Přihlášení

Drobná bilance

29. 12. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Znak městské police v Písku Autor_Chmee2 CC

Nedávno jsem zahlédla auto Policie ČR, které projíždělo pěší zónou. K vlastnímu překvapení jsem přemýšlela, kdy jsem policejní auto, nebo policistu, vlastně naposledy v ulicích města viděla. Je fakt, že ve městě nejsem stále, od rána do večera, ale nevzpomněla jsem si, kdy to bylo. A jako perličku jsem to dala v rozhovoru se známými. Neměla jsem to dělat. Místo zamýšlené uvolněné diskuze se hovor zvrtnul na téma policie, také té Městské policie (MP).

   Já se netajím tím, že jsem vnitřně nastavena na řád a pravidla, protože si myslím, že člověk je prostě k životu potřebuje (nechci se zaobírat řádem diktatur, na ty to neplatí).

   Z toho vyplývá, že jsem všema deseti pro MP ve městě a nepochybuji o potřebě její existence. Navíc, nemám s MP ani nijakou výrazně negativní zkušenost. Jenže. Ne všichni jsou přístupni tomu, připustit, že klady zde velmi výrazně převažují nad zápory. Nejsem úplně mimo informace, vím o případech, kdy postup strážníka v nějakém případě nebyl "v pořádku", a nepřehlížím ta pochybení jednotlivců, ale jsem snad už alergická na zevšeobecněnou frázi typu:

- jsou dobrý tak akorát na rozdávání botiček

- jenom si jezdí služebním autem pro svačiny, jinak je nevidím

- pokutovat slušný lidi, nic jinýho neumí

- nevím, za co je město platí, jsou tu zbyteční.

   Dříve jsem měla snahu se se zastánci těchto názorů dohadovat a pokoušela jsem se jim vysvětlit, že nemají pravdu, dneska se o tom už s nikým nebavím. Přijala jsem to tak, že každý má právo na svůj názor, morální standard, a pokud on sám nechce svoje myšlení změnit, moje snaha je marná. Většinou se pokusím odvést řeč na jiné téma, pokud to nelze, uzavřu to tím, že odejdu.

 

    Já si totiž uvědomuji, že MP má v kompetenci tolik úkolů a povinností, že to ze strážníků dělá naprosto nepostradatelnou složku městského života, jejich práce si vážím a doufám, že nejsem sama. A neodpustím si poznámku k těm botičkám. Ten kdo má obuté auto, spáchal přestupek, takže jedinou vhodnou reakcí je mlčet. A u mě si pochopení nevyfňuká.

   A pro představu těm, co pochybují o smysluplnosti MP, představte si, že nám ze dne na den přestane MP fungovat, nebude tu služebna, strážníci, (na den slouží 2 okrskáři, 4 strážníci) jediná pomocná složka občanovi bude Policie ČR, uvedu rozšířenější přehled práce MP.

Takže, jakou práci pro město vykonáváte, strážníci MP?

- Realizujeme převoz osob pod vlivem alkoholu a jiných návyk látek (nekontrolují své jednání a chování) do protialkoholní záchytné stanice v Českých Budějovic, sebevrahy do psychiatrických léčeben a nemocnic, atd.

- Řešíme užívání drog (a toluenu) na veřejných prostranstvích

- Zajišťujeme odemykání a zamykání hřišť a areálů ve městě Písku – dle provozní doby: jedná se např. o Městské parkány, Pietní park, hřbitov u Sv. Václava, dětská hřiště, Palackého sady, městskou tržnici.

- Zjišťujeme závady veřejně prospěšného zařízení s následným oznámením fyzickým a právnickým osobám (závady na komunikaci, osvětlení, dopravní značení, poruchy VAK a el. energie, zábory, skládky atd.).

- Řešíme otevírání bytů nebo jiného uzavřeného prostoru, kde hrozila důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby nebo hrozila větší škoda na majetku.

- Poskytujeme přímou první pomoc.

- Řešíme nálezy/ztráty.

- Podílíme se na monitoringu výskytu závadových osob a informace pak předáváme příslušným orgánům. (např. Kriminální službě Policie ČR). Spolupracujeme s kriminální službou Policie ČR při odhalování závažné trestné činnosti – problematika drog, majetkové a násilné trestné činnosti.

- Provádíme sběr použitých injekčních stříkaček z veřejných prostranství a předáváme je k odborné likvidaci.

- Realizujeme odchyt psů a toulavé zvěře např.: kočky, koně, labutě, hadi, prase domácí, káně, sova, poštolka, netopýři, krysa, papoušek). Odchyty jsou někdy velice problematické z důvodu plachosti nebo zranění.

Dále také s celní a cizineckou službou Policie ČR.

- Provádíme společné zásahy s Policií ČR při: rvačkách, napadání osob, domácím násilí, při převozech na protialkoholní záchytnou stanici, do zadržovací vazby, psychologických léčeben, dále při preventivních akcích zaměřených na krádeže kol, podávání alkoholu mladistvým, apod. Mnoho úkolů také vyplývá ze spolupráce s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města Písku, Zdravotní záchrannou službou Písek, městskými organizacemi, apod. tzv. asistence na žádost.

- Provádíme stanovené kontroly v určených problémových místech resp. lokalitách (sledovaná místa): např. Svatoplukova 211, Purkratice, náb. 1 máje.

- Zajišťujeme ochranu střežených objektů: DBS – Fügnerovo náměstí, Zásobní zahrada MS Písek, Městská elektrárna Písek – Pod Skalou, dům č. p. 1 na Velkém náměstí, Lesovna – Na Flekačkách, vybrané ZŠ a MS, Sv. Trojice – Svatotrojická ulice, Kompostárna MS Písek – U Smrkovické silnice, apod.

- Zajišťujeme preventivní působení na přechodech v blízkosti ZŠ a MŠ v ranních hodinách.

- Doručujeme písemnosti pro Domovní a bytovou správu Písek, exekutorské úřady, soudy, správní orgány, Městský úřad Písek, atd.

- Poskytujeme telekontaktní tísňovou službu v případě ohrožení zdraví a života seniorů (okamžité otevření bytu, zajištění první pomoci, spolupráce s pečovatelskou službou, přivolání lékaře apod.).

- Realizujeme a administrujeme projekty z dotací Ministerstva vnitra ČR a EU (v rámci prevence, kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku).

- Provádíme mentorské a činnostní vedení asistentů prevence kriminality a domovníka.

- Provádíme administraci veškeré činnosti při plnění úkolů, úkonů, zákroků, a dalších povinností městské policie v rámci IS MP Manager – včetně postoupení k dořešení přestupkových jednání pro určené správní orgány (obrovská zátěž).

Ostatní činnosti:

- Dále na kontrolu podezřelých osob pohybujících se v nočních hodinách na místech s větším výskytem trestné činnosti a přestupků.

- Likvidace zjištěného požáru, např. odpadových košů, případně velkokapacitních plastových kontejnerů na tříděný odpad.

- MP také provozuje tzv. „Call centrum“ pro hlášení akutních a neodkladných havárií a závad v domech.

- Vydáváme povolení k vjezdu dle Pravidel města Písku (pěších zón, vybraných míst).

- Vydáváme rezidentní parkovací karty (pěší zóna – sever. část).

Mimo řešenou (gigantickou) problematiku v dopravě a známou řešenou přestupkovou a trestnou činnost MP například:

- Řeší odkládání odpadu mimo vyhrazená místa, včetně odkládání použitých věcí – křesla, televize, nábytek apod.

- Ničení zeleně.

- Problematiku bezdomovců.

- Popíjení alkoholu na veřejném prostranství.

- Hospodskou vyhlášku (hudba + alkohol bez povolení rady po 22.00 hod.).

- Spolupracujeme při návštěvách v problematických rodinách – spolupráce s odborem sociálních věcí.

- Řešíme autovraky a dlouhodobě odložené vozidla – (legislativní nouze řešení).

- Provádíme administraci veškeré činnosti při plnění úkolů, úkonů, zákroků, a dalších povinností městské policie v rámci IS MP Manager – včetně postoupení k dořešení přestupkových jednání pro určené správní orgány (obrovská zátěž).

Provozujeme městský kamerový monitorovací systém-MKMS:

Jedná se o odhalování pachatelů trestné činnosti – grafity, vloupání, ničení majetku, krádeže, vandalismu, ublížení na zdraví, atd. (záznamy MKMS jsou předány OČTŘ).

Z přestupkového jednání se jedná především o krádeže, ničení majetku, znečištění veřejného prostranství, zakládání skládek, porušení obecně závazných vyhlášek, konzumaci alkoholu na veřejnosti, atd.

MKMS je dále využíván ke kontrole podezřele se pohybujících osob (především v nočních hodinách) na parkovištích, u soch na starém mostě, u bank, v centru města, Palackého sadech, atd.

Kamerový systém byl také využit v případě zjištění zdravotních problémů občanů (s okamžitým výjezdem hlídky a přivolání RZS), drogové problematiky, řešení dopravní situace, zajištění monitoringu akcí pořádaných ve městě, povodní, apod.

Realizujeme preventivní akce:

- Přednášky a besedy – program „ Junior a senior "

- Preventivní akce s PČR při provádění preventivních akcí zaměřených na podávání alkoholických nápojů mládeži, na kontrolu silničních kol (krádeže, špatné vybavení), dodržování vyhlášky o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

- Městská policie má dále vytvořena sledovaná místa, kdy strážníci v průběhu dne sledují vytipované prostory města a zapisují zjištěný stav. Jedná se především o místa s nejvyšším nápadem protiprávního jednání.

- Máme zřízen tým BESIP – taxi, který je složen z vybraných strážníků, kteří se samostatně nebo v rámci plánovaných akcí s odborem dopravy zaměřují na problémy provozování taxislužby.

- Nesmíme také opomenout odpovědi na mnoho stížnosti, žádostí o pomoc, mnoho dotazů a vydávání tiskových zpráv.

Nezanedbatelnou činnost odvádějí strážníci při dohledu na zachování veřejného pořádku při konání nejrůznějších sportovních a kulturních akcí pořádaných ve městě Písku.

 

   Vida, těch úkolů a povinností je, jak se zdá, docela dost, alespoň mě se to tak jeví. Za pravdu mi dají jistě dají ti z vás, kdo jste si na číslo 156 už někdy zavolali o pomoc, o radu, nebo ti, co MP viděli "v akci".

 

   Nechci bagatelizovat některé události, kdy postup strážníka/ků byl diskutabilní, nebo nesprávný, jasně že k těm mám výhrady, chci jen ty fňukálky upozornit na to, co všechno strážníci MP ve městě zastávají, jakou práci k tomu rozdávání botiček vykonávají a drtivou většinu konají na výbornou.

 

   Osobně mám příkladů víc, uvedu ten, co se dotýká naší městské společnosti. Vloni touhle dobou bylo sídliště Jih jednou velkou parkovací arénou pro neukázněné řidiče. Ti svoje auta parkovali tam, kde je napadlo, jak je napadlo, na chodnících, trávnících, všude. A zrovna tak si po sídlišti i jezdili. Na časté urgence se hlídky MP na sídlišti posílily, rozdalo se nemálo písemných upozornění majitelům aut, nemálo pokut i botiček, a opravdu v řádu týdnů se situace na celém sídlišti vrátila do přijatelného normálu. A stalo se tak především přičiněním strážníků.

   Překvapivé pro mě bylo, že místostarosta nechal vzniknout jistou pracovní skupinu, která se na Jihu i sešla a výstupem byl "rozkaz" ke zvýšení činnosti MP v této části města, ačkoliv dopravní situaci má řešit především Dopravní policie ČR, na kterou se prý nikdo v této věci neobrátil. A faktem je, že MP řeší mnoho dalších událostí, které jí vlastně "nepřísluší", ale má je rovnou řešit Policie ČR.

   Takže za mě – za to, že máme ve městě Městskou policii jsem ráda.

 

   Silvestrovské P.S.

Dne 17.11.2019 v 16.30 hod. přinesl na služebnu MP muž z Písku munici, kterou nalezl při procházce nedaleko Písku. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si munici převzala k dalšímu opatření.

V souvislosti s tímto Městská Policie Písek žádá občany, kteří učiní podobný nález, aby setrvali na místě, na nalezenou munici nesahali a nález telefonicky oznámili na linku 158 nebo 156 a vyčkali do příjezdu policie, která si nález převezme.

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.