Přihlášení

Znepokojivé odpovědi ze společnosti ZEVO Písek, proč politici neříkají pravdu ?

12. 1. 2023 | Pavel Šebelle | Diskuze (8) | Věci veřejné

Politici a lidé ze společnosti ZEVO Písek zřídili email info@zevo-pisek.cz, kam prý mohou občané posílat své dotazy. Známý poslal na email několik otázek a dostal dost překvapivé a znepokojivé odpovědi. Velmi zvláštní je i to, že se pod email nepodepsala žádná konkrétní osoba, která by ZEVO zastupovala. Na konci článku bude email v plném znění. Z uvedených odpovědí vyplývá, že vůbec nejde o likvidaci odpadů města Písek, jak nám někteří politici tvrdí, protože pak by kapacita zařízení měla být max 5000 t/rok, ale ZEVO se dělá jako hlavní kotel teplárny, kde se má pálit směsný odpad. A dokonce nemá mít omezenou životnost např. po dobu, co „bude“ teoreticky hodně odpadů, ale má být životnost ZEVA neomezená, aby zajistila zdroj tepla teplárně.

Všude na západ od nás v EU i USA se přechází na cirkulární ekonomiku, kde se odpady nepálí, ani nevyhazují, ale využívají jako surovina. Technologie využívající odpad jdou opravdu rychle dopředu a s největší pravděpodobností už v roce 2030 a zcela jistě v 2040 bude výhodnější odpad využít jako surovinu a nic se nebude ani pálit, ani skládkovat. Pokud bychom postavili ZEVO, vznikl by tak problém písecké teplárny, že by neměla čím topit a musela by se koupit jiná technologie vytápění a po ZEVU by zbyly dluhy v městské pokladně i teplárně Obě instituce by to mohlo položit.

Z uvedených odpovědí vyplývá, že není pravda ani to, co slibují písečtí politici, že Písečáci budou mít levné teplo a odpady. Podle lidí ze ZEVO cenu ještě neznají, a jen předpokládají, že ceny budou podobné těm dnešním, které jsou ale opravdu hodně vysoké i kvůli dnešní extrémně vysoké ceně uhlí a kvůli poplatkům za skládkování. A to lidé ze ZEVO vůbec nepočítají s tím, že se možná stát nebo EU brzy rozhodnou zavést poplatky za spalování odpadu. Doporučuje nám to několik let OECD i všechny neziskové organizace zabývající životním prostředím. Nepočítají ani s emisními povolenkami pro ZEVA, která chtějí zavést Němci. Dříve či pozdějí evropská komise obojí nejspíš nařídí a to opět pošle ZEVO, zákazníky teplárny a i město  do finančních problémů, tak jako se s finačními problémy potýkalo ZEVO Liberec a ZEVO v Brně.

Z uvedených odpovědí vyplývá, že není pravdou to, co se říká občanům, že není jisté zda se ZEVO bude stavět, a že se zahajuje nejistý proces a diskuse. Ani to, že se to dělá kvůli zákazu skládkování a ukočení spalování uhlí. Uhlí se má ukončit 2033 a skládkování v roce 2030. Ale písecké ZEVO se má  začít stavět už v roce 2025 a už počátkem roku 2027 ho chtějí spustit. To je dokonce mnohem dříve než bude spuštěno ZEVO v ČB. To jsou tak šibeniční termíny, že bude muset vše na sebe navazovat bez jakéhokoliv zdržování, z toho plyne to, že pro politiky a lidi ze ZEVA je to zcela jasná rozhodnutá věc a hned jak dostanou EIU, požádají o územní řízení a stavební povolení a hned jak dostanou stavební povolení, začnou stavět, bez ohledu na cokoliv. To je pro občany velmi znepokojivé, s lidmi a jejich názory se vůbec nepočítalo a nepočítá.

Další znepokojivou věcí je mlžení ohledně toho, kdo projekt podporuje. Pokud je to tak skvělý a „čistý“ projekt, není důvod, proč se k němu lidé co ho prosazují nehlásí. Proč se pod email z odpověďmi nikdo ani nepodepsal a napsali s pozdravem společnost ZEVO?

Další podivná věc je kolem dotací. Lidé ze ZEVA sdělili, že dotace půjde z ministerstva životního prostředí, ale nesdělili konkrétní program a tají ho. Přitom dotace musí být veřejně dostupné na internetu. Já mám informaci od odborníků, že MŽP dotace na spalovny žádné nevypíše. Místo toho místostarosta Soumar mně osobně tvrdil na osadním výboru Semic, že dotace bude od nějaké evropské banky z programu HEAT. Program HEAT je Podpora rychlého přechodu tepláren na čisté zdroje energie. https://www.201consulting.cz/dotace/produkt/heat . Nechápu jak někdo může považovat spalovnu odpadů za čistý zdroj energie, ale každopádně tento program přijímá žádosti  do 30.6. 2023, takže se asi bude spěchat. A zajímavé na tom programu je to, že Písek by mohl žádat opravdu o jiné čisté zdroje, protože program podporuje změnu palivové základny na: obnovitelné zdroje energie v kombinaci s/bez vysokoúčinné KVET, zemní plyn, elektrickou energii (elektrokotel), energii odpadního tepla. Politici mluví o tom, že ZEVO je pouze jediná možnost, že jen na něj dostaneme dotaci, ale tady vidíme, že lze realizovat i jiné technologie a i na ně je možné dotaci získat. Třeba jímání energie z odpadního tepla lze podle odborníků v Písku realizovat nejsnáze z technologií továren v průmyslové zóně, nebo rozvodů vody či kanalizace. Něco podobného se využívá a bude využívat v Praze, kde se jímá teplo z  průtoků vodovodních řádů  a odpadních vod a zásobuje to teplem mnohem větší celky než je okruh zákazníků písecké teplárny. A to je opravdu zcela čistý bezemisní zdroj tepla, kdy se energie odebírá v podstatě zadarmo.  

Zajímavé je to, že řada politiků hájí projekt jak se říká "do krve", a jejich hlavní argument je, že jinou možnost nemáme. I na létaku pořádané besedy, je také napsáno "Máme vůbec jiné možnosti nakládání s odpady?" Přitom ze ZEVA napsali "Takže projekt není nikým prosazován, ale je brán jako jedno z řešení, co s odpadem po roce 2029 a jak do budoucna řešit dodávky tepla a teplé vody pro město Písek." Kde jsou tedy ty alternativy, jak to že se lidem nepředkládají ? Jak to, že je problém co s odpadem po roce 2029 a tady už je rozjetá a hotová jedna věc, která se spustí už v roce 2027?

Po té co jsem email dal k dispozici části veřejnosti, a lidem ze ZEVA došlo, že se informace dostali ke mně, na další otázky a emaily známého už nereagovali. Což je opět velmi podivné a znepokojující. Z výše uvedeného vyplývá to, že pokud je tak krátký termín na dotaci a pokud chtějí tak rychle stavět, je to z jiných důvodů než se oficiálně tvrdí. A pokud někdo chvátá, měl  věc předložit včetně alternativ veřejnosti už třeba před dvěma roky, aby byl čas na diskusi a řádné promyšlení.

To, že se zvolil tajný postup, že bez vědomí veřejnosti město dokonce založilo právnickou osobu ZEVO a investovalo z veřejných prostředků peníze na projekty lidmi neschváleného záměru, je porušení základních principů našeho státu, principů zastupitelské demokracie a ústavy ČR. Ústava říká jasně, že „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“. Tzn. , že moc má lid, a že  zvolení zástupci si nemohou dělat to, co oni uznají za správné, ale že mohou dělat jen to, co chtějí občané a politici nesmí dělat to, co občané nechtějí. Podobně jako ředitel fabriky může dělat jen to, co chtějí akcionáři a co je v jejich zájmu. Občané jsou "akcionáři" města a velká část z nich si spalovnu nepřeje, a proto politici nesmí spalovnu postavit a musí najít alternativy. Protože se vše tajilo a lidem nebyly předloženy alternativy nevíme kolik lidí by bylo proti spalovně ani kolik pro. Politici se nezeptali a tak neví co lidé chtějí a  neměli správně ve věci spalovny konat tak důležité věci a rozhodnutí. To, že už jednali a projekt je v řízení o EIE je nehoráznost a neuvěřitelná drzost.

Ústava dále říká, že  „ Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.“  Co z toho vyplývá? Především to, že je třeba objektivně zjistit, pro co je většina. A za druhé z toho plyne to, že i kdyby odpůrci spalovny byly v menšině, není možné je opomenout a přehlasovat, protože  spalovny odpadů mají negativní vliv na zdraví obyvatel a prokazatelně snižují ceny nemovitostí, poškozují tedy základní právo občanů na zdravé životní prostředí a poškozují majetek občanů. V demokratické svobodné společnosti nemůže ani většina poškozovat majetek menšiny, ani zdraví menšiny. To prostě není možné. Nejsme ve feudalismu.

Proto přijďte tedy do knihovny  18.1. v 17 h říct politikům, že vám vadí to, že vás v tak důležité věci obešli a bez vašeho vědomí a spustili a tlačí tento kontroverzní projekt. Řekněte jim, že není možné, aby ZEVEM poškodili naše krásné město,  naše práva, zdraví a  majetek, a že chcete, aby projekt okamžitě zastavili.

A je tu jedna důležitá věc, nebojte se . Právo je na naší straně ! Nebojte se ani proti otázek, protože my občané nejsme politikům povinni zdůvodňovat proč spalovnu nechceme, ani nejsme povinni předkládat nějaké alternativy. My máme právo prostě říct bez jakéhokoliv zpovídání politikům, že tu tuhle věc  nechceme. A oni jsou povinni toto respektovat a projekt okamžitě zastavit ! A naopak oni jsou povinni najít jinou lepší a levnější alternativu a jsou za to dokonce námi placeni. My si je platíme za to, aby hájili naše zájmy, a ne aby hájili zájmy odpadářských lobistů a nebo zájmy občanů Blatné a Strakonic.  

A nyní přesná odpověď z emailu ZEVO Písek.

From: info@zevo-pisek.cz

Zasíláme Vám odpovědi na Vaše otázky.

 1. V kterém roce se má začít stavět spalovna odpadů ZEVO Písek, v kterém roce se má spustit a jakou má životnost, kolik let se bude provozovat?

Předpokládaný termín výstavby, pokud záměr získá všechna kladná stanoviska je pravděpodobně rok 2025 – 2026. Spuštění zkušebního provozu by bylo v roce 2027. Zařízení by bylo hlavním zdrojem pro vytápění a teplou vodu pro město Písek, takže se bude provozovat na neurčitou dobu.

 1. Jaká je z něj předpokládaná cena energie pro teplárnu v Kč/GJ ?

V současné době probíhají jednání o cenách, ale měla by co nejvíce kopírovat současnou cenu za spalování uhlí.

 1. Kolik v něm bude stát likvidace komunálního odpadu ?

V současné době probíhají jednání o cenách, ale měla by co nejvíce kopírovat současné ceny za ukládání odpadů do skládek.

 1. Jaký bude mít tepelný výkon v MWh ?

Instalovaný tepelný výkon bude 14,55 MW.  

 1. Co se bude dělat s toxickým popílkem, jak se bude manipulovat, kam se bude ukládat a jak likvidovat?

Popílek jako nebezpečný odpad bude likvidován v zařízení, kde je možné likvidovat nebezpečné odpady. Jako jedna z variant se nabízí skládka nebezpečných odpadů ve Vodňanech. Přesné detaily by řešila projektová dokumentace a následné podmínky integrovaného povolení. Ale předpokládáme, že se bude skladovat v uzavřených kontejnerech a budou ho přepravovat vozidla k tomu určená.

 1. Co se bude dělat se škvárou, jak se bude manipulovat, kam se bude ukládat a jak likvidovat?

Předpokládá se její využití pro stavebnictví.

 1. Co se bude dělat s toxickými odpady z filtrů apod.?

Viz. odpověď v bodě 5.

 1. Kolik vznikne odpadních vod za rok a jaké látky budou ČOV  vypouštěny v množství za rok a s jakými limity?

Limity budou stanoveny následným integrovaným povolením.

 1. Kolik bude stát jeho postavení a kolik bude činit příp. dotace?

Cenu záměru bude řešit, až případná veřejná zakázka, ale předpokládá se přibližně s částkou do 2 mld. Kč. Výše dotace může dosáhnout až 50 %.

 1. Pokud nebude pro něj dostatek odpadu, bude se vozit i z jiných krajů nebo se utlumí jeho výkon?

Nepředpokládáme, že by pro záměr nebyl nedostatek odpadu. Výše odpadů vychází z již podepsaných memorand.

 1. Kdy se předpokládá ukončení řízení EIA ?

Předpokládáme v druhé polovině roku 2023.

 1. Kdo projekt prosazuje, kdo přišel první s tím, aby se to stavělo v Písku?

Projekt se nachází ve fázi, že se posuzuje vliv na životní prostředí a případné udělení dotace. Na základě výsledku z těchto procesů bude zpracován podrobný materiál, který bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí o případném vybudování. Takže projekt není nikým prosazován, ale je brán jako jedno z řešení co s odpadem po roce 2029 a jak do budoucna řešit dodávky tepla a teplé vody pro město Písek.

 1. Kteří zastupitelé záměr prosazují?

Viz. odpověď v bodě 12.

 1. Z jaké výzvy bude čerpána dotace pro ZEVO Písek, z jakého programu? 

Případná dotace bude čerpána z Ministerstva životního prostředí, ale více informací nemůžeme kvůli citlivosti daného téma zatím poskytnout.  

S pozdravem

 společnost ZEVO PÍSEK s.r.o.

 

Vznesli jsme doplňující dotaz, na který už nikdo neodpověděl:
 

„Proč byste nemohli poskytnout informaci ohledně dotačního titulu? Co je na tom tajného? To jsou snad veřejné informace. Nerozumím, proč se nikdo nepodepíše pod váš email jako osoba a proč tajíte, kdo ze zastupitelů to prosazuje.“


 

 

 

0
0

Diskuze k článku +

16. 1. 2023 (12:00)  –  Ing. Michal Horák

0
0

Dobrý den,
cituji "protože my občané nejsme politikům povinni zdůvodňovat proč spalovnu nechceme" .
Logicky mi z toho vyplývá , že každý včetně mě, kdo je pro výstavbu ZEVO , tak není občan. ;-)

Odpovědět

17. 1. 2023 (08:13)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Myslím, že takhle jednoznačně to interpretvat nelze – není tam nic řečeno o "všech" občanech. A naopak, politici by VŽDY měli opravdu dostatečně zdůvodnit, PROČ. A zrovna u ZEVO mi to úplně jasné zatím není. Proč nenechat lidi, kteří byli tak dlouhá léta trápení blízkostí veliké skládky a dotřiďovací linky, aby si konečně oddychli? NAVÍC: Nedávno přinesla dokonce i česká média – např. HN, 14.12.2023 – info o nových technologiích, které UŽ EXISTUJÍ A FUNGUJÍ – "Patentovaný UBQ je termoplastický materiál na biologické bázi vytvořený jen ze směsného komunálního odpadu, nahradit může běžně používané plasty."…. Jakmile si tu postavíme předimenzovné spalovny – a malé jen na místní odpad se samozřejmě ekonomicky nevyplatí – tak kdo asi bude mít zájem na snižování produkce odpadu, recyklaci a podpoře nových technologií ????? A proč se asi teď jen tady v jižních Čechách přetahují minimálně tři místa o to, že právě u nich bude stát co největší ZEVO?

Odpovědět

17. 1. 2023 (18:45)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Horák já nechápu vaši repliku. Občané, kteří nechtějí ZEVO nemusí zdůvodňovat politikům proč ho nechtějí, protože prostě chceme žít v čistém městě, kde nebude zařízení na likvidaci cizích odpadů, ani výrobna jedů spalováním odpadu a ani nějaká elektrárna.

Občanů co chtějí ZEVO, kterých asi moc není, ho chtít můžou, ale to je asi tak všechno, protože proti vůli jiných ho nesmí postavit, protože ZEVO by poškodilo naše majetky a zdraví, a na to nemá nikdo právo. Já neznám nikoho rozumného, kdo by chtěl bydlet vedle spalovny odpadů. Já vím, že ZEVO chtějí jen politici hlavně za Piráty, za ANo a Trambová.

Jestli potřebujete zakázku za 2 mld, aby bylo z čeho loupat, tak si udělejte bazén za 2 miliardy třeba na měsíci. Nebo si vymyslete něco jiného určitě na něco přijdete. Když tak se poraďte z kolegama z kauzy DOZIMETR, Váš předseda se může zeptat Vítka Rakušana jak se to dělá. :-)

Odpovědět

18. 1. 2023 (11:01)  –  Ing. Michal Horák

0
0

Pane Šebelle nechápu co na tom nechápete. Dikce Vašeho článku je naprosto jasná. Všichni občané nechtějí ZEVO a zlí politikové chtějí ZEVO. Varianta , že by existoval občan, který chce ZEVO, podle Vašeho článku nepřichází v úvahu, tak jsem si to chtěl ujasnit.

Odpovědět

18. 1. 2023 (12:02)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Horák, to není vůbec pravda, proč tu lžete? Já nikde nepíši, že všichni občané ZEVO nechtějí. Tu dikci v tom cítíte zřejmě jen vy, protože máte ke mně averzi.

Pár občanů zřejmě pro ZEVO je, ale podle toho co jsem si já pečlivě zjišťoval o ZEVECH ve vědeckých studiích a u odborníků, tak spalovna odpadů ZEVO nedává z žádného pohledu dnes v 2023 v Písku smysl, když Písek produkuje 150 kg/os/rok a proto pro ZEVO Písek může být jen člověk neinformovaný, hloupý, zmanipulovaný a nebo podplacený.

Odpovědět

18. 1. 2023 (22:56)  –  Luděk Blaha

0
0

"pro ZEVO Písek může být jen člověk neinformovaný, hloupý, zmanipulovaný a nebo podplacený"

A ty nedostatky (neinformovaný, hloupý, zmanipulovaný, podplacený) jsou v konjunkci, nebo v disjunkci?

Odpovědět

19. 1. 2023 (13:29)  –  Pavel Šebelle

0
0

Luďku stačí jedna možnost, ale u některých lidí je to kombinace

Odpovědět

19. 1. 2023 (15:14)  –  Luděk Blaha

0
0

"u některých lidí je to kombinace"

To spíš variace s opakováním nad dvěma prvky čtvrté třídy.
Počet možností případného souhlasu z uvedených příčin je tedy…
2^4 – 1 = 15
Pro všechny budoucí případy neaktivního nesouhlasu s čímkoli bych si ponechal možnost "neinformovaný".

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.