Přihlášení

O pěti milionech příští rok rozhodnou občané

19. 12. 2018 | Redakce PS | Diskuze (3) | Věci veřejné

Celkem pět milionů korun bude v roce 2019 vyčleněno v rozpočtu města na projekty, o kterých rozhodne veřejnost. Po delší diskusi dalo zastupitelstvo této myšlence zelenou počtem 14 hlasů z celkových 27.

SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU provázela zajímavá diskuse zastupitelů :

K bodu 2) Návrh rozpočtu města Písek na rok 2019

Ing. Toman krátce seznámil s rozpočtem. I

Ing. Hořánek – výdajová investiční část je neupřímná, některé položky jsou nižší, než budou ve skutečnosti. Z rekonstruovaných ulic je uvedena jen jediná – Čapkova ul., ostatní tam nejsou. Má protinávrh – do kap. 740 zařadit 20 mil. Kč na rekonstrukci ul. Strakonická. Dále navýšit rozpočet o částku 5 mil. Kč na investiční akce dle výběru občanů (tzv. participativní rozpočet). Ve Zpravodaji udělat anketu, vybrat akci a realizovat na konci roku. Navrhuje hlasovat o jednotlivých změnách, potom celkově o rozpočtu.

RSDr. Lejčar – mělo by být stanoveno pořadí rekonstrukcí ulic a podle něj postupovat. Dotazuje se na opravu podchodu pod železniční tratí a realizaci zastávek MHD Za Kapličkou.

Starostka – máme plán oprav komunikací, který v současné době aktualizujeme, občas musíme řešit havárie. Participační rozpočet zkoušíme ve školách. Město na to zatím není připraveno, nevíme, kdo bude návrhy hodnotit a rozhodovat o výběru?

Ing. Trambová – komunikace Čapkova ul. je samostatná akce, máme dále vyčleněno 5 mil. na ostatní opravy ulic. Strakonická ul. byla připravena k rekonstrukci, Městské služby začaly pracovat, byla udělána studie, ozvali se občané s osadním výborem a měli další požadavky. Na posledním veřejném projednání vyšlo najevo, že občané rekonstrukci nechtějí, chtějí zachovat stávající stav. K realizaci se vrátíme cca za 2-3 roky, až bude nutná výměna vodovodů a kanalizací. Plán oprav komunikací máme, ale v současné době probíhá akce Teplárny, kdy je postupováno podle jejich plánu. Zeyerova ul. bude navazovat na práce Teplárny, plánujeme tedy její rekonstrukci. Participativní rozpočet zkoušeli v jiných městech, ale příliš nefungoval, musíme stanovit přesná pravidla, jak jej používat.

PhDr. Prokýšek – participativním rozpočtem se zabývali, potřebujeme SW nástroj na komunikaci, vše musí být ověřeno, zatím zkoušíme, otázka je vyhodnocování. Ing. Hořánek – v jiných městech to funguje, návrhy posoudí vedení a zastupitelé. Ing. Hladík – pokud víme o městech, kde to funguje, rád se seznámí s jejich zkušenostmi. Občané již participují na rozpočtu – každý OV má k dispozici prostředky a ty může utratit podle přání obyvatel. Nebrání se dalšímu rozšíření, ale občané musí vědět, co je možné a co je reálné, musíme mít funkční model. V současné době to není připravené.

Ing. Horák – participační rozpočtování je vynález pirátů a funguje, zkušenosti máme – ukázkové město je Brno. Není problém tyto technologie okopírovat.

Pan Konvička – nezavrhovat participativní rozpočet, nepodceňovat obyvatele města a neubírat jim možnost spolurozhodovat o financích. Kromě Brna tento systém funguje např. v Č. Krumlově, Č. Lípě, v některých částech Prahy a v dalších městech.

Starostka – nikdo občany nepodceňuje, oslovíme ostatní města a získáme informace.

Ing. Posekaný – v Brně je projekt zpracovaný a funguje, můžeme převzít jejich technologii.

Starostka – my musíme upravit na poměry města Písku, musí být zpracována metodika.

Ing. Hladík – nebrání se participativnímu rozpočtu, ale neví, jak urychleně řešit. Obává se, že za 1 rok nestihneme vše zrealizovat a občané budou zklamáni.

Ing. Franců – projednáváme rozpočet a měli bychom se vyjadřovat k jednotlivým položkám, žádá ukončit rozpravu.

Starostka nechala o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování č. 5 o ukončení rozpravy pro: 8 proti: 10 zdržel se: 8

JUDr. Veselý vítá iniciativu, dnes ale nejsme schopni realizovat, musíme se připravit.

RSDr. Lejčar – sbírat zkušenosti jinde vítá. Ze zkušenosti ví, že na besedy a veřejná projednávání chodí málo občanů.

P. Brož – dotazuje se na kap. 740 – položka parkoviště u divadla – bude zde asfalt, kostky nebo zeleň? Navrhuje kapitolu 702 ŽP navýšit o 6 mil. Kč, z toho 4 mil. Kč na revitalizaci parků a PD u Sv. Václava, 1,5 mil. Kč na častější svoz druhotných surovin, 0,5 mil. Kč na intenzivnější úklid a častější vyvážení odpadkových košů.

Pan Soumar – mělo by se pracovat na zanedbané Žižkově ul. Navrhuje z rozpočtu vyjmout 18 mil. Kč na bazén do doby, než bude jasné, jak dál.

JUDr. Veselý – Žižkova ul. byla připravena, ale kvůli připomínkám občanů nelze dokončit, vedeme právní spory.

Ing. Trambová – k parkovišti u divadla – vše je ve fázi příprav, zatím nemáme podklady.

Občanka Šťastná – dotazuje se na podchod pod tratí na Jihu a usnesení RM ohledně opravy, kdo bude platit a opravovat?

Odpověděl Ing. Kovařík – jsou 2 stavby, 1. část je most a 2. část přístupové rampy k mostu. Most vlastní dráhy, bude financován z jejich prostředků, rampy jsou města – máme zájem na tom, aby opravy proběhly současně.

Starostka ukončila rozpravu a shrnula návrhy na usnesení:

Ing. Hořánek – zařadit 20 mil. Kč na Strakonickou ul., 5 mil. Kč na participativní rozpočet.

Pan Brož – přidat 6 mil. Kč, z toho 4 mil. Kč na parky a PD Sv. Václav, 1,5 mil. Kč na častější svoz druhotných surovin, 0,5 mil. Kč na vývoz košů.

Pan Soumar – vyřadit 18 mil. Kč na bazén.

Ing. Franců – vyzval k vysvětlení, aby to bylo všem jasné, proč je počítáno s částkou 18 mil. Kč na bazén?

Ing. Trambová – chceme, aby v případě dohody zůstala možnost pokračovat v příštím roce s přípravou nového bazénu. Je to hrubý odhad zemních prací a základových konstrukcí. Pokud se na bazénu nedohodneme, upravíme rozpočet a částku ušetříme.

Hlasování k bodu I:

Hlasování č. 6 – vyřadit 18 mil. Kč – p. Soumar pro: 10 proti: 6 zdržel se: 11

Hlasování č. 7 – navýšit 6 mil. Kč – p. Brož pro: 20 proti: 0 zdržel se: 6 (Hlasování bylo prohlášeno za zmatečné hlasování, bylo hlasováno opakovaně.)

Hlasování č. 8 – opakované hlasování pro: 20 proti: 0 zdržel se: 7

Hlasování č. 9 – přidat 20 mil. Kč – Ing. Hořánek pro: 10 proti: 4 zdržel se: 13

Hlasování č. 10 – přidat 5 mil. – Ing. Hořánek pro: 14 proti: 3 zdržel se: 10

Hlasování č. 11 o celém rozpočtu s připomínkami pro: 18 proti: 0 zdržel se: 9

Hlasování č. 12 o bodu II 1a, 2a pro: 21 proti: 0 zdržel se: 6

Usnesení č. 200/18

I. Zastupitelstvo města schvaluje návrh rozpočtu města Písek na rok 2019 uvedený v příloze č. 1 zahrnující příjmy ve výši 977.284.000 Kč, výdaje ve výši 930.127.000 Kč, financování splátek úvěrů ve výši 16.949.142 Kč a přebytek rozpočtu ve výši 47.157.000 Kč s připomínkami zařazení následujících položek do rozpočtu:

- navýšení výdajů o 5 mil. Kč na participativní rozpočet,

- navýšení kapitoly 702 životního prostředí o 6 mil. Kč (z toho 4 mil. Kč na revitalizaci parků a PD u Sv. Václava, 1,5 mil. Kč na častější svoz druhotných surovin, 0,5 mil. Kč na intenzivnější úklid a častější vyvážení odpadkových košů).

II. Zastupitelstvo města

1) schvaluje zmocnění rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 1.000.000 Kč včetně, které nemají dopad na saldo rozpočtu,

2) schvaluje zmocnění rady města bez omezení výše finančních prostředků zařadit do příjmové i výdajové strany rozpočtu dotace poskytnuté městu.

 

Z tiskové zprávy města Písek:

Budeme se muset zamyslet nad způsobem, jakým oslovíme občany, o čem a jak se bude hlasovat. Samozřejmě nás zajímá praxe z jiných měst, kde tento způsob spolurozhodování o investicích již funguje,“ říká starostka Eva Vanžurová.

S participativním rozpočtem mají různé zkušenosti už v řadě měst a obcí. V Brně je to například druhým rokem projekt Dáme na vás, v jehož rámci letos obyvatelé rozhodovali dokonce o deseti projektech za celkem 30 milionů korun.

„Nejčastěji je participativní rozpočet využíván na investice do veřejných prostor, sportovišť, hřišť, úprav veřejných prostranství. Každý nápad ale není proveditelný, ať už z technických nebo legislativních důvodů. Aby projekt participativního rozpočtu měl do budoucna v Písku smysl, musí mít předem daná pravidla a město ho musí vzít za svůj,“ dodává místostarostka Petra Trambová.

V Písku v menším měřítku projekt úspěšně vyzkoušeli v místních základních školách, kde o využití částky 50 tisíc korun rozhodovali sami žáci. Před dětmi stál úkol vymyslet, navrhnout, zkonzultovat s vedením školy a obhájit před svými spolužáky, co by se za získané peníze mohlo pořídit. Po kampaních už následovalo demokratické hlasování, z něhož vyšly nejúspěšnější návrhy určené k realizaci.

„Finanční prostředky využila každá ze škol velmi různorodě. Nejvíce bodovaly věci určené k odpočinku a regeneraci o přestávkách. Například Základní škola J. K. Tyla v Písku celou částku věnovala na vybavení relaxační zóny na chodbách a v atriích školy,“ přibližuje Andrea Klimešová z odboru školství a kultury.

 

Irena Malotová, tisková mluvčí

0
0

Diskuze k článku +

19. 12. 2018 (21:20)  –  Luděk Blaha

0
0

Že se děti učí už ve škole rozhodovat o společných penězích, je do budoucna víc než povzbudivé.

Odpovědět

20. 12. 2018 (00:40)  –  Michaela Šťastná

0
0

Přidělit 5 milionů občanům, aby vymysleli co s nimi, to byla potíž, těch řečí kolem, škoda, že si to nejde poslechnout nebo ještě líp, vidět tu reakci, někteří si nezachovali kamenné tváře, a napsaná argumentace jako metodika, jinde nefungovalo a za rok to nestihneme, nevyzní tak, jako když to znělo sálem.
Na druhou stranu musíme zůstat úplně v klidu, když jen pár občanů dostane do ruky:
"1) schvaluje zmocnění rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 1.000.000 Kč včetně, které nemají dopad na saldo rozpočtu," Nepočítejte všechny členy rady, stačí většina a je o milionu rozhodnuto, a příště o dalším……

" Plán oprav komunikací máme, ale v současné době …" ulice Sadová je v plánu asi 4 roky, plánem bych se moc neoháněla, naproti tomu bez plánu a bez opory v rozpočtu nám na podzim udělali nový povrch na Tř. Přátelství, nápad+realizace cca 4 měsíce. Čím to bude, nebyla tu havárie a prošlo to.

Odpovědět

20. 12. 2018 (15:42)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobré odpoledne,
pane Blaha světe zboř se. Já s Vámi plně souhlasím. Podle té informativní zprávy o schvalování rozpočtu to skutečně vypadá jako když se učí děti finanční gramotnosti. Každý si tvrdil to svoje bez ohledu na ostatní. Z toho co bylo pozitivní bylo od p. Lejčara o těch zastávkách autobusů. Vzpomínám jak se s tím chlubil místostarosta Knot jak top bude jeho velké dílo pro místní cestující.
Potom se domnívám, že dobré byly stanoviska Ing. Horáka a Ing. Posekaného s návodem jak dál cílevědomě a ne zkusmo.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.