby se zlevnil provoz) a udělat bezbarierový přístup za minimální náklady a provozovat co nejdéle a mezitím hledat jinou lokalitu pro výstavbu aquaparku mě oslovil.Tento návrh podal ing. arch. Radek Boček s doplněním ing. Tomáše Franců. To byl šok, když sám navrhovatel ing.arch.Radek Boček hlasoval pro Aquapark. Šokovalo mě i to, že v dnešní době, kdy je třeba zvažovat každou investovanou investovanou korunu koalice ČSSD, VMP A TOP 09 takto rozhazuje svěřené investice za již dle mého soudu zastaralý projekt. A kdo tam bude chodit?

Odpovědět

5. 4. 2012 (22:03)  –  Petr Lešek

0
0

Dobrý den,
dávám odkaz na to jak přistupují k hledání řešení pro nábřeží své řeky (tedy pokud se neurazí spíše potoka) v Litomyšli. Nejprve veřejná debata a následně architektonická soutěž. Kéž by si z toho vzali v Písku příklad. Je to přesně správné pořadí: nejprve co nejširší debata a pak se záběr lidí co se na projektu účastní zužuje a zužuje, až k pár odpovědným na konci. Žádné obcházení veřejnosti, a to ani odborné, a žádná referenda nad hotovou věcí.
http://www.stavbaweb.cz/Z-domova/Litomysl-bude-opravovat-nabrezi-Loucne-a-zepta-se-obyvatel-jak.html?reh=93b1550e09493efc680fb6527b40527a59a391060715d58c74869d445849a688c0f3804892a5d6a1

Odpovědět

6. 4. 2012 (02:05)  –  Pavel Král

0
0

Zdravím,
vše podstatné, myslím si, už bylo řečeno. Zbývá snad jediné: pokud se nemáme poutat řetězy k obvodovým zdím stávajícího – ač nedokonalého – plavečáku podobně jako během loňského léta zastánci dodržování platných zákonů ke stromům Šumavy, musíme iniciovat vypsání místního REFERENDA o dalším postupu v této ožehavé kauze! Pak se teprve ukáže!
PAVEL "P" KRÁL, pravidelný návštěvník obou areálů Plaveckého stadionu v Písku
P.S. Výmluvné, až přímo alarmující na tom všem je, že si nevybavím nikoho z těch, kteří na posledním zasedání městského zastupitelstva hlasovali pro "nakvapark za všechny prachy", jenž by se na zdejší plavečák přišel/a aspoň podívat (o návštěvě ze sportovních, resp. rekreačních důvodů ani nemluvě).

Odpovědět

11. 4. 2012 (08:22)  –  Ondřej Veselý

0
0

Dobrý den,

dovolím si alespoň stručně reagovat na veškeré výtky.

Pokud jde o výtku, že k umístění plaveckého stadionu na stávajícím místě nezazněli žádné argumenty, pak se jedná o zkreslenou informaci. Věc byla diskutována na zastupitelstvu 3.11.11 přes 2 hodiny a i předložený materiál argumentů pro přednášel víc než dost. Samozřejmě bylo možné vše znovu opakovat a prodloužit jednání o další více než dvě hodiny, ale k čemu by to bylo dobré mi jasné není (pokud opominu možnost býti se v prsa).

Pokud by iniciativy k umístění vznikly v době, kdy se o umístění začalo rozhodovat či bylo započato s projektováním, tedy v letech 2006-2008, zcela bych to chápal. Chopit se iniciativy ve chvíli, kdy za deset let nebylo nic jiného připraveno (o tom, že budeme muset stadion řešit se ví již od povodní v r. 2002), stávající stadion nám padá na hlavu a reálně není možné zachovat provoz a zároveň stavět jinde, považuji za opožděné. Zvlášť za situace, kdy sice tvrdíme, že tady se nám to nelíbí, ale nehovoříme o adekvátní lokalitě (žádná ze zmiňovaných prostě adekvátní není).

Pokud jde o neustálé výtky Pavla Krále, že nikoho nevidí na zápasech píseckých týmů, pak je třeba rozlišovat mezi časovými možnostmi. Když někdo nepracuje, nemá rodinu a jedinou jeho starostí je každý měsíc dojít pro dávky, pak má logicky více času navštěvovat sportovní utkání než ten, kdo má časově náročnou práci a rodinu, které se snaží věnovat. Fanouškové sportu jsou samozřejmě velmi důležití, stejně jako ti, kteří se klubům snaží pomoci zajistit prostředky na činnost. Na podrobnosti se Pavle prosím zeptej pana Poskočila.

Hezký den

Ondřej Veselý

Hezký den

Ondřej Veselý

Odpovědět

11. 4. 2012 (11:07)  –  Martin Kovář

0
0

Dobrý den pane starosto,

budu se opakovat, ale já osobně zase nechápu z jakého důvodu se tedy potom v roce 2011 uskutečnila anketa na toto téma, když už byl záměr jasný od roku 2008.
Nevím, jestli tomu tak skutečně bylo, ale můj dojem je, že iniciativa proti umístění vznikla právě až po předložení jednotlivých variant – protože pěkně ukázaly slabá místa lokality a celkového řešení.

Odpovědět

11. 4. 2012 (15:25)  –  Ondřej Veselý

0
0

Dobrý den,

anketa na toto téma se uskutečnila z důvodu zjištění zájmu typu stánku ohledně jeho využití pro obyvatele Písku. Jistě víte, že za hlavní "závadu" této ankety bylo považováno právě to, že zde nebyl přímý dotaz na umístění. Důvody jsem snad objasnil.

Hezký den

Odpovědět

11. 4. 2012 (17:44)  –  Petr Putna

0
0

Dobrý den, pane starosto, předně díky za reakci. V poslední době je zde příspěvků od činných politiků jako šafránu. Doufám, že je to jejich pracovní vytížeností, a ne tím, že volby jsou ještě daleko.
Rád bych nicméně slyšel aspoň jeden rozumný z těch "stokrát omletých" argumentů pro stavbu na stávajícím místě. Argumentovat tím, že se měli odpůrci ozvat dřív, je nefér: v uvedeném období (2006-2008) radnice s občany příliš nekomunikovala, postavila je před hotovou věc: postavíme akvapark a tečka. Pokud vím, nedošlo k tomu jen proto, že na projekt nebyly obdrženy dotace z EU. Neznám jediného člověka (ale asi se pohybuji v jiných kruzích než vy), který by stavbu na současném místě považoval za dobrý nápad. A jak už bylo uvedeno, v městské anketě se nás nikdo neptal, jestli chceme bazén někam přesunout. Takže kde je ta diskuze?
Nicméně: hlas lidu se může mýlit, na ten nesázím. Když vám ale dvacet odborníků sdělí svůj názor – a jestli je to pozdě nebo ne, je otázka diskuze – a vy si přesto prosadíte svou (myslím "vy" jakožto vedení města), tak mě to jako voliče mrzí. Nemám pak dojem, že je s veřejnými prostředky nakládáno rozumně. Rád si počkám na nový bazén klidně pět let, než abych se mohl do dvou let sklouznout na tobogánu pod hradbami, ale ještě padesát let se díval na hnusnou stavbu pod krásným panoramatem. Uvědomte si, že měníte tvář města na hodně dlouho dopředu. Ve světle toho vaše snaha "už konečně něco postavit" vyznívá poněkud krátkozrace. A kolik je v zastupitelstvu skutečných odborníků na danou problematiku? Pan architekt Boček, který se sice vyjádřil proti stavbě na současném místě, ale pak hlasoval pro. A pak Ing. Franců, který se postavil proti. Je tam ještě nějaký architekt, stavař, urbanista? Od toho má přece radnice svoje poradní sbory, aby si v podobných situacích nechala poradit od odborníků.
A nezlobte se, ale "poležení u řeky, je poležení u řeky" mi připadá přesně jako důkaz vaší nekompetence v dané oblasti. Když si budu chtít poležet u řeky, nebudu za to dávat 100 korun (nebo kolik bude vstupné), to můžu naštěstí udělat hned a bez promrhaných 200 milionů, na které všichni přispíváme ze svých daní. Za odborný argument bych považoval vystoupení architekta/urbanisty, který mi zdůvodní, proč je stavba na stávajícím místě výhodná. Zatím se nic takového nestalo a já tedy věřím názoru odborníků, kteří mi vysvětlili, proč by se měl nový bazén postavit jinde.

Odpovědět

11. 4. 2012 (21:19)  –  Ondřej Veselý

0
0

Tak to je hodně nefér. Psal jsem sem příspěvek přes hodinu a neuložil se. Dnes už si dovolím jej nezopakovat. Snad se k němu dostanu co nejdříve.

Odpovědět

12. 4. 2012 (13:49)  –  Ondřej Veselý

0
0

Dobrý den pane Putno,
Napřed mi dovolte, abych se vyjádřil obecně k odbornosti zastupitelů. Pokud za odborníka v této věci považujete architekta – stavitele, tak jsou v zastupitelstvu pánové Boček, Franců a Sládek (systémového inženýra a trollistu Tesaře si dovolím opominout). O prvém jste se již zmiňoval, druzí dva v minulém volebním období tlačili stadion na stávajícím místě s podstatně větším počtem parkovacích míst a tedy větší dopravní zátěží. Nyní se postavili na přesně opačnou stranu. Na důvody tohoto obratu názor mám, ale psát jej sem s dovolením nebudu.
A nyní k místu. Pokud bychom stavěli aquapark bez venkovní části, zcela souhlasím s tím, že by byla vhodná kterákoliv z nabízených lokalit a souhlasím i s tím, že by byly i vhodnější. Za situace, kdy chceme mít také venkovní část zařízení jsem slyšel pouze o jediném vhodném místě (které se však neobjevilo v návrzích z komise) a to za nemocnicí. Asi nebude rozporu v tvrzení, že na tomto místě by aquacentrum s venkovní částí nestálo ani za pět let. V takovém případě proto podporuji stávající lokalitu. Nejde přece o poležení u řeky za 100,-, ale o poležení v prostředí k tomu vybízejícím – navrhované lokality parkoviště či čtyřproudová komunikace bez možnosti zbudování parkové úpravy takovými místy prostě nejsou. Taky není nutné zaměňovat poležení u řeky s touhou se v ní koupat či jen tak ležet, s poležením na atraktivním místě s touhou užívat služeb plaveckého centra.
Souhlasím s Vámi, že architekti by se měli vyjadřovat k takovému typu staveb. Problém architektů však je, že věc hodnotí pouze z jednoho hlediska. Hledisko časové (já se stýkám i s mlčící většinou zastupující opačnou názorovou skupinu, která je podstatně větší) a finanční (v Písku navíc máme i specifika funkční – lesovna či titanik, čímž však nechci naznačit, že architekt a priory kreslí nefunkční stavby) je jim často úplně ukradené a musí tak být někdo, kdo kloubí všechna tato hlediska. S ohledem na to, že od architektů často slýchávám, že politici nejsou schopni kloubit moderní architekturu se starou zástavbou, považuji odpor v této věci spíše za památkářský než architektonický (můj známý říká, že pokud by existovali památkáři už v 19. století je Hluboká dodnes zříceninou gotického hradu). Tady si dovolím pouze poznamenat, že tolik opěvovaný protinávrh na posledním zastupitelstvu zněl zrenovovat stávající totalitní krychli (která připadá i mě naprosto obludná) za částku nejméně 40 mil. a dál ji provozovat. Nemusíme si nalhávat, že po takové investici, která by prodloužila životnost této krychle na nejméně 10-20 let, by snahy o výstavbu nového centra na jiném místě opět usnuly. Zde vůbec nechápu, jak může být kvitován návrh zachovat stávající hrůzu místo návrhu nahradit ji moderní lehkou dřevěnou konstrukcí, která je výrazně nižší a podle mého názoru (čerpán z vizualizace) zapadá do prostředí.
Na závěr si neodpustím trochu osobní poznámku. Když jsem nastupoval na svou pozici s vizí otevřené radnice, byl jsem od ní ze všech stran odrazován s tím, že si způsobím řadu komplikací, prožiji řadu bezesných nocí a nervy budu mít stále nadranc. Všechno to je pravda. Přesto Vás, pane Putno, ujišťuji, že jsem přesvědčen o správnosti této vize a nic na ní měnit nehodlám. Což ale neznamená, že se podřídím každému nápadu, pod který se podepíše x občanů města (neučinil jsem tak například ani při schvalování projektového záměru centra sociálních služeb) a dál se budu řídit svým osobním přesvědčením a svými zásadami. Nejhorší, co se mi může stát, je, že v dohledné době nebudu starostou (nebo ani zastupitelem). Tolik tedy snad nad Vaším povzdechem o komunikační pasivitě politiků – zkrátka proč si rozbíjet hubu, když to jde i jinak a jednodušeji.

Hezký den

Odpovědět

12. 4. 2012 (13:56)  –  Ondřej Veselý

0
0

Přece jen ještě jednu poznámku. V poslední době jsem podlehl tlaku architektů při prosazování realizace zástavby proluky u divadla. Stran architektů padali i takové návrhy, že by se do města autem nemělo jezdit vůbec, což je sice hezká, ale zcela nereálná představa. Výsledkem tak je stále hnusná prašná plocha s výhledem na o něco méně hnusnou sportovní halu. Dovolím si tvrdit, že se zástavby této části jen tak nedočkáme a doba realizace stavby podle představ komise bude téměř shodná s dobou životnosnosti parkovacího domu zde navrhovaného.

Odpovědět

12. 4. 2012 (18:36)  –  Petr Putna

0
0

Díky za rozsáhlou odpověď. Vaše argumenty do jisté míry chápu. Břídilové se najdou mezi právníky, překladateli a jistě i mezi architekty. Ale vyvozovat z několika negativních zkušeností, že architekti jsou v lepším případě estétští zahleděnci a v horším žabaři (Titanik považuji za velkou hrůzu), mi připadá nefér. A spoléhat se na vlastní "selský rozum" mi v případě dvousetmilionové investice přijde jako nerozum.
Vaše mlčící většina musí být nejmíň 1700 lidí: Vy jste s tolika lidmi osobně mluvil? Ale o to tu nejde. Jde právě o ty priority, které zmiňujete: naše společnost je bohužel nastavená na model, že chce všechno hned a levně. Podle toho to pak dopadá.
Jinak bych Vám velmi nerad drancoval nervy a kazil klidný spánek. Od začátku Vašeho nástupu do funkce Vám fandím. Oceňuji zejména odvahu při prosazování Centra sociálních služeb: tady jste šel čelem proti řvoucí většině a dral se za dobrou věc. Škoda že to nevyšlo. Akvapark je asi první věc, kde se neshodneme. Ale tak už to chodí. Rozhodně to ale pro mě není důvod, abych si nepřál Vaše setrvání ve funkci i v příštím volebním období. Žádný učený starosta z nebe nespadl, že?
A závěrem: vlastně ve svém okolí znám dva lidi, kteří nechtějí na nový akvapark čekat a je jim jedno, kde bude. Jsou to moje dvě děti, kterým to prostě nevysvětlím a budu je na novou klouzačku muset vzít, i když bych je radši vzal na procházku do parku pod hradbami.

Odpovědět

12. 4. 2012 (22:36)  –  Ondřej Veselý

0
0

Pane Putno,
děkuji Vám za velmi korektní diskuzi. To, že se ve všem neshodneme je nejen jasné, ale hlavně normální.
Hezký večer

Odpovědět

13. 4. 2012 (11:59)  –  Petr Lešek

0
0

Vážený pane starosto,
velmi oceňuji, že se debaty aktivně účastníte. Většina zastupitelů nemá zájem otevřeně vyjádřit svůj postoj a názory. Jít s kůži na trh.
Ve vaší argumentaci mne nicméně mrzí, že šmahem odsoudíte odborníky jednoho oboru a prohlásíte, že když se nemohou dohodnout (ačkoliv se evidentně dohodli) tak se to prostě rozhodne bez nich. Protože jste právník tak musím říci: ano znám podobné názory obecného lidu na právníky. No raději nenapíšu co se tak o právnících "říká". Přesto bych si nikdy nedovolil na základě takového lidového názoru soudit konkrétní právní kauzu. Sám si řekněte co byste si myslel o člověku, který by to dělal a to veřejně a s politickou mocí. Velmi vás o to prosím.
K vašim výrokům:
Nevýhodnost lokalit
Nevím na základě čeho si myslíte, že lokality navrhované komisí vhodné nejsou a jiná lokalita za nemocnicí je (nevím kde přesně, ale daleko od průtahu to asi není). Myslím, že v tomto případě je váš názor mylný. Lokalita na Výstavišti i na pozemku měststkých zahrad může být směrována od průtahu a obě mají výhled na město. Doporučuji zaplavat si v Brně na Kraví hoře. V Litomyšli to uvidíte sám.
Architekti jsou omezení na jedno hledisko
Architekti se 15 let snaží ve vládě ČR prosadit tzv. Politiku architektury, běžnou v západní Evropě, která mluví o potřebě péče o stavební kulturu a lidské životní prostředí jako celek, tedy včetně ekonomických a funkčních složek. Politici tento přístup 15 let tvrdošíjně odmítají. Architekt je principiálně ten koho všechny aspekty zajímají a dává je dohromady. Pokud to nedělá tak je něco špatně. Já sám se snažím, aby více než necelé 1% veřejných zakázek na projektové práce se zadávalo dle zákona podle ekonomické výhodnosti, nikoliv nejnižší ceny projektu. Sám si řekněte v kolika případech jste ekonomickou výhodnost při výběru použil. Pokud tedy vybíráte projektanty podle nejnižší ceny za projekt a nikoliv podle toho jaký a jak funkční návrh nabízejí a kolik bude stát stavba a provoz, pak se nedivte jaké stavby získáváte.
Vybral jste si negativné příklady – Titanik od posledního komunistického učitele na Akademii výtvarných umění a Lesovnu od architekta, který proklamativně navrhuje experimentální stavby. Předpokládám, že v obou případech v porotě byli zástupci města a ví proč takto volili. Stejně tak zástupci města určitě ví proč na Titanicu prosazovali levné materiály. Mrzí mne, že na základě těchto dvou příkladů šmahem soudíte architekty všechny. Velmi jednoduše si místo architekta dosaďte právníka a řekněte si zda byste takové uvažování nazval racionálním.
Památkáři
To je velmi specifická skupina, která hájí svůj úzký pohled na věc. Vážím si těch co jsou schopni dialogu a rozumím tomu, že jsou v některých případech nekompromisní. Ale v jiných s nimi nesouhlasím.
Starý a nový plavecký bazén.
Nepřísluší mi právo kritizovat jiného architekta, od toho jsou kritici architektury – požádejte je o názor (Adam Gebrian, Osamu Okamura, Karolína Jirkalová, Rostislav Švácha, Jakub Potůček, Irena Fialová, Martin Strakoš,…). Jen poznamenám, že vaší proklamaci jak je propastný rozdíl mezi současným a navrhovaným bazénem nerozumím a přijde mi nerozumná.
Proluka u divadla
Pan místostarosta Bubník obdržel nabídku firmy na zakladačové automatické garáže. Několikrát jsem se vás obou (ostatně všech co mi přišlo, že téma řešili nebo mají řešit) ptal pro koho má toto parkování sloužit a zda existuje nějaká koncepce parkování v Písku (o potřebě jejího zpracování hovoří i Územní plán). Nedostal jsem odpověď, respektive odpovědí mi bylo, že už se to řeší x let a že už je potřeba skončit mluvit a jednat. Upozornil jsem vás i ostatní, že zakladačové stání je, dle vyjádření Ing. Žižkovského – uznávaného dopravního inženýra (nikoliv architekta) vhodné pro rezidentní parkování a že by proto mělo být financováno rezidenty a nikoliv městem. Mimo jiné i proto, že je ekonomicky špatně návratné – to jsme nad nabídkou ostatně konstatovali všichni a sám jste vyjádřil údiv nad neekonomickým postupem města Slaný v podobném případu. K situování takového parkovacího domu pak komise konstatovala, že by jeho zadní stěna byla cca 3m od stěny sportovní haly. Já sám jsem navrhoval:
1. prověřit situaci všech možných přístav mezi sportovní halou a divadlem se záměrem získat parkovací místa pro návštěvníky obou
2.proluku zastavět bytovým domem s obchodním přízemím a podzemními parkovacími místy,
3.prověřit možnost odbočky z průtahu směrem od Prahy, kde nyní došlo k omezení do jednoho pruhu a zřídit sjezd se přímo nabízí. Konečně by tak bylo možné pro návštěvníky města využívat nové parkoviště u tenisových kurtů při jízdě z Prahy.

Závěrem:
Vedení města nesmí říkat: projekt už je na stole hodně dlouho a kdo se nevyjádřil souhlasil. Takto postupují draví developeři či východní státy. V západní Evropě je naopak běžné se záměry města seznámit veřejnost a zapojit ji do přinášení nápadů. Pro takovou úlohu je vhodné mít kvalitního mediátora. Dlohodobě za něj v Písku pléduji, bohužel bez jakékoliv reakce i z vaší strany. Toto zapojení veřejnosti se týká i strategického a územního plánu. Mám v ruce brožuru města Stockholmu pro zahraniční! veřejnost v angličtině, která je velmi srozumitelná. To, že obyvatelé města byly do procesu přípravy intenzivně zapojeni je samozřejmostí. V Písku se aktuálně připravuje (myslím, že je již dokonce hotové), zadání nového územního plánu. Jakou jste k tomu udělali debatu? Kde jste požádali veřejnost o názory? Radek Boček, velmi kvalitní úředník, hovoří o tom, že územní plán je pouze úřední věc, že jde o to jen co nejlevněji a rutině vyplnit požadavky dle zákona. Mám obavu, že s ním většina zastupitelstva souhlasí. Jestli v tom vidíte zrnko otevřenosti o kterém mluvíte, budu rád za jeho označení.

P.S.
ČSSD sponzorovala překlad knihy Anthony Giddense – uznávaného sociologa a poradce nové Labour party, mám ale pocit, že jej nikdo z ČSSD nečetl, nebo asi jen potajmu doma a raději o tom mlčí.
P.P.S
Taky jsem musel na Píseckém světě 2x psát příspěvek znovu a od té doby si jej vždy nejdřív uložím.

Odpovědět

14. 4. 2012 (21:30)  –  Luděk Blaha

0
0

Tedy rozhodně nejsem způsobilý posoudit vhodnost či nevhodnost té které lokality pro výstavbu městského bazénu. Ovšem zarputilé lpění na té stávající bych byl schopen pochopit snad jen v případě, že by některý z rozhodovatelů pojímal realizaci projektu jako možnost dobrati se k zastřešenému parkingu poblíž místa svého bydliště.
Možná by nebylo od věci, kdyby nám zastupitelé povyprávěli, jak oni stávající bazén využívají, kdy tam byli naposledy a jak případně hodlají využívat ten budoucí. Jako poměrně pravidelný návštěvník se nemohu ubránit intenzivnímu pocitu, že si tam lidi chodí především kondičně zaplavat. Někteří dokonce i závodně. Někdy tam bývá doopravdy těsno. Pokud se, a to velmi bohužel, už nebude rozšiřovat počet drah, pak jejich zmenšení považuji za ercpitomost.
Rozšíření relaxačních možností bude jistě vítáno. Nevěřím ovšem příliš, že se budou s okolí sjíždět návštěvníci, aby si vystáli frontu u tobogánu s parametry natolik komorními, aby nenarušil městské panoráma jako Kaplického Chobotnice Hradčany.
Pokud by navíc nový bazén neměl mít odpovídající letní provoz, pak by to snad už bylo na trestní oznámení za zmaření investice a omezování volnočasových aktivit dětí a mládeže. Senátorova úvaha o dostatečném počtu rybníků v okolí je asi stejné hodnoty jako zašantročení výstavištních skejťáků do jitexácké houštiny. O prázdninách to totiž u venkovních bazénů žije. Kdyby se býval ještě někdo postaral o pár laviček navíc, nějaký stín pro matky s malými dětmi a propustnější občerstvení, mohl si bazén na svůj provoz i něco přivydělat.

Když už toho, milé zastupitelstvo, mnoho neděláte třeba pro inlajnisty, neomezujte aspoň plavce.
Ještě, že je vás tam tolik učitelů. Byť bývalých.

Odpovědět

16. 4. 2012 (12:13)  –  Ondřej Veselý

0
0

Pane Lešku,
Tentokrát si již dovolím být stručnější.
Ve svém příspěvku jsem nikoho šmahem neodsuzoval, jen jsem konstatoval, že zkušenosti s architektonickým projekty v Písku nejsou příliš dobré.
Pokud jde o lokality, tak prostě musíte mít místo nejméně na osázení zeleně tak, aby byly odkloněny vlivy okolí od venkovní pláže. Což výstaviště ani parkoviště u pod lesárnou nemají. Vaši poznámku o lokalitě za nemocnicí příliš nechápu. Vykládám si ji proto jako nekorektní dloubanec nebo jako znak toho, že jste v dané lokalitě nikdy nebyl.
To co píšete o proluce u divadla je pravda. Jenže s tímto postojem jste zůstal v komisi poměrně osamocen Většina zbytku komise projekt razantně odmítala.
A konečně k závěru. Já bych si rozhodně netroufl určovat, kdo co smí říkat:) Vaše podněty jsou často zajímavé, ale v našich podmínkách zřídka ověřené. Pokud chcete něčeho dosáhnout, je třeba uvažovat o reálnosti návrhů. Což po Vás, jako nepolitikovi samozřejmě nemohu chtít. Stejně jako Vy po mě nemůžete chtít, abych nereálné a neprosaditelné nápady přebíral a talčil je proti zdi.

Hezký den

Odpovědět

27. 4. 2012 (12:01)  –  Petr Lešek

0
0

Dobrý den pane starosto,

1. mrzí mne, že nezmiňujete i pozitivní zkušenosti – existují, sám jsem jednu s městem absolvoval. Naopak Sladovna, kulturní dům a rekonstrukce divadla, mají, pokud vím opravte mne, provozní a užitkové problémy.
2. projekt stavby je vždy jen jeden, nemyslím si, že je možné jej označit jako architektonický nebo stavařský. Ostatně zákon vždy hovoří o urbanistickém a architektonickém řešení, nikoliv stavařském nebo stavebním.
3. Přesné místo u nemocnice neznám, nikdo o něm na komisi nemluvil, ale reagoval jsem na jeho zmínění v souvislosti s argumentem, že průtah vede okolo výstaviště. Mám pocit, že vede i okolo nemocnice. Záludnost v tom žádná být neměla.
4. Nemyslím si, že bych dával neověřené návrhy. Naopak upozorňuji na zkušenosti z jiných měst v ČR – Litomyšl, Chrudim. Standardně po mě veřejný zadavatel reálné návrhy chce a také je dostává. Já osobně navíc dávám přednost co nejjednodušším a třeba i jen administrativním opatřením, před fyzickým řešením. Cíleným a podporovaným doporučením se dá podle mne dokázat mnohé a čem svědčí zkušenost i z takových divokých měst jako je třeba Bogota v Kolumbii. Z Evropy pak je cenná zkušenost z Kodaně. Říká se: takoví nikdy nebudeme, ale oni byli před 30 lety úplně ve stejné situaci jako my teď a k dnešnímu stavu se dopracovali dlouhodobou cestou drobných kroků se zapojením veřejnosti. Jenže to chce málokdo slyšet: pracujte a za 30 let to bude super.
5. Nevím kde se vzala pověst architektů jako bohémů odtržených od reality. Zřejmě si tak společnost hledá figury pro promítání svých osobních tužeb. Ujišťuji vás, že většina architektů je naopak pečlivá a zejména: jejich projekt je intenzivně zajímá a je pro ně zásadní nejen aby se postavil dobře a za rozumnou cenu nepřevyšující rozpočet (což se nám standardně daří), ale aby opravdu co nejlépe sloužil svému účelu. Důležitá je spokojenost lidí nikoliv fotky do časopisu. Ty rychle překryjou jiné fotky.
6. Debata o participaci se přesunula k tématu územního plánu.

Jsem za diskusi rád a těším se na cestu do Litomyšle. Pěkný víkend i já ho strávím v Písku.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.