Přihlášení

Revitalizace centra Písku: Otazníky bez odpovědí?

2. 2. 2018 | Zdenka Jelenová | Diskuze (0) | Věci veřejné

Revitalizace centra patří k největším akcím, na které se Písek nyní chystá. Námitky mohou účastníci řízení podávat až do pondělí 5. února (v minulém čísle jsme uvedli chybné datum). Projekt se ovšem týká všech občanů města – není tedy okruh „oprávněných účastníků“ příliš úzký? To je otázka, která zůstává viset ve vzduchu. Až totiž bude centrum města „zrevitalizováno“, bude na nějaké kritiky pozdě. Připomeňme si, jak šel čas…

Komunální volby 2014: TOP 09 jde do voleb s programem, v němž je mimo jiné uveden bod „otevřít i otázku revitalizace Velkého náměstí. Chceme, aby opět získalo svou původní funkci pomyslného živého středobodu města a přestalo fungovat jako pouhé parkoviště.“

Koaliční smlouva 2014 za jednu z priorit uvádí „postupnou revitalizaci centra města – stavba velkokapacitního parkovacího domu pro centrum, postupná regenerace a revitalizace centra prostřednictvím úprav veřejného prostranství s přednostním využitím pro pěší a cyklisty, obsazení prázdných budov v centru kvalitními uživateli s upřednostněním veřejných institucí a veřejného zájmu)“

Květen 2015: Rada města schvaluje zpracování soutěžních podmínek urbanisticko-výtvarné soutěže o návrh revitalizace historického centra.

Září 2015: Město vyhlásilo architektonickou soutěž na revitalizaci.

Prosinec 2015: Porota vybrala tři nejlepší návrhy. Přesně podle zadání počítají se snížením počtu parkovacích míst zhruba o třetinu.

Únor 2016: Obyvatelé a podnikatelé z centra sepisují petici proti omezování parkování v centru.

22. 2. 2016: Písecký svět uspořádal veřejnou besedu o budoucí podobě centra města s vítězem soutěže, architektem Miroslavem Cikánem. Vedení města odmítlo účast a „nedoporučilo“ ji ani píseckým úředníkům (Z odpovědi tajemnice města: „Členové rady města nedoporučili účast úředníků ani členů ZM na besedě Píseckého světa…“) – ale pozor, neobjevuje se už tady podezření na podjatost? Radní se snaží úkolovat dokonce i všechny zastupitele? Zastupitel Ondřej Veselý k tomu tehdy prohlásil: „Doporučení rady je skutečně úsměvné. Bohužel pouze zdánlivě. To, že vedení města odmítá komunikovat s občany, je ve skutečnosti tristní. To, že k podobnému kroku nabádá i všechny ostatní zastupitele, je zcela tragické.“

Březen 2016: Rada města vybrala vítěze uzavřené urbanisticko-architektonické soutěže o návrh revitalizace centra. Stal se jím podle očekávání MCA atelier s. r. o. – ing. arch. Miroslav Cikán.

Duben 2016: Podnikatelé z centra si stěžují, že s nimi radnice nekomunikuje a na jejich námitky neodpovídá. Radnice zve na veřejné projednání projektu s občany. Všichni si tu hezky vyměnili názory, pochvalné i kritické, leč jak už je v Písku zvykem, z jednání se nedělal žádný záznam ani zápis, nikdo nezaznamenal připomínky, dotazy a námitky občanů, nikdo se jimi po tomto projednání dále nezabýval.

14. dubna 2016, tisková zpráva města: Místostarosta Josef Knot prozradil finanční částku 40 milionů korun, kterou město Písek limitovalo cenu za realizaci díla při vyhlášení architektonické soutěže.

Leden 2017:  Písecký deník se ptá: „Začne proměna náměstí ještě letos?“ V článku se dočítáme, proč rozhodně nebude stačit původně schválených 40 milionů korun: „Již dnes je však jisté, že na podobnou částku se vyšplhají náklady na revitalizaci samotného Velkého náměstí, která přijde na řadu v první etapě. „Nezůstaneme jen na povrchu, ale budeme opravovat také podzemní infrastrukturu,“ vysvětluje Josef Knot důvody nutného navýšení rozpočtu celé akce.“ (PD 19. 1. 2017)

19. 5.  2017: Písecký stavební úřad zahájil územní řízení stavební akce „Revitalizace historického centra města Písek“.

Květen, červen 2017: V rámci zákonné lhůty podávají účastníci řízení šest námitek.

4. 7. 2017: Městský úřad Písek postoupil KÚ Jihočeského kraje k vyřízení námitku podjatosti všech úředníků MěstÚ Písek v územním řízeni o umístění stavby „Revitalizace“.

Červenec 2017: Rada města pozastavuje další zpracování dokumentace. Architektonická firma MCA atelier má už dopracovanou dokumentaci ke stavebnímu řízení, pozastavuje další smluvní etapy: provedení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení, vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby.

16. srpna 2017: O námitce rozhodl krajský úřad dle 514 odst. 2 správního řádu takto: Starostka města Písek Mgr. Eva Vanžurová je vyloučena z projednávání a rozhodování v řízení. Zajímavé je zdůvodnění podjatosti, k němuž krajský úřad dospěl (celý dokument najdete zde pod článkem): „Krajský úřad posoudil možnou podjatost starostky města(…) Krajský úřad zjistil, že rekonstrukce náměstí je obsažena ve volebním programu strany TOP 09, za kterou byl do zastupitelstva města zvolen místostarosta JUDr. Josef Knot, revitalizace centra je obsažena v koaliční smlouvě uzavřené mezi zastupiteli stran pro volební období 2014 – 2018, stavba byla předmětem veřejného projednávání s občany města dne 13. 4. 2016. (…) Je patrné, že stavba je částí veřejnosti přijímána rozporuplně, a že se tedy nejedná o věc zcela nekontroverzní. Dále se krajský úřad zabýval samotnou podstatou věci, tedy stavby. Konstatuje, že stavba je pro město významná i z hlediska dopadu na většinu obyvatel. Lze proto logicky předpokládat, že město má větší než „běžný“ zájem na povolení stavby. Krajský úřad tak shrnuje, že na základě výše uvedeného dospěl k závěru, že vedle zaměstnaneckého poměru úředních osob k městu jako žadateli existují další skutečnosti zakládající pochybnosti o nepodjatosti natolik, že zde existuje nadkritická míra systémového rizika podjatosti. Představitelé města mají zájem na určitém výsledku řízení, v němž se má rozhodovat, a přitom mohou působit na příslušnou úřední osobu prostřednictvím jejího zaměstnaneckého vztahu k městu.“

21. 9. 2017: Vedoucí Odboru regionálního rozvoje MěstÚ v Milevsku Petr Švára sděluje, že vedením řízení byl pověřen jeho podřízený Jaroslav Bolek, rozhodnutí o přidělení řízení do Milevska ale zatím není pravomocné.

27. 9. 2017: Na radnici v Písku se koná druhé jednání nad projektem „Revitalizace“, jehož se účastní městský architekt Zábranský, vedoucí odboru investic Filip a zástupci podnikatelů, kteří podali námitky. Hledají společné řešení. Podle zápisu se přítomní jednoznačně shodli na systému „první půlhodina grátis“ a na tom, že dopravní režim na náměstí bude ještě dopracován. Podnikatelé požadují časově omezenou reálnou zkoušku navrženého budoucího dopravního režimu a zpracování ekonomické studie pravděpodobných sociálně-ekonomickýxh dopadů revitalizace.

20. 10. 2017: Nabylo moci rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, že vedením řízení je nadále pověřen stavební úřad v Milevsku.

20. 10. 2017: V Písku se koná jednání o projektu revitalizace, jehož se účastní vedení města Písek, zástupci píseckého stavebního úřadu, vedení města Milevska a úředníci stavebního úřadu Milevsko.

Komentář redakce PS: TOTO STOJÍ ZA POVŠIMNUTÍ: Z jakého důvodu se setkávají přesně v den oficiálního převzetí řízení vedení OBOU měst a zodpovědní úředníci OBOU stavebních úřadů?? Vzhledem k uznané námitce podjatosti, tedy možného ovlivňování nezávislých stavebních úřadů orgány města, je to skutečně zvláštní. Rozhodují tady úředníci nezávisle, nestranně a bez jakýchkoliv dalších souvislostí? Proč tedy nebyli na takovouto schůzku pozváni i zástupci podnikatelů a občanů, kteří podali námitky??

3. ledna 2018: Stavební úřad Milevsko vydal veřejnou vyhlášku, jíž zahajuje projednání žádosti města Písek o vydání rozhodnutí o umístění stavby „Revitalizace“ (vyvěšena 4. 1. 2018)

10. ledna 2018: Dva z účastníků řízení a provozovatelů prodejen na Velkém náměstí – Vladimír Lešek a Aleš Košťál – podali na město Písek žádost: „Dne 10. 1. 2018 jsme navštívili v Milevsku pana Jaroslava Bolka. Při kontrole materiálů nám předložených jsme zjistili, že nebyl předán materiál ze schůzky konané dne 27. 9. 2017 mezi zástupci města a občany. Ani úprava parkovacích míst, ani zamítnutí dočasného nastavení parkování, tak jak bude po revitalizaci. Jak je možné, že jste tyto materiály nepředali? Nebo snad nechcete, aby byly součástí projednávání „Revitalizace“? Žádáme o okamžitou nápravu tohoto pochybení a snažíme se věřit, že k pochybení došlo pouze z nepozornosti a nebylo to záměrem. V materiálech předložených nám panem Bolkem jsme nezaznamenali žádnou změnu oproti původním materiálům z ledna 2017. Proto se ptáme, proč byla schůzka svolána, když výstupy z ní nejsou založeny do materiálů – jednalo se snad jen o snahu uklidnit nás občany a pokračovat v nastaveném režimu revitalizace dle původní dokumentace?“

Architekta Zábranského i Jaroslava Bolka jsme se zeptali, jak to s aktualizací podkladů je. Pana Bolka jsme se dále ptali, jak zná písecké historické centrum, zda konal nebo chystá nějaké územní šetření a zda by nám nyní nebo po skončení řízení poskytl rozhovor. Jaroslav Bolek (stavební úřad Milevsko) na zaslané otázky nereagoval. V telefonu pak velmi neochotně odpověděl: „Ne, na žádné otázky určitě neodpovím, já nejsem žádná mediální hvězda. Účastníci řízení tu někteří byli, mohli se podívat do spisu, tak nevím, proč bych se měl bavit s novináři. Počkejte si, až skončí řízení, pak se vše dozvíte. A pokud chcete vy nebo veřejnost vědět něco o projektu, obraťte se na písecký úřad.“

Písecký městský architekt Josef Zábranský odpověděl vstřícněji: „Po určení stavebního úřadu, který bude povolovat stavbu, došlo k setkání vedení Města Písek se zástupci Města Milevsko a tamního stavebního úřadu. Na jednání se projednával (bez místního šetření) i výstup z jednání s podateli námitek, které se uskutečnilo dne 27. 9. 2017. Milevský stavební úřad rozhoduje pouze podle předložené  projektové dokumentace a platného stavebního zákona. Neexistuje žádná dohoda (oficiální ani neoficiální) mezi Městem Písek a podnikateli. Město pouze v určitých požadavcích vyšlo podnikatelům částečně vstříc. Přítomní se shodli na řešení rozšíření parkovacích stání pro návštěvníky centra na ploše Velkého náměstí. Toto rozšíření bude na úkor navržených stání pro vyhrazené parkování. Pro uvedené vyhrazené parkování zůstanou pouze automobilová stání před radnicí pro návštěvníky úřadu. Možnost časově omezené fyzické zkoušky budoucího dopravního režimu Velkého náměstí byla na jednání zamítnuta, a to z důvodu možné neprůkaznosti tohoto dopravního omezení i nepřesného výstupu hodnot. Se stavebním úřadem v Milevsku jsme v kontaktu. Zpracování projektové dokumentace je pozastaveno do fáze před prováděcím projektem. Ten by měl být zpracován po vydání územního rozhodnutí – resp. po nabytí právní moci tohoto dokumentu.“

Jak bude za pár měsíců či let vypadat centrum Písku? Změní se k lepšímu, nebo se revitalizace neuskuteční? Zmizí auta a s nimi i některé obchody, lékaři a podobně, nebo se nastaví rychlobrátkový režim omezeného parkování, který by snad tradiční obchůdky a provozovny na náměstí podpořil? Nejbližší rozhodnutí je teď v rukou milevského úředníka, který opravdu nepatří mezi sdílné…

VYŠLO V TIŠTĚNÉM ČTRNÁCTIDENÍKU PÍSECKÝ SVĚT Č. 3/2018.

Fotogalerie k článku


Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.