Přihlášení

Stručně a jasně k novému územnímu plánu Písku – první výstup z besedy s veřejností

25. 4. 2013 | Martin Zborník | Diskuze (0) | Věci veřejné

Zadání územního plánu Písek

Dne 22.4.2013 pořádal Písecký svět v prostorách sladovny besedu pro veřejnost na téma: K čemu je nám nový územní plán a jak ho mohu ovlivnit. K výstupům z této besedy se chceme postupně vracet, protože považujeme celý proces za velice důležitý pro budoucnost našeho města. Jako první vám přinášíme text Libora Jarmiče – právníka naší partnerské organizace Ekologický právní servis, který se pondělní besedy účastnil. Podtitulem besedy bylo "Chcete změnit budoucí podobu Písku? Plánujte ho s námi", což využilo cca 30 lidí. Z řad našich adresně pozvaných 27 zastupitelů se besedy účastnili jen Roman Jedlička (ODS), Karel Vodička (KSČM) a Radek Boček (ČSSD) – omluvili se 4 (Adámek, Bubník, Sládek a Gavlasz). Z 9 našich zvolených radních a vrcholných představitelů města nedorazil bohužel nikdo (omluveni 2 – Bubník a Gavlasz). Bohužel to svědčí o zájmu našich zvolených zástupců veřejně debatovat o zásadních dokumentech pro naše město. Další debaty pravděpodobně nebudou, protože město plánuje již jen veřejné projednání návrhu v rámci povinností ukládaných zákonem. Tam už ale prostor pro debatu bude velice omezený, protože se bude diskutovat nad téměř hotovým návrhem. Škoda. Přesto tedy věříme, že tento text vás osloví a dá vám návod, jak se i za těchto velice omezených podmínek můžete zapojit. Nezbývá vám totiž již nic jiného, než se jen vymezovat k návrhu pomocí podávání námitek či připomínek k vypracovanému návrhu a všemožně přemlouvat jednotlivé zastupitele, aby zrovna vaším požadavkům vyhověli. Na jakém základě se ale oni budou rozhodovat o oprávněnosti vašich požadavků, můžeme jen a jen spekulovat.

Proces pořízení územního plánu a jak se do něj zapojit

Co řeší územní plány obcí

Územní plán obce (ÚP) je velmi podrobným popisem toho, jak bude uspořádáno území obce např. z hlediska ochrany životního prostředí, rozmístění průmyslových areálů nebo komunikací či rodinných domků. Územní plány tak řeší budoucí podobu veškerých ploch na území obce. Územní plán reguluje, co je možné na jednotlivých plochách postavit.

Územní plán by měla mít každá obec. Protože se ale jedná o časově a zejména finančně velice nákladnou záležitost, může si obce namísto pořízení územního plánu zažádat příslušný úřad o vymezení zastavěného území.

Pokud např. z úřední desky nebo odjinud zjistíte, že obec bude pořizovat územní plán nebo jeho změnu, můžete se do tohoto procesu sami zapojit. O tom, jestli se bude připravovat územní plán, rozhoduje obecní zastupitelstvo (můžete třeba sledovat jeho usnesení, jsou i na internetu). O pořízení územního plánu může zastupitelstvo rozhodnout z vlastního podnětu, případně i podnětu jiných subjektů (občanů obce, investora, úřadu).

Zadání územního plánu

Pokud zastupitelstvo rozhodne, že se územní plán pořídí, musí být nejdříve zpracováno zadání. V návrhu zadání stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu. Návrh zadání se zasílá správním úřadům, sousedním obcím a krajskému úřadu. O tom, že byl zpracovaný návrh zadání, se dozvíte z úřední desky. Ve lhůtě 30 dní od vyvěšení informace na úřední desce můžete úřadu k návrhu zadání zaslat své připomínky. Stejně tak se k návrhu zadání vyjadřují i další úřady, sousední obce a krajský úřad. Upravené zadání ÚP schvaluje zastupitelstvo obce.

Poznámka redakce: V současnosti již máme v Písku zadání schválené zastupitelstvem, a máme podle ceny vybraného staronového projektanta Ing.arch. Petra Vávru na "kreslení" návrhu nového územního plánu podle odsouhlaseného zadání (tam ale žádnou vizi našeho města nenajdete). Jak uvedl na besedě pověřený zastupitel Radek Boček návrh územního plánu by měl být, podle v pondělí podepsané slouvy s projektantem ÚP, předložen veřejnosti do 5 měsíců tzn. cca začátkem října 2013.

Návrh územního plánu

Když je hotové zadání, může se pokročit do další fáze, kterou je zpracování návrhu územního plánu. Zpracování obvykle provádí projektant či projektantská firma. O zpracovaném návrhu se koná společné jednání, kde je návrh prezentován projektantem. Společné jednání je určeno pro další úřady a sousední obce. O tom, že byl zpracován návrh ÚP, se dozvíte opět z úřední desky obce. Opět zde máte možnost se k obsahu zpracovaného dokumentu (který je již daleko konkrétnější než zadání) vyjádřit. Lhůta na vyjádření je dle zákona 45 dní od vyvěšení informace na úřední desce. Stejně tak se k návrhu vyjadřují též ostatní úřady a sousední obce. Obdržené připomínky a stanoviska úřad vyhodnotí a na jejich základě dá projektantovi pokyn k úpravě návrhu. Jak je toto hotovo, úřad zveřejní upravenou verzi a zároveň oznámí termín veřejného projednání územního plánu, kam se může dostavit kdokoli.

Nyní nastává nejdůležitější fáze v pořizování územního plánu. Jedná se o poslední možnost vyjádřit se k obsahu územního plánu. Veřejnost má několik možností, jak se v této fázi zapojit. Tzv. dotčení vlastníci (majitelé pozemků, u kterých se mění jejich využití anebo též majitelé sousedních nemovitostí) mohou podat námitku, ostatní mohou podat připomínku nebo zmocnit zástupce veřejnosti (což je osoba oprávněná podat námitku na základě zmocnění určitého počtu občanů).

Zde pozor! Pojmy připomínka a námitka nejsou totožné a jejich rozlišení je velmi důležité. Námitky jsou daleko lepší (a právně silnější) než připomínky, a proto je může podávat jen určitá „privilegovaná“ skupina subjektů. Námitky mají větší právní váhu, a proto pokud Vy sami zrovna můžete podávat jen připomínky, zkuste kontaktovat někoho spřízněného, kdo by mohl podat námitky. 

Připomínku může podat každý, občan (i jiné obce), občanská sdružení i cizinec. Jak obecní úřad s připomínkami naloží? Připomínky pro něj nejsou závazné, takže má možnost nezabývat se jimi důkladně. Ve vyhodnocení připomínek pak obecní úřad volí jednu ze tří frází, a sice „akceptováno“, „akceptováno částečně“ a „neakceptováno“. Z uvedeného je patrné, že úřad nemusí neakceptování připomínek ničím odůvodňovat. S tím se ruku v ruce pojí i fakt, že proti způsobu vypořádání připomínek se nelze bránit právní cestou.

Dotčení vlastníci a zástupce veřejnosti mohou proti návrhu územního plánu podávat námitky, které musí obsahovat odůvodnění (nestačí napsat „Tento územní plán se mi nelíbí“) a současně údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Rozdíl mezi námitkami a připomínkami je zásadní, protože o námitkách se musí rozhodnout (tj. vypracovat písemné rozhodnutí). Návrh takového rozhodnutí připravuje obecní úřad, o němž pak rozhoduje zastupitelstvo obce. Rozhodnutí o námitce musí obsahovat vlastní odůvodnění a je součástí odůvodnění celého ÚP. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat ani odvolání ani rozklad. Kvůli špatně vypořádaným námitkám může dokonce být územní plán zrušen soudem (což u připomínek není možné).

Veřejné projednání

Veřejné projednání je akce naplánovaná úřadem, na kterou jsou pozváni občané, úřady, projektant, sousední obce a zastupitelstvo obce, a kde se debatuje o zpracované podobě návrhu územního plánu. Úřad termín veřejného projednání oznámí s 30denním předstihem. Současně zveřejní upravenou verzi návrhu ÚP (na internetu, a dostupná bude též ve fyzické verzi na úřadu k nahlédnutí). Jak připomínky, tak i námitky lze podat nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání. Všechny námitky i připomínky musí být přitom podány písemně (nestačí ústně), musí na nich být Vaše identifikační údaje a je nutné je také vlastnoručně podepsat.

Jak naloží obecní úřad s námitkami a připomínkami?

Po skončení veřejného projednání obecní úřad ve spolupráci s určeným zastupitelem obce (který má územní plánování na starosti) vyhodnotí výsledky a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu. Poté úřad zkontroluje, zda územní plán neodporuje Politice územního rozvoje, krajskému územnímu plánu (zásady územního rozvoje) a zda neodporuje dalším zákonům. Výslednou podobu územní plánu opět schvaluje zastupitelstvo obce, čímž se celý proces završí. V zásadě jedinou účinnou obranou proti schváleným územním plánům je žaloba ke krajskému soudu. Tuto žalobu ale může podat jen dotčený vlastník nebo sousední obec, a to do 3 let od schválení územního plánu.

Stejným procesem prochází též úpravy územního plánu, označované jako změna nebo aktualizace.

 

Autor textu

Libor Jarmič – právník poradny, Ekologický právní servis

 

Související články:

Chcete změnit budoucí podobu Písku? Plánujte ho s námi Pozvánka na besedu 22.4.2013.

Proč a jak zapojit veřejnost do tvorby územního plánu

Jaký chceme územní plán? Dobrý, nebo jen nějaký nový? Aneb podivná cesta pořizování nového územního plánu.

Špatný územní plán = prostor pro korupci

Kolik nás bude stát nový územní plán Písku? Je to málo nebo hodně?

Co přináší současný silniční průtah I/20 (E49) našemu městu?

 

Příklad Litomyšl – cesta k lepšímu městu?

Jak na parkování v centru města Písek

Sedm nosných pilířů pro rozvoj našeho města

Energetická efektivita obcí – téma pro naše město?

Jak stavět kvalitní a provozně úsporné budovy?

Je v Písku kvalitní soudobá architektura?

Den architektury – 30.9.2012 procházka s architekty po Písku

PÍSEK – Město jako dynamický živý organismus – 2.10.2011 procházka s architekty

Na vzdory petici odborníků zastupitelé rozhodli o výstavbě aquaparku pod hradbami

 
0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.