Přihlášení

Add(endum)Před jednáním o změně

23. 6. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Vaše názory

K tomuto popisovanému území jsem přečetla mnoho listů papíru v domnění, že to lépe pochopím, ale nepodařilo se mi to. Naopak, čím víc jsem toho přečetla, tím víc mi to připadá nesrozumitelné. Zkusím malinko zmapovat, co jsem z toho pochopila, a nemusí to tak být ve skutečnosti, je to jen má rekapitulace zjištěného.

 JIH III je území od obchodní zóny až po sídliště Jih, ta pole a zahrádky. Na toto území byla vypracována územní studie, v souladu s územním plánem, variantně A+B. Zadavatel – město určilo zhotoviteli – architektovi, aby do této studie zapracoval už vymyšlené parkoviště na poli a naopak nerozpracoval jednu plochu.

  Tím se stalo, že jedno území bylo do obou variant územní studie bylo „předkresleno“parkovištěm, a naopak jedno místo zůstalo „bílým místem“ bez návrhu zhotovitele. Na tom „bílém místě“ se jedna společnost rozhodla stavět. Muselo dojít k jednání společnosti s městem, protože město si do studie vymínilo území patřící společnosti „nechat být“.

< Ze zadání územní studie:

Část území řešeného územní studií, tvořené zastavitelnou plochou Z1-50 a přímo navazující stávající plochou bydlení v rodinných domech (BI1) a stávající plochou zemědělskou – zahrady a sady (Z-Z), nebude zpracována v takové podrobnosti, jako zbývající část území. Důvodem je ta skutečnost, že v předmětné lokalitě je uvažováno s umístěním staveb pro obchod a související dopravní a technické infrastruktury. Investoři v současné době podali připomínku k návrhu zadání změny č. 1 ÚP Písek, ve které žádají o změnu využití ploch v tomto území. Tato změna by jim umožnila záměr realizovat. Z toho důvodu bude v územní studii řešeno toto území pouze v minimálně potřebném rozsahu (vstupy do území a napojení na technickou infrastrukturu). >

Architekt tomu zadání vyhověl. Na konec byla Územní studie, bez veřejného projednání, představena zastupitelům, a ti si vybrali variantu B, k další změně územního plánu (ale s variantou A se počítá dál). I s tím „bílým místem“.

Při zpracování územní studie se vyjadřují všichni, jejichž vyjádření má vliv na zpracování studie a bude mít vliv na pozdější výstavbu v území. Vybírám hlavně ty z nich, kteří se vyjadřují k našemu „bílému místu“.

< Vodní hospodářství - Městský úřad Písek, odbor životního prostředí:

. požaduje provedení oddílné kanalizace a zavedení vodovodních řadů. Do doby realizace nové oddílné kanalizace není možné souhlasit s žádnou další výstavbou.

. lokalita obchodního centra a sídliště Amerika II byly řešeny provizorně (retenční nádrže) s tím, že bude urychleně řešeno zejména odvedení dešťových vod do recipientu. Příslib komplexního řešení byl nejpozději v roce 2010. Proto je nutno návrh studie projednat s provozovatelem vodovodu a kanalizace města – společností ČEVAK a.s. z hlediska odborně technického a požadavků na vodohospodářskou infrastrukturu a její propojení se stávajícími sítěmi. >

< ČEVAK a.s.:

. ve výchozích podkladech je zmíněna studie Vodohospodářské řešení lokality Jih III. Územní rozhodnutí na akci nebylo vydáno. Realizována byla pouze stavba obchodního centra. Přikládáme situaci stávajícího vodovodu a kanalizace GIS 2016 v celé lokalitě(příloha vyjádření č.1). Je patrno, že Obchodní zóna je ve VH části kanalizace řešena jinak a není v souladu s původní koncepcí oddílné kanalizace a čištění OV na ČOV Písek z 2006

. vodovodní síť řešit jako zokruhovanou. Napojení na rozvodnou síť města propojení by měl zajišťovat páteřní vodovodní řad sídliště Jih – Albert. Přikládáme přehlednou situaci vodovodu.

. oddělení odpadních vod striktně dodržet,

. kanalizační stoky budou vedeny na centrální ČOV Písek. Bude vybudována kanalizační čerpací stanice, která novým výtlačným potrubím přečerpá odpadní vody do stávající kanalizace sídliště Jih.

. dešťové vody likvidovat v místě vzniku v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. Oddělení odpadních a balastních vod u zastavitelných ploch, ploch přestavby a ploch bydlení v rodinných domech je ve VH části územní studie nezbytné v maximální možné míře dodržet.

. dešťové vody budou přednostně zadržovány a zasakovány na pozemku v místě vzniku. Dále odvedeny oddílnou dešťovou kanalizací do vodoteče. Krajní možností je vypouštění dešťových vod přes zádržný systém řízeným přepadem do jednotné kanalizace, a to v případě, že hydro geologické poměry podloží stavebního pozemku nebudou vhodné pro zasakování dešťových vod.

. napojení dešťové kanalizace bude navazovat na dříve projektovanou a předbudovanou stoku v rámci vodohospodářského řešení lokality pro bydlení Amerika II Hřebčinec,

. v projektovaných kapacitách dešťových stok zohlednit také plánovanou stavbu dalších etap převedení balastních vod ze soustavy rybníků Amerika. Akce „Vodohospodářské řešení lokality Amerika, dešťová kanalizace-stoka D“ byla realizována v roce 2012. Stavba byla zkolaudována pod č.j. ZP01/2012/32127/LH/.

. přikládáme zákres trasy vodoteče, která provizorně odvádí omezené množství těchto vod z retenční nádrže do rybníka Šarlatský (příloha vyjádření č. 5).>

< Povodí Vltavy s.p.:

. upozorňuje na existenci bezejmenného drobného vodního toku IDVT 10270623, který je v jeho správě. Na vodním toku je stavba DVT-00003964 zatrubněná v délce 837 m a stavba DVT-00003963 otevřený úsek v délce 239 m.

. požaduje řešit odvodnění zastavovaného území v souladu s legislativou a současnými požadavky na hospodaření s vodou,

. požaduje vybudování oddílné kanalizace. Srážkové vody ze střech a zpevněných ploch RD přednostně akumulovat či zasakovat na pozemcích jednotlivých investorů v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. Srážkové vody z komunikací doporučuje zasakovat; do dešťové kanalizace zaústit pouze havarijní přepady z akumulačních nádrží RD a komunikací.

. požaduje v souladu s vodním zákonem zajištění přístupu a údržby správce vodního toku –3,5 m od břehové hrany toku nebude připuštěno zřizování žádných objektů, plotů nebo terénních úprav. >

Všimněte si vět: …ve výchozích podkladech je zmíněna studie Vodohospodářské řešení lokality Jih III. Územní rozhodnutí na akci nebylo vydáno. Realizována byla pouze stavba obchodního centra. >… Do doby realizace nové oddílné kanalizace není možné souhlasit s žádnou další výstavbou.>… lokalita obchodního centra a sídliště Amerika II byly řešeny provizorně (retenční nádrže) s tím, že bude urychleně řešeno zejména odvedení dešťových vod do recipientu. Příslib komplexního řešení byl nejpozději v roce 2010.> … Je patrno, že Obchodní zóna je ve VH části kanalizace řešena jinak a není v souladu s původní koncepcí oddílné kanalizace a čištění OV na ČOV Písek z 2006 >

Zmiňovaný investor si mezitím podal návrh na změnu v územním plánu.

< H.9 InterCora, spol. s r.o.

Žádost o přeřešení území tvořeného zastavitelnou plochou Z1-50, jejichž součástí jsou návrhové plochy bydlení v rodinných domech (BI2), návrhové plochy smíšené výrobní (SM-VR) a plochy veřejných prostranství (PV). Součástí území jsou dále přilehlé návrhové plochy zeleně na veřejných prostranstvích (ZV) a stabilizované plochy bydlení v rodinných domech (BI1) a plochy zemědělské – zahrady a sady (Z-Z). Toto území bude využito pro koordinovanou investici jediného zkušeného investora. Navrhovatel požaduje zahrnutí pozemků, které jsou součástí výše popsaného území, do ploch občanského vybavení – komerční zařízení (OV-K) a ploch zeleně ochranné a izolační (ZO), viz. Níže přiložený návrh. Zároveň požaduje v souvislosti s úpravou vymezených ploch o úpravu indexu zastavitelné plochy Z1-50, tak, aby umožnila záměr investora.

Způsob řešení:

Projektant posoudí záměr z hlediska urbanistické koncepce a limitů využití území. V případě kladného posouzení zahrne v návrhu změny č. 1 pozemky do ploch OV-K a ZO, popř. zeleně na veřejných prostranstvích (ZV), částečně zahrnutých do zastavitelné plochy Z1-50 a částečně do nové plochy přestavby v místě stabilizovaných ploch BI1 a Z-Z. Zároveň projektant posoudí a upraví kapacitu využitelnosti zastavitelné plochy Z1-50 a stanoví kapacitu pro novu plochu přestavby. >

K této žádosti se samozřejmě, stejně jako ke všem ostatním zase sbírají vyjádření a spolu s nimi je pak představena tato úprava veřejnosti a dotčeným. Takže ve zpracovaném ÚP pak čteme

< Výstavba v lokalitě 1/209 (plochy P1- 1/209 a Z1-1/209) je podmíněna koncepčním vyřešením odvádění dešťových vod z celé lokality i širšího území včetně úpravy Mehelnického potoka.

Lokalita 1/209 (P1-1/209, Z1-1/209)

- změna původní zastavitelné plochy Z1-50 včetně stabilizované plochy bydlení v rodinných domech (BI1) a plochy zemědělské – zahrady a sady (Z-Z) dle požadavku a zpracované studie na plochu občanského vybavení komerční (OV-K) a plochy zeleně ochranné a izolační (ZO), podmíněno komplexním odkanalizováním území. >

˙˙(Jen chci upozornit, že citovaná studie se územím dle požadavku města zvlášť nezaobírala).

Ti, kteří s tímto posouzením nesouhlasí, k tomu mohou podat námitku, investor tak učinil a námitku podal:

< . InterCora, spol. s .r.o., Lochotínská 18, 301 00 Plzeň (námitka ze dne 06.04.2018, č.j. MUPI/2018/15320) Žádost o zrušení podmínky „Výstavba v lokalitě 1/209 (plochy P1

- 1/209 a Z1 – 1/209) je podmíněna koncepčním vyřešením odvádění dešťových vod z celé lokality i širšího území, včetně úpravy Mehelnického potoka.“, která podmiňuje výstavbu v lokalitě 1/209. >

Malinké shrnutí situace. Pro zpracování územní studie vydá město požadavek, aby jedno území nebylo podrobně zpracováno, že si investor žádá o změnu v ÚP. Tak se stane. Je zpracována změna Ú, přesto se investorovi nelíbí podmínka v územním plánu, tak podá námitku. Zase se k námitce sbírají vyjádření a připomínky, třeba od:

<< ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice (připomínka ze dne 23.04.2018, č.j. MUPI/2018/17941)

36.1 Další kanalizaci lokality 1/209 je nezbytně nutno řešit oddílným způsobem. Změnu využívání ploch navrhujeme podmínit nejenom koncepčním vyřešením odvádění dešťových vod z širšího území, ale také koncepčním vyřešením odvádění vod splaškových. Neponechat nově budovanou veřejnou kanalizaci ve vlastnictví soukromých investorů. Záměr uložení VH sítí v rozpracovanosti projednat s provozovatelem a smluvně zajistit budoucí předání městu Písek.

Vyhodnoceno: Připomínce se vyhovuje částečně.

ÚP Písek ve své koncepci klade velký důraz na řešení oddílných kanalizací pro nově vymezované zastavitelné plochy. Změna č. 1 ÚP Písek do této koncepce nezasahuje a tedy i pro lokalitu 1/209 (zastavitelná plocha Z1 – 1/209 a plocha přestavby P1 – 1/209) je počítáno s oddělenou likvidací splaškových a dešťových vod. Požadavky, aby nově budovaná kanalizace nebyla ponechána ve vlastnictví soukromých investorů, a aby byl záměr kanalizace v rozpracovanosti projednán s provozovatelem a bylo smluvně zajištěno budoucí předání městu Písek, jsou již nad podrobností územně plánovací dokumentace. V rámci jejího pořízení, popř. její změny, nelze řešit majetkoprávní podmínky spojené s povolováním technické infrastruktury a s jejím užíváním. Tyto požadavky lze uplatňovat až v rámci navazujících správních řízení pro konkrétní stavební záměry.>

<< MěÚ Písek, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad (připomínka ze dne 07.08.2017, č.j. MUPI/2017/31893

15.2 Navržené zastavění lokality 1/209 v sousedství stávající obchodní zóny společnosti InterCora je možné pouze za podmínky vyřešení odvedení dešťových vod do recipientu, což bylo v minulosti navrženo studií Jih III. V současnosti jsou zde dvě již provizorní otevřené zdržovací nádrže, povolené na dobu určitou. Dále je do tohoto kapacitně nevyhovujícího stavu převedena voda od rybníků Na Americe. Přivaděč není možné plně využít právě z důvodu absence kapacitního odtoku směrem na rybník Šarlák. S dalším zastavěním souvisí i zkapacitnění Mehelnického potoka v úseku před zaústěním do řeky Otavy, které by mělo být provedeno před zástavbou v předmětném povodí. S dalšími zpevněnými plochami v lokalitě, není možné bez koncepčního, trvalého vyřešení odvedení dešťových vod a úpravy Mehelnického potoka souhlasit.

Vyhodnoceno: Připomínce se částečně vyhovuje.

Lokalita 1/209 byla do Změny č. 1 ÚP Písek zahrnuta na základě schváleného zadání Změny č. 1 ÚP Písek. Lokalita 1/209 je ve Změně č. 1 ÚP Písek tvořena z převážné části návrhovou plochou občanského vybavení – komerční zařízení (OV – K) a dále návrhovou plochou zeleně ochranné a izolační (ZO). Tyto plochy jsou vymezeny jako plocha přestavby P1 – 1/209 a zastavitelná ploch Z1 – 1/209. Jedná se o předefinování ploch vymezených v ÚP Písek.

Na základě uplatněné připomínky vodoprávního úřadu byla v návrhu Změny č. 1 ÚP pro veřejné projednání výstavba v lokalitě 1/209 (P1 – 1/209, Z1 – 1/209) podmíněna v kapitole „d) koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek jejího umístění“, která zní: „Výstavba v lokalitě 1/209 ( plochy P1 – 1/209 a Z1 – 1/209) je podmíněna koncepčním vyřešením odvádění dešťových vod z celé lokality i širšího území, včetně úpravy Mehelnického potoka.“

Při posuzování připomínky bylo přihlédnuto i ke stanovisku Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví (vodoprávní úřad), č.j. KUJCK 98241/2017/OZZL/2 ze dne 17.08.2017, v jehož odůvodnění vodoprávní úřad označil vymezení lokality 1/209 za přípustné za předpokladu, že bude vyřešeno odvádění či zasakování srážkových vod z daného území.

K navrženému řešení uplatnila v rámci veřejného projednání návrhu Změny č. 1 námitku společnost InterCora, spol. s.r.o. (viz. vyhodnocení námitky č. 4). Podmínka byla upravena následovně:

Výstavba v lokalitě 1/209 ( plochy P1- 1/209 a Z1 –1/209) je podmíněna zajištěním likvidace dešťových vod ze stavby a zpevněných ploch zasakováním na pozemcích předmětné stavby, popř. koncepčním vyřešením odvádění dešťových vod z celé lokality i širšího území, včetně úpravy Mehelnického potoka.“ Vložením druhé varianty řešení bude umožněno likvidovat dešťové vody přímo na pozemcích stavby. Zasakování dešťových vod je podporováno i ze strany státu. Z přijatého strategického dokumentu „Státní politika životního prostředí České republiky 2012 – 2020“ vyplývá, že má být podporováno v rámci realizace nově budovaných zpevněných ploch vhodné nakládání se srážkovými vodami (zasakování, akumulace nebo odpar dešťové vody – propustná dlažba využívající vegetačních tvárnic, zatravněných spár nebo porézních materiálů, zatravněné střechy atd.)

Posuzování námitky společnosti k podmínce ÚP se, i přes připomínky, daří plnit znaky pořekadla: Aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Tady se smíchala snaha vyhovět investorovi ze strany města v maximální míře (od zpracování územní studie až po vyhovění námitce), snaha pro to využít aktuální sucho, ale jen v omezeném a nijak konkrétně specifikovaném pojetí státní politiky ohledně hospodaření s vodou. Na jednání ZM se tedy odsouhlasilo:

<< IIIb) vyhovuje částečně námitkám:

1. společnosti Intercora, spol. s r.o., Lochotínská 18, 301 00 Plzeň (námitka ze dne 06.04.2018, č.j. MUPI/2018/15320, ve věci požadavku o zrušení podmínky:„Výstavba v lokalitě 1/209 (plochy P1 – 1/209 a Z1- 1/209) je podmíněna koncepčním vyřešením odvádění dešťových vod z celé lokality i širšího území, včetně úpravy Mehelnického potoka.“, která podmiňuje výstavbu v lokalitě 1/209. (v příloze č.2námitka označena jako č.4) >>

A znění vyhovění námitky je tedy:

<< „Výstavba v lokalitě 1/209 ( plochy P1- 1/209 a Z1 –1/209) je podmíněna zajištěním likvidace dešťových vod ze stavby a zpevněných ploch zasakováním na pozemcích předmětné stavby, popř. koncepčním vyřešením odvádění dešťových vod z celé lokality i širšího území, včetně úpravy Mehelnického potoka.“ >>

  Ačkoliv souhlasím s tím, že od roku 2016 se situace řešení vody v území posouvá z roviny dostat vodu bezpečně z území, do roviny zadržet vodu v území, nesouhlasím s šalamounským řešením úpravy podmínky. Já tu čtu, že investor nemusí hledět na požadavky ČEVAKu, Vodoprávního úřadu, a bez výrazných podmínek, které nejsou zpracovány v územní studii (dle požadavku města), navzdory posouzení odborníky, varováním o nedopracované koncepci v území, co se všech vod týče, si investor může stavět, navzdory tomu, že v území ještě nikdo nevyřešil kanalizaci, vodovody, že, když to zjednoduším, stačí parkoviště s propustnou dlažbou, aby voda na místě zůstala.

  Tak tu vznikne soukromý „ostrov“ s vlastním řešením a vlastním pojetím hospodaření s vodou splaškovou i dešťovou, a kdoví, jak na tento „ostrov“ budou moci navázat ostatní uživatelé lokality.

  Oproštění a naprosté zjednodušení podmínky pro výstavbu v tomto území má až provokativně vzbuzující efekt vyvolávat otázky, proč se to tak stalo.

  To jsou tedy pro příklad dvě území, kterých se týká Změna ÚP č. 1, která se má v srpnu schvalovat. Domnívám se, že jejich schválením může dojít, při realizaci staveb, pro které byla změna požadováná, k potížím, nebo problémům, které se budou muset řešit v příštím volebním období. Zbytečně, když tomu lze předejít již nyní.

 

0
0

Diskuze k článku +

24. 6. 2018 (15:53)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobré odpoledne,
co má být cílem tohoto článku. Měla jste k tomu opsat telefonní seznam, aby to bylo možné, pochopit.

Odpovědět

24. 6. 2018 (22:40)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pochybuji, že by telefonní seznam ve vašem případě pomohl, čemukoliv.
Pokud jste ty tři příspěvky se shodným názvem nepochopil, mávněte nad tím rukou, jsou vrženy do veřejného prostoru, to nebude určeno pro vás.
V rubrice < Vaše názory> prezentují autoři jen své názory. Jejich cílem není, aby je všichni pochopili, nebo aby porozuměli tomu, o čem se v nich píše, prostě někdo to nedovede, netrapte se tím. Nejlíp uděláte, když moje příspěvky číst nebudete.
Věřte, že se kvůli tomu nebudu ani trochu zlobit.

Odpovědět

25. 6. 2018 (14:57)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Koukám, že ani tohle vám nepomohlo. Takže pište dál ono se nic změní.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.