Přihlášení

Akce v Palackého sadech

3. 9. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (5) | Vaše názory

Malé shrnutí okolo místa pořádání Pivních slavností v době, kdy jsme netušili, co nám tento rok přinese v souvislosti s vyhlášením pandemie. V prosinci 2019 se rozhodovalo o přidělení dotací na kulturní akce, Pivní slavnosti je získaly s podmínkou, že nebudou pořádány v Palackého sadech. Pořadatel požádal o zrušení podmínky. Cituji:

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města schválilo dne 05.12.2019, pod č. usnesení 244/19 rozdělení dotací z Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu VÍCELETÁ DOTAČNÍ PODPORA v roce 2020 – 1. výzva.

Pod bodem bod II, č. 7 byla schválena dotace na akci Gastro festival/slavnosti piva Písek pro Prostor pro všechny z. s., Komenského 87/16, 397 01 Písek, IČO 22733418 ve výši 296.000 Kč s připomínkou akci pořádat v jiné lokalitě než v Palackého sadech, nejlépe v lokalitě Výstaviště.

Dne 09.01.2020 byla místostarostovi JUDr. Ondřeji Veselému zaslána e-mailem žádost Robina Mikušiaka, předsedy zapsaného spolku Prostor pro všechny, o znovu zařazení již projednaného výše uvedeného bodu na jednání únorového zastupitelstva města, na kterém požaduje přehodnocení a revokaci usnesení o změně místa konání projektu Gastro festivalu/slavností piva Písek. Zastupitelům města je nyní předkládána tato žádost Robina Mikušiaka včetně odůvodnění k dalšímu projednání.

    …. ze zápisu:

K bodu 9) Přehodnocení usnesení č. 244/16, bod II, č. 7 – pořádání pivních slavností

Uvedl JUDr. Veselý park se mu zdá vhodný pro pořádání pivních slavností, konají se zde i jiné akce.

Starostka – vyzvala ředitele CK s dotazem, v jaké fázi je příprava rekonstrukce letního kina.

Mgr. Kašpar – finalizujeme PD, předáme odboru investic a bude vyhlášeno VŘ.

M. Brož – žádá o vyjádření Centrum kultury a Městské služby.

Pan Mikušiak – konání akce v jiné lokalitě není vhodné – náměstí je v létě rozpálené a není kam se schovat, navíc je zde souběh stálých provozovatelů a stánkařů, kteří přicházejí o tržby. Rovněž Výstaviště pro prodejce není atraktivním místem. Domnívá se, že největším problémem bylo v loňském roce vykonávání malé potřeby neukázněnými návštěvníky. Počet toalet na tuto akci je dostačující, pokusíme se o jejich rozmístění na různá místa. Navrhujeme přijmout i další opatření k ochraně parku. Chceme před akcí prostřednictvím sociálních sítí oslovit návštěvníky a vyzvat je ke slušnému chování během akce.

Mgr. Kašpar – pivní slavnosti je velká akce, standard na počty veřejných záchodků při pořádání akcí je na každých 150 lidí 1 záchod, podle uveřejněných počtů návštěvníků by mělo být na pivní slavnosti rozmístěno 50 mobilních toalet.

Ing. Hořánek – je rozdíl v akcích pořádaných v parku. Pivní slavnosti jsou čistě komerční akcí, na rozdíl od např. folklorního festivalu. V jiné lokalitě bude možná nižší návštěvnost a nižší zisky, trvá na připomínce v usnesení.

M. Anděl – komise ŽP trvá na svém usnesení – nedoporučuje konání slavností v Palackého sadech. Akce není kulturní, ale komerční.

Ing. Šatra – po akci proběhne kontrola stavu lokality odborem ŽP. Akce je vždy problémová, začíná to již při zahájení, kdy najíždějí těžká vozidla. Po akci park vykazuje určitá poškození. Při městských slavnostech takové problémy nejsou.

Velitel MPnení pravda, že slavnosti jsou bezproblémové, dochází k rušení nočního klidu, ničení majetku, napadání osob.

Pan Mikušiak – vždy žádal o součinnost městskou policii, zejména jako prevenci, nebylo mu vyhověno. Nemyslí si, že při pivních slavnostech se ničí životní prostředí více než při městských slavnostech.

Mgr. Adámek – konání potřeby na nevhodných místech je dlouholetý problém, ten tu nevyřešíme a netýká se pivních slavností. Pokud akce chceme, budou nějaké problémy, po 7letech konání akce nebyl zásadní problém, najednou je.

RSDr. Lejčar – souhlasí s Mgr. Adámkem, opatření se mu líbí, můžeme dát další náměty a úkoly. Dotazuje se na neuhrazenou fakturu z minulé akce?

Pan Mikušiak – vždy v minulosti jsme se po akci sešli s Centrem kultury, zkontrolovali položky, které nám pak následně Městské služby vyúčtovaly. Po konání poslední akce jsme nebyli přizváni ke kontrole plochy parku, obdrželi jsme fakturu od MSP, která obsahovala 4 položky (květiny, zasetí poškozené trávy, umytí odpadkových košů, zalití pomočených stromů vodou). Poslední 2 položky jsme rozporovali a požadovali arbitra, který by věc posoudil. Bohužel se nikdo z města neozval, proto fakturu neuhradil. Je ochoten polovinu uhradit.

Mgr. Janovský – rozumí stanovisku komise ŽP, která chrání zeleň. Parky jsou centrem setkávání, vítá každou akci, kdy se lidé scházejí. Podpoří zrušení připomínky.

L. Nebes – akce tohoto rázu jsou škodlivé pro životní prostředí, pak tam ale nemůžeme pořádat žádnou akci, nemůžeme se chovat diskriminačně.

JUDr. Čapek – slavnosti jsou oblíbená a úspěšná akce. Každý považuje za kulturu něco jiného. Nesouhlasí s přesunutím akce, navržená opatření pořadatele jsou adekvátní. Je rád, že park je využíván, podporuje konání.

Z. Konvička – pivní slavnosti naplňují kulturní i cestovní ruch ve městě. Chování návštěvníků je věc svědomí každého jednotlivce. Je pro pořádání slavností v parku. Při hodnocení žádostí byla připomínka – zařadit akci do velkých projektů a snížení personální podpory.

Pan Úlehla – místopředseda kulturní komise přijetí minulého usnesení ZM chápal jako neúctu k rozhodování grantové komise.

JUDr. Taraba – je pro zrušení připomínky, pivní slavností je oblíbená akce, koná se již 7 let, a to hovoří o její oblíbenosti. Trávník je prostor kam občan může vstoupit. Z akcí je třeba si vzít ponaučení při předání a převzetí prostoru Centrem kultury.

Ing. Franců – musíme všem měřit stejným metrem.

Ing. Horák – poslední pivní slavnosti rozdělili píseckou veřejnost, byla velká odezva zejména na sociálních sítích, navržená připomínka byla jakýsi kompromis. Pokud pořadatel pořádá komerční akci, nemůže chtít po policii spoluúčast. Je v pořádku, když občané upozorňují na nedostatky. Nesouhlasí s revokací připomínky.

Ing. Hořánek – my nerozhodujeme, kde budou slavnosti, rozhodujeme o tom, za jakých podmínek poskytneme prostředky. Pokud dáme peníze, můžeme mít připomínky.

J. Keclík- navrhuje ukončit diskuzi a hlasovat.

Hlasování č. 20 pro: 14 proti: 7 zdržel se: 3

 

Na vyzvání pana Brože Mgr. Kašpar vysvětlil, jak probíhalo jednání s p. Mikušiakem, Městské služby vystavily fakturu na 17 tis. Kč.

J. Soumar – můžeme rozhodovat o místě, když dáváme finanční prostředky. Domnívá se, že pití piva není kulturní záležitost. Naopak pořádání např. folklorního festivalu složením návštěvníků nepředpokládá zásadní problémy. Většina těchto akcí probíhá přes den, účastní se rodiče s dětmi. Poslední pivní slavnosti byly problematické, pokud máme možnost pořádat akci jinde, je pro. Nesměšujme pivní slavnosti s pískovištěm, folklorním festivalem a městskou slavností. Pořadatel nemůže ovlivnit chování návštěvníků, a právě proto je pro přesunutí akce.

M. Andělmáme pravidla, podle kterých by pořadatel akce neměl dlužit městu.

Ing. Horák – navrhuje usnesení c).

Hlasování č. 21 o návrhu c) pro: 5 proti: 13 zdržel se: 7

Hlasování č. 22 o návrhu a) pro: 19 proti: 5 zdržel se: 1

 

Usnesení č. 18/20

Zastupitelstvo města schvaluje zrušení schválené připomínky v usnesení č. 244/19, bod II, č. 7 ze dne 05.12.2019 o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu VÍCELETÁ DOTAČNÍ PODPORA v roce 2020 – 1. výzva, opatření 1 – Zlatý fond města Písek dle návrhu hodnotící komise na akci Gastro festival/slavnosti piva Písek pro Prostor pro všechny z. s., Komenského 87/16, 397 01 Písek, IČO 22733418 ve výši 296.000 Kč s připomínkou akci pořádat v jiné lokalitě než v Palackého sadech, nejlépe v lokalitě Výstaviště.

Pro:

Mgr. Jan Adámek, JUDr. Ing. Michal Čapek, Ing. Tomáš Franců, Ing. Petr Hladík, MUDr. Karel Chytrý, Mgr. Miroslav Janovský, Zbyněk Konvička, MUDr. Helena Kozlíková, Lukáš Nebes, MUDr. Vratislav Němeček, Ing. Tomáš Posekaný, MUDr. Michal Přibáň, JUDr. Jan Taraba, Ing. Arch. Petra Trambová, MUDr. Michal Turek, MUDr. Rudolf Tyll, Mgr. Eva Vanžurová, JUDr. Ondřej Veselý, Karel Vodička

Proti:

Marek Anděl, Martin Brož, Ing. Michal Horák, Mgr. Ing. Jiří Hořánek, Josef Soumar

Zdrželo se:

Josef Keclík

Nehlasovalo:

RSDr. Jiří Lejčar

 

P.S.: Uvidíme v neděli, co nám tahle „kulturní akce“ do parku a města přinese. A nejen tato, i  další, do konce roku naplánované.

0
0

Diskuze k článku +

3. 9. 2020 (21:25)  –  Luděk Blaha

0
0

Bude jistě zajímavé, jestli se v Písku po týdnu statisticky významně zvýší počet případů covidu.
A jestli ano, za jak dlouho se začnou zavírat místní školy.

Odpovědět

4. 9. 2020 (14:35)  –  Pavel Šebelle

0
0

Luďku ty jsi se nějak v poslední době lidu znelíbil, máš rekordy v palcech dolů :-)

Odpovědět

6. 9. 2020 (19:58)  –  Michaela Šťastná

0
0

Komentář byl smazán pro porušení Kodexu přispěvatelů.

Odpovědět

6. 9. 2020 (21:46)  –  Luděk Blaha

0
0

Podle výsledku hlasování se zdá být zřejmé, že z lékařského, právního i výchovného hlediska je akce v pořádku.
V každém případě se paní Šťastné patří poděkovat.

Odpovědět

7. 9. 2020 (09:49)  –  Michaela Šťastná

0
0

Komentář byl smazán pro porušení Kodexu přispěvatelů.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.