Přihlášení

Začíná výstavba parkovišť u nemocnice

21. 1. 2019 | Redakce PS | Diskuze (0) | Věci veřejné

Již letos v lednu se začne upravovat prostranství před píseckou nemocnicí. Ve dvou etapách zde bude vybudováno nebo upraveno přes stovku parkovacích míst a zanedbaná část území vymezeného ulicemi Budějovická, U Obory a stávajícím parkovištěm před nemocnicí získá zcela novou kvalitu.

Písecký svět zveřejnil v lednu 2018 rozhovor s Ing. arch. Vladimírem Krajícem z projekční kanceláře FACT s.r.o., která projekt zpracovala:

V listopadu 2017 schválili zastupitelé investiční záměr, který předpokládá zásadní změny v prostoru před píseckou nemocnicí. Mezi ulicemi Budějovickou a U Obory mají na místě zanedbaného lesíka plného odpadků vzniknout nová parkoviště a cesty pro pěší. Náklady jsou odhadovány na 30 milionů, z toho město Písek pokryje zhruba 16 milionů, zbývající část uhradí Jihočeský kraj a Nemocnice Písek a.s.

Město současně nabízí bezúplatný převod svých pozemků do vlastnictví nemocnice. Investoři plánují realizaci do dvou let, přičemž projekt má být rozdělen do dvou etap. Druhá z nich – výstavba dolního městského parkoviště s napojením do Budějovické ulice a výstavba nové autobusové zastávky – si vyžádá změnu územního plánu. O podrobnější osvětlení celého záměru jsme proto požádali autora projektu Ing. arch Vladimíra Krajíce z projekční kanceláře FACT s.r.o.

Jaké jsou hlavní cíle plánovaného projektu?

Hlavní myšlenkou je zapojit celý prostor od Budějovické k Čapkově ulici do předpolí nemocnice a upravit ho tak, aby se tam lidé mohli pohybovat bezpečně a aby tam byl nejen dostatek parkovišť, ale také pěších tras. Jde o to, aby se území otevíralo, nikoli uzavíralo veřejnosti. Příležitost upravit prostor před nemocnicí se otevřela v okamžiku, kdy Teplárna Písek získala grant na likvidaci starého vedení parovodu a pokládku nového teplovodu do země, čímž se tento prostor uvolňuje pro další využití. Území před nemocnicí bylo parovodem limitováno, kvůli němu tam vznikl ten zanedbaný lesík, kde dnes dokonce žije i divoká zvěř.

Jaké zadání jste dostali?

Naším zadáním bylo řešit přetížený a nebezpečný uzel před nemocnicí, který nejvíce trápí pacienty, zaměstnance nemocnice i obyvatele. Stávající parkoviště před nemocnicí leží na pozemku města a nemocnice nedokáže nevyhovující situaci řešit, pacientům nabízí parkování uvnitř areálu. V Čapkově ulici vznikají velké problémy, kdy je dokonce ohrožován výjezd záchranné služby, protože v zadní části má své garáže. Aktivně se tam ozvali také obyvatelé bytovek, kteří se často nemohou auty dostat domů, protože se tam parkuje podélně i kolmo a řidiči nerespektují předpisy. Svou roli hraje i to, že se hustého provozu před nemocnicí účastní ještě jeden subjekt, a to je průmyslová škola. Dřív tomu tak nebylo, ale dneska jezdí kluci do školy auty a obsazují místa před nemocnicí. Když jsme se na území podívali v širším kontextu, došli jsme k návrhu, že by mu prospělo nerozšiřovat parkoviště s vjezdem z tohoto přetíženého bodu před nemocnicí, ale napojit ho z Budějovické ulice. Tak by parkoviště současně mohlo sloužit i obyvatelům a návštěvníkům města, protože na příjezdu od Českých Budějovic dnes není možné nikde zastavit. I pro pohyb pěších od sídliště Dr. Horákové je dnes území řešeno poměrně nebezpečně, ústí do jednoho úzkého hrdla v ulici U Obory a dál směrem k nemocnici. Proto jsme se snažili navrhnout také novou pěší penetraci území.

Jak budou participovat jednotlivé subjekty?

Na základě naší studie se všechny tři zúčastněné subjekty – město, kraj a Nemocnice Písek – dohodly na společném řešení. Panu místostarostovi Knotovi se podařilo domluvit, že by se jednalo o společnou investici kraje a města. Náš návrh řešení přitom téměř přesně kopíruje majetkoprávní vztahy. Horní plato parkoviště leží na pozemcích Jihočeského kraje a dolní plato a komunikace jsou na pozemcích města. Díky tomu podíl na investicích odpovídá i tomu, kdo co bude užívat.

Můžete stručně popsat, jak bude doprava před nemocnicí fungovat?

Z hlediska automobilové dopravy má řešené území dvě části. Je tam horní a dolní plato s výškovým rozdílem tří metrů, kde bude stát opěrná gabionová zeď. Obě plata nebudou propojena pro auta, ale pro pěší budou navzájem propojena přírodním schodištěm a bezbariérovým chodníkem. Ten povede podél Budějovické ulice přibližně v trase stávajícího parovodu, abychom co nejvíce zachovali zeleň, a dále až k domovu důchodců, ke kruhovému objezdu a k nemocnici. Na horním platu bude parkoviště zajištěné závorou a bude sloužit potřebám přiléhající budovy. Mikrobiologie a hygiena by se odtud měly vystěhovat, ale předpokládá se, že v budově zůstane zachována medicínská funkce, například ordinace. Za touto budovou budou vyhrazena místa pro domov důchodců, takže se na parkovišti před nemocnicí uvolní další místa pro parkování veřejnosti. Abychom ještě více nezatěžovali dopravní uzel před nemocnicí, bude celý provoz na spodní plato parkoviště vedený z Budějovické ulice, vjezd i výjezd. Nebylo to jednoduché vyřešit, museli jsme zachovat stoletou lípu v blízkosti autobusové zastávky, a proto jsme vjezd a výjezd posouvali dál směrem ke kruhovému objezdu.

Jak to bude s autobusovými zastávkami v Budějovické ulici?

Když jsme návrh předložili vedoucímu odboru dopravy panu Kovaříkovi, požadoval současně s vjezdem na parkoviště vyřešit také autobusovou zastávku v Budějovické ulici, která je na straně příjezdu do města po pravé straně nedaleko křižovatky v nebezpečném uzlu, kde blokuje dopravu. Na tomto místě by měla zaniknout a novou navrhujeme v prostoru před vchodem do Domova mládeže, kde bude zapuštěna do zeleně. Pokácené dřeviny nahradí před jídelnou nová výsadba. Zastávka ve směru na Budějovice zůstane beze změn včetně stromořadí.

Jaká bude kapacita nových parkovišť před nemocnicí?

Na dolním veřejném parkovišti bude 60 parkovacích míst, na horním parkovišti také celkem 60 míst, z toho 18 míst pro domov důchodců, 34 míst pro zdravotnickou budovu a další místa pro školu. Na stávajícím placeném parkovišti před nemocnicí se uvolní dalších 10 míst pro veřejnost. Nic z toho se netýká provozu nemocnice, která má vlastní parkoviště pro zaměstnance a pro pacienty uvnitř areálu.

Jak je projekt daleko?

V současnosti se připomínkuje a upřesňuje projekt pro územní řízení, kde se snažíme vyhovět všem požadavkům například dopravní policie, teplárny, odboru životního prostředí. Během měsíce bychom o něj mohli požádat. Ze strany teplárny je velký tlak na přípravu projektu, aby podle něj mohla realizovat přestavbu teplovodu. Současně jsou navrženy také úpravy Čapkovy ulice. Věříme, že nové parkoviště svou kapacitou celé situaci odlehčí.

zpracovala Magdalena Myslivcová

vyšlo v tištěném čtrnáctideníku Písecký svět č. 2/2018

 

Z TISKOVÉ ZPRÁVY MĚSTA PÍSEK Z 15. ledna 2019

 

„Studie nástupního prostoru Nemocnice Písek, kterou pro město vypracoval ateliér Fact, byla s veřejností projednána v září 2017,“ připomíná městský architekt Josef Zábranský. „Prověřila, jak by se toto území dalo zapojit do veřejného prostoru před nemocnicí a jak dále posílit jeho vazbu s centrem města. V neposlední řadě pak řešila komplikované parkování v této lokalitě.“

Podle projektu výše uvedeného ateliéru stavbu provede společnost Eurovia CS, a.s. za vysoutěženou cenu 24,4 milionu korun bez DPH. „Vzhledem k tomu, že jde o společnou investici města Písek, Jihočeského kraje a Nemocnice Písek, město zaplatí 10,6 milionu korun bez DPH,“ informuje starostka Eva Vanžurová.

První etapa úprav by měla být hotova ještě letos v létě. „Druhou etapu předpokládáme zahájit v květnu 2019 po vydání a nabytí právní moci stavebního povolení a potrvá šest měsíců,“ doplňuje Václav Filip, vedoucí odboru investic a rozvoje.

Stavební úpravy území nacházejícího se v jihovýchodní části města zahrnují výstavbu zpevněných parkovacích ploch včetně obslužných komunikací a cest pro pěší i nové autobusové zastávky v Budějovické ulici. Dále budou vybudovány opěrné gabionové stěny pro dvouúrovňové parkoviště, veřejné osvětlení a dešťová kanalizace. V místě bude provedena nová výsadba, instalován mobiliář a veřejné osvětlení.

„Ve dvou úrovních zde vznikne jednak městské záchytné parkoviště s kapacitou 59 míst, které by mělo být přístupné jak z Budějovické ulice, tak od parkoviště u nemocnice. Na pozemcích ve vlastnictví Jihočeského kraje, resp. Nemocnice Písek, budou řešeny parkovací plochy pro dalších 60 aut. Tato kapacita bude sloužit hlavně nemocnici a DPS Světlo,“ doplňuje starostka.

 

Irena Malotová, tisková mluvčí

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.