Přihlášení

Dojmy čtvrteční

9. 12. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Tohle téma jsem vůbec nechtěla načínat, a už vůbec ne k jednání ZM 6.12. 2018, ale diskuze k jednomu z bodů jednání mi připomenula, že když něco odložím, samo se to vrátí. Takže o tom napíši svůj názor, svůj pohled na věc.

   Z  jednání ZM začnu zprostředka, diskuze byla k bodu č. 17) Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek, kdy se hodnotil každý návrh zvlášť. Jako první mě překvapilo ujištění pro zastupitele, že i když dneska všechny návrhy odsouhlasí, tak se nemusí bát, že se budou realizovat, protože do tohoto procesu se zapojuje další posouzení, kde projít nemusí a vyřadí je to. To mi přišlo dost matoucí, já být poprvé v životě zastupitelem, a řeknou mi, že pro něco můžu klidně zvednout ruku, i když s tím nesouhlasím, že to třeba vyřadí nějaký odbor, tak se divím, proč tam tedy sedím. Když zazní A, mělo by zaznít i B, tedy že se kdokoliv na takové usnesení může odvolat, tedy i na můj souhlas, a později mi to omlátit o hlavu (obrazně; přinejmenším).

   Jednalo se o území nad novostavbami Amerika II., stanovisko pořizovatele: < Dle ÚP Písek jsou pozemky zahrnuty do stávajících ploch zemědělských – orná půda (Z – O). Tyto plochy jsou vymezeny jako produkční i neprodukční plochy zemědělského půdního fondu. Na takto specifikovaných plochách ÚP Písek nepřipouští výstavbu rodinných domů. Z toho důvodu žadatele požaduje zahrnutí pozemků do plochy bydlení v rodinných domech. >

To znamená, že současný územní plán s těmito pozemky počítá jako s polem, navíc jsou v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně „Písek – Hřebčinec“.

   A  pokud to zastupitelé teď pustí dál, žádost zastaví některý z odborů. Nebo taky ne. Byl proto vznesen návrh na vyřazení návrhu už teď, i proto, že 14 rodinných domů je docela dost. Chtěla jsem citovat zastupitele podle audio záznamu z jednání, ten je však natolik poškozen, že to slyšet není! Zastupitel prohlásil, že bude lepší odsouhlasit návrh na změnu a povolit v místě výstavbu domů, protože si na to místo chodí pejskaři venčit psy, a výstavbou se jim v tom zabrání. Počkám, jaká bude formulace v zápisu z jednání, zatím píšu, jak si pamatuji, později když tak poopravím.

   Neuvěřitelná argumentace, nevěděla jsem, jestli se začít smát anebo žasnout. Žasnout, protože jestli je venčení psů a procházející se obyvatelstvo důvodem k tomu, aby se orná půda přestala obhospodařovat, zdroje vody ohrozily stavbami, tak musím než žasnout. Žasnout, protože bych nikdy nevěřila, že takhle zní relevantní protinávrh. Věřím, že možná majitele pozemku neskonale rozčilují pejskaři, a právem, kteří po svých psech neuklízí a udělali si z pole, bez respektu k cizímu majetku, veřejné psí záchody. Jenže změna plochy z pole na bytovou výstavbu není správné řešení situace.

   Pozor, autorem výroku je zastupitel Vodička, který byl v minulém volebním období určen jako pověřený zastupitel ke Změně Územního plánu č. I. To je úplně jiná situace, protože jestli s takovými názory pomáhal prosadit předešlé návrhy změn v územním plánu, nutí mě to k zamyšlení nad tím, co to pro město může znamenat.

   Tento návrh byl následným hlasováním, stejně jako podobný developerský návrh staveb na jiné zemědělské půdě, vyřazen z návrhů Změny územního plánu č. II.

   Za pozornost stojí, že ne vždy platí pořekadlo: „Co je psáno, to je dáno.“ V materiálech jednání ZM bylo v bodě 12) Záměry prodejů k projednání odprodej dvou pozemků Na Pakšovce, z majetku města, dvěma různým žadatelům. Jenže.

   Požadované pozemky k odprodeji jsou součástí pozemku parc. č. 962/24, který je v současné době (v době rozhodování o jejich prodeji) plochou ochrannou a izolační, tyto plochy jsou vymezeny jako nezastavitelné území s povinností zachování a rozvoje funkce zeleně s funkcí izolační a ochrannou. V těchto plochách není přípustné oplocování pozemků či jejich částí.

   Žadatelé o koupi si v minulosti městský pozemek oplotili, možná u jednoho zasahuje na pozemek i stavba, a učinili tak svévolně, od města si pozemky nepronajali. (Podobný případ se již v minulosti řešil, tam žadatel pozemek užíval, požádal o nájem a bylo mu vyměřeno nájemné i zpětně, protože se ukázalo, že pozemek už užíval.) V případě těchto žádostí se doměření nájemného za užívání pozemků v majetku města nekonalo.

   Dejme tomu, že se tím zhodnotilo území, že se o něj po léta žadatelé starali na vlastní náklady, to je pěkné. Ale oni si ty pozemky oplotili a věřím, že kdybych si tam ještě minulý týden došla posedět pod pergolu, tak mě odtud vyhodí, protože je za plotem, tedy neveřejný.

   Ovšem ještě mnohem důležitější je fakt, že žadatelé kupují kousky pozemku, který se má podle návrhu prodávat obálkovou metodou, na zahrady a až po změně v územním plánu.

< Usnesení č. 7/18 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 962/24 o výměře 5429 m2 k. ú. Písek za minimální cenu 300 Kč/m2, dle čl. IX. zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek. Pozemek parc. č. 962/24 k. ú. Písek bude rozdělen geometrickým plánem na jednotlivé zahrady, které budou za tuto cenu nabídnuty ve výběrovém řízení obálkovou metodou obyvatelům města Písku s trvalým pobytem ke dni vyhlášení výběrového řízení. Otevírání obálek a hodnocení nabídek provede majetkoprávní komise. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady města Písku. Prodej pozemku se uskuteční až po změně územního plánu, kdy bude pozemek parc. č. 962/24 k. ú. Písek zahrnut do ploch rekreace se specifickým využitím – zahrádkové osady. >

   Když to shrnu, žadatelé si zabrali ke své potřebě pozemky města, oplotili si je a zdarma užívali. Momentálně zjistili, že se pozemky budou parcelovat a prodávat obálkovou metodou, tedy komukoliv, kdo dá víc. Počkali, až město na svoje náklady zhotoví nový geometrický plán, a podle něj si s výhodou proti ostatním žadatelům požádali o koupi pozemků s novým parcelním číslem, už před změnou v územním plánu, aby tak po letech zlegalizovali svůj zábor pozemků. Chtějí tím předejít tomu, že by přišli o to, co si už zabrali. Město jim vyšlo vstříc a zastupitelé prodej pozemků odsouhlasili.

   Je namístě se zeptat, jestli je takto zvolený odprodej pozemků po částech, bez obálkové metody, v souladu s Usnesením č. 7/18. Nevyznám se v tomhle oboru, já si myslím, že to v souladu není. Já si myslím, že žadatelé chtějí proti ostatním využít výhody, nejsou ani za zábor pozemků a jejich oplocení sankcionováni.

V materiálech na jednání ZM to takovým způsobem napsáno není, proto neplatí – co je psáno……

0
0

Diskuze k článku +

11. 12. 2018 (19:47)  –  Michaela Šťastná

0
0

Úřední deska města Písek 11.12.2018
1077 – Odbor správy majetku – Výběrové řízení na prodej pozemků, které budou využívány jako zahrádky v lokalitě Na Pakšovce.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.