Přihlášení

Arogance mocných

24. 4. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

No jo no, také mi to připadá jako moc odvážné na nadpis, ale při nejlepší vůli jsem nenašla mírnější slova, která by vyjádřila v souhrnu jednání, které následně popíši. Arogance mocných může být rozmanitá, mít mnoho podob a způsobů projevu. Vrátím se k loňskému roku, abych mohla skončit v tom letošním.

  Vloni jsme se totiž po jednom jednání RM naprosto nepřipraveni dozvěděli, že se zásadně změní celý ráz části sídliště na Jihu, jeho okraj se Šarlatským rybníkem se měl proměnit k nepoznání. Tahle klidová zóna se, se svolením RM, má změnit na přírodní koupaliště s vodní atrakcí. Z mého pohledu je to zásadní věc, o které by se mělo přinejmenším veřejně diskutovat. Pominu-li úvodní faupax s prohlášením starostky na tiskové konferenci, kdy o věci informovala jako o odsouhlasené, potichu se z toho po zveřejnění zápisu z jednání vyklubalo, že se RM neusnesla, a dokonce se málem stalo, že by to RM odsouhlasila v té době neexistují firmě, tak se domnívám, že je to ukázkový příklad k tomu nadpisu. A vlastně to asi nemohu pominout, protože je to dokreslení stavu, jak zřejmě funguje ta síla moci.

  Občana napadne, v čem by mohl podnikat, tedy způsob, jak získat finance na vlastní obživu. K tomu potřebuje městský majetek a požehnání. Předloží svůj halabala připravený návrh RM, a ta jej div neschválí, rozhodně s ním ale souhlasí. Ze zápisu z jednání nevyplývá, že by někoho jen napadlo podělit se rozhodnutí ve věci i s ostatními, když už ne s obyvateli, tak alespoň se zastupitely. Ne, a dokonce k prvnímu projednání jsou negativní stanoviska některých odborů, ke kterým RM ani trošku nepřihlíží, to je další projev toho, že když si usmyslí, že něco prosadí, nedbají ani stanovisek, ani pravidel.

  Proč arogance mocných? Protože i přes prvotní neúspěch odklepnout to napoprvé, pokračuje se v akci dál, rovnou se obyvatelům oznámí, že záměr na využití rybníka se zveřejňovat nebude, současnému pronajímateli rybníka se nachystá výpověď a občanův návrh spěje ke schválení. K jeho smůle radní nezkoumali problematiku hospodaření na rybníce, tak jsou tu zádrhele, a současný pronajímatel kývne na podnájem (já nechápu doteď proč), a RM města udělí občanovi souhlas k přeměně klidového území na sportoviště.

O tak zásadní změně si rozhodlo za celé několikatisícové město pouze šest radních. Na posledním projednání ovšem zazní obava:

<< Pan Anděl se obává unáhlené reakce ze strany tisku v případě kladného vyjádření rady města k záměru, tisková mluvčí by měla zástupce tisku včas upozornit na další možná úskalí realizace projektu. .>>

Usnesení č. 582/17

Rada města Písku po projednání schvaluje záměr na vybudování přírodního koupaliště a provozování vodního vleku pro wakeboarding a vodní lyžování na Šarlatském rybníku s tím, že pokud budou splněny podmínky k provozu a zajištěna veškerá potřebná povolení k realizaci záměru, bude následně společnosti Blatenská ryba, s. r. o., udělen souhlas s podnájmem vodní plochy pro společnost WAKE POND, s. r. o., IČO 06323987, sídlem Písek, Erbenova 1546.

Hlasování č. 4 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0    Hlasování bylo prohlášeno za zmatečné, bylo hlasováno opakovaně.

Hlasování č. 5 pro: 6 proti: 0 zdržel se. 0

Občane, přeber si to, šest rozhodlo o radikální změně klidového území.

A teď tu máme výjimky, jedna co už proběhla. Z materiálů na jednání rady města:

<< Jednatel společnosti Zdraví – fit, s.r.o., MUDr. Jan Kolář podal žádost o schválení výjimky z funkčního využití budovy čp. 53 a následné využití podlahové plochy pro bytové účely jako plochu pro komerční využití. Odůvodnění záměru je patrné ze žádosti… Podle funkčních regulativů (článek 5) vyhlášky č. 6/98 o chráněném území historického centra města Písek je povolování změn v užívání bytových domů pro podnikatelské účely přípustné pouze za předpokladu, že ve stavbě zůstane minimálně z 50 % zachována původní bytová funkce (počítáno podle podlahové plochy). … V případě budov nebytových, ale plnících zčásti funkci bytovou, je požadováno zachování této bytové funkce…

Upozorňujeme, že i přes případné odsouhlasení výjimky nelze záměr na zrušení bytové jednotky prozatím realizovat, jelikož je záměr v rozporu s územní plánem (dále jen „ÚP“) Písek. Ten zahrnuje pozemek p.č.st. 261, na kterém se nachází předmětný dům čp. 53, do ploch smíšených obytných – centrálních (SM- C). Jedná se o plochy, které jsou určené jak pro bydlení, tak i pro komerční či nekomerční způsob využití. Pro plochy SM- C, které jsou vymezeny na území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma, je v ÚP Písek stanovena podmínka prostorového uspořádání, ze které pro vlastníky vyplývá povinnost zachování min. 50% podílu bydlení ve stávajících stavbách. Pokud je již nyní podíl bydlení ve stavbě menší než 50 %, musí být v objektu při stavebních úpravách zachován minimálně stávající stav…

Odbor výstavby a územního plánování nedoporučuje udělit výjimku z článku 5 obecně závazné vyhlášky č. 6/1998 o chráněném území historického centra města Písek pro dům č. p. 53 Tyršova ulice…

Ze zápisu z jednání RM:  << Na jednání byl přítomen Ing. Jambura.

Starostka – dotazuje se na důvody neudělení výjimky.

Ing. Jambura – podle ÚP musí být zachováno 50% obytné plochy, je tam 1 byt, který by měl být zachován.

MUDr. Tyll hlásí střet zájmů. Ve městě je nedostatek ploch vhodných pro lékařské účely, podporuje udělení výjimky. V bytě nebude chtít nikdo bydlet, pokud v domě budou ordinace. Je ve veřejném zájmu, tedy v zájmu občanů města, aby zde vznikly prostory pro lékaře.

Ing. Franců – souhlasí s MUDr. Tyllem, pokud se jedná o zřízení zdravotnického zařízení, je pro schválení výjimky.

Pan Anděl – obává se možného precedentu?

Ing. Jambura – byl by to první případ ve městě.

JUDr. Průša – pokud se na problém podíváme ze širšího úhlu, tak centrum města je mrtvé, vylidňuje se, jedním bytem to nezachráníme. Měli bychom se nad tím zamyslet a o centrum se více starat. Udělení výjimky lze zdůvodnit veřejným zájmem – zřízení lékařských ordinací.

Ing. Sládek – navrhuje uvést do usnesení účel využití ke zdravotnickým účelům.

MUDr. Tyll – navrhuje dát současně podnět ke změně ÚP

.Ing. Jambura – podnět již byl dán, máme jej,bude zahrnut do změny ÚP č. 1

Starostka navrhuje usnesení –uděluje výjimku za účelem využití budovy ke zdravotnickým účelům.

Usnesení č. 678/17

Rada města po projednání uděluje výjimku z článku 5 obecně závazné vyhlášky č. 6/1998 o chráněném území historického centra města Písek pro dům č. p. 53 –Tyršova ul., Budějovické Předměstí, Písek (vlastník Zdraví-fit, s. r. o., IČO28083130, sídlo Kolbenova 805/32, 190 00 Praha –Vysočany) za účelem využití budovy na nebytové prostory v celém rozsahu ke zdravotnickým účelům>>

Hlasování č. 16 pro: 7 proti: 0 zdržel se: 1

 

  Ano, veřejný zájem zdraví obyvatelstva chápeme každý po svém, (veřejný zájem pro soukromou zdravotní sféru, soukromý dům), pokud je mi známo, není jasné, jaké ordinace budou v místě zřízeny, starostka by si přála třeba oční… Je tu oprávněná obava možného precedentu, přesto je udělena výjimka. Držme si pěsti, ať to dobře dopadne.

  Ve čtvrtek se bude na ZM projednávat další výjimka, prodej prostor obývaných sdružením ŠVAGR, a tahle výjimka s sebou nese i porušení plnění předešlého usnesení ZM, nejasnosti v důvodové zprávě v materiálech na jednání ZM a samo sebou i demonstraci moci. Moci mocných, mocného… mocných?!

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.