Přihlášení

Candrbáliště v parku – ROZHODNUTÍ

25. 7. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Vaše názory

Možná, že někoho z vás zajímá, jak dopadlo jednání RM o komunikaci na Jihu a candrbálišti do parku. Tak můžete číst, přidala jsem komentář.

< K bodu 13) Návrh na schválení dodavatele „Oprava povrchu komunikace na sídlišti Jih v Písku“

MUDr. Tyll – někteří obyvatelé sídliště Jih říkají, že je oprava zbytečná?

Ing. Filip – jedná se pouze o povrchovou úpravu vozovky, akci realizují Městské služby, které mají na opravy komunikací každoročně alokovány určité finanční prostředky. Domnívá se, že pokud by akce nebyla potřebná, MSP by ji nerealizovaly.

Ing. Franců – realizaci podporuje, jedná se o středovou komunikaci vedoucí celým sídlištěm. Občané, co se ozývají, bývají v menšině, většina občanů tuto opravu uvítá.

Usnesení č. 396/18

Rada města po projednání

1. schvaluje účastníka STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, 15000 Praha 5, IČO: 608 38 744 snabídkovou cenou 1.271.277,52 Kč bez DPH, jehož nabídka byla podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava povrchu komunikace na sídlišti Jih v Písku“ a pověřuje jednatele Městských služeb Písek s. r. o. podpisem smlouvy.

2. schvaluje… >

  Komunikace na Jihu se tedy podle rozhodnutí RM opravovat bude. Protože se do zápisu nejspíš dává to nejdůležitější z rozpravy, zjistíme, že je akce potřebná, ale nedozvíme se, proč dostala přednost před jinými. A jedná se pouze o povrchovou úpravu vozovky, tady se nedokážu rozhodnout, jestli se z toho mám radovat, nebo naopak truchlit, nevím totiž přesně, jaká jiná úprava by nás mohla čekat, a co by to pro nás znamenalo.

  Nedá se nic dělat, ale takhle podáno v zápisu, musím se tomu smát. <…"Ing. Franců – realizaci podporuje, jedná se o středovou komunikaci vedoucí celým sídlištěm…"> Směju se, protože kdyby nebyla středová, ale poškozená, nepodporoval by její opravu? Kdyby nebyla poškozená, podporuje ji, protože je středová? Na to navazuje zápis: <…" Občané, co se ozývají, bývají v menšině, většina občanů tuto opravu uvítá." ..> Tak stav komunikace nerozhoduje, rozhodující je počet vítajících obyvatel?

Dobrá, když to shrnu, budeme věřit Městským službám, že vybraly k opravě tu nejpoškozenější komunikaci ve své správě, a proto dostala přednost přede všemi ostatními.

Většina obyvatel opravu uvítá, protože se jedná o středovou komunikaci vedoucí "celým" sídlištěm.

Většina obyvatel se v září hodně podiví, až se sídliště Jih stane uzavřenou obytnou zónou, bez možnosti vjezdu aut. Od kruhového objezdu se do sídliště nevjede kvůli opravě povrchu komunikace (ani na to vydupané parkoviště u školky…), od viaduktu se dostanou pouze na omezené parkoviště u trati! Většina obyvatel bude radostí bez sebe, přinejmenším do 27. září.

 

K bodu 38) Pořádání akcí v Palackého sadech

Na jednání byla přítomna Ing. Cibulková, která uvedla důvody předložení materiálu. Odbor i kulturní komise se přiklání k variantě 3. Její schválení by byl první krok, poté by se připravil záměr, jak by vše mělo vypadat a v čem by spočívaly úpravy v Palackého sadech. Předpokládá se, že jejich realizace by pak probíhala na etapy.

MUDr. Tyll – zavedení závlahy by bylo prospěšné, dotazuje se, co je myšleno zpevněním komunikací?

Ing. Cibulková – došlo by ke zpevnění podloží zejména na trase směrem k Reinerům, přibyly by nějaké plotny pro větší možnost umístění stánků a podobné úpravy. Zatím nebyly řešeny detaily.

MUDr. Tyll – nemáme dostatek informací, jak budou úpravy vypadat. Rada by si měla vyhradit konečné schválení záměru.

Ing. Cibulková – toto je základní informace, počítáme s dalším rozpracováním, až bude vypracována dokumentace, museli bychom jednat i s památkáři, poté předložíme ke schválení.

Ing. Sládek – souhlasí s odborným prověřením možnosti vybudování centrálního parku, jak je běžné v evropských městech, kde jsou herní kouty, oddychová místa apod. Kulturní akce by se zde měly zachovat. Celý projekt by ještě měla schválit rada.

Ing. Franců – komise pro architekturu provedla kontrolu zelených ploch vč. Palackého sadů a konstatovala, že park by potřeboval revitalizaci. Souhlasí s jeho využíváním pro pořádání kulturních akcí.

JUDr. Průša – pokud budeme chtít vzorný trávník, obává se, že zavlažováním dojde k podmočení podloží a stromů, mohl by být problém. Zavlažování takto velké plochy bude znamenat i vysoké finanční náklady. Nevíme o tom nic, kloníme se k pořádání akcí, je třeba prověřit lepší možnosti využívání parku.

Pan Anděl – těžko může v letošním roce proběhnout v parku řádná údržba zeleně, když odboru ŽP byly v rámci úspor sníženy prostředky na provoz a údržbu zeleně.

MUDr. Tyll – navrhuje usnesení: RM pověřuje příslušné odbory MÚ, MSP a CK vypracovat záměr revitalizace a zlepšení podmínek využití Palackého sadů pro pořádání společenských akcí.

JUDr. Knot – problém je, jaký odbor by měl akci realizovat nebo být garantem. Navrhuje odbor ŽP, odbor investic nebo odbor správy majetku. Tajemnice úřadu pověří jednotlivé odbory konkrétními úkoly.

JUDr. Průša – záleží, jaká bude priorita a podle toho rozhodnout, kdo bude mít akci na starost.

 

Usnesení č. 443/18

Rada města pověřuje příslušné odbory MÚ, Městské služby Písek s. r. o. a Centrum kultury města Písek vypracovat záměr revitalizace a zlepšení podmínek využití Palackého sadů pro pořádání společenských akcí.

 

  Inu, tady se zdržím komentáře k vyřčenému, podle mě to zcela vystihuje debata samotná. Chápu, že park není pro některé akce vhodný, a proto se zavedla diskuze o přesunu akcí jinam. Vyšlo z toho ovšem, že se naopak přizpůsobí park těmto a jiným akcím. Proč?

Takové rozhodnutí – a doporučení v materiálech na jednání RM- s sebou nese daleko víc otázek, než odpovědí.

  Nejsem si jistá, jestli jsem u kořenů, kde by měla debata vůbec začít, podle mého je to je koncepce celého města- veřejného prostoru – a jeho využití. Dokud nemáme jasnou představu o uspořádání veřejných prostor celého města, neměla by se vést debata o jeho jednotlivých částech. K čemu povede přebudování náměstí, druhého náměstí, parku, když nevíme, jak s tím naložit a k čemu ta prostranství využít, nebo jestli pro jedno využití se neupraví zbytečně mnoho míst. Jak budou navazovat na další rozvoj ve městě, nebo jeho okolí. Navíc, když se při tom jedná o vysokých nákladech nejen na přebudování, ale i údržbu těchto prostor. A přeci jen malá poznámka k: "...vybudování centrálního parku, jak je běžné v evropských městech,…" . Nejsem si jistá, že svou rozlohou by Palackého sady mohly suplovat centrální parky evropských měst, aby byly schopny takovou funkci plnit.

   Co budu komentovat, je usnesení RM. Jak si ho mám vyložit? Ať ho čtu dokola, nebo s pauzou, nerozumím tomu. Revitalizace s jakým zaměřením? Zaměřením na park, nebo na candrbáliště? Neznamená snad revitalizace obnovu, obnovu parku, Palackého sadů? Proč tedy navíc zlepšení podmínek pro pořádání společenských akcí? Jaké přesně zlepšení, kterým směrem? Kterých akcí, všech, nebo jen některých? V čem přesně se má co zlepšovat? V kolika variantách?

Takhle bych mohla ještě pokračovat, ukončím to. Chci vidět, jak se s tím pověření poperou, co vymyslí, co budou navrhovat, a k čemu to bude.

0
0

Diskuze k článku +

26. 7. 2018 (10:56)  –  Iveta Hodoušová

0
0

Dobrý den všem. Čistě můj názor.
Palackého sady by měly sloužit jako odpočinkově-kulturní místo. Co se týče kulturních akcí, měly by být zachovány, ale v komornější verzi. Divadélka, unplagged vystoupení, jazzové koncertíky, promenádní koncerty, rodinné aktivity a další akce ve stylu programu minulé soboty (akce pořádaná Přáteli Kamenného mostu ke 100. výročí vzniku republiky). Určitě bych omezila akce typu pivních slavností. K tomuto účely by mohlo sloužit letní kino s kapacitou tisíců lidí, případně přilehlé prostory. Kino není využívané a zázemí celkem dobré, určitě lepší než v sadech. Tam by se mohl přesunout i folklorní festival, protože kapacitně park na tolik návštěvníků nestačí, pár lidí sedí, ostatní stojí a nikdo pořádně nevidí. Argumentace, že pokud akce nebudou v centru, přijde na ně méně lidí, mě nepřesvědčuje. Kdo o program skutečně stojí, dojde si o těch pár metrů dál bez problémů.

Odpovědět

5. 8. 2018 (10:14)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jak je možné, že usnesením RM (Usnesení č. 396/18) bylo rozhodnuto o stavbě – opravě komunikace na Jihu, kdy v materiálech k jednání RM je uvedeno : < Vztah k rozpočtu: Akce je kryta rozpočtem města, bude hrazena z fondu na povrchové opravy místních komunikací.> a podle toho radní jistě také hlasovali a přitom se tou samou věcí budou zabývat i zastupitelé, protože peníze na stavbu Městské služby nemají!! Oprava se má hradit z rozpočtu, který se tím má navyšovat!!
V rámci rozpočtových opatření peníze teprve odsouhlasí zastupitelé 16. 8. 2018, protože suma 4 miliony, kterou disponují MS na opravy povrchů se má navýšit a to právě o sumu určenou k opravě komunikace na Jihu!!
Pustím se do prachsprosté spekulace. Někdo přišel na to, že na podzim se dokončí další kus opravy sídliště a nová silnice by se k tomu náramně hodila, jak by dodala té revitalizační akci punc. A lidem, potencionálním voličům, motoristům obzvláště, by bylo co hodit do krmelce předvolebních slibů.
Troufám si opět tvrdit, že povrch silnice na Tř. Přátelství nepatří mezi nejhorší ve městě, oprava dostala přednost účelově, a má sloužit pro jiný účel, než za jakým je prezentována.

Odpovědět

12. 8. 2018 (23:18)  –  Michaela Šťastná

0
0

Podle všeho bude až do října neprůjezdná ulice Preslova a Heritesova, k tomu teď a v září Třída Přátelství – oprava povrch a také na ní až do 14. 8. ten plyn, ale nevšimla jsem si, jestli se s tím už začalo, pomalovaná silnice, tráva a parkoviště už jsou. Jih města se stane neprůjezdný až k nemocnici, tam plynaři budou také. Což asi některým řidičům stejně nevadí, dnes a denně parkují u školky na všech chodnících, ještě nikdy jsem za to neviděla žádné auto s botou a pozdravem od MP. Přitom jsou to pořád stejná auta, stojí tam pravidelně, bez ohledu na to, že jeden z chodníků, na kterém stojí, slouží pro vjezd sanity, hasičů…. A to je tu ještě místo na parkování, co teprve, až se opravy rozjedou naplno!

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.