Přihlášení

Smart City – jak to vidí zastupitelstvo?

11. 7. 2016 | Richard Kába | Diskuze (5) | Věci veřejné

Nevím, jak ostatní občané města Písku, ale já stále slýchám mnoho marketingových informací o projektu Smart City (Smart Cities), ale povětšinou nic konkrétního. Na mé dotazy v diskuzích Píseckého Světa odpovídají zodpovědní představitelé města stroze, neurčitě anebo vůbec. Obeslal jsem tedy všechny zastupitele, radní, místostarosty a startostku a zeptal se jich na několik konkrétních aspektů, které mě a možná i Vás ostatní mohou zajímat.

Troufám si domnívat se, že volení zastupitelé, kteří zvedají ruce při hlasování, mají zodpovědnost před svými voliči a pokud jde o tak zásadní projekt jako Smart City (který odhlasovali), budou schopni občanům poskytnout relevantní informace.

Email, který jsem rozeslal 29.6.2016 jednotlivě všem zastupitelům (s patřičným oslovením):

Vážený pane (paní)  zastupiteli (zastupitelko, radní, místostarosto, startostko) …

obracím se na Vás jako občan města Písku a rád bych se zeptal na několik zcela konkrétních otázek ohledně plánovaného projektu Smart Cities. Vzhledem k tomu, že v médiích a na schůzích věnovaných tomuto tému se probírají výhradně zcela obecné záležitosti, rád bych se dověděl něco více konkrétního. Proto Vás žádám o konkrétní odpověď na následující otázky:

1. V jakém rozsahu a časovém úseku se Smart City v Písku plánuje. Pokud není ještě znám celkový rozsah, které konkrétní komponenty budou zřizovány jako první.

2. Jaké budou celkové náklady na Smart City v Písku, alespoň řádově, případně jaké budou náklady na výše zmíněné první komponenty a z jakých zdrojů budou hrazeny.

3. Jaká je role TCP v celém projektu v minulosti, současnosti a budoucnosti.

4. Jaká data bude systém sbírat a kdo je bude zpracovávat.

5. Jaké konkrétní výhody přinese SC mně jako občanovi.

6. Jaká rizika naopak pro mně jako občana přináší (ztráta soukromí, úniky dat, atd.)

7. Bude Vy osobně hlasovat pro zřízení a rozšiřování Smart City?

Velmi děkuji za Váš čas.

Hezký den

Richard Kába

Na můj email dosud odpovědělo devět ze sedmadvaceti zastupitelů. Jejich odpovědi Vám nyní (v pořadí v jakém dorazily) předkládám.

Jiří Hořánek – místostarosta

Vážený pane Kábo,
děkuji Vám za Váš dotaz. Vzhledem k tomu, že oblast Smart City patří do působnosti pana místostarosty JUDr. Knota, doporučuji Vám obrátit se přímo na něj. Já se vyjádřím k Vaší otázce č. 7 ohledně mého hlasování – již jsem na zasedání zastupitelstva opakovaně hlasoval pro podporu tohoto projektu, protože si myslím, že pro město Písek je přínosný. Nemohu zaručit, jak se rozhodnu, pokud bude někdy v budoucnu tato tématika opět v orgánech města projednávána, nicméně předpokládám, že ji budu i nadále podporovat.
S přáním hezkého dne
Jiří Hořánek

 

Vážený pane Hořánku,
děkuji Vám za Vaši odpověď. Nicméně obracel jsem se s otázkou přímo na Vás. Samozřejmě vím, že hlavní osobou SC je pan Knot, ale mně zajímaly Vaše názory na tento projekt, o nichž jste jako místostarosta jistě lépe informován, než já.
I tak děkuji za Vaši vstřícnost.
Hezký den
Richard Kába

Vážený pane Kábo,
o projektu mám jen informace z materiálů pro jednání orgánů města (zveřejněných na webu města), tedy stejné informace, jako ostatní občané města. Vzhledem k tomu, že kolega JUDr. Knot jedná s zainteresovanými subjekty osobně, bude mít k tomu určitě více informací a jistě je Vám rád poskytne.
S pozdravem
Jiří Hořánek

Miroslav Janovský – zastupitel

Dobrý den,
přiznám se zcela na rovinu: o celém projektu vím z médií zhruba to samé co Vy, což by vlastně mohla být odpověď na otázky 1 – 6. Ale přesto to zkusím. Projekt vnímám jako kontinuální proces, který nemá přesně vyhraněný konec (1). Předpokládám, že právě zařazení do jakéhosi projektu, přinese možnost financovat jednotlivé kroky z různých grantů, dotací atp. a naopak co nejméně z městského rozpočtu (2). Předpokládám, že TCP je jakýmsi garantem IT technologií pro projekt. Přijde mi to celkem logické (nejsem ani fanouškem, ale ani nepřítelem pana Grégra….) (3). Předpokládám, že vše bude probíhat v souladu se zákony této země. Stejně tak předpokládám, že jednotlivé konkrétní kroky pak povedou ke zlepšení kvality života občanů Písku po stránce ekologické, dopravní či obecně ke zlepšení celé infrastruktury města (4-6). Bude vždy záležet na daném konkrétním předmětu hlasování (7).
S pozdravem
M.Janovský

Ondřej Veselý – zastupitel

Vážený pane Kábo,
jistě jste si všiml, že nejsem a  nikdy jsem nebyl prosazovatelem projektu SC Písek. Podílel jsem se dosud pouze na schválení celkové koncepce, která je podkladem pro realizaci jednotlivých projektů.
Už před schválenou koncepcí (mezi léty 2012-14) v Písku proběhly dva projekty, které jsou považovány za Smart. Jde o projekty EPC – jeden proběhl ve školských a druhý v ostatních městských objektech. Jejich realizací došlo k úspoře energií v městských budovách, což je nejen ekologický počin, ale také počin ekonomický.
V současné době je připravován nový projekt, který spočívá v nákupu a instalaci vodárenského software a hardware sledující tlak a průtok vody ve vodárenské síti. Výsledkem bude omezení ztrát v síti.
Posouzení toho, zda jde o projekty prospěšné nechávám na Vás.
S pozdravem
JUDr. Ondřej Veselý
advokát

Tomáš Franců – radní

Dobrý den, pane Kábo.
Děkuji za Vaše konkrétní otázky a jsem si jist, že na ně nedokážu konkrétně odpovědět, přestože jsem pro plánovaný projekt Smart City Písek opakovaně hlasoval.
Hlasoval jsem na základě předkládaných materiálů, které byly doposud pro konkrétní věc vypracovávány úředníky radnice, ovšem pod supervizí 1.místostarosty JUDr.Josefa Knota. Pan Knot byl účastníkem resp.vedl mnohá jednání v této věci s odborníky z ČVUT Praha, TC Písek a výrobní sféry (např.Schneider El.Písek).
Z výše uvedeného důvodu si dovolím odpovědět na otázky stručně:
1) Časový horizont detailně neznám, ale soudím, že zavedení SC v Písku bude proces postupný a proto víceletý. Mezi prvními efekty může být zavedení elektrobusu s linkou do centra města či hlášení obsazenosti parkovacích kapacit (parkoviště a park.domy) před důležitými křižovatkami (odbočkami do centra) v Písku. Budou-li řidiči tato hlášení respektovat a nezajíždět zbytečně do centra, sníží se hluk a dopravní a ekologické zatížení.
2) Celkové náklady na SC není možné v současné fázi relevantně stanovit, ale s návratností budoucích investic lze počítat, viz dále. Financování bude vícezdrojové a jedním z nich bude rozpočet města.
3) Roli TCP nehodlám blíže specifikovat, ale bude jistě důležitá (řídící a ochranné softwarové systémy) a konkrétní otázku na konkrétní odpověď bych adresoval odborníkům.   
4) Sbírat se budou např. dopravní data – hustota provozu, vytížení parkingů, veřejné osvětlení (VO) a budou veřejně přístupná. Dále viz ad3).
5) Jezdíte-li v Písku autem, budete mít informace k dopravě, viz výše. Řízení VO podle intenzity dopravy přinese úspory ve spotřebě el.energie, které může město použít na další rozvoj systémů SC nebo kamkoliv jinam podle rozhodnutí Zastupitelstva města.  
6) Rizika, která zmiňujete již existují a nemalá, ale to je na delší a jinou debatu. Osobně mne širokopásmový vstup Internetu (jako systému) do našich životů, kterému lidstvo svěřuje stále více řídících funkcí, dělá starost. Zde myslím např. na ochranu dat, hackery, blackout, a na další, což by se dalo přiblížit výrokem Alberta Einsteina z poloviny 20.století: Když mu byla položena otázka "Jaká bude 3.světová válka?", odpověděl "To nevím, ale 4.světová bude vedena klacky a kameny".
7) Zatím si myslím, i přes to co uvádím výše, že pro projekt SC v Písku hlasovat budu. 
S pozdravem
Ing. Tomáš Franců

 

Rudolf Tyll – radní

Vážený pane Kábo,
děkuji za Váš zájem o Smart City.
Tento projekt je v dikci místostarosty Knota a ten Vám zajisté podá zcela vyčerpávající informace. S jeho postojem k projektu jsem plně ztotožněn.
S pozdravem Rudolf Tyll

 

Michal Drnec – zastupitel

Dobrý den!
Zasílám odpovědi na Vaše otázky, jak jsem slíbil.
1. V jakém rozsahu a časovém úseku se Smart City v Písku plánuje? Pokud není ještě znám celkový rozsah, které konkrétní komponenty budou zřizovány jako první?
Iniciativa Smart City se snaží o dlouhodobý rozvoj města. Jde o dlouhodobou strategii, která klidně může zasahovat až do roku 2020, 2013. Na základě veřejné diskuze i projektových záměrů města se budou první konkrétní implementace týkat především dopravy, kde se plánuje nasazení monitoringu parkovacích míst a naváděcího systému pro řidiče, nebo možnost nasazení systému pro preferenci záchranných složek v dopravě. Aktuální je i oblast energetických úspor v městem zpravovaných budovách. Běží výběrové řízení na dodavatele EPC pro budovu v Budovcově ulici, nebo projekt energetického portálu města, ve kterém by se měla tato data sbírat, vyhodnocovat i zveřejňovat.
2. Jaké budou celkové náklady na Smart City v Písku, alespoň řádově, případně jaké budou náklady na výše zmíněné první komponenty a z jakých zdrojů budou hrazeny?
Na otázku celkových nákladů vybudování Smart City v Písku v současné době, alespoň podle mého názoru, nelze odpovědět. Nikdo v současné době nemůže předpokládat, jaké projekty se budou realizovat. Je to věcí předkladatele, zastupitelů a v neposlední řadě i financí. Tedy, na co budeme mít.
Těžko lze odpovědět i v případě projektu, který se připravuje. Monitoring parkoviště může pro jedno parkoviště stát od stovek tisíc po jednotky milionů. Záleží na tom, jaké řešení uspěje ve výběrovém řízení.
3. Jaká je role TCP v celém projektu v minulosti, současnosti a budoucnosti?
TCP s myšlenkou Smart City Písek přišlo. Už několik let se jí snaží rozvíjet a stále ji silně podporuje. Díky tomu dnes může město spolupracovat s řadou komerčních i akademických partnerů, kteří se k této vizi přihlásili a chtějí ji realizovat. To je role, která bude s TCP spojená, ať se to komukoli líbí či nikoliv. Velkou roli v zájmu o Smart City Písek hraje i připravenost města na podobné projekty. I v tomto TCP hraje důležitou úlohu. Nabízí totiž nejen technologické zázemí, ale hlavně odborníky, kteří se v nových technologiích orientují a implementují je jinde v ČR i ve světě. Bez toho se žádné město do budoucna neobejde a je to podmínkou pro udržitelnost takového rozvoje do budoucna.
4. Jaká data bude systém sbírat a kdo je bude zpracovávat?
Na to se ptejte předkladatelů jednotlivých projektů. Jako zastupitel k tomu mohu říct jen tolik, že prosazuji plnou kontrolu města nad daty využívanými v rámci Smart City a jsem pro jejich zpřístupnění veřejnosti v maximální míře. Takže k nim budete mít přístup třeba i Vy. Upřímně, věřím, že toho nebudete zneužívat.
5. Jaké konkrétní výhody přinese SC mně jako občanovi?
To nemohu posoudit, protože Vás neznám. Je klidně možné, že budete mít pocit, že žádné. Obecně mohu pouze říci, že jednotlivé přínosy budou zjevné z jednotlivých záměrů. Nevěřím tomu, že by zastupitelé podporovali naváděcí systém na volná parkovací místa, kdyby si mysleli, že to nic nepřinese.
6. Jaká rizika naopak pro mně jako občana přináší (ztráta soukromí, úniky dat, atd.)?
Z projektů, které dnes vnímám jako aktivní, žádná. Rozhodně žádná z těch, co tu popisujete.
7. Bude Vy osobně hlasovat pro zřízení a rozšiřování Smart City?
Odpověď je prostá. Ano. Budu.
S pozdravem
Mgr. Michal Drnec (zástupce ředitele)
Gymnázium, Písek, Komenského 89
397 01 Písek

Josef Knot – místostarosta

Dobrý den,
1.         V jakém rozsahu a časovém úseku se Smart City v Písku plánuje. Pokud není ještě znám celkový rozsah, které konkrétní komponenty budou zřizovány jako první.
Časový HMG pro projekt Smart City není stanoven a ani tak nemůže být učiněno. Jedná se o nekončící proces, proces, který je otevřen novým přístupům, novým technologiím, které mohou najít uplatnění v našem městě. Podmínkou zavádění smart prvků je však jejich soulad s Modrožlutou knihou, kterou má město jako svůj koncept rozvoje Smart City.
V současné době má Město Písek v aktivaci řadu záměrů např. zřízení dobíjecích e-stanic pro osobní vozy a kola na území města, on-line senzorické sledování obsazení parkovacích míst, zejména na parkovišti u pošty a Na Výstavišti, dále využití možností poskytnutí informací o naplněnosti kapacit parkovišť veřejnosti, senzorické sledování spotřeb médií v městských budovách včetně budov ZŠ a MŠ s cílem zajištění dalších úspor ve spotřebě médií, zřízení energetického portálu města Písek, využití technologií pro zajištění úspor elektrické energie na veřejném osvětlení, poskytnutí on-line informací o stavu životního prostředí ve vybraných lokalitách města prostřednictvím různých senzorických snímačů, a to jak při běžném stavu, ale i při mimořádných událostech (zvýšení hladin toků), podpora projektů nízkoemisní a bezemisní dopravy osobní i hromadné, podpora projektů druhotného využití odpadů (konkrétně kalů), a řada dalších projektů. Předpokládáme, že prvním hmatatelným výstupem pro veřejnost bude možnost sdílení informací z energetického portálu města.
2. Jaké budou celkové náklady na Smart City v Písku, alespoň řádově, případně jaké budou náklady na výše zmíněné první komponenty a z jakých zdrojů budou hrazeny.
Jednotlivé projekty mohou být financovány prostřednictvím zdrojů průmyslových společností, a to s cílem dosažení zisku či naopak s altruistickým základem. Je předpoklad, že i ve stávajícím programovacím období bude možné v ČR čerpat národní i evropské zdroje, dostupné prostřednictvím operačních programů jednotlivých ministerstev (MMR, MŽP, MD, …). Úzká spolupráce Města Písek s jednotlivými ministerstvy na projektu Smart City Písek je patrná i v oboustranné spolupráci, která je podpořena memorandem či deklarací. Mnohé odbory ministerstev ČR dávají zelenou konceptu Smart Cities. Lze očekávat že i nadále bude podpora projektů ohraničena procentně ze strany poskytovatele (výše dotace) a ze strany příjemce (spoluúčast).  Město Písek podepsalo s Ministerstvem Životního prostředí 26.2.2016 společnou deklaraci o spolupráci na rozvoji a implementaci konceptu chytrého města a v této souvislosti očekáváme i možnost financovat některé dílčí projekty tohoto konceptu ze Státního fondu životního prostředí. Vše bude samozřejmě záviset na připravenosti jednotlivých projektů a otevřených výzev ze strany OPŽP. Na úrovni regionálního partnerství bylo Město Písek osloveno společností TESLA BLATNÁ, a.s.
3. Jaká je role TCP v celém projektu v minulosti, současnosti a budoucnosti.
Patrně máte na mysli společnost Technologické centrum Písek, s.r.o. Již v dubnu loňského roku byli zastupitelé a veřejnost informováni o možných partnerech některých projektů, jako je České vysoké učení technické v Praze, fakulta dopravní, Schneider elecrtric CZ, s.r.o., E.ON Česká republika, s.r.o., E.ON Energie, a.s., taktéž společnost Technologické centrum Písek, s.r.o. a případně další subjekty, které budou mít o implementaci projektu zájem. Je v zájmu města spolupracovat s externími partnery na rozvíjení koncepce projektu Smart City, ostatně je mu tak uloženo usnesením zastupitelstva. Technologické centrum Písek, s.r.o. může být významným budoucím partnerem Města neboť disponuje řadou kmenových odborníků, spolupracuje s mnoha vědeckými pracovišti vysokých škol v ČR, rozvíjí s mnoha regionálními i neregionálními obchodními partnery koncepty, které budou přínosné i pro jiné municipality a v neposlední řadě disponuje rozsáhlým technicky vybaveným zázemím, které bylo našemu městu nabídnuto k využití na zavádění pilotních smart projektů.
4. Jaká data bude systém sbírat a kdo je bude zpracovávat.
Jak již bylo výše uvedeno, je nyní rozpracována řada dílčích projektů, které se budou opírat o mnohá data. Nejedná se vždy o sběr nových dat. Je tomu tak například v případě projektu sledování průjezdnosti křižovatek, data jsou k dispozici již řadu let, nikdo je však neanalyzoval a nevyužil pro bližší sestavení modelů dopravy, a to jak z kapacitních možností úřadu, tak i z hlediska odborného posouzení využití dat. Obecně vzato: kdo bude dále zpracovávat jakákoliv data záleží na jejich povaze. Jsou jistě takové údaje, které nebude možné dále poskytnout, mnohé však ano. Záměrem Města je poskytnout veřejnosti údaje i ve formě datových řad, a to formou „open data“, k jejich možnému dalšímu zpracování. Je řada odborníků i odborně nadšených, zájmově orientovaných uživatelů, kteří mohou vyvíjet mnohé aplikace.
5. Jaké konkrétní výhody přinese SC mně jako občanovi.
Plány Města je zaměřit se na zlepšení městské mobility a také zlepšení životního prostředí. Využijeme znalostí z oblasti dopravy po městě Písku, např. řízení dopravy pomocí světelných signalizačních zařízení (SSZ), řízení dopravy podle emisních modelů, pro oblast životního prostředí lze pro rozhodování správných variant energetických dat v oblasti teplárenství. Koncept Smart Písek bude rozvíjen s důrazem na jeho hlavní pilíře, tj. udržitelnou městskou mobilitu, inteligentní budovy a čtvrti, integrovanou infrastrukturu a procesy v energetice, informačních a komunikačních technologiích a dopravě. Co se týče samotné realizace a její provázanosti se stávající legislativou, neplánujeme v souvislosti s konceptem SMART Písek zásadní změny ve vyhláškách města ani vnitřních směrnic MÚ. Rozvoj města Písek znamená tedy i přínos pro obyvatele města Písek.
6. Jaká rizika naopak pro mně jako občana přináší (ztráta soukromí, úniky dat, atd.) Cloudová aplikace bude umožňovat zájemcům příslušná data stáhnout k jejich nekomerčnímu užití. Sběr dat a jejich poskytnutí prostřednictvím Open Data platformy bude ošetřeno tak, aby nevzniklo jejich zneužití. Město Písek neplánuje a neuvažuje užití soukromých dat.
7. Bude Vy osobně hlasovat pro zřízení a rozšiřování Smart City?
Tak jak je koncept Smart Cities zpracován, jak se vyvíjí a jakým směrem se ubírá, je jednoznačně správné. Koncept je přínosný jak pro každého trvale žijícího obyvatele, tak i pro návštěvníka, turistu. Do budoucna lze předpokládat řadu technologických řešení, podpůrných aplikací, přístupů, které obyvatelům zpříjemní život ve městě. Koncept chytrého města má obyvatelům města Písek zajistit efektivní, ekologicky šetrné a energeticky úsporné fungování jejich města, a to skrze zavádění sofistikovaných moderních technologií, které se navzájem systematicky doplňují a překračují pohled jednoho oboru (doprava, energetika, životní prostředí aj.). Jedná se však i o filozofické pojetí konceptu a přístupu každého z nás k jeho obsahu. Proto jej jednoznačně podporuji.
JUDr. Josef Knot, MBA,  místostarosta


Eva Vanžurová – starostka

Dobrý den, pane Kábo, na Váš dotaz odpověděl JUDr. Knot, který celý koncept Smart řídí.  S jeho obsahem se vedení města ztotožňuje.
S pozdravem
Eva Vanžurová

 

Roman Ondřich – zastupitel

Vážený pane Kábo,
děkuji Vám za e mail a omlouvám se za poněkud opožděnou odpověď. Ihned po červnovém ZM jsem totiž odjížděl z Písku na místa, kde nebyl úplně ideální přístup k internetu. A nyní k tématu Smart city, které zmiňujete ve svých otázkách.
Předem předesílám, že projekt Smart city považuji za užitečný, pokud bude sloužit občanům města Písku a bude jim "zjednodušovat" jejich život. V žádném případě nebudu podporovat megalomanské projekty, které by znamenaly pouze neúčelně vynaložené finanční prostředky bez "hmatatelných" výsledků. Již v minulosti město Písek chytré technologie realizovalo, pouze se tomu neříkalo vznešeně smart, ale EPC. Tento projekt optimalizoval spotřebu energií, vody atd. v budovách škol zřizovaných městem a poté v dalších městských zařízeních (např. Sladovna, budovy radnice atd.). Výsledky tohoto projektu byly velmi dobré a vedly k zásadní úspoře nákladů na energie. Dobrý je i smart projekt, který by se měl realizovat v nové vodárně a který bude omezovat ztrátu vody a povede k úspoře finančních prostředků u konečného spotřebitele. Líbí se mi chytré křižovatky, jako je např. nově vybudovaná v Českém Krumlově, kterou jsem si vyzkoušel tzv. na vlastní oči a funguje výborně. Rozumím i tomu, že se hledá úspora na veřejném osvětlení opět výměnou technologií a našel bych jistě i další příklady (např. naváděcí systémy na parkoviště, chytrý svoz odpadu, autobusové zastávky s časovostí intervalů MHD atd.). Všechny výše uvedené "chytré" projekty dle mého názoru splňují kritéria smart city, zjednodušují obyvatelům města život a jsou investičně přiměřená velikosti města Písek. S takovými projekty nemám a nebudu mít žádný problém. Vždy pro mě ale bude důležitá rovnice cena x výkon ve prospěch města a jeho obyvatel. Jednoduše  řečeno – nejsme ani Curych, ani Barcelona , ani Berlín…
S pozdravem
Roman Ondřich

 

V této chvíli ponechám na laskavém čtenáři posouzení, zda-li se zastupitelům podařilo rozšířit naše informační obzory, zdali jsme získali odpovědi na otázky a zdali především rada města má vše pod kontrolou. Zároveň počkám, zdali se ještě na mou otázku někdo ozve, zejména opozici (s výjimkou ČSSD) zdá se nechává Smart City zcela klidnou.

Další díl seriálu připravím za nějaký čas a vrhnu se do analýzy získaných informací.

Přeji všem čtenářům hezký den

0
0

Diskuze k článku +

12. 7. 2016 (20:44)  –  Martin Brož

0
0

Musím přiznat jednu věc, která trápí mě osobně. A to ta, že do dnešního dne, jsem jakožto zastupitel nedostal žádné podklady, kdy a kde a co se vůbec v rámci projektu projednávalo a co se připravuje. Dost často na mě ted vyskakují články s titulkem Písek – SMART CITY, jak se kdo kde s kým setkal, co se připravuje, ale radnice dosti mlčí. Myslím si že v takto velkém projektu by si zasloužil každý zastupitel být informován o krocích které byly a jsou podnikány a plánovány. Bohužel chyba lávky.

Odpovědět

13. 7. 2016 (07:07)  –  Richard Kába

0
0

Jinými slovy, císařpán je nahý. Tohle mě právě fascinuje. Že se nic nedovíme my občané, to je smutné, bohužel však tak běžné, ale že ani Vy zastupitelé vlastně nic nevíte, ale přesto směle hlasujete … to mi zůstává rozum stát. Ale to za Vás Martine my občané nezařídíme, tyto informace si přeci musíte vyžádat od rady, nebo jak jsem pochopil, od jediného kdo něco ví, sami.

Odpovědět

14. 7. 2016 (19:34)  –  Martin Brož

0
0

Pokud jste si všiml, taky už jsem na to několikrát upozorňoval a v některých bodech jsem hlasoval jinak než většina. A ano budu se i nadále snažit získat informace.

Odpovědět

18. 7. 2016 (22:55)  –  Richard Kába

0
0

Vsiml Martine, vsiml jsem si, ze jste se treba zdrzel hlasovani … ale z ponekud alibistickou vymluvou … nicmene o to nejde, nenavazim se do Vas …

Jde mi o celkovou neblahou situaci. Jak je mozne, ze zastupitele a jeste mnohem vice radni netusi, co se v Pisku deje? Z toho mala co o tom vim, mi pripada, ze Smart City je nejvetsi projekt, ktery se za poslednich min. 20 let v Pisku realizoval. A nikdo, slovy NIKDO ze zastupitelu a radnich nema realnou predstavu o tom, o co pujde … ale naprosta vetsina veri, ze p. Knot to vi a dela to dobre a oni ho podporuji.

A kdyz se zeptame samotneho Knota, dostaneme elaborat, ktery je obsahly, nekonkretni a demagogicky. Pripomina automaticky generovane odborne projevy.

Mate to v clanku Martine, dokazete mi Vy, pan Knot, nebo kdokoli jiny vysvetlit nasledujici?

Cituji: "Obecně vzato: kdo bude dále zpracovávat jakákoliv data záleží na jejich povaze. Jsou jistě takové údaje, které nebude možné dále poskytnout, mnohé však ano. Záměrem Města je poskytnout veřejnosti údaje i ve formě datových řad, a to formou „open data“, k jejich možnému dalšímu zpracování. Je řada odborníků i odborně nadšených, zájmově orientovaných uživatelů, kteří mohou vyvíjet mnohé aplikace."

Co tenhle blabol vlastne znamena? Nebo tenhle?

Cituji: "Co se týče samotné realizace a její provázanosti se stávající legislativou, neplánujeme v souvislosti s konceptem SMART Písek zásadní změny ve vyhláškách města ani vnitřních směrnic MÚ. Rozvoj města Písek znamená tedy i přínos pro obyvatele města Písek."

A toto je perla: "Sběr dat a jejich poskytnutí prostřednictvím Open Data platformy bude ošetřeno tak, aby nevzniklo jejich zneužití."

Martine, Vy jako clovek vpodstate z oboru … Jak se zabezpecuji Open Data? To by me skutecne zajimalo. To jako, ze poskytneme volne data a kdyby je nekdo hodlal zneuzit, tak se zjevi rytir Jedi a setne mu hlavu svetelnym mecem, nebo prijde Temny rytir, vypusti netopyry a sfoukne mu knot?

Cituji: "Koncept je přínosný jak pro každého trvale žijícího obyvatele, tak i pro návštěvníka, turistu." … toto je tvrzeni páně Knota, bez toho, aby ho jakkoli podložil. Spíše zbožné přání, než plánovaná skutečnost. Pokud ne, jak je tedy koncept (o kterém vlastně zatím nevíme, co to bude a kolik to bude stát) přínosný pro každého trvale žijícího obyvatele, návštěvníka, turistu? Jak?

Cituji: "Jedná se však i o filozofické pojetí konceptu a přístupu každého z nás k jeho obsahu." … co to znamená filosofické pojetí konceptu? O jakou jde filosofii a co to přesně znamená?

Jaktože tyto otázky kladu já, prostý občan, ale zastupitelé píší: " …. ačkoli jsem pro projekt hlasoval, na Vaše otázky neumím odpovědět" … nebo "projekt má na starost pan Knot, já o tom nic nevím, ale má moji důvěru."

Takže na co máme zastupitelstvo? Nikdo nic neví, nikdo ničemu nerozumí, vpodstatě v Písku stačí jeden Knot a ostatní jsou kompars. Co kdybysme tedy zastupitelstvo zrušili a zavedli 5ti člennou radu?

Odpovědět

15. 3. 2017 (14:58)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Jak vidí Smart city Piráti… ? třeba na příkladu taxi služby a služby Uber;) v Praze

https://www.youtube.com/watch?v=cLw-NARArC4

doporučuji i tento blog přímo od uživatele služby Uber

http://cdr.cz/blog/jak-jsem-jel-taxikem-z-hobita-zadarmo-aneb-sluzba-uber-jim-nanda-konecne

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.