Přihlášení

Auta víc než děti – potřetí

27. 9. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Nemáme se vracet pro zapomenuté věci, prý to přináší smůlu. Vracet se k některým "kauzám" je potřeba, protože je nutné držet krok s těmi, kdo takové kauzy neustále oživují. Návrh na rozšíření parkovacích ploch u ZŠ Jana Husa, ve všech návrzích rovnou na úkor zeleně, to je zrovna takový případ. Tak si to dáme znova.

   Odbor dopravy, komise pro dopravu, komise pro životní prostředí, snad i samotná ZŠ se opakovaně zabývají pokusem o rozšíření parkovacích ploch v okolí školy. Je to nelehký úkol, není kde místo brát.

   A tak se naprosto vážně jedná třeba o tom, že se pustí auta do zákazu vjezdu, aby mohl rodič jezdit doslova před hlavní vchod školy, a to v době, kdy v těch místech stojí žáci a čekají, až se škola otevře. Nebo se naprosto vážně jedná o tom, že se vytvoří parkoviště místo části přilehlého parku. To už tady bylo.

   Kolem voleb pokusy na čas ustaly, nyní se vrací na scénu, rovnou vypracovaná studie na jednání komisi dopravní. Návrhů je hned několik.

Komise dopravní Z Á P I S č. 05/2019 z jednání, které se konalo dne 18.09.2019 od 14:30 hodin v zasedací místnosti č. 145 v budově MěÚ Písek, Budovcova 207 v Písku

ad 4)   Ing. Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy, seznámil členy a hosty dopravní komise s návrhy zkapacitnění parkovacích míst v okolí ZŠ Jana Husa dle dílčích studií zpracovaných Ing. Jiřím Hanzlem, Ph. D.

a) Zkapacitnění parkovacích míst v Zeyerově ul. před tělocvičnou ZŠ Jana Husa

Jedná se o vytvoření cca 5-6 nových podélných parkovacích stání v odstavném pruhu vozovky z přilehlého zeleného pásu a z části chodníku s rozšířením chodníku ubouráním stávající zídky před tělocvičnou (u bývalé školní zahrady).

b) Zkapacitnění parkovacích míst v Zeyerově ul. před budovou ZŠ Jana Husa

Jedná se o vytvoření cca 6 nových podélných parkovacích stání v odstavném pruhu vozovky v místě stávající autobusové zastávky až po vjezd do areálu ZŠ Jana Husa a dále na protější straně školy cca 3-4 nových podálných parkovacích stání zřízením odstavného pruhu vozovky v místě stávající zeleně – keřů s náhradou autobusová zastávky „Zeyerova, jako zastávkového zálivu v na východní straně parku ul. Husovo nám. ve variantním řešení s vyznačením vjezdu do školy vodorovným dopravním značením, nebo stavební úpravou /pro zákaz parkování vozidel v prostoru vjezdu/.

c) Zkapacitnění parkovacích míst v ul. Heritesova

Jedná se o vytvoření cca 12 nových šikmých parkovacích stání v odstavném pruhu jednosměrné vozovky z přilehlého části chodníku s rozšířením chodníku o stávající plochu stávajících předzahrádek před domy – předpoklad výkupu pozemků městem Písek.

d) Zkapacitnění parkovacích míst v ul. Husovo nám

Jedná se o vytvoření cca 6 nových podélných parkovacích stání zřízením odstavného pruhu vozovky v místě stávající zeleně pod objektem Okresní správy sociálního zabezpečení.

e) Zkapacitnění parkovacích míst v ul. Karla Čapka

Jedná se o vytvoření cca 6 nových podélných parkovacích stání zřízením odstavného pruhu vozovky v místě stávající zeleně s odstraněním 4 ks stromů – javorů u objektu Střední průmyslové školy Písek.

Z krátké diskuse vzešel následující návrh na usnesení:

Usnesení DK č.11/19

Dopravní komise po provedené prezentaci vzala informaci o dopravní studii na rozšíření počtu parkovacích stání v okolí ZŠ Jana Husa včetně záměru přemístění stávající autobusové zastávky „Zeyerova“ na východní stranu Husova nám. na vědomí bez připomínek

Hlasování 5 – 0 – 0 Usnesení bylo přijato. >>>

   Ze zápisu mi není jasné, jestli se má vybrat jeden z návrhů, nebo jestli se mají realizovat všechny.

Zato je mi jasné, že všechna navrhovaná místa patří mezi přístupové cesty dětí, které chodí do školy pěšky a rozšířením parkovacích kapacit v navrhovaných místech se zvýší riziko střetu dítěte s autem.

   Také v zápisu komise pro životní prostředí najdeme o záměrech zmínku:

<< … Jako čtvrtý bod programu bylo různé. Ing. Šatra informoval členy komise ŽP o tom, že v případě akce Revitalizace parku na Husově náměstí a Založení parku Svatý Václav došlo k dohodě ohledně autorských práv ke studiím. V této souvislosti Ing. Šatra informoval členy komise ŽP o záměru odboru dopravy MěÚ Písek řešit parkování osobních vozidel pro Základní školu Jana Husa na úkor parku a dále o záměru vybudovat ve východní části parku novou autobusovou zastávku. Až bude mít odbor životního prostředí MěÚ Písek k dispozici podklady k tomuto záměru, bude s nimi komise ŽP seznámena a záměr bude v komisi ŽP projednán. >>

 

   Čarovat se kolem školy opravdu nedá, buď tam pohodlným rodičům vadí děti, zákaz vjezdu, park, trávník, předzahrádky, chodníky… ale vynalézavosti se meze nekladou, teď už se nehledá schůdné řešení, ale natvrdo se jde přes předzahrádky, chodníky i za cenu přestěhování zastávky někam na kraj parku!

   A tak zatímco se napříč republikou razí cesta odklonění automobilové dopravy od školských zařízení (už třeba jen pro takovou hloupost, jakou je bezpečnost dětí), u ZŠ Jana Husa se snad ještě usilovněji, za pomoci studie, hledá cesta, jak k té škole dostat co nejvíc aut.

   Jak těm dětem nacpat auta pohodlných rodičů pomalu až do tříd. Místo toho, aby se město, a škola, snažili zdůraznit potřebu rozvoje a využití MHD ve městě, třeba právě pro dopravu dětí do škol, kterou by žáci mohli využívat,(snížení emisí je vedlejší efekt, snížení dopravy ve městě jakbysmet) o rozvoji cyklodopravy ani nemluvě, místo toho se vybetonuje kus města, aby se pro pár desítek minut – 5x v týdnu, nacpalo ke škole co nejvíc aut.

   Popírá se tím to, co se dětem snaží jiní vštípit jako pravidla, třeba víc pohybu, třeba víc společně stráveného času s rodiči (i cesta do školy se počítá), nevyjímaje pravidla silničního provozu při parkování(u školy), která většina rodičů soustavně a v přítomnosti dětí porušuje.

   Věřím, že předložená studie neobsahuje data, kolik rodičů opravdu musí děti do školy vozit autem, protože bydlí daleko, a nemají dobré dopravní spojení, protože právě kolem půl osmé jedou do práce, a cestou svezou dítě, protože mají zdravotní důvod, proč nejít pěšky. Věřím, že nikomu nezáleží na tom, co si děti do života vlastně odnesou, když od první třídy vidí, co se kolem návozu dětí do školy děje a když uvidí, jak nevhodně se ta situace řeší.

   Takže zatímco jinde se kolem škol tvoří pěší zóny, zóny klidu, zavírají se ulice, omezuje se doprava, u nás se jde opačnou cestou. A jako bonus se kvůli tomu zničí zeleň, chodníky, přestěhuje se zastávka do parku, vše jen pro pohodlí neukázněných rodičů, kteří své děti vozí do školy na poslední chvíli, parkují jak je napadne, bez respektu k pravidlům, k ostatním, k vlastním dětem.

   Já to vnímám jako prohru, jako ztrátu několika příček na žebříčku hodnot kvalitního života, jako jeden z kroků špatným směrem, kdy věc-auto dostane přednost před bezpečím človíčka, dětí, které nemají jinou možnost volby, než věřit nám, dospělým, že se o ně dobře postaráme. Je tohle výsledek dobré péče o bezpečnost a zdraví našich dětí?

   A nejen že se zároveň ničí životní prostředí lidem, kteří v okolí školy žijí, záborem zeleně a chodníků, ale na úkor člověka se podporuje zatížení města dopravou na exponovaném místě. Opravdu chytré řešení ve 21. století!

 

P.S. Opravdu bych chtěla vědět, jak studie na parkování kolem ZŠ Jana Husa zapadá do téhle studie, s ne úplně jasnou cenou:

3. listopadu 2016 přijala RM

Usnesení č. 632/16 schvaluje uchazeče Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská33a, 636 00, IČO 44994575 za celkovou cenu 950.000 Kč bez DPH, jehož nabídka byla podle kritéria nejnižší nabídkové ceny hodnocena jako nejvhodnější, dodavatelem veřejné zakázky „Zpracování studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisní zóny ve městě Písku“

Celková cena bez DPH činí 950 000,-Kč Zákonné DPH činí 199 500,-Kč

Celková cena včetně DPH činí 1 149 500,-Kč

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.04.2017

uzavření smlouvy o dílo se společností Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., IČO: 44994575, Líšeňská 33a, 636 00 Brno, za celkovou cenu 1 149 500,-Kč bez DPH na zpracování Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisní zóny ve městě Písku.

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 27.03.2017 >>

 

A namátkou vyjádření k záboru zeleně U Václava, v minulosti:

Pozemek parc. č. 857/2 o celkové výměře 381 m2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – zeleň. Žadatelé nemají dluh vůči městu Písek.

Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise doporučuje prodej části pozemku.

Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření Osadního výbor sv. Václav: Bude sděleno přímo na zasedání zastupitelstva města.

Vyjádření odboru ŽP:

S takto navrženým záborem zelených ploch odbor ŽP zásadně nesouhlasí. Odbor chápe, že je důležité mít u prodejny svá parkovací místa, ale zřizovat je pouze na úkor záboru veřejné zeleně je nepřijatelné. Je nutno zde projekčně navrhnout možná řešení jak parkovacích ploch, tak maximální zachování veřejné zeleně. Ochrana zeleně je bez pochyby veřejným zájmem a musí tím pádem mít přednost před zájmem soukromím v podobě parkování. >>

 

POZNÁMKA REDAKCE: 15.10.2019 

Přiložená dopravní studie zpracovaná Ing. Jiřím Hanzlem, Ph.D. na základě vyžádaného materiálu na odboru dopravy 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

15. 10. 2019 (15:02)  –  Martin Zborník

0
0

K uvedenému textu přikládám dopravní studie zkapacitnění parkovacích míst v okolí ZŠ Jana Husa zpracované Ing. Jiřím Hanzlem, Ph. D. na základě vyžádaného materiálu na odboru dopravy.

Odpovědět

16. 10. 2019 (00:50)  –  Michaela Šťastná

0
0

Děkuji za doplnění, a připomínám, že tohle je studie ul. Zeyerova, kterou ještě komise ŽP neprojednávala, projednávala ovšem JINOU, která se dotýká přímo parku, ze zápisu:

3. Jako třetí bod programu byla projednána„Revize studie úprav parku na Husově náměstí“, která řeší vybudování nové autobusové zastávky a parkovacích míst pro osobní automobily v prostoru parku na Husově náměstí.
Členům komise ŽP byly podklady s předmětným návrhem zaslány předem, a to prostřednictvím e-mailu.Po proběhlé diskuzi komise ŽP přijala následující usnesení:
„Komise životního prostředí souhlasí s vybudováním šikmých parkovacích stání na severním okraji parku na Husově náměstí, nesouhlasí s vybudováním autobusové zastávky ve východní části parku na Husové náměstí a souhlasí s vybudováním podélných parkovacích stání na jižním okraji parku na Husově náměstí“. O tomto bylo hlasováno s výsledkem: Pro: 6, Proti:0, Zdržel se: 1.
Následně bylo zjištěno, že komise ŽP neobdržela aktuální verzi úprav parku na Husově náměstí, a to konkrétně dopravní studii „Písek, ul Zeyerova a Husovo náměstí –zkapacitnění parkovacích míst“.Předmětná studie a navrhovaná opatření budou projednány na příštím jednání komise ŽP.

Nevím co si o tom myslet, komise ŽP souhlasí s tím, aby byla vybudována parkovací místa na ÚKOR parku, ale ještě neví, jak bude prostor upraven v okolních ulicích. Nemyslím si, že zrovna tohle je něco, co by se mělo posuzovat na etapy. Copak musíme vždycky zpracovat všechno, co nám položí na stůl, i když víme, že je to jen část skládačky? Až se ta skládačka složí celá, bude pozdě hořekovat nad tím, že je to zbytečné, drahé apod.

A už vůbec nechápu, proč se někdo přiklání k tak rozsáhlému zásahu v okolí školy, na úkor předzahrádek, na úkor PARKU, když u nemocnice vzniká nové parkoviště a je v dochozí vzdálenosti.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.