Přihlášení

Pozemky v průmyslové zóně na prodej

31. 7. 2017 | Redakce PS | Diskuze (7) | Věci veřejné

Písečtí zastupitelé budou na svém srpnovém zasedání projednávat mimo jiné také záměr prodeje části pozemků v průmyslové zóně společnosti s.n.o.p. cz, a. s. Jedná se o pozemky o celkové výměře přes 104 000 m2, na kterých by firma chtěla v budoucnu postavit nový výrobní závod.

 „Nejpozději do dvou let předpokládáme zahájení 1. etapy výstavby s.n.o.p.cz a.s. II v Písku na ploše o rozloze cca 10 000 m2,“ říká Petr Pechek, výkonný ředitel společnosti. „Dle vývoje automobilového průmyslu je vize na další dostavbu 20 000 m2 a vznik až 200 pracovních míst.“

Nabídka na odkup pozemků i plány firmy se jeví jako velmi zajímavé místostarostovi města Josefu Knotovi: „Plánované investice v rámci 1. etapy výstavby činí okolo 350 milionů korun. Společnost S.n.o.p.cz je stabilní součástí města už od devadesátých let a vytváří stovky pracovních míst, Skutečnost, že by zde brzy přibyly další možnosti pracovního uplatnění, je dobrou zprávou pro Písek.“

Nezanedbatelná by byla také finanční částka, kterou město prodejem pozemků získá do svého rozpočtu. „Při navrhované ceně by to bylo zhruba 26 milionů korun, které bychom mohli použít na další investice či snížení rozpočtového schodku,“ uvádí místostarosta. „Současně by tímto prodejem byl vyřešen poslední zbytek průmyslové zóny na severním okraji města.“

Na část pozemků, o které má firma S.n.o.p.cz zájem, byl již před dvěma roky píseckým zastupitelstvem schválen záměr prodeje společnosti ERT Automotive Bohemia, s. r. o. Jelikož tato společnost dosud neučinila žádné kroky vedoucí k uzavření konečné kupní smlouvy, zastupitelé projednají návrh na zrušení tohoto usnesení, aby předmětné pozemky mohl koupit nový zájemce.

 

Irena Malotová, tisková mluvčí 

0
0

Diskuze k článku +

2. 8. 2017 (14:31)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pro ty, kteří mě podezírají z negativismu a přehnané kritiky: článek je oficiální zpráva, pro veřejnost, a v něm uvedeno:
„Při navrhované ceně by to bylo zhruba 26 milionů korun, které bychom mohli použít na další investice či snížení rozpočtového schodku,“ uvádí místostarosta. „Současně by tímto prodejem byl vyřešen poslední zbytek průmyslové zóny na severním okraji města.“
To není navrhovaná cena, to je cena po slevě, poskytnuté radnicí: pozemky 300,- Kč/m2, tj. celkem 31.282.800,-Kč. Po slevě by celková kupní cena činila 26.069.000,- Kč
Tak tady vidím rozdíl zhruba 5 milonů korun. Poznámku o vyřešení zbytku průmyslové zóny vnímám spíš jako obavu, kde se bude prodávat, až zase přijde nějaká fajn nabídka.
Místostarosta Písku řekne A, přitom zamlčí B. Nedivme se, že to může vadit, třeba mě.
Pro pořádek, rozhodně nemám ani ň proti firmě S.n.o.p.cz, ale proti pratikám kolem prodeje ano.

Odpovědět

12. 8. 2017 (14:45)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tuto zprávu z webu města zapojuji donaší privátní hry, kterou hraji s přáteli – NAJDI 10 ROZDÍLŮ :-)

Město prodá další pozemky v průmyslové zóně
Pozemky v průmyslové zóně o celkové výměře přes deset hektarů prodá město Písek společnosti s.n.o.p.cz, a. s. Na včerejším jednání o tom rozhodli písečtí zastupitelé. Firma zde plánuje postavit nový výrobní závod, kde by v budoucnu našlo uplatnění kolem dvou stovek zaměstnanců.
„Nejpozději do dvou let předpokládáme zahájení 1. etapy výstavby s.n.o.p.cz, a.s. II v Písku na ploše o rozloze cca 10 000 m2. S ohledem na vývoj automobilového průmyslu je vize na další dostavbu 20 000 m2,“ říká Petr Pechek, výkonný ředitel společnosti.
Kupující bude povinen vytvořit po dohodě s odborem životního prostředí pás zeleně tam, kde pozemky sousedí s rodinnou zástavbou městské části Purkratice. Zastupitelé tak reagovali na připomínky zdejšího osadního výboru.
„Prodejem pozemků bude vyřešen poslední zbytek severní průmyslové zóny. Vzhledem k tomu, že schválená prodejní cena činí 300 korun za metr čtvereční, město získá do svého rozpočtu zhruba 30 milionů, které bude moci použít na další investice či snížení rozpočtového schodku,“ uvádí Josef Knot, místostarosta města.
S.n.o.p.cz, a. s. funguje v Písku už od devadesátých let minulého století. Na nových pozemcích v rámci 1. etapy výstavby plánuje investice okolo 350 milionů korun. Projekt počítá také s dosud chybějícím parkovištěm pro kamiony.
Irena Malotová, tisková mluvčí Zodpovídá:Mgr. Irena Malotová Vytvořeno / změněno:11.8.2017/ 11.8.2017

Odpovědět

16. 8. 2017 (11:11)  –  Lenka Nádějová

0
0

To víte, jsou nabídky, které se neodmítají. Už vzhledem k rozpočtovému schodku každý milionek dobrý. Nás v Pukraticích už vyřešili, takže se opravdu radši všichni bojte.
Pokud vás ale bude křičet trochu víc, snad máte alespoň minimální šanci, narozdíl od nás. Ale stejně pochybuji.
- Díky za vaše příspěvky.

Odpovědět

18. 8. 2017 (22:09)  –  Michaela Šťastná

0
0

Nezkoumala jsem všechny pozemky, které se prodávají. Ty už jednou prodané budou asi určené k výstavbě, ale ty k nim přidané, jsou všechny už určeny k výstavbě? Není to náhodou orná půda a trvalý travní porost? A o další pozemky, kousek vedle těchto, si město žádá o změnu na průmysl, v Návrhu na změnu územního plánu č. 1.

Odpovědět

25. 8. 2017 (08:23)  –  Lenka Nádějová

0
0

S pozemky v Písku je vůbec hodně legrace…. co se bude prodávat dál, je opravdu hodně těžko rozpoznatelné. Všechny městské pozemky jsou nyní orná půda a travní porost – alespoň ty určené k průmyslové zástavbě u Purkratic. Navíc jsou tam "špeky", jako že uprostřed fabrik má stát tělovýchovné zařízení – předpokládám, že změna tohoto pozemku na průmyslovou výrobu pro zastupitele určitě nebude problém.
Stejně jako povolení myčky aut u rybníka – také původně orná půda… atd., atd., atd…

Ale Město Písek vydalo prohlášení, že prodejem pozemků s.n.o.p. je již vyřešena celá průmyslová zóna v oblasti – tak jim budeme věřit :)

Odpovědět

25. 8. 2017 (09:55)  –  Michaela Šťastná

0
0

Do 8. 9. můžeme podat připomínku k prodeji majetku – pozemkům, projednávaném na Zastupitelstvu, kde tedy pozemky v Purkraticích nejsou uvedeny. Jestli se zveřejňují jen některé…
V době vydání onoho prohlášení byl v návrhu na změnu ÚP již další pozemek s požadavkem změny, pak tedy prohlášení neberu vážně, doufám, že připomínku k návrhu podalo víc občanů (nejen já) a město se s nimi bude muset vypořádat.

Odpovědět

3. 9. 2017 (23:16)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tak abych neukřivdila z nevědomosti, trošku jsem si chtěla přiblížit firmu, když se v PS pochválila, přispívá na sport, kulturu…No jenže oni musí! Hned s rozšířením v r. 2005 si postavili místo haly parkoviště, halu na jiném pozemku, a hrozilo, podle smlouvy, že pěkně pozemek vrátí. Ale slíbili městu miliónky, a tak jim to město odpustilo! Takže tou slevičkou, která byla v plánu na prodej dalších pozemků letos, by se firmě zase nějaký miliónek vrátil! Cituji:
Na základě přijatých usnesení město Písek a společnost s.n.o.p. cz, a. s. dne 13.04.2005 podepsaly kupní smlouvu a dohodu o předkupním právu jako právu věcném. Ve smlouvě je uvedeno, že pozemek parc. č. 2668/1 k.ú. Písek byl kupujícímu prodán za účelem výstavby nové provozovny a kupující se zavazuje, že do 5 let od koupě pozemku podá návrh na kolaudaci dokončené stavby. Pokud tento závazek nesplní, zavazuje se převést pozemek zpět do vlastnictví města Písku za stejnou kupní cenu a stejných platebních podmínek jako jej nabyl. Při kontrole dodržování podmínek ze smlouvy bylo zjištěno, že společnost s.n.o.p. cz,a. s. vybudovala na pozemku parc. č. 2668/1 k. ú. Písek parkoviště pro své zaměstnance a provozovnu vybudovala na protější straně na pozemku původní parc. č. 2639/1 k. ú. Písek (výkup od města Písek).
Usnesení č. 22/13 I.
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a dohodě o předkupním právu jako právu věcném ze dne 13.04.2005, ve kterém město Písek souhlasí s tím, že na pozemku parc. č. 2668/1 o výměře 12334 m2 k. ú. Písek bylo vybudováno parkoviště a společnost s.n.o.p. cz a.s. se jako kompenzaci zavazuje vynaložit z vlastních zdrojů finanční částku ve výši minimálně 500.000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých) ročně výlučně na obecně prospěšné účely organizované v rámci města Písku, a to po dobu pěti let počínaje kalendářním rokem 2013. Seznam podpořených obecně prospěšných účelů podléhá předchozímu schválení Rady města Písek.
Pro případ neplnění závazků vyplývajících z dodatku č. 1, bude v dodatku č. 1 uvedena sankce ve výši kupní ceny pozemku.
II. Zastupitelstvo města souhlasí se zrušením předkupního práva města Písek k
pozemku parc. č. 2668/1 o výměře 12334 m2 k. ú. Písek.

CASTIS OMNIA CASTA – Čistému vše čisté!

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.