Přihlášení

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na nového šéfa-šéfku Centra kultury bylo vyhlášeno!

15. 5. 2015 | Redakce PS | Diskuze (0) | Věci veřejné

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva města Písku o tom, že zanikne obecně prospěšná společnost Centrum kultury a její roli a úkoly převezme nově vzniklá příspěvková organizace téhož názvu, začala rada města hledat kandidáta – či kandidátku – na její vedení.

Město Písek zastoupené starostkou Mgr. Evou Vanžurovou vyhlašuje, na základě usnesení rady města č. 343/15 ze dne 14.05.2015, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, vše ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na místo ředitele/lky příspěvkové organizace Centrum kultury Písek, IČO 71294619.

Předpoklady a požadavky:

- způsobilost k právním úkonům

- bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce

- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,

výhodou je ekonomické nebo právnické zaměření nebo oborové zaměření kultura

- min. 3 roky praxe v řídící funkci v oblasti kultury nebo oboru příbuzném (musí být patrná z údajů uvedených v životopise)

- znalost právního postavení a financování příspěvkových organizací

- zkušenosti s řízením kolektivu, komunikační a manažerské schopnosti, spolehlivost, časová flexibilita

- samostatná odborná a tvůrčí práce

- znalost práce s PC

- řidičský průkaz min. skupiny B

- dobrá znalost anglického nebo německého jazyka

- písemný návrh koncepce práce příspěvkové organizace Centrum kultury Písek obsahující i plán rozpočtu organizace na roky 2015 a 2016 v rozsahu max. čtyř stran A4 (příspěvková organizace byla zřízena usnesením zastupitelstva města č. 115/15 dne 23.04.2015, výroční zprávy a další dokumenty za uplynulé roky u stávající organizace Centrum kultury Písek, o.p.s. jsou k dispozici na http://www.ckpisek.cz/dokumenty)

Předpokládaný termín nástupu je 01.07.2015. Doba výkonu práce je dle vnitřních předpisů doba určitá na 3 roky se zkušební dobou 6 měsíců s možností prodloužení.

Podmínky pracovního poměru včetně platových podmínek budou stanoveny v samostatné smlouvě.

Přihláška musí obsahovat tyto údaje uchazeče:

- jméno, příjmení, titul

- datum a místo narození

- státní příslušnost

- kontakt – telefon, mobilní telefon, e-mail

- místo trvalého pobytu

- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení pobytu (u cizího státního občana)

- datum a podpis

Přihlášku do výběrového řízení společně se:

- strukturovaným životopisem

- výpisem z evidence Rejstříku trestů

- ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- čestným prohlášením o splnění požadavku znalosti práce na PC a řidičského průkazu

- písemným návrhem koncepce práce příspěvkové organizace Centra kultury Písek

zašlete na adresu:

Městský úřad Písek, k rukám Ing. Marie Cibulkové, vedoucí odboru školství a kultury, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek, nebo odevzdejte na podatelně MÚ Písek nejpozději do 01.06.2015.

Za rozhodující se považuje datum přijetí na podatelně MÚ.

Obálku s přihláškou označte „Výběrové řízení – Centrum kultury, NEOTVÍRAT“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.

V Písku 14.05.2015

Za město Písek

Mgr. Eva Vanžurová, starostka

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.