Přihlášení

Bazén-nejčerstvější informace

5. 8. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (4) | Vaše názory

V pondělí se konalo mimořádné zasedání rady města, na pořadu byly jen dva body, účast radních byla stoprocentní na začátku, později se jeden radní ztratil, ale protože přes rok nám radnice tají jména u hlasování, tak to byl asi třetí místostarosta, jak je avizováno v úvodu zápisu. Rada města totiž opět zasedala on-line, to raději nebudu komentovat, a bez komentáře předkládám i zápis z tohoto zasedání. Jen usnesení bych okomentovala, další pokračování se všemi riziky dál podporuje jen pět radních z devíti, resp. osmi. Hodně smutná bilance. Radní k zasedání nezveřejnili ani tiskovou zprávu, ani videjko, tak aspoň zápis.

ZÁPIS

z mimořádného zasedání rady města, které se konalo v pondělí 02.08.2021 od 14:30 hodin on-line

Přítomni

Mgr. Vanžurová, Ing. Hladík, Ing. arch. Trambová, JUDr. Veselý, Mgr. Janovský, Ing. Franců, MUDr. Chytrý, MUDr. Turek, MUDr. Němeček

Omluveni: –

PROGRAM

1) „Nový plavecký bazén – Písek“, příkazní smlouva s novým administrátorem veřejné zakázky, schválení Registrace akce a Podmínky čerpání investiční dotace poskytnuté z Národní sportovní agentury

2) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Oprava teras, Jesle Písek

JEDNÁNÍ

Písemné materiály k jednotlivým bodům jsou přiloženy k originálu zápisu.

Jednání rady města probíhalo on-line. Jednání zahájila a řídila starostka Mgr. Eva Vanžurová. Konstatovala, že zápis z minulého jednání rady byl řádně ověřen a nepřišly k němu žádné připomínky. Z dnešního jednání se nikdo omlouvá, dřívější odchod nahlásil JUDr. Veselý. Jako ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhuje starostka Ing. Hladíka.

Hlasování o ověřovateli: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Hlasování o programu: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

K bodu 1) „Nový plavecký bazén – Písek“, příkazní smlouva s novým administrátorem veřejné zakázky, schválení Registrace akce a Podmínky čerpání investiční dotace poskytnuté z Národní sportovní agentury

Na jednání byl přítomen zástupce advokátní kanceláře Havel&Partners JUDr. Csorba. Krátkou rekapitulaci přednesl Ing. Filip a uvedl, že se v tomto materiálu jedná o příkazní smlouvu.

Ing. Trambová – jedná se i o řešení podnětu, který byl zaslán na ÚOHS.

Ing. Hladík – na základě vyjádření advokátní kanceláře Havel&Partners a vyhodnocení rizik, které pokračování výběrového řízení přinese, je pro ukončení VŘ.

Ing. Trambová – město má příslib 90 mil. Kč dotace z NSA a 20 mil. Kč od JčK.

Ing. Franců – zastavit řízení by nikomu neprospělo, veřejnost čeká, kdy se konečně začne budovat nový bazén. Nepodporuje ukončení VŘ a vyhlášení nového.

* JUDr. Csorba – kancelář nepreferuje zrušení VŘ, pouze upozornila na právní rizika, která lze ale řešit. Zrušení zakázky není z hlediska časového ideální. Stávající řízení s sebou nese riziko, protože je velké množství dotazů, každá další úprava prodlužuje lhůtu dokončení. Máme příslib revize projektové dokumentace od projekční kanceláře. Cílem vyjádření AK bylo seznámit s riziky a upozornit na prodloužení lhůt. Z hlediska právního se jedná o řešení technické, které lze právně ošetřit. Zda by zrušení a vypsání nového VŘ něco přineslo, je těžké predikovat, dotazy budou pokračovat a mohly by prodloužit i nové VŘ. Nelze garantovat nic pozitivního, byla by spekulace odhadovat další vývoj.

JUDr. Veselý – všichni známe situaci kolem bazénu, domnívá se, že velké množství dotazů svědčí spíše o snaze bojkotovat akci.

Starostka – zdá se jí předčasné ukončit VŘ, počkáme na vyjádření ÚOHS, nyní potřebujeme schválit příkazní smlouvu.

JUDr. Csorba – na ÚOHS byl podán pouze neformální podnět k prozkoumání zakázky, ÚOHS není vázán žádnou zákonnou lhůtou, dokud nerozhodne o zahájení správního řízení. Vyjádření může trvat delší dobu.

Ing. Filip – rada města schválila administrátora zakázky a nemáme smlouvu, mohou se objevit další právní dotazy, které musí odbor řešit sám nebo prostřednictvím objednávek u AK. Potřebujeme mít smlouvu s administrátorem, odbor na právní dotazy nemůže adkevátně reagovat, mohlo by dojít k patové situaci.

Starostka – schválením smlouvy nás může AK zastupovat i v komunikaci s ÚOHS.

Ing. Trambová – nyní dotazy nechodí, ale minulý týden přišla výzva z ÚOHS na doplnění informací, toto by měl řešit již administrátor ve spolupráci s odborem, proto potřebujeme smlouvu, nevíme, kolik těch právních dotazů bude.

JUDr. Csorba – upozorňuje, že je zde i dotaz na navýšení cen stavebních materiálů a případnou změnu ceny zakázky. Současná situace na trhu se stavebním materiálem může vést k tomu, že nebude možné zakázku vysoutěžit za původní cenu. Na toto reaguje i MMR vydáním metodického pokynu a výzvou ošetřit inflační doložku ve smlouvě.

MUDr. Němeček – navrhuje pověřit advokátní kancelář ukončením VŘ a zadáním nového.

JUDr. Csorba – obě cesty, pokračovat nebo zrušit VŘ, považuje AK za schůdné, záleží na rozhodnutí rady.

Ing. Filip – rada města již rozhodla o pokračování. Nyní jsme vázáni cenou, kterou schválilo ZM, nevíme, jaké přijdou nabídky uchazečů. Pokud bychom přistoupili na inflační doložku, došlo by k úpravě ceny, kterou musí schválit ZM.

Ing. Franců – jakékoliv oddálení i v souvislosti se situací na stavebním trhu prodražuje stavbu.

Ing. Hladík – s ohledem na platné referendum nás čeká investice do starého bazénu. Víme, že bude problém, ať VŘ zrušíme nebo ne.

Ing. Trambová – navýšení ceny prověří jen VŘ. Předem se vzdávat nemá smysl, nevíme, co bude dál. Sehnali dotační peníze ve výši 25 % ceny, pojďme věc dotáhnout.

Starostka – při schválení ceny se nepočítalo s dotací, kterou má nyní město přislíbenou, navrhuje hlasovat samostatně o každém bodu.

Usnesení č. 459/21

Rada města

1) schvaluje návrh příkazní smlouvy s HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátní kanceláří, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO: 26454807,

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 3 (v té době přítomných)

2) schvaluje Registraci akce a Podmínky čerpání investiční dotace z Národní sportovní agentury na realizaci projektu „Nový plavecký bazén, Písek“.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 1 (v té době přítomných)

Zodpovídá: Ing. V. Filip

 

* Text opraven 8.8.2021 – tedy po upozornění na chybu při kopírování.

0
0

Diskuze k článku +

6. 8. 2021 (09:52)  –  Michal Čapek

0
0

Dobrý den čtenářům Píseckého světa,

již dlouhou dobu se nezapojuji do zdejších diskusí, z důvodů, které jsem v minulosti uvedl. Ovšem zde se vyjádřit musím.

V tomto příspěvku od paní Šťastné je uvedeno, že JUDr. Csorba (z advokátní kancelář Havel&Partners) preferuje zrušení výběrového řízení.

Ovšem v oficiálním zápisu je uvedeno, hned v první větě vyjádření JUDr.Csorby , že advokátní kancelář nepreferuje nepreferuje zrušení VŘ.

Uvádím odkaz na zápis ze stránek města:
https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=39979

Nevím, jak taty chyba vznikla, snad omylem, protože v textu je více chyb, které zjevně vznikly při kopírování textu z PDF na tyto stránky. Ovšem při obvyklé důslednosti autorky je na místě se zamyslet proč řádně nezkontrolovala svůj vlastní příspěvěk, aby odpovídal skutečnému zápisu.

Uveřejňovat zápisy je zcela v pořádku, je dobře že jsou uvedeny i na jiných místech než oficiálních stránkách města, ovšem zveřejňovat pozměněné zápisy je z mého pohledu za hranou.

Přeji hezký den

S pozdravem

Michal Čapek

Odpovědět

6. 8. 2021 (10:56)  –  Michaela Šťastná

0
0

Děkuji panu Čapkovi za upozornění a ani já nevím, jak vznikla chyba.
Pravda je, že kopírované texty nekontroluji, nikdy nikde ve svých příspěvcích, protože jsem si nepřipouštěla možnost, že udělám při kopírování chybu, což se-jak je vidět, stalo.

Je pravda, že nesouhlasí text a dokonce vidím i tu chybu, kdy část věty první je rozdělena a vložena až za větou třetí – a vznikl z toho nepřehledný guláš.
"" Text v zápisu zní:
JUDr. Csorba – kancelář nepreferuje zrušení VŘ, pouze upozornila na právní rizika, která lze ale řešit. Zrušení zakázky není z hlediska časového ideální. Stávající řízení s sebou nese riziko, protože je velké množství dotazů, každá další úprava prodlužuje lhůtu dokončení. Máme příslib revize projektové dokumentace od projekční kanceláře. Cílem vyjádření AK bylo seznámit s riziky a upozornit na prodloužení lhůt. Z hlediska právního se jedná o řešení technické, které lze právně ošetřit. Zda by zrušení a vypsání nového VŘ něco přineslo, je těžké predikovat, dotazy budou pokračovat a mohly by prodloužit i nové VŘ. Nelze garantovat nic pozitivního, byla by spekulace odhadovat další vývoj.

Mnou vyrobená kopie, chyba je napsaná velkými písmeny:
JUDr. Csorba – kancelář nePOZORNILA NA PRÁVNÍ RIZIKA, KTERÁ LZE ALE ŘEŠIT. Zrušení zakázky není z hlediska časového ideální. Stávající řízení s sebou nese riziko, protože je velké množství dotazů, každá další úprava prodlužuje lhůtu dokončení. PREFERUJE ZRUŠENÍ VŘ, POUZE UMáme příslib revize projektové dokumentace od projekční kanceláře. Cílem vyjádření AK bylo seznámit s riziky a upozornit na prodloužení lhůt. Z hlediska právního se jedná o řešení technické, které lze právně ošetřit. Zda by zrušení a vypsání nového VŘ něco přineslo, je těžké predikovat, dotazy budou pokračovat a mohly by prodloužit i nové VŘ. Nelze garantovat nic pozitivního, byla by spekulace odhadovat další vývoj.""

Chyba, na kterou upozorňuje pan Čapek vznikla mým kopírováním textu a rozdělila první větu na dvě části, obě části věty v textu ovšem zůstaly. Text nebyl účelově rozdělen, ani upraven, nedělám takové úpravy u žádných kopií textů. V zápisu kousek dál je stejná gramatická chyba jako v mé kopii (nemůže adkevátně), ani to jsem neopravovala, já kopíruji i s chybama v původních textech.

Nezbývá než poděkovat panu Čapkovi za upozornění na chybu v textu, která vznikla mým kopírováním textu a omluvit se čtenářům, za nesrozumitelný text.

Odpovědět

6. 8. 2021 (11:43)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tak, jsem ráda za upozornění na chybu v textu, ale neponechám bez poznámky narážky pana Čapka v jeho příspěvku-směrem k mé osobě.
Namísto prostého upozornění na chybu v textu se pan Čapek ihned dopouští spekulací, z jakých důvodů k chybě v textu došlo. A dokonce jsou jím ony spekulace rovnou klasifikovány jako úmysl pozměňování dokumentu!
Jako důkaz svého spekulativního tvrzení rovnou přikládá odkaz na mou pečlivost, cituji:
"Ovšem při obvyklé důslednosti autorky je na místě se zamyslet proč řádně nezkontrolovala svůj vlastní příspěvěk, aby odpovídal skutečnému zápisu."

Nejsme s panem Čapkem přátelé, nevím odkud pramení jeho znalost mých vlastností, že si troufá přisoudit mi vlastnost důslednost.
Nevím proč se nedokáže smířit s tím, že jsem prostě jen blbě okopírovala text, ale rovnou hloubá a chce se zamýšlet nad tím, proč si nekontroluji okopírovaný text.
Proč se nedokáže smířit s tím, že jsem si doteď nepřipustila, že mohu udělat chybu při kopírování, a že jsem na tom stejně jako on a nekontroluji si, co jsem napsala, resp. okopírovala!
Já bych také mohla spekulovat o tom, proč se v jednom komentáři dopustil JUDr. Čapek tolika chyb, ale neudělám to, beru to tak, že to buď po sobě nečetl, nebo takhle pořád píše, no a co? (nepreferuje nepreferuje zrušení VŘ.; jak taty chyba; zamyslet proč; vlastní příspěvěk; dobře že; místech než; )

A když už nám sem pan Čapek nepíše, z důvodů, které uvedl dříve, třeba na tento můj komentář bude reagovat jinde, v jiném médiu, a tam své chyby (a spekulace) vysvětlí, kdoví … :-)

Odpovědět

16. 8. 2021 (11:11)  –  Michaela Šťastná

0
0

Příkazní smlouva na nového administrátora veřejné zakázky je uzavřena ve výši 250 tisíc Kč s tím, že lze navýšit o dalších 100 tisíc Kč podle provedených úkonů, takže celkem až 300 000,- Kč bez DPH.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.