Přihlášení

Dodatek k dodatkům

5. 8. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Věnovala jsem se v poslední době Návrhu změny územního plánu číslo 1. Soustředila jsem se na území, které je mi „na dosah“, (pole u Jihu, Lidl), i když zastupitelé jsou okolnostmi nuceni se soustředit na oddělení jiného sporného území z tohoto návrhu, a to u Václava.

  Nechci se opakovat, ale protože Územní plán vykazuje chyby v možnosti nejasného výkladu, nastala situace přinejmenším dvojího výkladu, která skončila s řešením až u soudu. Předkladatel Změny č. 1, (město), se snaží oddělením tohoto území se sporným výkladem od ostatních navrhovaných změn umožnit jejich schválení, to sporné území po rozhodnutí soudu, to nesporné území na srpnovém zastupitelstvu.
  Já jsem se snažila nastínit, že za sporné považuji i některé lokality, které se právě v srpnu mají schválit ve Změně č. 1a), že mají také svoje „mouchy“.
Jenže, jak jsem vyrozuměla na jednání ZM v červnu, upozornil JUDr. Průša zastupitele, že je tu další sporný výklad ÚP, a to lokalita P13. Podle jeho slov zde chce majitel pozemku stavět „mrakodrap“, což si překládám jako bytový dům. Hm, ale to zřejmě není možné připustit, bude tu stejný problém jako u oddělených lokalit, (jedná se o lokality označené jako P12 a P20), a tím je různý výklad územního plánu – jedni si vykládají, že je možné v lokalitě stavět (mrakodrap), druzí si vykládají, že tyto stavby v lokalitě možné nejsou. Zároveň vyplynulo, že tato lokalita není vyňata spolu s jinými do dalšího kola schvalování, a když se schválí, vznikne tím ten problém.
Návrh změny ÚP č. 1 byl v květnu rozhodnutím zastupitelstva rozdělen na dvě části:
Usnesení č. 100/18  Zastupitelstvo města po projednání:
I)rozhoduje o rozdělení Změny č. 1 územního plánu (dále jen „ÚP“) Písek na dvě souběžně probíhající Změny 1a) a 1b). Plochy přestavby P1 – 12 a P1 – 20 budou z řešení Změny č. 1 a) ÚP Písek vypuštěny a zahrnuty do Změny č. 1b) ÚP Písek. Pro tyto
plochy P1 – 12 a P1 – 20 platí dále až do případného přijetí Změny č. 1b) ÚP stávající obsah a regulační podmínky obsažené v ÚP před přijetím Změny ÚP 1a).
  Zcela jasné, plocha P1 –13 oddělena nebyla, postupuje s ostatními „nespornými“ ke schválení v srpnu. Jsem velice zvědavá, jak si s touto situací poradí příslušný odbor, pověřený zastupitel a nakonec všichni zastupitelé města, kterým bude v srpnu tato Změna územního plánu č. 1a) předložena ke schválení.
   Neodpustím teď si poznámku. U schvalování rozpočtu města na rok 2018 jsem se nestačila divit, co je možné udělat, aby návrh prošel. Zanedlouho potom došlo ke škrtům v tak podivně prosazeném rozpočtu, a to tak rázným, až jsem se zase mohla než divit, zase pro změnu tomuto kroku. Podobná situace nastává se schvalováním zmiňované změny v územním plánu. Chci tím
říct, že není problém se v poslední době setkat s prosazováním čehosi, co s sebou přináší problémy, vzápětí se prosazovaná věc mění, upravuje, anebo, v tom horším případě, zcela ruší. Bohužel se tak děje u záležitostí zásadních, pro život ve městě podstatných a přináší to nejen zmatek do samotných záležitostí, ale i života ve městě, a do našich životů vůbec.
   Příklad, zcela čerstvý, úspora za platbu provozu MHD. Zrušením a omezením vybraných linek se od 1.7.2018 dojde k úspoře peněz. V materiálech na jednání ZM jsem přesto nenašla sebemenší zmínku o tom, proč se zároveň cena za km zvyšuje, nezaznělo to ani na samotném jednání ZM. Zrovna tak nikdo neobjasnil důvod, proč se studie vytíženosti spojů, na základě které se vyhodnotilo, které spoje se upraví, neprovedla ke konci loňského roku, tehdy se k nákladům (vytíženosti spojů) MHD přece také nějak muselo dospět. A úspory by byly jistě vyšší. Úsporné opatření v půli roku budí zvědavost. Místostarosta Hořánek v úvodním slově prohlásil, že si nemyslí, že je MHD u nás drahá, a také si nemyslí, že by populistické opatření zavedení MHD zcela zdarma navýšilo počet cestujících, že raději jezdí autem. Inu, nemyslím si, že MHD zdarma je populistická záležitost, a možná by stálo za to, vyzkoušet takový provoz třeba na měsíc, pak by se snadno zjistilo, jestli se počet cestujících zvýšil.  Jako příklad toho, že se to u nás poslední dobou mění a pozměňuje, mi MHD docela postačí.
   Navíc se dozvídám, že se občané cesty autem nevzdají, aspoň tak proslov místostarosty na mě působí, a to se tříští s přesvědčením o plánech s odlehčením autodopravy v centru, potažmo ve městě.
< MHD – závazné ekonomické ukazatele pro rok 2018 Usnesení č. 252/17
Zastupitelstvo města schvaluje smluvní cenu dopravního výkonu MHD v Písku pro rok 2018 ve výši 42,12 Kč/km a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD v roce 2018 z rozpočtu města ve výši 8.095 tisíc Kč, při projezdu podle jízdního řádu 281 tisíc km.>
< MHD – závazné ekonomické ukazatele pro rok 2018 – změna č. 1 Usnesení č. 123/18
Zastupitelstvo města smluvní cenu dopravního výkonu MHD v Písku pro rok 2018 ve výši 42,58 Kč/km a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD v roce 2018 z rozpočtu města ve výši 7.874 tisíc Kč, při projezdu podle jízdního řádu 269 tisíc km schvaluje.>
   
   Nyní se vrátím k Návrhu změny ÚP číslo 1 (1a) a připojím něco málo z textové části Územního plánu:
< Podle demografických předpokladů město Písek ani v dlouhodobém horizontu zjevně nepřekročí návrhovou limitu počtu obyvatel a proto je nutné konstatovat, že soustavně i dříve v průběhu pořizování nového ÚP Písek uplatňované požadavky na
změny a doplnění územního plánu, vyplývající téměř výhradně z vlastnických zájmů v území a snah o zařazení těchto pozemků do ploch pro výstavbu, nemají opodstatnění z hlediska skutečného nedostatku obytných ploch. Naopak jejich dosavadním postupným zahrnováním do územního plánu znehodnocují původní urbanistickou koncepci využití území a ochrany krajiny, zároveň ale také dochází k tříštění investičních aktivit a tím tlaku na neefektivní budování dislokované technické vybavenosti území. >
   Malá připomínka na závěr. Na červnovém jednání ZM byl schválen dokument Generel cyklistické dopravy města Písku. Zároveň zaznělo, že patří mezi významné dokumenty města, že se na něj čekalo, že je přínosem pro město. Přesto textová část Generelu obsahuje zmínku o tom, že současný Územní plán města zcela ignoruje cyklodopravu, jak na jednání ZM připomenula Ing.Arch. Trambová. Jo jo, ÚP máme už od roku 2015, nyní se bude schvalovat jeho první změna, čerpáme dotace na stavby cyklostezek, už máme i hotový Generel a nakonec se nám to tak nějak roztříští.
0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.