Přihlášení

ad Petice

25. 10. 2017 | Michaela Šťastná | Diskuze (4) | Vaše názory

Petice Purkratice – PROTI ROZPRODÁVÁNÍ MĚSTSKÝCH POZEMKŮ / ZABÍRÁNÍ ORNÉ PŮDY / DEVASTACI A NIČENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮMYSLOVOU ZÁSTAVBOU

Historie nedávná, společnost s.n.o.p. cz, a. s:

Z materiálů pro ZM:

Na základě přijatých usnesení město Písek a společnost s.n.o.p. cz, a. s. dne 13.04.2005 podepsaly kupní smlouvu a dohodu o předkupním právu jako právu věcném. Ve smlouvě je uvedeno, že pozemek parc. č. 2668/1 k.ú. Písek byl kupujícímu prodán za účelem výstavby nové provozovny a kupující se zavazuje, že do 5 let od koupě pozemku podá návrh na kolaudaci dokončené stavby. Pokud tento závazek nesplní, zavazuje se převést pozemek zpět do vlastnictví města Písku za stejnou kupní cenu a stejných platebních podmínek jako jej nabyl. Při kontrole dodržování podmínek ze smlouvy bylo zjištěno, že společnost s.n.o.p. cz,a. s. vybudovala na pozemku parc. č. 2668/1 k. ú. Písek parkoviště pro své zaměstnance a provozovnu vybudovala na protější straně na pozemku původní parc. č. 2639/1 k. ú. Písek (výkup od města Písek).

Usnesení č. 22/13

I. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a dohodě o předkupním právu jako právu věcném ze dne 13.04.2005, ve kterém město Písek souhlasí s tím, že na pozemku parc. č. 2668/1 o výměře 12334 m2 k. ú. Písek bylo vybudováno parkoviště a společnost s.n.o.p. cz a.s. se jako kompenzaci zavazuje vynaložit z vlastních zdrojů finanční částku ve výši minimálně 500.000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých) ročně výlučně na obecně prospěšné účely organizované v rámci města Písku, a to po dobu pěti let počínaje kalendářním rokem 2013. Seznam podpořených obecně prospěšných účelů podléhá předchozímu schválení Rady města Písek.

Pro případ neplnění závazků vyplývajících z dodatku č. 1, bude v dodatku č. 1 uvedena sankce ve výši kupní ceny pozemku.

II. Zastupitelstvo města souhlasí se zrušením předkupního práva města Písek k pozemku parc. č. 2668/1 o výměře 12334 m2 k. ú. Písek.

                                         <--------------------------------------------------------->

Současnost:

Důvodová zpráva:

V rámci výstavby nového sjezdu (investor s.n.o.p. cz a.s.) ze stávající okružní křižovatky u vojenského hřbitova v průmyslové zóně je nutné přeložit i stávající trafostanice vysokého napětí. Město Písek se v kupní smlouvě na prodej pozemků pro výstavbu nového výrobního areálu společnosti s.n.o.p. cz a.s. zavázalo zajistit přeložku stávajících trafostanic. Jedna trafostanice je v majetku společnosti E.ON Distribuce, a.s. a druhá trafostanice je v majetku společnosti STRABAG a.s.

Předkládaný návrh smlouvy o přeložce distribuční soustavy řeší přesunutí trafostanice společnosti E.ON Distribuce, a.s. Náklady spojené s překládkou činí 839.208,- Kč.

Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č.13009797 mezi městem Písek a společností E.ON Distribuce, a.s. bude podepsána až po podpisu kupní smlouvy na prodej pozemků společnosti s.n.o.p. cz a.s

                                                <………………………………………………………………………………………………>

K bodu 31) Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy se společností E.ON Distribuce, a. s. – průmyslová zóna

Usnesení č. 668/17

Rada města schvaluje smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13009797 mezi městem Písek a společností E.ON Distribuce, a. s.

Hlasování č. 3 pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kampaň proti firmě, tak označila zástupkyně firmy námitky proti dalšímu prodeji pozemků společnosti s.n.o.p. cz. To, co jste si právě teď přečetli, o tom po celou dobu, tedy od chvíle zveřejnění záměru až do teď, tedy do schválení slevy z ceny pozemků formou úhrady přeložení trafostanic radou města, o tom všichni mlčí. Upozornili na to Purkratičtí, a právem, protože se jedná o jejich sousedy, kteří si dle historie z podepsání závazku ve smlouvě nedělají těžkou hlavu, hala nebo parkoviště, prostě staví. Jak je vidět, dohodnout si potom příznivý trest pro ně také není problém. Problém by s tím měli mít naši zastupitelé a radní, ale jak víme, jen 5 z nich se zdrželo hlasování při schvalování prodeje pozemků na minulém ZM.

Těm ostatním, těm co se nezdrželi a po neuvěřitelně krkolomném a nevkusném doplnění závěrečného znění smlouvy přímo v jednacím sále, nelze než popřát hodně zdaru, až dojde k účtování jejich počinů.

0
0

Diskuze k článku +

26. 10. 2017 (11:30)  –  Michaela Šťastná

0
0

A nesmíme zapomenout, že se přesune na náklady města i druhá trafostanice, a nečtu zde, jestli je to cena odhadní, nebo konečná, tak se na dva miliónky snadno dostaneme.

Odpovědět

27. 10. 2017 (11:05)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pokud jste ještě nečetli tištěné Písecké postřehy, najděte si článek firmy, kde se autor snaží zlehčit fakt, že nedodržel smlouvu s městem tak, že nikomu neuškodil tím, že si halu postavili jinde. Samozřejmě popírá, že každoroční příspěvky městu jsou vázány dodatkem ke smlouvě, a snaží se vytýkat osadnímu výboru, se s firmou nejedná, ale pak si stěžuje v tisku.
Váženému autorovi:
- jaké pravomoci má osadní výbor lze snadno zjistit, tady zanedbalo jednání město, to je váš partner, nestavte osadní výbor do role, která mu nepřísluší
- pokud podpis smlouvy není závazný, dokud nikoho nepoškodíte, a následná sankce za porušení podepsané smlouvy je projevem dobré vůle, zveřejněte prosím ony smlouvy, ať občané, které vzýváte k posouzení, mohou posuzovat podle skutečnosti, jestli tomu tak je
- nikdo nezpochybňuje význam firmy pro pracovní trh, ale opravdu přináší každá továrna městu jen pozitivní přínos, nejsou tu náhodou i nějaká, neuvedená, negativa?

Odpovědět

31. 10. 2017 (23:46)  –  Michaela Šťastná

0
0

""Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č.13009797 mezi městem Písek a společností E.ON Distribuce, a.s. bude podepsána až po podpisu kupní smlouvy na prodej pozemků společnosti s.n.o.p. cz a.s"" – smlouva s datem 27. 10. je zveřejněna na webu města jako podepsaná, to by znamenalo, že došlo i k podpisu smlouvy na prodej pozemků, to byla podmínka podpisu této smlouvy. Jak je ale možné, že ZM bude teprve konečné znění smlouvy o prodeji pozemků projednávat příští týden? Schváleno bylo napřed pozemky, potom trafostanice. Tady je asi něco špatně.

Odpovědět

9. 11. 2017 (21:50)  –  Michaela Šťastná

0
0

Na dnešním jednání ZM schválilo prodej pozemků a kromě jiného zaznělo, že územní plán se v r. 2015 "opsal"podle r. myslím 2006, a že ani tehdy nikdo neprotestoval, že to bude prům. zóna, a že historie ukazuje, že třeba Pragovku stavěli na zelené louce, a lidi si pak kolem postavili domy a nikomu to nevadilo. No, pamětníků se asi nezeptáme, ale minimálně ve stavbách rozdíl bude, už od pohledu, o provozu tehdy a dnes nemluvě. Rozdíl je i v tom, že tady napřed stojí domy s lidmi a k nim se staví zóna. Kolik asi do Pragovky jezdilo kamionů, dělníků z ciziny nebo kolik odpadu vyprodukovala… tady se to bude lišit, si myslím.
Nikdo neví, co se tam bude vyrábět. Nikdo neřekl, proč se tedy už v tom r. xy nepřeložily trafostanice, a taky napojení na silnici, to tam taky celá léta není, jestli by to třeba tehdy nebylo tak drahé, že by se teď nedávala sleva. Nikdo se nezeptal, jestli bylo nutné poskytnout tu slevu. Smlouva je prý absolutně v pořádku po právní stránce a prodej je v pořádku, protože je podle územního plánu. Je v pořádku ten územní plán?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.