Přihlášení

Čtvrteční jednání RM

15. 2. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Vaše názory

Čtvrteční jednání rady města má na programu celkem 47 bodů k projednání, to je na jedno odpoledne dost. Rozmanitost jednacích bodů, u některých mareriál naznačuje i delší jednání. Jeden z nich ale nevím, jak mám správně pochopit.

 < Bod 18) Uzavření dohody se společností CSPP Group a.s.

  Důvodová zpráva: Společnost CSPP Group a.s. má zájem vykoupit pozemky parc.č. 993/1 orná půda o výměře 3917 m2 a parc.č. 993/2 ostatní plocha – komunikace o výměře 5 m 2 od Římskokatolické farnosti Písek s cílem rozšířit v dané oblasti obchodní centrum Galerie Písek v Hradišťské ulici. O tyto pozemky projevilo zájem i město Písek, které s Římskokatolickou farností Písek začalo jednat o jejich prodeji, za účelem zbudování chodníku do obchodní zóny, který by se napojoval na pěší stezku vedoucí k nádraží ČD. Na zbývající ploše pozemků, která by nebyla využita stavbou chodníku, uvažovalo město s využitím pro zeleň. Římskokatolická farnost Písek přislíbila prodej pozemků městu Písek, které jí sice nabízelo menší kupní cenu, ale vzhledem k dobrým vztahům s městem, z pohledu farnosti lepšímu využití pozemků a požadavku na umožnění parkování před budovou farního úřadu preferoval a farnost prodej pozemků městu.

  Společnost CSPP Group a.s. zahájila jednání s městem Písek, zda by nebylo ochotné přenechat pozemky jejich společnosti. Nakonec došlo k dohodě, kdy Římskokatolická farnost Písek prodá pozemky společnosti CSPP Group a.s., společnost CSPP Group a.s. vybuduje na pozemcích chodník, tak aby došlo k propojení s pěší stezkou od nádraží ČD. K podpisu kupní smlouvy dojde až po uzavření Dohody mezi městem Písek a společností CSPP Group a.s. dle přílohy č.1. Předmětem této dohody je, že pokud CSPP nabude vlastnictví k Pozemku a územní plán bude v souladu se záměrem expanze Obchodního centra, vybuduje CSPP na své náklady chodník pro pěší, který povede přes výše uvedený pozemek parc.č. 993/1 k.ú. Písek a bude navazovat na existující veřejný chodník tak, jak je znázorněno v příloze č.2. Chodník bude odpovídat obecně závazným právním a technickým normám, obvyklé kvalitě, bude způsobilý ke svému účelu a bude řádně předán městu Písek, popř. správci městských komunikací Městským službám Písek s.r.o., předávacím protokolem. Při splnění výše uvedených podmínek se CSPP zavazuje vybudovat chodník do 24 měsíců od nabytí vlastnického práva k pozemku a od změny územního plánu (podle toho, co nastane později). V případě, že tak neučiní z důvodů výlučně způsobených na straně CSPP, bude Město Písek oprávněno požadovat smluvní pokutu ve výši 3 mil. Kč, kterou je povinna CSPP zaplatit do 30 dnů ode dne doručení odůvodněné písemné výzvy Města Písku k zaplacení této smluvní pokuty. Město Písek by dále vyšlo vstříc Římskokatolické farnosti s vyhrazeným parkováním před budovou fary na pozemku parc.č. 2090/12 k.ú. …>

  Tak jsem to několikrát četla, připadalo mi fajn, domluvit se s firmou hezky předem. Jenže, proč je tam to parkování před farou u toho? Podtrhla jsem si, asi proč je tu i dohoda.

  Můj konečný dojem je tento: město slíbilo parkování před farou výměnou za přednostní odkup pozemku u galerie pro město. Galerie ale nabídla za pozemek víc peněz, než město. Galerie slíbí městu chodník, když jí město přenechá pozemek a k tomu zařídí změnu územního plánu ve prospěch rozšíření galerie na pozemek. Město jim tedy pozemek přenechá, jak to bude s placením návrhu na změnu územního plánu – to tu není naznačeno, ale nebudou se změnou potíže a k tomu se může parkovat u fary.

  Pohádka o kohoutkovi a slepičce. Jen jsem ještě nevyrozuměla, kdo na tom vydělá (prodělá) nejvíc. A také, jestli je takový postup vůbec vhodný.Tím nechci říci, že spolupráce mezi městem a podnikajícími je v nepořádku, to ne. Ten postup, ten mám na mysli.

  Jestli se pletu, kdokoliv to může uvést na pravou míru.

0
0

Diskuze k článku +

19. 2. 2018 (20:12)  –  Ladislav Douša

0
0

Takže padne za oběť konzumu poslední větší kus zeleně, který v dané lokalitě leží?

Odpovědět

20. 2. 2018 (16:37)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ano, a ta cesta k tomu mi připadá krkolomná, navíc, podobně vzniká prostředí pro korupci… Všichni vidíme, jak se v marketech snižuje sortiment zboží, snižují a zužují se regály (není do nich co dát), rozšiřují cesty mezi nimi, ale ještě jich tu asi není dost. Pozemek je soukromý, prodat mohou komu chtějí, prozatím rozvoji brání územní plán.

Odpovědět

22. 2. 2018 (12:57)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ze zápisu z jednání RM:
K bodu 18) Uzavření dohody se společností CSPP Group a. s., vyhrazené parkování pro Římskokatolickou farnost Písek – Usnesení č. 93/18
I.Rada města schvaluje uzavření dohody o spolupráci na rozvoji obchodní zóny Galerie Písek se společností CSPP Group a.s., IČ: 284 88644, se sídlem Bašty 413/2, Brno – město, 602 00 Brno dle přílohy a pověřuje starostku města jejím podpisem.
II. Rada města schvaluje dvě nová parkovací místa na pozemku parc.č. 2090/12 k.ú. Písek, která budou vyhrazena pro vozidla s povolením města Písek pro Římskokatolickou farnost Písek.

Můj dodatek, v materiálech pro jednání nebylo stanovisko odboru ŽP, to se nemusí k záměru vyjadřovat?
Nedávno se strhla debata o tom, jak prodejní budka na Bakalářích hyzdí ucelený prostor. Teď jej oživí zaparkovaná auta u fary.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.