Přihlášení

Další změna územního plánu

22. 3. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Opakuji se stále dokola, územní plán města je důležitý dokument, který má vliv nejen na rozvoj města. Město má poměrně nový územní plán, který byl zpracován poněkud v rychlosti, nicméně na přání tehdejších zastupitelů a vedení města. Někteří z tehdejších zastupitelů jsou i zastupiteli současnými a přesto, že územní plán schválili, nyní volají po zhotovení územního plánu nového, prý ten stávající oplývá chybami, že územní plán je zpracován v přílišné podrobnosti a podobně. Zvláštní, co si o tom myslet. Jednou rukou hlasují pro urychlené zhotovení územního plánu a co nejrychlejší uvedení v platnost, aby vzápětí jeho znění kritizovali? Chtějí místo územního plánu slepou mapu katastru, kterou by doplňovali podle potřeb developerů, fabrikantů, známých svých, podle potřeb toho, kdo je právě u moci?

   Přesně tak mi poslední roky připadá i hlasování na zasedání ZM – známému a bývalému zastupiteli věříme, my se s ním známe a tak mu ÚP změníme! Co na tom, že změna nezapadá do celku, že poškodí stávající obyvatele, že odůvodnění změny je pouhým odkazem na byznys, my jsme zastupitelé a můžeme usneseními zvýhodňovat koho chceme. Můžeme rušit regulační plány jen proto, že developer pokračuje v předjednaném záměru s předchozím vedením města, které mu „na hubu“ slíbilo uskutečnění projektu, my zastupitelé mu to uhladíme podle našich představ, ale se zpožděním přeci jen dostane co chtěl. Zastupitelé dokonce rozhodují o změnách v důležitém dokumentu ve zkráceném postupu, aby změny prošly co nejrychleji, a dokonce se nedrží obvyklého postupu. (Obvykle se žádosti shromažďují a jsou zařazeny do vyhlášené změny ÚP, jak dokazují změny ÚP č.1 i č.2). A co s občany, kteří zastupitele volí a chtějí po nich (formou petice například), aby rozhodovali spravedlivě a podle informací, které se do materiálů k projednání většinou nepíšou? Nic, na občany se bude myslet až před volbami, do té doby vládnou zastupitelé podle svých potřeb.

   Je fakt, že získat relevantní informace k čemukoliv, je momentálně pomalu trestný čin, to však neomlouvá absenci informací k projednávaným záležitostem na úrovni samosprávy, tedy města.

   Nevybočuje ani fakt, že s veřejností nebyla projednána studie na Žižkova kasárna. Nejenže se jedná o část města, která výrazně ovlivní život v okolí kasáren, s dosahem na celé město, ale vedení města několikrát slíbilo, že se tato studie veřejně projedná. Nestalo se tak, veřejnost viděla „nástřel“ hrubopisu studie, který upravila bez oprávnění zastupitelstva pracovní skupina a jejich výtvor poté schválilo celkem bez debat zastupitelstvo. Až jednou dojde na „lámání chleba“, kdo je zodpovědný za podobu kasáren, hledejte jména ve členech pracovní skupiny a zastupitelů (připomínám, že ne všichni tento postup a tuto studii odsouhlasili, je třeba jejich jména vynechat).

   Nyní probíhá změna ÚP č.4, změnit relativně malé území naproti statku v užívání zemědělské školy v Dobešicích na průmyslovou zónu. V argumentech pro jednání zastupitelů bylo na úvod uvedeno: … Pozemky jsou situovány v urbanizované části města, v severozápadní části průmyslové zóny. Pozemky jsou lemovány komunikacemi Dobešická a Stanislava Maliny. Z východu jsou lemovány vzrostlou zelení. (viz. výřez z ortofotomapy). Pozemky nejsou součástí zastavěného území města. Nicméně jsou situovány do území, které je ze všech stran výrazně urbanizované .… Vidíte sami, jak zavádějící je text v materiálech? O tom, že pozemky nejsou součástí průmyslové zóny svědčí fakt, že je právě žádáno o změnu v ÚP, to znamená, že se pozemky průmyslovou zónou teprve mají stát přece! Zcela je vynecháno, že pozemky přímo sousedí se stejně využitelnými pozemky, na které navazují. Další nesprávná informace se týká zeleně, to není zeleň ledajaká, ta zeleň je také součástí lokálního biocentra –LBC. Tato informace je v materiálech uvedena jako druhořadá, tak nějak nedůležitá: … V platném územním plánu Písek jsou předmětné pozemky zahrnuty následovně. Pozemek p.č. 2664 a severozápadní část pozemku p.č. 2663 jako součást zastavitelné plochy Z1-3 vymezené jako návrhová plocha smíšená obytná – venkovská (SM-V). Zbývající část pozemku p.č. 2663 je zahrnuta do ploch zeleně ochranné a izolační (ZO), na které je pomocí překryvné funkce vymezen lokální biokoridor LBK 340. … Aha, tady je to napsáno, nejde o průmyslovou zónu, zeleň je vlastně ochranná a izolační, na které nesmí stavět, navíc zelení prochází zmíněný biokoridor, ovšem musíte se orientovat v popisu ploch v ÚP. Jenže materiál pokračuje:V rámci změny územního plánu by došlo i k úpravě ve vymezení plochy zeleně ochranné a izolační. Plocha by však zůstala zachována v takovém rozsahu, aby byla zajištěna řádná funkce lokálního biokoridoru LBK 340. Tato úprava je připravována ve spolupráci s MěÚ Písek, odborem životního prostředí (viz. příloha č 3)…. Úřad územního plánování se ztotožňuje s návrhem žadatele zahrnout pozemky do ploch výroby a skladování. … Pozemky jsou s ohledem na blízkost silnice I. třídy a železniční trati, i s ohledem na provoz směřující do průmyslové zóny, zatěžovány hlukem a jejich využití pro bydlení, jak předpokládá stávající územní plán Písek se nejeví jako příliš vhodné. … Tento úřad předložil stávající územní plán s takto navrženým využitím pozemků ke schválení zastupitelům v roce 2015, ani úřad a dokonce ani vlastník pozemku proti tomuto využití v době schvalování ÚP nic nenamítali, to znamená, že se jim to využití pozemků zdálo tehdy jako vhodné. Ovšem dnes je toto využití pozemků úřadem hodnoceno ve prospěch navržené změny.  … Úřad územního plánování na závěr konstatuje, že s navrhovanou změnou ÚP Písek souhlasí. Využití pozemků pro distribuční (logistické) centrum je vhodným využitím pozemků, které odpovídá způsobu využití celé předmětné lokality. … Tak jasně, proč se nepodívat jak pokračuje území za silnicí, na které současné využití pozemků navazuje, proč se nepodívat na pozemky sousední, které jsou také v kategorii SM-MV, tedy spolu tvoří jeden celek. A tím celkem prochází průmyslovou zónou zcela okleštěný biokoridor a překrývá se se zelení ochrannou a izolační! Poslední věta z úřadu dokonce vytváří dojem, že touto změnou dojde ke vhodnému využití pozemků v celé lokalitě. No nedojde, pořád tu zbydou pozemky mezi těmito a těmi v průmyslové zóně, které jsou v současnosti užívány k bydlení. Bydlení lidí.

   A pořád tu máme osekané pozemky se zelení, kterou se beze všech skrupulí snažíme zmenšit na minimum určené zákonem. Nikdo nehovoří už o tom, že pokud dojde ke změně využití pozemků ze zeleně ochranné na průmysl, dojde k oplocení tam, kde se plot stavět nesměl, a nikde není napsáno, jak oplocení biokoridoru se zúžením ze všech stran ovlivní jeho funkci a využití, zda nepřestane být plně funkční. Co to je – Biokoridor je definován jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. Podívejte se na mapu území, kudy biokoridor vede a v jaké šíři. Já v tom, co zbylo ze zeleně v průmyslové zóně, síť tedy nevidím.

 

   A pokud bych se oprostila od toho, jak se naším přičiněním zbavujeme fauny a flory nebo orné půdy, stále hovoříme o změně ÚP, kterou rozšíříme průmyslovou zónu. Navíc dopředu známe záměr, pro který je změna požadována, tedy nebude sloužit místnímu podnikání, ale bude to překladiště pro doručovací společnost. Stále zde máme obvyklou formu shromažďování žádostí o změnu ÚP a jejich sloučení do jedné změny ÚP. Od roku 2015 je tohle kolikátá žádost řešená přímo, pátá, šestá? Jak bylo řečeno za ZM, pokud budou zastupitelé třikrát do roka měnit územní plán, naruší tím jistotu stability katastru města a město se stane nedůvěryhodným partnerem nejen pro majitele pozemků. Nemluvě o tom, že odklon od obvyklého postupu při shromažďování žádostí o změnu ÚP vyvolává dojem zvýhodňování některých žadatelů městem.

   Nicméně, máme tu pozvánku na veřejné projednání další změny územního plánu.

 

                                                  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Písek, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako orgán vykonávající působnost ve věcech územního plánování dle § 6 odst. 1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) o z n a m u j e

                               VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍSEK

podle ustanovení 55b stavebního zákona (zkrácený postup pořizování změny územního plánu dle § 55a stavebního zákona) za použití § 52 stavebního zákona a ve vazbě na ustanovení §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů.

Projednávaná změna územního plánu (dále jen „ÚP“) Písek se týká pozemků p.č. 2663, 2664 v kat. území Písek zahrnutých do zastavitelné plochy Z1-3. V rámci předmětné změny je navrhována změna využití plochy Z1-3 z funkce SM-V (plochy smíšené obytné venkovské) na VP (plochy výroby a skladování). Zároveň je navrhována úprava vymezeného lokálního biokoridoru LBK 340 a plochy zeleně ochranné a izolační (ZO) Veřejné projednání návrhu změny č. 4 ÚP Písek se koná

                                                             dne 23.03.2022 od 15:00 hod.

v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114, zasedací místnost, I. patro.

Pořizovatel formou doručení tohoto oznámení zve k veřejnému projednání jednotlivě město Písek, dotčené orgány, Krajský úřad Jihočeského kraje a sousední obce. Projektantem Změny č. 4 ÚP Písek je Studio MAP s.r.o., Nerudova 945/36, 370 04 České Budějovice. Zástupce projektanta žádáme tímto o účast a zajištění odborného výkladu. Pořizovatel sděluje, že do návrhu Změny č. 4 ÚP Písek je možno nahlížet na Městském úřadu Písek, odboru výstavby a územního plánování, Velké náměstí 114, kancelář č. 143 od 17.02.2022 do 30.03.2022.

Ve stejné lhůtě bude úplné znění návrhu změny č. 4 ÚP Písek, včetně odůvodnění, zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách města Písek – odbory městského úřadu – odbor výstavby a územního plánování – Aktuality-územní plánování. (Aktuality – Územní plánování: Město Písek (mesto-pisek.cz)) Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tedy do 30.03.2022 může každý uplatnit své připomínky. Ve stejné lhůtě mohou dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury) a zástupce veřejnosti (§ 23 stavebního zákona)) podle § 52 odst. 2 stavebního zákona uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Dotčené orgány a krajský úřad uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k návrhu změny č. 4 ÚP Písek. Stanoviska, námitky a připomínky lze uplatnit pouze písemně na adrese: Městský úřad Písek, odbor výstavby a územního plánování, Velké nám. 114/3, 397 19 Písek. V souladu s ustanovením § 52 odst. 3 a 4 stavebního zákona se k později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám, stejně jako ke stanoviskům, námitkám a k připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, nepřihlíží.

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.