Přihlášení

Co jiní navařili

10. 2. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Ani historie se nejspíš nezeptá, proč zastupitelstvo města dochází v průběhu let k různým rozhodnutím u jedné věci. Teprve bližším zkoumáním zjistíme, že příčinou třeba bývají volby. Nastoupí noví zastupitelé a tím se mění i názory na projednávané věci. Někdy to však mají hodně složité.

   Minulé vedení města se smluvně zavázalo k neobyčejně vstřícnému kroku při prodeji pozemků. Jedná se o pozemky kolem LIDLu, celou anabázi jsem již popsala mým pohledem.

   A teď přichází na řadu rozhodnutí o dalších ústupcích této společnosti. Na nové zastupitele je tu nachystán dodateček, společnost LIDL by ráda nedodržela jednu z předem dohodnutých podmínek, a dodateček to má ošetřit, a za čerstva je předložena i kupní smlouva rovnou k podpisu. Rozhodnout o něm má ovšem nové zastupitelstvo, kde je záležitost pro většinu z nich zcela nová, se vším, co bylo dosud ujednáno mezi městem a společností, nemají nic společného, ale to dílo mají dokonat.

   Já věřím, že se noví zastupitelé nespolehnou na to, že jejich předchůdci rozhodli bezchybně, a opravdu se s materiály seznámí a hlavně, utvoří si na celou záležitost vlastní názor.

   Celou dobu doufám, že někdo střízlivě zhodnotí celou situaci, která je už vzniklá, a to závazkem minulého vedení města.

  Prodejna LIDL je obklopena pozemky ve vlastnictví města a Autobusové nádraží Písek. Společnost požádala město o odprodej pozemků, za účelem přestavby prodejny. Připomenu původní stanoviska dotčených odborů:

Vyjádření odboru ŽP:

Odbor trvá na svém původním stanovisku a to adekvátní náhradě zeleně. Tato zeleň musí být nahrazena na pozemku nově budované prodejny.

Vyjádření odboru výstavby a ÚP:

Pozemky p.č. 2167/45 a 957/23 jsou dle územního plánu (dále jen „ÚP“) Písek zahrnuty do stávajících ploch zeleně ochranné a izolační (ZO). Jedná se o nezastavitelné území s povinností zachování a rozvoje funkce zeleně s funkcí izolační a ochrannou. Po západní hranici těchto pozemků prochází část prvku ÚSES – lokální biokoridor LBK 250 – Mehelnický potok. Pozemek p.č. 959/34 je dle ÚP Písek částečně zahrnut v plochách veřejných prostranství (PV) a částečně v plochách občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OV – KM). Z přípustného, popř. podmíněně přípustného využití uvedených ploch vymezených v ÚP Písek vyplývá, že uvažovaný záměr rozšíření prodejny Lidl Česká republika v.o.s. na pozemky p.č. 2167/45 a 957/23 je v rozporu s ÚP Písek. Z toho důvodu společnost Lidl Česká republika v.o.s. podala dne 19.5.2016 návrh na pořízení změny ÚP Písek. Zastupitelstvo města dne 30.6.2016 usnesením č. 160/16 rozhodlo o zahrnutí tohoto návrhu do procesu pořízení změny č. 1 ÚP Písek. V současné době probíhá proces pořízení změny č. 1 ÚP Písek, který je ve fázi projednání návrhu změny ve společném jednání podle § 50 stavebního zákona. V tomto návrhu je žádost společnosti Lidl Česká republika v.o.s. zapracována.

Vyjádření odboru dopravy:

Souhlasíme s výjimkou pozemku pod veřejným chodníkem – tento pozemek požadujeme neprodávat, ale zřídit žadateli k tomuto pozemku právo stavby. Dále požadujeme, aby součástí transakce byl i závazek budoucího převodu pozemků pod veřejnými chodníky po dokončení stavby z vlastnictví žadatele do vlastnictví města (pěší propojení z Nádražní ulice, od budovy ČSAD, směrem do Lipové aleje a směrem k Mehelnickému potoku).

   Částečně pominu, jak je snadné pouhou změnou územního plánu proměnit povahu celého území, ale to se už stalo. A ihned potom, co byla změna v územním plánu schválena, vedení města uzavřelo se společností smlouvu o smlouvě budoucí, kterou se zavazuje pozemky prodat.

   Dokonce za úplatu několika stříbrných, v podobě příspěvku na parkovací místa. Tím, že se vedení města dobrovolně vzdalo funkce veřejného parkoviště u LIDLu, vyšlo vstříc společnosti plně, a na úkor obyvatel města a zájmům města. O nějakém řádném hospodáři se nedá vůbec mluvit, spíš o prospěcháři. To parkoviště totiž bude pod závorou, a vedení města veřejné parkoviště přemístilo do Truhlářské ulice, do sídliště Jih, kam si parkují i obyvatelé Nádražní ulice, v důsledku úbytku míst po rekonstrukci ulice v režii města. Z mého pohledu bylo rozhodnutí vedení města, o prodeji pozemků u LIDLu, za uplynulé volební období, jedno z nejbezohlednějších k městu, i k občanům. Postihuje navíc občany dojíždějící na autobusové nádraží, protože budou muset parkovat na Jihu, postihuje občany Jihu, kteří tím přichází o další parkovací místa, nemluvě o tom, co přinese biokoridoru s Mehelnickým potokem, vyústění odtoku Šarlatského rybníka a taky pěšího propojení z území směrem k vlakovému nádraží a do Lipové aleje.

   Můj pohled na celou záležitost by nemusel být třeba tolik kritický, kdyby byl postup v záměru prodeje pozemků tak trochu čistější. Společnost požádá o odprodej pozemků v době, kdy je z územního plánu jasné, že se tady stavět nedá. Rovnou jsou zde podány návrhy na smlouvy o smlouvách budoucích, rovnou se jedná i o ústupcích ohledně parkoviště, a pozor i na datum, kdy se smlouvy budoucí podepisují.

< Na základě přijatého usnesení byly dne 22.10.2018 uzavřeny obě smlouvy dle přijatého usnesení č. 141/18, tj. smlouva budoucí kupní (na budoucí prodej pozemků parc. č. 957/23, č. 959/34 a č. 2167/45 vše k. ú. Písek) a smlouva o poskytnutí příspěvku ve výši 3.000.000,- Kč na vybudování nových parkovacích míst v docházkové vzdálenosti od autobusového nádraží (příspěvek na účet města byl uhrazen dne 28.11.2018. >

   Dneska se břemeno celé akce hodí na nové zastupitele, ti budou nyní podepisovat už předem určenou kupní smlouvu, na jejich hlavy se, později, nahází všechny vzniklé problémy a potíže. Nabádá je k tomu kupodivu i doporučení majetkoprávní komise, a to navzdory tomu, že se má obejít už podepsané:

< V uzavřené budoucí kupní smlouvě byly v čl. 2.2. uvedeny podmínky, které musí být splněny, aby mohla být uzavřena kupní smlouva na prodej pozemků společnosti Lidl Česká republika, v. o. s. – mimo jiné, zde byla podmínka nabytí právní moci územního rozhodnutí, které kupující získá na stavbu nové prodejny (všechny další podmínky jsou uvedeny v uzavřené smlouvě, která tvoří přílohu č. 1a již byly splněny) >

   Jako pardon, tím vším konáním, podepisováním, usnášením, které není v jiných případech u prodejů pozemků obvyklé, tím jsou vyvolány všelijaké pochybnosti. I kdyby šlo o jinou společnost, ale tady se pochybnosti vznáší nad společností, která měla s městem v minulosti potíže a ostražitost je zde na místě. O pečlivost, uvážlivost a ostražitost bych naše zastupitele, při rozhodování v tomto bodě jednání ZM, velice ráda požádala.

   Nikdy, ani písmenkem, nikomu nevyčtu, že nebral ohled na doporučení majetkoprávní komise, pokud se tak ve čtvrtek stane, slibuji.

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.