Přihlášení

Bazén se projedná na mimořádném zasedání

10. 11. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Jak jsem již psala, starosta města rozhodl o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva s jediným bodem programu, kterým je rozhodnutí o dalším postupu akce “Nový plavecký bazén v Písku“. Veřejnost je pozvána na zasedání zastupitelstva města, které se koná v pondělí 20.11.2023 od 15:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku. Osobně si myslím, že časem je začátek zasedání veřejnosti příznivě nakloněn, doufám, že tentokrát se do sálu přijde na rozhodnutí zastupitelů podívat víc občanů než obvykle.

   Protože určitě bude co sledovat už jen pro navržená usnesení.

Zastupitelstvo města:

1. závěrečnou zprávu Výboru zastupitelstva pro bazén

a) projednalo

b) jiné usnesení,

 

2. a) schvaluje

b) schvaluje s připomínkami

c) neschvaluje

pro případ, pokud to umožní výsledek nového referenda, k realizaci variantu: Zachování stávajícího bazénu jako dočasné řešení na cca 25 – 30 let: prostá oprava bazénu včetně prosté rekonstrukce venkovní části na stav, který vydrží užívání veřejností dalších 25-30 let a pozastavení příprav stavby nového bazénu po dobu cca 15-20 let a současně ukládá RM zajistit potřebné podklady pro její realizaci, zejména ukládá RM připravit na příští jednání ZM podklady pro vyhlášení referenda s otázkou:

Jste pro rekonstrukci stávajícího bazénu prodlužující jeho životnost na 25-30 let a pro pozastavení přípravy stavby nového bazénu na dobu 15 – 20 let?“

 

3. a) schvaluje

b) schvaluje s připomínkami

c) neschvaluje

pro případ, pokud to umožní výsledek nového referenda k realizaci variantu: Zachování stávajícího bazénu jako dočasné řešení na cca 25 – 30 let s rekonstrukcí venkovní části na stav, který vydrží užívání veřejností dalších 25-30 let + doplnění zábavních prvků se životností 25 – 30 let a pozastavení příprav stavby nového bazénu po dobu cca 15-20 let a současně ukládá RM zajistit potřebné podklady, zejména stavební program rekonstrukce dostatečně projednaný s veřejností a s odbornou veřejností a dále ukládá RM připravit na příští jednání ZM podklady pro vyhlášení referenda s otázkou:

Jste pro rekonstrukci a modernizaci stávajícího bazénu prodlužující jeho životnost na 25- 30 let a pro pozastavení přípravy stavby nového bazénu na dobu 15 – 20 let?“

4. a) schvaluje

b) schvaluje s připomínkami

c) neschvaluje

pro případ, pokud to umožní výsledek nového referenda k realizaci variantu Zachování stávajícího bazénu jako definitivní řešení bez stavby nového bazénu a současně ukládá RM zajistit potřebné podklady, zejména stavební program rekonstrukce dostatečně projednaný s veřejností a s odbornou veřejností a dále ukládá RM připravit na příští jednání ZM podklady pro vyhlášení referenda s otázkou:

Jste pro celkovou rekonstrukci a modernizaci či novostavbu v místě stávajícího bazénu prodlužující nebo umožňující jeho životnost na dobu dalších 50 – 100 let a pro úplné zastavení přípravy stavby nového bazénu v jiném místě než je stávající bazén?“

 

5. a) schvaluje

b) schvaluje s připomínkami

c) neschvaluje

k realizaci variantu: Stavba nového bazénu již nyní, co nejdříve, dle prováděcí projektové dokumentace (pro realizaci díla), včetně venkovního areálu a wellness části, dodávky interiérů a vnitřního vybavení, zpracované společností PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 27118436, se sídlem Malátova 395/13, 15000 Praha a současně ukládá RM zajistit bez zbytečných odkladů zadání zakázky na stavbu nového bazénu v procesu řádného řízení o zadání nadlimitní zakázky s limitní hodnotou zakázky ve výši 468 mil. Kč (vlastní stavba) cenová úroveň kontrolního rozpočtu II.Q 2022) + nárůst inflace ve stavebnictví dle údajů ČSÚ ke dni zahájení zadávání zakázky, popř. Zpřesněný kontrolním rozpočtem k okamžiku zahájení zadávání, bez použití inflační doložky o možném navýšení ceny stavby během provádění stavby a současně ukládá RM nejpozději do dokončení stavby nového bazénu připravit a ZM předložit k rozhodnutí varianty dalšího možného využití areálu a stavby stávajícího bazénu pro dobu po dokončení nového bazénu. a dále ukládá finančnímu odboru zařadit částku 40 mil Kč (bez DPH) do rozpočtu města (do výdajové kapitoly 740) na rok 2024 na zahájení stavby nového bazénu.

 

6. a) schvaluje

b) schvaluje s připomínkami

c) neschvaluje

k realizaci variantu: Stavba nového bazénu již nyní, co nejdříve, s prověřením možnosti souběžného provozování obou bazénů a to u stávajícího bazénu i jeho venkovní části po dobu 25-30 let, dle prováděcí projektové dokumentace (pro realizaci díla), včetně venkovního areálu a wellness části, dodávky interiérů a vnitřního vybavení, zpracované společností PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 27118436, se sídlem Malátova 395/13, 15000 Praha s limitní hodnotou zakázky ve výši 468 mil. Kč (vlastní stavba) cenová úroveň kontrolního rozpočtu II.Q 2022) + nárůst inflace ve stavebnictví dle údajů ČSÚ ke dni zahájení zadávání zakázky, popř. zpřesněný kontrolním rozpočtem k okamžiku zahájení zadávání bez použití inflační doložky o možném navýšení ceny stavby během provádění stavby a současně ukládá RM zajistit bez zbytečných odkladů zadání zakázky na stavbu nového bazénu v procesu řádného řízení o zadání nadlimitní zakázky a prověřit z hledisek provozního, stavebně technického a zejména finančního možnost souběžného provozování stávajícího a nového bazénu ve střednědobém horizontu 25-30 let a výsledek prověření předložit ZM před dokončením stavby nového bazénu k rozhodnutí s návrhem rozhodnutí, zda zachovat či nezachovat souběžný provoz obou bazénů po dobu 25-30 let. a dále ukládá finančnímu odboru zařadit částku 40 mil Kč (bez DPH) do rozpočtu města (do výdajové kapitoly 740) na rok 2024 na zahájení stavby nového bazénu

 

   Ať už jsem byla bývala čekala na závěry šetření výborem ledasco, až tak dalece jsem o možnostech řešení nepřemýšlela. Téma bazén není úplně tím stěžejním v mém žebříčku utvoření si světonázoru.

   Co se týče bazénu, ano, nesouhlasila jsem s návrhem přestavby stávajícího bazénu na aquapark s doplňky, souhlasila jsem se stavbou nového bazénu (ne aquaparku) na jiném místě, kterým se stala kasárna, která zvítězila v anketě veřejnosti. V okamžiku, kdy byla představena první studie na stavbu bazénu v kasárnách jsem považovala téma za vyřízené.

   Pravda, už tehdy se podařilo jen těsnou většinou radních prosadit jinou lokalitu pro umístění bazénu, ale nakonec, kdy se k bazénu v kasárnách připojila i všesportovní hala, bylo za mě téma elegantně vyřešeno nejpozději v roce 2019.

 

   Tady by si všichni měli uvědomit, že další postup (2019) se odvíjel jako čirá manipulace několika jedinců vedení města, tedy nebyl projevem vůle plynoucí z dohod a referenda. Současná místostarostka se stala předsedkyní pracovní skupiny „Pro kasárna“ a přes nesouhlas mnoha členů skupiny se jí podařilo prosadit vymístění bazénu a haly mimo území kasáren a tím se vrátilo místo pro bazén zpět pod lesárnu.

   Celý tento postup jednoznačně dokazuje, že několik jedinců (ne nutně tehdy zvolených) usilovalo a usiluje o prostor kasáren jako zdroj vlastního či zprostředkovaného byznysu. Ačkoliv se jedná o majetek města, několik let je vyvíjena snaha kasárna rozporcovat a přeprodat.

Já osobně neměním názor, že město si zaslouží „sportovní kout“ a kasárna mi připadají víc než vhodná.

   Ale tahle možnost nebude na stole, podle navržených usnesení ani nerozpoznám, zda výbor zastupitelům jednu z variant doporučuje, jak měl učinit dle usnesení:

Usnesení č. 260/22

Zastupitelstvo města

1. zřizuje výbor zastupitelstva pro bazén pro porovnání variant řešení bazénu v Písku, který bude složen ze zástupců volebních stran zastoupených v Zastupitelstvu města Písku,

2. vyzývá všechny volební strany zastoupené v Zastupitelstvu města Písku k nominaci členů do výboru do 31.12.2022,

3. ukládá zastupitelům Markovi Andělovi, Bc. Jiřímu Černému, Lukáši Nebesovi (iniciátoři nového referenda) předložit popis konkrétního stavebního programu k rekonstrukci stávajícího bazénu Pod hradbami do 31.03.2023,

4. stanoví předběžný rámec nákladů na odborné, popř. znalecké posouzení výstupů výboru na částku 500.000 Kč,

5. ukládá výboru, aby závěrečný výstup s doporučením dalšího postupu vyhotovil a poskytl Zastupitelstvu města Písku nejpozději do 30.09.2023

 

 

P.S. Pro oživení paměti přehled přijatých usnesení zvolených od roku 2010, počtěte si o tom, jak jsou ve svých názorech vrtkaví.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=19151

 

   A že tu jde zase především o byznys (pro vybrané) dokládá snaha nacpat bazén do místa, kam se nehodí, sportovní halu naporcovat – kus nacpat do středu města a kus do tělocvičny …. nebo se to děje pro dobro obyvatel města?

 

0
0

Diskuze k článku +

11. 11. 2023 (18:14)  –  Luděk Blaha

0
0

Píše se rok 2038.
Výběr ze zpráv jednoho z regionálních zpravodajských webů…
* Lidstvo udělalo další krok v osidlování Marsu
* Písečtí zastupitelé budou rozhodovat o projektu plaveckého bazénu v zábavním parku na Živci

Odpovědět

20. 11. 2023 (23:49)  –  Michaela Šťastná

0
0

Po dnešku je možné i tohle.
Protože až se bazén z pod lesárny odloupne, kasárna už město vlastnit nebude, místo po starém bazénu jakbysmet, tam bude vládnout byznys a v lese je přece tolik místa na atrakce …

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.